Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2016-2017 Final Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sermaye sınıfı ve bileşenlerinin sınıflandırmalarından biri değildir?

A
Organizasyon yapılarına göre
B
Sermaye büyüklüğüne göre
C
Pazara göre
D
Fonksiyonlarına göre
E
Birikim sürecine girişine göre
Soru 2

Korporatizmi devlet biçimi olarak tanımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
C.S. Maier
B
G. Lehmbruch
C
B. Jessop
D
C. Crouch
E
L. Panitch
Soru 3

Yoksulluk Yasaları ile yoksulluğu ilk kez toplumsal bir sorun olarak gündeme getiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Amerika Birleşik Devletleri
C
Fransa
D
İngiltere
E
Rusya
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi evrensel varsayımları, özel kimlikleri ve Marksizm’in iyi bilinen diyalektik yapılarını sorgulayan düşünürlerden biridir?

A
A. Giddens
B
M. Foucault
C
E. Gellner
D
D. Massey
E
S. Hail
Soru 5

Sömürünün kaynağında artık ürünün bulunduğunu ve sınıf ilişkilerinin artık ürünü üretenlerle el koyanlar arasındaki gerilimden doğduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post-Modernist Yaklaşım
B
Post-Marksist Yaklaşım
C
Weberci Yaklaşım
D
Marksist Yaklaşım
E
Post-Weberci Yaklaşım
Soru 6

İşçinin ertesi gün fabrikaya en azından aynı şekilde çalışabilecek durumda gelebilmesi için gerekli olan emek gücünün yeniden üretim maliyetine ne ad verilir?

A
Burjuvazi
B
Proletarya
C
Emekçi
D
Ücret
E
Metalaşma
Soru 7

Yurttaşlığı “bir toplumun tam üyesi olan herkese tanınan bir statü” olarak gören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rovvntree
B
Lewis
C
Marshall
D
Tovvnsend
E
Bauman
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki geleneksel dönüşüm halindeki sınıflardan biridir?

A
Zanaatkarlar
B
Sanayi işçileri
C
Nitelikli işçiler
D
Niteliksiz işçiler
E
Yarı nitelikli işçiler
Soru 9

Radikal demokrasi projesini eleştiren kapitalizmin sistemsel birliğini yadsımayan bir çoğulluk ve kolektif kimlikler fikri olması gerektiğini iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Offe
B
A. Touraine
C
C. Mouffe
D
J. Habermas
E
E. M. Wood
Soru 10

Dünya tarihinde egemenliği, dine ve soya dayandırmak yerine halk gibi evrensel ve seküler bir içeriğe kavuşturan siyasal devrim aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiliz Endüstri Devrimi
B
Fransız Devrimi
C
Alman Devrimi
D
Amerikan Özgürlük Devrimi
E
Bolşevik Devrimi
Soru 11

Kapitalistlerin üretim sürecinde yarattığı mal ve hizmetlerin piyasa da alıcı bulmasına ne ad verilir?

A
Bölüşüm
B
Rekabet
C
Değerlenme
D
Pazarlama
E
Realizasyon (gerçekleşme)
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlığın kurucu unsurlarından biri değildir?

A
Ait olma duygusu
B
Katılım
C
Sosyal haklar
D
Statü
E
Prestij
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hamburger zincirleri olan bir mağaza çalışanının, patates kızartmanın yanı sıra o patatesi güler yüzle sunmakla mükellef olmasını ifade eder?

A
Kol emeğinin önemsizleştiğini
B
Çağdaş toplumda kafa emeğinin yerini bilginin almasıyla sömürünün ortadan kalktığını
C
Hayatın üretimi ve yeniden üretiminde emeğin temel belirleyici olmaktan çıktığını
D
Üretilen ürün-meta kadar o ürünün nasıl pazarlandığının da önemli olduğunu
E
Üretilen üründen ziyade o ürünün nasıl pazarlandığının önemli olduğunu
Soru 14

Mülkiyet ilişkilerine dayalı sermaye ve emek tanımlı ikili sınıf betimlemelerinin yetersiz kaldığını ve egemen sınıfın, enformasyon kontrolünü elinde bulunduran teknokratların olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alvin W. Gouldner
B
Jürgen Habermas
C
Tom Bottomore
D
Anthony Giddens
E
Alain Touraine
Soru 15

Modern vatandaşlık kavramının ortaya çıkmasında esas itici güç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rönesans ve Reform hareketleri
B
Ulusal egemenlik fikrinin gelişmesi
C
Fransız Devrimi
D
Sanayi Devrimi
E
Feodal derebeyliklerin ortaya çıkması
Soru 16

Amarta Sen’in yoksulluğa yaklaşımında kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapabilirlik
B
Yeterlilik
C
Sorumluluk
D
Tüketebilirlik
E
Vatandaşlık
Soru 17

Üretimin merkezi öneminin kaybolarak yerini tüketime bıraktığını, diğer yandan da ileri kapitalist toplumların sınıflı toplumlar olmaktan çıktığını savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çoklu sınıf yaklaşımı
B
Post-modernist yaklaşım
C
Kutuplaşmacı sınıf yaklaşımı
D
Çelişkili sınıf yaklaşımı
E
Liberal sınıf yaklaşımı
Soru 18

Her türden farklılığı, cinsiyet, kültür, cinsellik farkını kabul eden, bu farklılıkları onaylayan ve teşvik eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çok kültürlü liberalizm
B
Radikal demokrasi
C
Liberalizm
D
Muhafazakarlık
E
Neoliberalizm
Soru 19

2000'li yılların tarım tartışmalarında, 1980’lerle başlayan ve günümüze kadar uzanan dönemi ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Neoliberal gıda rejimi
B
Ulusal gıda rejimi
C
Küresel gıda rejimi
D
Ulus ötesi gıda rejimi
E
Azgelişmiş gıda rejimi
Soru 20

Vatandaşlığın, öncelikle hukuki anlamda bireyin devletle olan ilişkisini belirleyen bir mensubiyet statüsü olarak ele alındığı anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küresel vatandaşlık
B
Ekolojik vatandaşlık
C
Modern vatandaşlık
D
Antik Yunan vatandaşlığı
E
Ulus sonrası vatandaşlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x