Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2015-2016 Vize Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sosyal politika kavramı ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?

A
Almanya
B
İngiltere
C
Avusturya
D
Amerika Birleşik Devletleri
E
Fransa
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kapitalizmi diğer üretim biçimlerinden farklı kılan özelliklerini anlayabilmek için kritik öneme sahip sorulardan biri değildir?

A
Üretilen artığa kim tarafından el konulur?
B
Üretimde üretimin kaynağı nedir?
C
Üretilen artığa nasıl el konulur?
D
Üretilen ve el konulan artık nasıl kullanılır?
E
Üretimde kârın kaynağı nedir?
Soru 3

1980 öncesi tarım tartışmalarında, tarımsal üretim ilişkilerine hâkim olan ve kapitalizmden farklı dürtülerle işleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük köylü ekonomisi
B
Küçük köylü girişimci
C
Küçük burjuvazi
D
Kapitalist çiftçilik
E
Kır proletaryası
Soru 4

Hayek’e göre özgür topluma karşı olup, bireysel özgürlükleri boğan güvenlik anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geçici güvenlik
B
Sosyal güvenlik
C
Sınırlı güvenlik
D
Askeri güvenlik
E
Mutlak güvenlik
Soru 5

Devlet korporatizminin var olduğu sistemlerde, çıkar gruplarının sivil toplum içinde kendiliğinden oluşmadığını, devletçe yaratıldığını ve tepeden inme baskılara maruz kaldığını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Schmitter
B
Marx
C
Cizre
D
Jessop
E
Keynes
Soru 6

Petrol krizinden sonra aşağıdaki politikalardan hangisi temel sorun olmaktan çıkmıştır?

A
Tam istihdam
B
Üretim maliyetlerinin artışı
C
Ücretlerdeki artış
D
Ekonomik büyüme
E
Enflasyondaki artış
Soru 7

Modernité içerisinde kalan sosyal bilim okullarına göre, kapitalizme geçişle birlikte tarımsal yapılarda oluşacak ikili yapı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Küçük meta üreticileri ve kapitalist çiftçiler
B
Kır proletaryası ve kapitalist çiftçiler
C
Küçük meta üreticileri ve kapitalistler
D
Küçük meta üreticileri ve sanayi proletaryası
E
Kır proletaryası ve küçük meta üreticileri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası süreçte, ulus-devletin tarımsal ilişkilerin ileri ve geri bağlantılarında daha önce oynadığı rollerden geri çekilişinin araçlarından biri değildir?

A
Serbestleşme
B
Bağımsız kurullar
C
Tarımsal destekler
D
Özelleştirmeler
E
Kuralsızlaşma
Soru 9

Küreselleşmenin etkisiyle yeni arayışlara yönelen, böylece kır sosyolojisi içerisinde var olan eğilimlerin görünürlük kazanmasıyla ortaya çıkan yeni literatüre ne ad verilir?

A
Tarım ve devlet sosyolojisi
B
Tarım ve küreselleşme sosyolojisi
C
Tarım ve gıda sosyolojisi
D
Gıda ve devlet sosyolojisi
E
Gıda ve küreselleşme sosyolojisi
Soru 10

Turner'a göre sosyalizm akımının eşitlik kavrayışı aşağıdakilerden hangisine denk düşmektedir?

A
Fırsatlarda eşitlik
B
Şartlarda eşitlik
C
Sonuçlarda eşitlik
D
Yasalar önünde eşitlik
E
Anayasal eşitlik
Soru 11

Liberallere göre fırsat eşitliği ilkesinin ideal toplumsal mekânı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sivil toplum
B
Politik toplum
C
Aile
D
Piyasa
E
Üniversite
Soru 12

Soy ve inanç farklılıklarının örtüştüğü, günümüzde de varlığını sürdüren kast sistemi aşağıdaki ülkelerden hangisinde görülmektedir?

A
Pakistan
B
Endonezya
C
Hindistan
D
Çin
E
Güney Afrika Cumhuriyeti
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sosyalizm akımının toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla önerdiği çözüm yollarından biridir?

A
Gelir dağılımında adaleti sağlamak
B
Tam istihdamı gerçekleştirerek işsizliği ortadan kaldırmak
C
Eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine parasız erişimi sağlamak
D
Özel mülkiyeti ortadan kaldırmak
E
Ücretler arasındaki farkı ortadan kaldırmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Lockvvood’a göre sınıf çatışmalarına yol gösterecek kavramsal modellerin unsurlarından biri değildir?

A
Prestij
B
Çatışma
C
Güç
D
Üretim
E
Statü
Soru 15

“Yerinde proleterleşme” ya da “kendi toprağında proleterleşme” kavramlarını ifade eden durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük meta üreticilerinin, meta-dışı geçimlik araçlarının artışı
B
Sermayenin tarım-gıda ilişkilerini genel hareket yasaları ile nüfuzu
C
Küçük meta üreticilerinin değersizleşme koşulları
D
Sermayenin, tarım-gıda ilişkilerinin ticaret sermayesi dolaşımıyla nüfuzu
E
Çokuluslu, ulusal ve yerel sermaye gruplarının tarımsal ilişkilere nüfuzu
Soru 16

Bernstein’a göre, küçük meta üreticilerinin kapitalizmin genel işleyiş mekanizması içindeki durumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük meta üretimi kapitalist bir formudur. üretim
B
Küçük meta üreticileri sömüren bir kategoridir. kendi kendini
C
Küçük meta üreticilerinin özellikleri ağır basar. küçük burjuva
D
Küçük meta üretiminin özellikleri ağır basar. kapitalizm dışı
E
Küçük meta üreticileri sömürülen bir kategoridir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Katznelson’a göre, sınıf oluşum kavramını oluşturan düzeylerden biri değildir?

A
Politik düzey
B
Deneyimler
C
Makro ekonomik koşullar
D
Kültürel düzey
E
Fizyolojik öğeler
Soru 18

Refah devletine denk düşen üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taylorizm
B
Endüstriyel demokrasi
C
Fordist üretim ve birikim
D
Esneklik
E
Post fordizm
Soru 19

Yapı ve özne arasında üçüncü bir düzey olduğunu söyleyen ve bunu habitus olarak kavramsallaştıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Weber
B
Bourdieu
C
Eder
D
Wright
E
Lockwood
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tarım sorunu tartışmalarını 1980 öncesi ve 1980 sonrası şeklinde iki temel grupta toplamamıza olanak veren kriterlerden biri değildir?

A
Öne çıkan isimler
B
Yararlanılan teorik yaklaşımlar
C
Odaklanılan sorunsallar
D
Analiz düzeyi
E
Kullanılan kavramlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x