Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Feminist Yeniden Üretim Kuramının eğitim ile ilgili görüşlerini yansıtan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farklı sınıflardan kız öğrencilerin, okul içindeki farklı konumlarına odaklanılmalıdır.
B
Kız okulları, kadın kültürünün güçlenmesinde önemli bir adımdır.
C
Okulda kız çocuklarının ezilmesinde cinselliğin ve cinsel şiddetin rolü büyük önem taşır.
D
Kadınların bilinç yükselme eğitiminden geçmeleri gerekmektedir.
E
Kadınlar, yararlı bilgiye erişebilmek için kişisel yaşantılarından yola çıkmalıdır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi liberal feminizme yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

A
Bireysel öğrenmeyi eğitim fırsatlarına indirgemesi
B
Evlilik, annelik ve ev içi emek gibi kavramlara dokunmaması
C
Özel ve kamusal yaşam arasına sınır çekmesi
D
Bireysel başarıyı sadece iş fırsatlarıyla ilişkilendirmesi
E
Tahakküm güdüsünün evrensel bir insan özelliği olma ihtimalini göz ardı etmesi
Soru 3

Kadın ve erkekler arasındaki sosyal farklılıkların, biyolojik farklılıkların bir yansıması olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğacı görüş
B
Psikanalitik görüş
C
Marksist görüş
D
Gelişmeci görüş
E
işlevselci görüş
Soru 4

R.Salibury’e göre siyasi katılım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Siyasi uzlaşmazlıkları çözer.
B
Siyasi gücü elde etme imkânı verir.
C
Siyasi gücün bireysel kullanımına imkân tanır.
D
Siyasi güce ortak olma imkânı verir.
E
Sistemi meşrulaştırır.
Soru 5

Tanımlayıcı temsil anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Toplumsal cinsiyet, tanımlayıcı temsil anlayışı yoluyla temsil edilemez.
B
Kadınlar, erkeklerden farklı bir çıkar grubu oluşturmaktadırlar.
C
Seçim ve temsil coğrafya temelinde tanımlanmalıdır.
D
Temsilde kritik çoğunluk prensibi temeldir.
E
Parlamentodaki kadınları destekleyici önlemler almak şarttır.
Soru 6

Toplumsal cinsiyet merceğini diğer disiplinlerden daha önce ve daha yetkin olarak kullanan disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikoloji
B
Ekonomi
C
Tarih
D
Sosyoloji
E
Antropoloji
Soru 7

“Kişisel (özel) olan politiktir.” ilkesini öne süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Olumlu eylem stratejileri
B
Nispi temsil sistemi
C
Kadın kotaları
D
Birinci dalga feminizm
E
ikinci dalga feminizm
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi feminist felsefenin en az etki ettiği alanlardan biridir?

A
Metafizik
B
Epistemoloji
C
Estetik
D
Politik felsefe
E
Bilim felsefesi
Soru 9

Radikal feminist düşünceye göre kadınların ezilmişliğinin sorumlusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberalizm
B
Sınıf
C
Kapitalizm
D
Kadınlar
E
Ataerkillik
Soru 10

Kültürel sermayenin birikiminde annelerin oynadıkları rol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işçi sınıfı anneleri öğretmenlere sözlerini ve şikayetlerini dinletemezler.
B
Annelerin sahip olduğu kullanılabilir zaman önemlidir.
C
Orta sınıf anneler çocukların eğitimi ile ilgilenmezler.
D
işçi sınıfı anneleri, eğitim sistemini çocuklarının yararına kullanamazlar.
E
Anneler, ekonomik sermayeyi kültürel sermayeye dönüştürürler.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Fransız Devrimi sırasında kadın haklarının kendini temellendirdiği felsefi altyapının öğelerinden biri değildir?

A
Bireyselleşme
B
Eğitim
C
ilerleme
D
Ataerkillik
E
Akıl
Soru 12

Kadınların yaşamlarının değiştirilmesine katkı yapan niteliğe sahip olması feminist yöntembilimin hangi özelliğini vurgular?

A
Liberal olması
B
Rasyonel olması
C
Nesnel olması
D
Politik içerikli olması
E
Öznel olması
Soru 13

Kadınların siyasete katılımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Üst hiyerarşik basamaklarda daha çok yer alırlar.
B
Sendikalara daha az üye olurlar.
C
Hükümet ile daha az iletişim kurarlar.
D
Siyasi partilere daha az üye olurlar.
E
Karar alma mercilerine gelemezler.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi feminizmin savunduğu düşüncelerden biri değildir?

A
Bilimsel uğraşın erkek egemen yapısı sorunsallaştı rılmalıdır.
B
Feminist araştırmada araştıran ve araştırılan kadın olmalıdır.
C
Feminist araştırmalarda araştıran ile araştırılan arasındaki sıradüzen ilişkisi korunmalıdır.
D
Erkek bilim insanları, kadın konusunda tarafsızlıklarını koruyamamaktadır.
E
Kadın birey kategorisine indirgenmemelidir.
Soru 15

Yalıtılmış kişilerin yaptıkları rasyonel tercihlerin soyut kavramlarla değil, kadınların gündelik yaşamlarındaki somut gerçekliklerle ele alınması gerektiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Psikanalitik Feminist Kuram
B
Radikal Feminist Kuram
C
Postmodern Feminist Kuram
D
Feminist Duruş Kuramı
E
Sosyalist Feminist Kuram
Soru 16

Kadınların ilköğretimden başlayarak karar verme konumlarına giden süreç içinde düzenli olarak sistem dışına atılmalarını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sızdıran boru hattı
B
Cam tavan
C
Ataerkillik
D
Toplumsal cinsiyet
E
Eğitimde eşitsizlik
Soru 17

Kadınların yoğunlaştığı alanları itibarsızlaştırmayı anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sızdıran boru hattı
B
Dikey ayrışma
C
Yatay ayrışma
D
Cam tavan
E
Ataerkillik
Soru 18

Kadınların ezilmişliği ile sınıfsal sömürü arasındaki ilişkinin inşa edilme biçimlerini inceleyen feminist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harriett Taylor
B
Michelle Barrett
C
Juliett Mitchell
D
Kari Marks
E
Betty Friedan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi feminist duruş kuramının önermelerinden biri değildir?

A
Bilgi, öznelliklere sahip bilenler tarafından üretilir.
B
Kadınlık bilgisi genel ve evrenseldir.
C
Bilginin kendisi ve üretim süreci toplumsal güç ilişkilerini içerir.
D
Kadınların deneyimleri çeşitlidir.
E
Feminist bilgi ile toplumsal güç arasındaki ilişki temeldir.
Soru 20

1968 yılında yayınlanan Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet isimli kitabında kadınlık ve erkeklik durumlarını birbirinden ayırmak için ilk kez toplumsal cinsiyet kavramını kullanan psikiyatrist aşağıdakilerden hangisidir?

A
Barrie Thorne
B
Ann Oakley
C
Simon de Beauvoir
D
Robert Stoller
E
Judith Stacey
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x