Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi neo-Marksist yaklaşımları, köycü/köylücü yaklaşımlardan ayıran temel vurgulardan biridir?

A
Tarımsal ilişkiler kapitalist bir üretim formu olarak görülmelidir.
B
Tarımsal sınıflar, sanayi ile karşılaştırıldığında önemli farklılıklar taşır.
C
Tarımda metalaşmamış aile emeği hakim emek kullanma biçimidir.
D
Tarımda kapitalist gelişmeden bahsedilemez.
E
Tarımda iki kutuplu sınıfsal yapı gerçekleşmemiştir.
Soru 2

Turner'a göre sosyalizm akımının eşitlik kavrayışı aşağıdakilerden hangisine denk düşmektedir?

A
Anayasal eşitlik
B
Şartlarda eşitlik
C
Yasalar önünde eşitlik
D
Sonuçlarda eşitlik
E
Fırsatlarda eşitlik
Soru 3

Yapı ve özne arasında üçüncü bir düzey olduğunu söyleyen ve bunu habitus olarak kavramsallaştıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lockvvood
B
Bourdieu
C
Wright
D
Weber
E
Eder
Soru 4

Giddens, ortak yaşam tarzı ve bu yaşam tarzına bağlı tutum ve inançların müşterek kabulü durumuna ne ad verir?

A
Bilinç ölçekleri
B
Sınıf mücadelesi
C
Sınıf kapasitesi
D
Sınıf farkındalığı
E
Güç dağılımı
Soru 5

Radikal demokrasi projesini eleştiren kapitalizmin sistemsel birliğini yadsımayan bir çoğulluk ve kolektif kimlikler fikri olması gerektiğini iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
C. Offe
B
A. Touraine
C
E. M. Wood
D
J. Habermas
E
C. Mouffe
Soru 6

Sermaye birikim biçimlerinin ve bilişimlerinin değişimiyle birlikte, emeğin iletişimsel boyutunun arttığını öne süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Christian Marazzi
B
Robert Nisbet
C
Daniel Bell
D
Peter Drucker
E
Alvin Toffler
Soru 7

Vatandaşlık hakları açısından sosyal ve ekonomik eşitliği sağlayan haklar verilmedikçe siyasal eşitliğin bir anlamı olmayacağını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
T. H.MarshalI
B
K. Marx
C
S. Hail
D
D. Massey
E
A. Giddens
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası süreçte, ulus-devletin tarımsal ilişkilerin ileri ve geri bağlantılarında daha önce oynadığı rollerden geri çekilişinin araçlarından biri değildir?

A
Kuralsızlaşma
B
Serbestleşme
C
Bağımsız kurullar
D
Özelleştirmeler
E
Tarımsal destekler
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin yoksulluğu önlemek için yaptığı sosyal güvenlik politikalarına yönelik yapılan eleştirilerden biri değildir?

A
Diğer sosyal harcama alanlarına aktarılabilecek payı azaltması
B
Sosyal yardımlarla geçimini sürdüren insanların sayısını artırması
C
Çalışarak ekmeğini kazanma anlayışını aşındırması
D
Rekabetçilik anlayışını aşındırması
E
Yoksulluğun daha da artmasına sebep olabilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi devlet korporatizminin özelliklerinden biridir?

A
Üyelerin demokratik katılımının sağlanması
B
Devletin katılımcı demokrasiyi benimsemesi
C
Devletin benzer nitelikteki grupları ortadan kaldırması
D
Sendikaların çoğulcu temsile sahip olması
E
Yöneticilerin gönüllü üyeliğinin olması
Soru 11

Tarım toplumlarım tanımlayan temel (mihver) unsur aşağıdakilerden hangisidir?

A
işçiler
B
Zanaatkarlar
C
Toprak
D
Yöneticiler
E
Yasalar
Soru 12

1980 öncesi tarım tartışmalarında, tarımsal üretim ilişkilerine hâkim olan ve kapitalizmden farklı dürtülerle işleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kır proletaryası
B
Kapitalist çiftçilik
C
Küçük burjuvazi
D
Küçük köylü ekonomisi
E
Küçük köylü girişimci
Soru 13

“Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” deyişi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Kapitalist kültürel işleyişini
B
Kapitalist devlet işleyişini
C
Kapitalist toplumsal işleyişini
D
Kapitalist piyasa işleyişini
E
Kapitalist ideoloji işleyişini
Soru 14

Oscar Levvis'in, 1961'de yayımlanan ve Amerika'daki MeksikalI göçmenler üzerine yaptığı çalışma ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Yoksullar aleyhine yapılmıştır.
B
Muhafazakâr bakış açısı ile yapılan yoksulluk çalışmalarında referans olarak kullanılır.
C
10 aile üzerinde yapılmıştır.
D
Çocukların yoksulluk kültürünü üretmediğine dair bulgulara ulaşılmıştır.
E
En alta düşen yoksulların, yoksulluktan kendi başlarına çıkabileceklerini göstermiştir.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkışının nedenlerine ilişkin yapılan açıklamalardan biri değildir?

A
Eğitimli yeni bir orta sınıfın gelişmesi
B
Teknolojik gelişmelerin ve endüstriyel büyümenin yarattığı yeni sorunların ortaya çıkması
C
Üretim yapısında esnek üretime doğru gerçekleşen değişimlerin yaşanması
D
Sınıf çatışmalarından farklı olarak ortaya çıkan yeni toplumsal çatışmaların doğması
E
Sendikal hareketlerin zayıflaması sonucu sivil toplum söyleminin güç kazanması
Soru 16

Korporatizmi devlet biçimi olarak tanımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
C.S. Maier
B
C. Crouch
C
L. Panitch
D
G. Lehmbruch
E
B. Jessop
Soru 17

Sembolik alanda farklı kimlikler arasındaki eşitsizlikler aşağıdaki ilişkilerden hangisinin dolayımında biçimlenir?

A
Cinsiyet
B
Sömürü
C
Egemenlik-baskı
D
Emek- sermaye
E
Mülkiyet
Soru 18

Mülkiyet ilişkilerine dayalı sermaye ve emek tanımlı ikili sınıf betimlemelerinin yetersiz kaldığını ve egemen sınıfın, enformasyon kontrolünü elinde bulunduran teknokratların olduğunu savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jürgen Habermas
B
Alvin W. Gouldner
C
Anthony Giddens
D
Tom Bottomore
E
Alain Touraine
Soru 19

Sosyal vatandaşlığın temel amaçlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulus devletin tek tipleştirici vatandaşlık anlayışına meydan okumak
B
Sınıf temelli eşitsizliklerin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak
C
Vatandaşlığın tüm uluslara açık olmasını sağlamak
D
Kimlik politikaları açısından vatandaşlara eşit haklar sağlamak
E
Kapitalizme alternatif sosyalist bir yaşamın altyapısını oluşturmak
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tarım sorunu tartışmalarını 1980 öncesi ve 1980 sonrası şeklinde iki temel grupta toplamamıza olanak veren kriterlerden biri değildir?

A
Yararlanılan teorik yaklaşımlar
B
Öne çıkan isimler
C
Kullanılan kavramlar
D
Analiz düzeyi
E
Odaklanılan sorunsallar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x