Toplumsal Değişme Kuramları 2016-2017 Final Sınavı

Toplumsal Değişme Kuramları 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

K. Marx’ın, Doğu toplumlarını anlamak için geliştirdiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Feodal toplum
B
ilkel komünal toplum
C
Asya tipi üretim tarzı
D
Antik toplum
E
Kapitalist toplum
Soru 2

Dünya sistemi kuramı ile modern dünya ekonomisini bir bütünlük içinde ele alan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anthony Giddens
B
Immanuel Wallerstein
C
Max Weber
D
Barbara Bradby
E
Vilademir I. Lenin
Soru 3

Parsons'ın, Partikülaristik-başarı odaklı toplum yapısına örnek olarak verdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eski Çin imparatorluğu
B
Eski Sovyetler Birliği
C
Aztek imparatorluğu
D
Nazi öncesi Almanya
E
Amerika Birleşik Devletleri
Soru 4

Merkezinde, özel mülkiyete dayalı sermaye ve ücretli emek arasındaki ilişkinin yer aldığı meta üretim sistemine ne ad verilir?

A
Postmodernizm
B
Feodalizm
C
Militarizm
D
Modernizm
E
Kapitalizm
Soru 5

Ulusal ve bireysel kimlik kavramlarının tartışılması, küresel iletişimin hızlanması ve ulusal toplum kavramının kabul görmesi Robetson'un küreselleşme modelinin hangi aşamasında gerçekleşir?

A
Başlangıç aşamasında
B
Kalkış aşamasında
C
Hâkimiyet için mücadele aşamasında
D
Oluşum aşamasında
E
Belirsizlik aşamasında
Soru 6

Düzenleme kuramına göre, kapitalist düzenleme tarzının, birikim rejiminin devamlılığını sağlayamadığı durumlarda oluşan kriz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal kriz
B
Geçici kriz
C
Küçük kriz
D
Kültürel kriz
E
Konjonkturel kriz
Soru 7

"Küreselleşme sürecinde ulus-devlet güç kazanmaktadır." görüşünü ileri süren sosyal bilimciler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
L. Sklair - M. Castells
B
J. Urry - M. Albrow
C
A. Giddens - M. Albrow
D
P. Hirst - G. Thompson
E
A. Giddens - S. Huntington
Soru 8

II. Dünya Savaşı'ndan sonra, yoğun birikim rejiminin sağladığı üretim artışına karşılık gerekli tüketim talebi yaratmak için uygulanan politika aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretimin toplumsallaşama düzeyinin düşürülmesi
B
Tüketimin toplumsallaşma düzeyinin düşürülmesi
C
Tüketimin Keynesçi politikalarla desteklenmesi
D
Bireysel ve geçici tüketim ortamı yaratılması
E
Rekabetçi bir ortam yaratılması
Soru 9

En önemli ayırıcı özelliği mutlak artı değer üretimi olan birikim rejimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esnek
B
Yoğun
C
Yalın
D
Taylorist
E
Yaygın
Soru 10

'No Logo' adlı çalışmasında dünyanın önde gelen markalarının üretimlerini çok düşük ücretlerle, sendikasız, sosyal güvencesiz ve insani olmayan çalışma koşullarına sahip ülkelere kaydırdıklarını ortaya koyan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Leslie Sklair
B
Naomi Klein
C
Immanuel Wallerstein
D
John Urry
E
Talcot Parsons
Soru 11

Düşünümsel modernitenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireylerin, içinde yaşadıkları doğal ve sosyal ortamdaki değişmeleri, riskleri ve tehlikeleri hesaba katarak sorunlara karşı tutum ve tavır geliştirmeleridir.
B
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla, bireylerin gündelik yaşamlarındaki olay ve olgular hakkında düşünemez hale gelmeleridir.
C
Küreselleşmenin, belirli bir düşünme ve planlama süreci sonucunda meydana gelmesidir.
D
Günümüz toplumunun, bireylerin hayatın anlamı üzerine düşündükleri bir toplum modeli yaratmasıdır.
E
Modernite sürecini açıklamak için yeni sosyal bilim teorilerine ihtiyaç duyulmasıdır.
Soru 12

İş Bankası, Türkiye'de uygulanan hangi ekonomi politikasının en önemli örneğidir?

A
ihracata dayalı kalkınma
B
Neoliberal ekonomi politikaları
C
Milli iktisat
D
Liberal ekonomi politikaları
E
ithalata dayalı kalkınma
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kadınların stratejik toplumsal cinsiyet ihtiyaçlarından biri değildir?

A
Çocuk doğurma üzerine özgürce karar verebilme
B
Politik eşitlik
C
Mülkiyet hakkına eşit erişim
D
Çocuk bakımı
E
Krediye eşit erişim
Soru 14

Kadınların güçlenmesi için politika, plan ve projelerin aşağıdan yukarıya yani kadınların katılımlarıyla gerçekleştirilmesini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refah
B
Yoksullukla mücadele
C
Etkililik
D
Eşitlik
E
Güçlendirme
Soru 15

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yılda oluşturulmuştur?

A
1923
B
1930
C
1933
D
1946
E
1963
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de ulusal nitelikte bir kapitalizmin gelişmesinin önüne çıkan engellerden biri değildir?

A
Yarı sömürge konumundan dolayı ekonomik ilişkilerde bağımlı olması
B
1908'den sonra isyan ve savaşların devam etmesi
C
Türk burjuvazisinin zayıf olması
D
Dünyada, kapitalist sistemin birikim sürecinde bunalım yaşanması
E
Türk burjuvazisinin, ticaretle uğraşan komparador özelliklere sahip olması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 1923 yılında toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde ortaya çıkan görüşlerden biri değildir?

A
Kalkınmacılığın esas alınması
B
Ekonomik hayatın kontrolünün yabancı unsurlara verilmesi
C
Ilımlı bir korumacılığın takip edilmesi
D
Yerli ve yabancı sermayenin özendirilmesi
E
Piyasaya dönük olarak çiftçinin özendirilmesi
Soru 18

Kadınları kalkınmanın pasif alıcıları olarak gören, kadınların en önemli rolünün annelik ve çocuk yetiştirmek olduğunu ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplumsal cinsiyet ve kalkınma yaklaşımı
B
Güçlendirme yaklaşımı
C
Eşitlik yaklaşımı
D
Refah yaklaşımı
E
Etkililik yaklaşımı
Soru 19

"Birleşmiş Milletler Kadın On Yılı" ile ortaya çıkan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Etkililik yaklaşımı
B
Yoksullukla mücadele yaklaşımı
C
Refah yaklaşımı
D
Güçlendirme yaklaşımı
E
Eşitlik yaklaşımı
Soru 20

Yalın birikim rejimi aynı zamanda aşağıdaki kavramlardan hangisiyle de ifade edilir?

A
Post-fordizm
B
Fordizm
C
Yoğun birikim
D
Neo-modernist
E
Yaygın birikim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x