Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Nozick'e göre, servet sahibine sorulması gereken sosyal adaletle ilgili soru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serveti nasıl elde ettin?
B
Ne kadar servet elde ettin?
C
Serveti niçin elde ettin?
D
Serveti kimle elde ettin?
E
Serveti ne yapacaksın?
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de işsizliğin kaynaklarından biri değildir?

A
Kamuda özelleştirmeler
B
Tarımda meydana gelen çözülmeler
C
Ekonominin büyümesi
D
ithal edilen üretim mallarının artması
E
Makineleşme
Soru 3

Oscar Lewis'in 1961'de yayımlanan ve Amerika'daki MeksikalI göçmenler üzerine yaptığı çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Çocukların yoksulluk kültürünü üretmediğine dair bulgulara ulaşılmıştır.
B
10 aile üzerinde yapılmıştır.
C
Muhafazakâr bakış açısı ile yapılan yoksulluk çalışmalarında referans olarak kullanılır.
D
En alta düşen yoksulların, yoksulluktan kendi başlarına çıkabileceklerini göstermiştir.
E
Yoksullar aleyhine yapılmıştır.
Soru 4

Sınıfı, toplumsal sınıfların olasılığa açık bir inşası olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Karl Marx
B
Eric Olin Wright
C
Ira Katznelson
D
Max Weber
E
Klaus Eder
Soru 5

Refah devletine denk düşen üretim biçimi hangisidir?

A
Post fordizm
B
Endüstriyel demokrasi
C
Taylorizm
D
Fordizm
E
Esneklik
Soru 6

Radikal demokrasi projesini eleştiren ve bu siyasetin iddia ettiği çeşitlilik, farklılık ve çoğulcu mücadeleler ayrımsız ve yapışız çoğulculuk olmaması gerektiğini, aksine tarihsel gerçeklikleri de tanıyan, kapitalizmin sistemsel birliğini yadsımayan bir çoğulluk ve kolektif kimlikler fikri olması gerektiğini iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
J. Habermas
B
A. Touraine
C
C. Offe
D
E. M. Wood
E
C. Mouffe
Soru 7

Kapitalist toplumda cinsiyet, ırk, din vb. tüm bağımlılık ilişkilerini çağdaş çatışmanın kaynağı olarak değerlendiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-Modernist
B
Post-Weberei
C
Marksist
D
Davranışsalcı
E
Weberei
Soru 8

2000'li yılların tarım tartışmalarında, 1980’lerle başlayan ve günümüze kadar uzanan dönemi ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küresel gıda rejimi
B
Neoliberal gıda rejimi
C
Azgelişmiş gıda rejimi
D
Ulus ötesi gıda rejimi
E
Ulusal gıda rejimi
Soru 9

Sembolik alanda farklı kimlikler arasındaki eşitsizlikler aşağıdaki ilişkilerden hangisinin dolayımında biçimlenir?

A
Egemenlik-baskı
B
Sömürü
C
Cinsiyet
D
Emek- sermaye
E
Mülkiyet
Soru 10

Sosyal vatandaşlığın temel amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vatandaşlığın tüm uluslara açık olmasını sağlamak
B
Ulus devletin tek tipleştirici vatandaşlık anlayışına meydan okumak
C
Kapitalizme alternatif sosyalist bir yaşamın altyapısını oluşturmak
D
Kimlik politikaları açısından vatandaşlara eşit haklar sağlamak
E
Sınıf temelli eşitsizliklerin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışının nedenlerine ilişkin yapılan açıklamalardan biri değildir?

A
Üretim yapısında esnek üretime doğru gerçekleşen değişimlerin yaşanması
B
Teknolojik gelişmelerin ve endüstriyel büyümenin yarattığı yeni sorunların ortaya çıkması
C
Sendikal hareketlerin zayıflaması sonucu sivil toplum söyleminin güç kazanması
D
Sınıf çatışmalarından farklı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal çatışmaların doğması
E
Eğitimli yeni bir orta sınıfın gelişmesi
Soru 12

Sermaye birikim biçimlerinin ve bilişimlerinin değişimiyle birlikte, emeğin iletişimsel boyutunun arttığını öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Robert Nisbet
B
Christian Marazzi
C
Daniel Bell
D
Peter Drucker
E
Alvin Toffler
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi kapitalizme kendisinden önceki diğer üretim biçimleri ile kıyaslandığında ilerici bir rol atfedilmesine yol açan ilişkiler arasında yer almaz?

A
Emeğin topraktan özgürleşmiş olması
B
Siyasetin toplumsal ölçeğe yayılması ve kitleselleşmesi
C
Emeğin feodal bey ya da ağadan özgürleşmiş olması
D
Emeğin değerinde alınıp satılır hale gelmesi
E
Üretim ve yeniden üretimin koşullarının çeşitlenmesi ve zenginleşmesi
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi neo-Marksist yaklaşımları, köycü/köylücü yaklaşımlardan ayıran temel vurgulardan biridir?

A
Tarımda metalaşmamış aile emeği hakim emek kullanma biçimidir.
B
Tarımsal sınıflar, sanayi ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar taşır.
C
Tarımda iki kutuplu sınıfsal yapı gerçekleşmemiştir.
D
Tarımsal ilişkiler kapitalist bir üretim formu olarak görülmelidir.
E
Tarımda kapitalist gelişmeden bahsedilemez.
Soru 15

Petrol krizinden sonra iktisat politikalarının temel sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Enflasyondaki ve gerçek ücretlerdeki artışı önlemektir.
B
Ekonomik büyümeyi önlemektir.
C
Üretim maliyetleri artışnı önlemektir.
D
işsizliği önlemektir.
E
Tekelleşmeyi önlemektir.
Soru 16

İnsanlık tarihinin binlerce yıllık tarım birikiminin, diğer bir ifadeyle küçük meta üreticilerinin taşıyıcısı olduğu tohum alanında biriktirilmiş geleneksel bilginin de metalaşmasına ne ad verilir?

A
Yerinde proleterleşme
B
Kendi toprağında proleterleşme
C
Tohumun metalaşması
D
Sözleşmeli çiftçilik
E
Oliberal gıda rejimi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin yoksulluğu önlemek için yaptığı sosyal güvenlik politikalarına yönelik yapılan eleştirilerden biri değildir?

A
Çalışarak ekmeğini kazanma anlayışını aşındırması
B
Rekabetçilik anlayışını aşındırması
C
Yoksulluğun daha da artmasına sebep olabilmesi
D
Diğer sosyal harcama alanlarına aktarılabilecek payı azaltması
E
Sosyal yardımlarla geçimini sürdüren insanların sayısını artırması
Soru 18

Sınıf temelli eşitsizliklerin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini eşit vatandaşlık statüsü üzerinden asgari düzeye çekme hedefiyle ortaya atılan vatandaşlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal vatandaşlık
B
Küresel vatandaşlık
C
Siyasal vatandaşlık
D
Ekolojik vatandaşlık
E
Avrupa vatandaşlığı
Soru 19

Giddens, ortak yaşam tarzı ve bu yaşam tarzına bağlı tutum ve inançların müşterek kabulü durumuna ne ad verir?

A
Güç dağılımı
B
Sınıf mücadelesi
C
Bilinç ölçekleri
D
Sınıf kapasitesi
E
Sınıf farkındalığı
Soru 20

Aşağıdaki toplumsal farklılaşma biçimlerinden hangisi toplumsal eşitsizlikle ilgilidir?

A
Yatay
B
Dikey
C
Uzamsal
D
işlevsel
E
Sınıfsal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x