Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Birinci dalga feminizmi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Refah devleti döneminde şekillenmiştir.
B
1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır.
C
Kişisel olan siyasaldır görüşünü savunmuştur.
D
Kamusal alandaki mücadeleyi ön planda tutmuştur.
E
ikinci Cins ve Kadınlığın Gizemi kitapları hareketi etkileyen eserlerdir.
Soru 2

Kadınların yoğunlaştığı alanların itibarsızlaştırılmasın! anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dikey ayrışım
B
Yatay ayrışım
C
Cam tavan
D
Ataerkillik
E
Sızdıran boru hattı
Soru 3

“Kişisel olan siyasaldır.” düşüncesini yaygınlaştıran feminist kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist feminist kuram
B
Radikal feminist kuram
C
Postmodern feminist kuram
D
Sosyalist feminist kuram
E
Liberal feminist kuram
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Keller’in nesnellik yanılsaması betimlemesi dâhilinde savunduğu ayrımlardan biri değildir?

A
Gözlemin açıklamadan ayrılması
B
Bilenin bilinenden ayrılması
C
Doğanın kültürden ayrılması
D
Kuramın pratikten ayrılması
E
Kadının erkekten ayrılması
Soru 5

Toplumsal cinsiyetin sürekli olarak yeniden inşa edildiği alanların en önemlilerinin aile ve evlilik olduğunu söyleyerek inşa edilen toplumsal cinsiyet kavramına dikkat çeken feminist aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Mackinnon
B
Simone de Beavoir
C
Adrienne Rich
D
Judith Butler
E
Betty Freidan
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi T. Parsons’un aileye bakışını yansıtan ifadelerden biri değildir?

A
Toplumun kültürünün ailede içselleştirilmesi
B
Birincil sosyalizasyonun ailede gerçekleşmesi
C
Ailenin ortaya çıkmasının temelinde özel mülkiyetin bulunması
D
Yetişkin kişiliklerin ailede sabitlenmesi
E
Ailenin kişilik yapısının oluştuğu birim olması
Soru 7

Homojen bir toplumsal kategori olarak kadın varsayımını, kimi siyah kadın işçilerin maruz kaldıkları ayrımcılıkların ne sadece kadın - erkek eşitliğinden, ne de sadece siyah - beyaz eşitliğinden bakarak anlamanın mümkün olmadığı gerekçesiyle eleştiren K.Crenshaw’ın geliştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küreselleşme
B
Flanör
C
Flanöz
D
Kesişimlilik
E
Çoğulculuk
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu yaklaşıma dayanan mekân anlayışını tanımlayan kavramlardan biridir?

A
Nesnel
B
Melez
C
iktidarsız
D
Sabit
E
Durağan
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi psikanalitik feminizmin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini açıklamada kullandığı temel kavramlardan biridir?

A
Kültürel farklılıklar
B
Mülkiyet ilişkileri
C
Yapısöküm
D
Kadın-doğa ilişkisi
E
Odip kompleksi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 20. yy’ın ilk yarısına kadar yapılan, kent kavramsallaştırılmalarını tanımlayan sözcüklerden biri değildir?

A
Değişme
B
Gelişme
C
Çoğulcu
D
Vatandaşlık
E
Demokrasi
Soru 11

Radikal feminist yaklaşıma göre, ailedeki ataerkil sistemin ekonomik temelini oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kente göç
B
Ev içi emek
C
Kolonyalizm
D
Heteroseksizm
E
Ücretli emek
Soru 12

Marksist yazma dayanarak, kent hakkı kavramını geliştiren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Walter Benjamin
B
Saskie Sassen
C
Frederick Engels
D
Henri Lefebvre
E
Manuel Castells
Soru 13

Kadın - erkek arasındaki farklılıklara dikkat çekmekten ziyade, bu farklılıkları minimize eden feminist yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Androjenik feminist yaklaşım
B
Kültürel feminist yaklaşım
C
Radikal feminist yaklaşım
D
Liberal feminist yaklaşım
E
Marksist feminist yaklaşım
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de kadın kütüphanelerinde kadınlar tarafından üretilen ve toplanan, kadın konulu olan belgelerden biri değildir?

A
Görsel kaynaklar
B
Sözlü kayıtlar
C
Kadın konulu filmler
D
Üç boyutlu nesneler
E
Yazılı belgeler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi birinci dalga feminizmin hukuk alanında yaptığı katkılardan biridir?

A
Kürtaj hakkı
B
Seçme seçilme hakkı
C
Doğum kontrol hakkı
D
Taciz davaları
E
Tecavüz davaları
Soru 16

Patricia Smith’in, hukukun ataerkil kültür normlarına göre oluşturulmasını tanımladığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kölelik aşaması
B
Ataerkillik aşaması
C
Sanayi aşaması
D
Kapitalizm aşaması
E
Toplumsal cinsiyet aşaması
Soru 17

Evliliği reddeden ve yerleşik kilise öğretilerine karşı çıktıkları için yakılan kadınların üyesi olduğu, 13. yüzyılda Belçika, Almanya ve Fransa’da etkili olan tarikatın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deliler
B
Cadılar
C
Sapkınlar
D
Beguineler
E
Dullar
Soru 18

Christine de Pisan’ın kadınların erdemlerinden ve başarılarından bahsettiği, kadın aleyhtarlığına karşı tarihsel anlatıyı bir araç olarak kullandığı kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadınlığın Gizemi
B
Kadının Adı Yok
C
ikinci Cins
D
Kadın Hakları Bildirgesi
E
Kadınlar Kenti Kitabı
Soru 19

Kadın Hakları Bildirgesi’ni yazarak İnsan (Erkek) Hakları Bildirgesi’ne karşı çıkan, kadınların da erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan oyun yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Simone de Beauvior
B
Christina de Pisan
C
Betty Freidan
D
Jeanne D’arc
E
Olympe de Gouges
Soru 20

Liberal feminist hukuk teorisini yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal cinsiyet farklılıklarının biyolojik nedenlerden kaynaklandığını savunur.
B
Toplumsal cinsiyet bağlamında eşit fırsat gerekliliğini savunur.
C
Kadınları birey olarak değil sınıf olarak ele alır.
D
Kadın ve erkekler arasındaki farklılıklara odaklanır.
E
Nancy Chodorow’un psikanalitik nesne -ilişki teorisinden esinlenir.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x