Toplumsal Değişme Kuramları 2015-2016 Final Sınavı

Toplumsal Değişme Kuramları 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Weber’in geleneksel toplumdan modern kapitalist topluma dönüşümün temellerini ideal tipler olarak ele aldığı “etik” ve “ruh” kavramlarıyla açıklamaya çalıştığı eseri aşağıdakilerde hangisidir?

A
Protestan Etik ve Kapitalizmin Ruhu
B
Ekonomi ve Toplum
C
Sosyoloji Yazıları
D
Toplum Biliminde Nesnellik
E
Politika Yazıları
Soru 2

Avrupa’da genellikle kırsal alanda yaşayan, tarımsal üretim yapan, otoriter ve dini toplumlar olan, homojen bir yapıya sahip ve fazla nüfusu olmayan toplumlara ne ad verilir?

A
Rasyonel
B
Modern
C
Endüstriyel
D
Kültürel
E
Geleneksel
Soru 3

Çevrelerine daha iyi uyum sağlayan bireylerin yaşaması, daha zor uyum sağlayan bireylerin yok olması durumuna ne ad verilir?

A
Gizil Güç
B
Toplumsal Statik
C
Toplumsal Dinamik
D
Doğal Seleksiyon
E
Evrensellik
Soru 4

Merkez ve çevre arasındaki ilişkinin bağımlılığın mekânsal bir biçimi olduğunu iddia eden Bağımlılık Okulu kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Furtado
B
F. H. Cardoso
C
T. Dos Santos
D
S. Amin
E
A. G. Frank
Soru 5

Düzenleme kuramına göre, kapitalizmin büyüme ve genişleme döneminde ortaya çıkan kriz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Krizler
B
Geçici Krizler
C
Yapısal Krizler
D
Siyasal Krizler
E
Toplumsal Krizler
Soru 6

“Toplumsal ilişkilerin karşılıklı etkileşim içerisinde yerel, bölgesel ve ulusal sınırların ötesine geçerek dünya çapında yaygınlaşması” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültürleşme
B
Modernleşme
C
Küreselleşme
D
Endüstrileşme
E
Değişme
Soru 7

Küresel olarak belirli bölgelerin (Çin, Hindistan, Türkiye) üretim merkezi haline gelmesindeki etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretim maliyetlerinin düşük olması
B
işgücünün örgütlü olması
C
işçi sayısının az olması
D
Emeğin pahalı olması
E
Stratejik planlamanın iyi olması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Giddens'ın küreselleşmeyi ele aldığı boyutlardan biri değildir?

A
Ulus-devlet Sistemi
B
Kapitalist Dünya Ekonomisi
C
Tüketim Dengesi
D
Dünya Askeri Düzeni
E
Uluslararası iş Bölümü
Soru 9

II. Dünya Savaşı Sonrası kapitalizmin kapsamlı dönüşümünü anlatan ve yoğun birikim rejimi olarak bilinen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taylorist
B
Post-fordizm
C
Fordist
D
Post-modernist
E
Rekabetçi
Soru 10

Yaygın birikim rejiminin en önemli ayırıcı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geniş ve yaygın kitlesel üretim
B
Tekelci piyasa koşulları
C
Tüketimin toplumsallaşma derecesi
D
Üretimin toplumsallaşma derecesi
E
Mutlak artı değer üretimi
Soru 11

“Birikim Rejimi” ve “Düzenleme Tarzı” kavramlarını kapitalizmin çözümlemesinde kullanan okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bağımlılık Okulu
B
Modernleşme Okulu
C
Gelişme Okulu
D
Düzenleme Okulu
E
işlevselci Okul
Soru 12

“Ağ (network) toplumu” kavramını ortaya atan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
D. Harvey
B
A. Giddens
C
U. Beck
D
I. Wallerstein
E
M. Castells
Soru 13

Kalkınma sürecinde toplumsal adaletin ve eşitliğin sağlanmasında hem kadın hem de erkeğin toplumsal rollerini dikkate alan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalkınmada Kadın Yaklaşımı
B
Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma Yaklaşımı
C
Kadın ve Kalkınma Yaklaşımı
D
Kadın ve Çevre Yaklaşımı
E
Post-Modernizm ve Kadın Yaklaşımı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 1940 yılında çıkarılan Milli Koruma Kanunu’nun hükümlerinden biri değildir?

A
iaşe müsteşarlığının kaldırılması
B
Çalışma süresinin uzatılması
C
Ücretlerin sınırlanması
D
Temel malların vesikayla dağıtılması
E
Özel işletmelere geçici olarak el konulması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Milli Demokratik Devrimi savunanların seçtiği “kapitalist olmayan yol” yaklaşımının hedeflerinden biri değildir?

A
işçi sınıfının önderliğinde bir iktidar kurulması
B
Yabancı sermayenin kaldırılması
C
Feodalizmin yıkılması
D
Devlet sektörünün geliştirilmesi temelinde endüstrileşmenin sağlanması
E
Toplumun her bakımdan demokratlaştırılması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kadın ve kalkınmanın temel konularından biridir?

A
Milliyetçilik
B
Eşitlik
C
Enflasyon
D
Erkek ve erkeklik
E
Demokrasi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Tansı Şenyapılı’ya göre, Türkiye'deki gecekondu nüfusunun özelliklerinden biri değildir?

A
Gecekondu nüfusunun çoğunluğunun genç ve çalışmaya istekili olmaları
B
Kadınların çalışma yaşamına daha fazla katılmaları
C
Kentteki zorlukları akrabalık ilişkileri ile çözmeleri
D
Kent yaşamına sınırlı olarak katılmaları
E
Kentin tüketim pazarına olanaklarını zorlayarak katılmaları
Soru 18

Demokrat Parti’nin 1950 yılında iktidara gelişini “Türkiye tarihinde seçkinler yönetiminden tam sınıf yönetimine kayma” olarak gören sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşan Ali Yücel
B
İsmail Hakkı Tonguç
C
Çağlar Keyder
D
Şükrü Saraçoğlu
E
Korkut Boratav
Soru 19

Neriman: “Ben hep böyle girişken ve kendi haklarını bilen bir kadın değildim. Açıköğretime başladım, dışarıdan ortaokulu ve liseyi bitirdim. Şimdi kendime güvenim daha da arttı. Aile içi şiddet gören arkadaşlarım var. Kadın olarak haklarımızı bilmediğimiz için kendimizi savunamıyorduk. Şimdi onlara hakları olduğunu ve kendilerini savunabileceklerini anlatıyorum.
Bu durum Kadının insan Hakları Eğitimi'nden sonra bu değişti”. Neriman’ın yaşadığı bu deneyim aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle açıklanabilir?

A
Etkililik Yaklaşımı
B
Güçlendirme Yaklaşımı
C
Yoksullukla Mücadele Yaklaşımı
D
Refah Yaklaşımı
E
Eşitlik Yaklaşımı
Soru 20

“Kalkınmada Kadın” yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kalkınma sürecinde kadınların etnik farklılıkları dikkate alınır.
B
Kalkınma sürecinde kadınların ırksal farklılıkları dikkate alınır.
C
Kalkınma sürecinde kadınların ezilmişliği ataerkil yapılarla sorgulanır.
D
Kalkınma sürecinde kadınların sınıfsal farklılıkları dikkate alınır.
E
Kalkınmada kadın yaklaşımında kadınlar homojen bir grup olarak ele alınır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x