Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Toplumsal cinsiyet rollerinde fırsat eşitliğine önem veren feminist kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal feminist kuram
B
Sosyalist feminist kuram
C
Liberal feminist kuram
D
Psikanalitik feminist kuram
E
Kültürel feminist kuram
Soru 2

Toplumsal cinsiyeti doğacı görüş ile ele alan bakış açısını yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal iş bölümü tarihsel olarak kadın-erkek arasındaki fizyolojik farklılıklar çerçevesinde gelişmiştir.
B
Kadın-erkek davranışı yetiştikleri sosyal-kültürel çevrenin yansımasıdır.
C
Biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasında zayıf bir bağ vardır.
D
Teknoloji sayesinde kadınlarda erkeklerin yaptığı pek çok işi yapabilmektedir.
E
Erkekler de ev içinde yapılan işlerin üstesinden gelebilir.
Soru 3

Toplayıcı kadın tezinin önerildiği, toplumsal cinsiyete en açık disiplinler arasında yer alan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyoloji
B
Tarih
C
Felsefe
D
Antropoloji
E
Psikoloji
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi feminist çalışmalarda paradigma değişimi aşamasında yaşanan değişimlerden biridir?

A
Kadınların deneyiminin araştırma konularına dahil edilmesi
B
Disiplindeki kavramsal çerçevelerin değişmesi
C
Toplumsal cinsiyetle ilgili daha önce ilgi duyulmamış konuların araştırılması
D
Cinsiyetçi yanlılıkların düzeltilmeye çalışılması
E
Toplumsal cinsiyet merceğinin kullanılmaya başlanma aşamasına karşılık gelmesi
Soru 5

Sosyalist feministler tarafından, Marksist feministlerle radikal ve psikanalizci feministlerin sınırlılıklarını aşmak için geliştirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Evrensel kız kardeşliği yaklaşımı
B
Kültürel yaklaşım
C
Ataerkil yaklaşım
D
ikili sistemler yaklaşımı
E
Kapitalist sistem yaklaşımı
Soru 6

“Toplumsal cinsiyet kavramının kadınların içinde barındırdıkları çeşitlilik ve farklılıkları yansıtamadığı iddiasıyla yapılan sorgulamadır.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesnellik vurgusu
B
Toplumsal cinsiyet yanlılığı
C
Feminist ontoloji
D
Toplumsal cinsiyet çözümlemesi
E
Feminist yöntembilim
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi feminizmin savunduğu düşüncelerden biri değildir?

A
Kadınların birey kategorisine indirgenemeyeceği iddasının olması
B
Kadınların erkeklerden farklı bir çözümlemeyle ele alınması gerekmesi
C
Feminist çalışmalarda erkek bilim insanının yanlı davranma ihtimalinin bulunması
D
Feminist araştırmada araştıranın öznelliğinin dışlanmasının gerekmesi
E
Bilimsel uğraşın erkek egemen yapısının sorunsallaştırılmasının gerekmesi
Soru 8

Aşağıdaki postmodern ifadelerden hangisi feminizmin, postmodern düşünceye karşı çıkmalarının sebeplerinden biri değildir?

A
Bilginin gücünü sınırlandırması
B
Kadın bedeninde yaşanan ezilmişliği dışlaması
C
Kadınların kendi içindeki farklılıkların farkına varmasını sağlaması
D
Ezilmişliği dildeki yansımalarla sınırlaması ile indirgemeci bir bakışa sahip olması
E
Gücün maddi temellerinin inkârına sebep olması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi pozitivizme dayalı bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

A
Öznellik
B
Rasyonellik
C
Tarafsızlık
D
Evrensellik
E
Kanıtlara dayanılırlılık
Soru 10

İzole olmuş kişilerin yaptıkları tercihlerin soyut kavramlarla değil, kadınların gündelik yaşamlarındaki somut gerçekliklerle ele alınması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikanalitik feminist kuram
B
Radikal feminist kuram
C
Sosyalist feminist kuram
D
Postmodern feminist kuram
E
Feminist duruş kuramı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kadınların geleneksel olmayan siyasi katılım türlerinde daha fazla ver almalarının sebeplerinden biri değildir?

A
Geleneksel olmayan katılım türlerinin ev sorumluluklarını aksatmamaya uygun olması
B
Geleneksel olmayan katılım türlerinin esnek süreli olması
C
Geleneksel olmayan katılım türlerinin kurumsallaşmış olması
D
Geleneksel olmayan katılım türlerinin iş sorumluluklarını tamamlamaya uygun olması
E
Geleneksel olmayan katılım türlerinin çocuk bakımını devam ettirmeye uygun olması
Soru 12

Kadının siyasal katılımı için söylemsel strateji geliştirmek aşağıdakilerin hangisiyle desteklenir?

A
Kadınlara yönelik eğitim vermek
B
Kadın kotaları oluşturmak
C
Kadın adaylara maddi destek sağlamak
D
Kadın adayları destekleyen dernekler kurmak
E
Kadını destekleyen uluslararası antlaşmaları onaylamak
Soru 13

Tanımlayıcı temsil anlayışını yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumun yararı maksimize edilir.
B
Coğrafi temsil biçimine dayanır.
C
Farklı kimlik grupları, grup üyeleri tarafından temsil edilmelidir.
D
Parlamentoda yalnızca çıkarlar temsil edilebilir.
E
Kimlikler temsil edilemez.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi birinci dalga feminizmin ön plana çıkardığı mücadele konularından biridir?

A
Eğitim hakkı
B
Ev içi kadın emeği
C
Kürtaj hakkı
D
Aile içi şiddetin önlenmesi
E
Çocuk bakımı
Soru 15

Siyaset ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kaynak dağıtım süreçlerini etkiler.
B
Kadınlar aleyhinde yapılanmış güç ilişkilerini değiştirmek siyasetle mümkündür.
C
Güç ilişkileri içinde çıkarların uzlaştırılmasını kapsar.
D
Kadınların siyasi eylemlere katılamamaları, kendi koşullarında değişiklik yapmalarının önünde engeldir.
E
Kamusal ve özel alan birliği kadınların siyasetten dışlanmasının sebeplerinden biridir.
Soru 16

Kadınların eğitimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kadının eğitimi uluslararası insani gelişmeyi ölçmeye yarayan göstergelerden biridir.
B
Kadının eğitim düzeyi arttıkça çocuk ölümlerine daha çok rastlanmaktadır.
C
Kadınların eğitim düzeyi ile şiddet görme oranı arasında doğru orantılı bir ilişki vardır.
D
Kadınların eğitim düzeyi ile evlilik yaşının ertelenmesi arasında ters yönlü bir ilişki vardır.
E
Her eğitim düzeyinin kadın kazancının artmasına etkisi erkeklerde olduğundan düşüktür.
Soru 17

İşçi sınıfından gelen annelerin ne kadar çaba gösterseler de sosyal, ekonomik ve psikolojik donanıma sahip olmadıkları için eğitim sistemini kendileri ya da çocukları yararına kullanamayacaklarını iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akademik kapitalizm kuramı
B
Kültürel sermaye kuramı
C
Feminist yeniden üretim kuramı
D
Postyapısalcı feminist kuram
E
Libaral feminist kuram
Soru 18

Kadınların ilköğretimden başlayarak karar verme konumlarına giden süreç içinden düzenli olarak sistem dışına atılmalarına ne ad verilir?

A
Yatay ayrışım
B
Cam tavan
C
Sızdıran boru hattı
D
Bilinç yükseltme
E
Soğuk iklim
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisi kadınların eğitime erişimini kolaylaştıran unsurlardan biridir?

A
Kırsal bölgede yaşamak
B
Yoksul bir ailenin çocuğu olmak
C
Afrika ülkelerinde bulunmak
D
Genç kuşakta bulunmak
E
Gelişmişlik düzeyi düşük olan bir ülkede bulunmak
Soru 20

Kadınların belli alanlarda yığılması ya da aşırı temsiline karşılık, belli alanlarda dışlanmalarını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dikey ayrışım
B
Sızdıran boru hattı
C
Ataerkillik
D
Yatay ayrışım
E
Cam tavan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x