Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2017-2018 Vize Sınavı

Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sınıf çalışmalarında geleneksel kategoriler yerine daha çok analitik ve ampirik olarak yoksullar, orta sınıflar ve kolektif eylemlere odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Post - modernist sınıf yaklaşımı
B
Post - pozitivist sınıf yaklaşımı
C
Çatışmacı sınıf yaklaşımı
D
Çoklu sınıf yaklaşımı
E
ilişkisel sınıf yaklaşımı
Soru 2

I. Sermayenin tarıma nüfuzunun önündeki engeller
II.Küçük meta üreticilerinin mülksüzleşmeye direnişi
III.Küçük meta üreticilerinin irrasyonelliği
Yukarıdakilerden hangileri küçük meta üreticilerinin kapitalizm koşullarında varlığını sürdürebilmelerinin nedenlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Erik Olin Wright’a göre, Marx’ın sınıf analizinde ampirik düzleme inildikçe Weber’in sınıf analiziyle benzerlikler artmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biridir?

A
Sınıfların tarihsel olması
B
Sınıfların öznel olması
C
Sınıfların bağımsız olması
D
Sınıfların kademeli olması
E
Sınıfların ilişkisel olması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Jean-Jacques Rousseau’nun söz ettiği eşitsizliklerden biridir?

A
Hukuki / sosyolojik
B
Hukuki / toplumsal
C
Toplumsal / ekonomik
D
Siyasal / ahlaki
E
Ekonomik / hukuki
Soru 5

Lockwood’un işçi sınıfı tiplemelerinden olan geleneksel işçi tiplemesinin alt tiplemeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Muhafazakar ve itaatkâr
B
Militan ve uysal
C
Modern ve özgürlükçü
D
Modern ve çatışan
E
Postmodern ve farklı
Soru 6

İşçi sınıfının devletle girdiği karşılıklı ilişkinin yapısal güç / iktidar terimlerinin yanı sıra kültürel meşruiyet terimiyle de ele alınması gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Weber
B
E.P. Thompson
C
E.O. Wright
D
K. Eder
E
P. Bourdieu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin sosyal demokrasiyle ilişki kurulabilecek özelliklerinden biridir?

A
Fırsat eşitliği için özgür yatırım
B
Fırsat eşitliği için piyasada özgürlük
C
Fırsat eşitliği için şartlarda eşitlik
D
Fırsat eşitliği için tam rekabet
E
Fırsat eşitliği için özgür üretim
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası tarım tartışmalarındaki temel kavramlarından biridir?

A
Neoliberalizm
B
Azgelişmişlik
C
Emperyalizm
D
Kapitalizme geçiş
E
Sömürü
Soru 9

Küçük meta üretiminin varlığını sermayenin çıkarlarına hizmet ettiği sürece sürdüreceğini düşünen bakış açısı, küçük meta üreticilerinin aşağıdaki boyutlarından hangisini ihmal etmiştir?

A
Küçük meta üreticilerinin piyasaya yönelik yaptığı üretimi
B
Küçük meta üreticilerinin ücretli işçi istihdam ettiğini
C
Küçük meta üreticilerinin mevsimlik işçi istihdam ettiğini
D
Küçük meta üreticilerinin dış pazarlar için üretim yaptığını
E
Küçük meta üreticilerinin siyasi olarak oynadığı rolü
Soru 10

Keynesçi refah devleti uygulamalarının iktisadi ve toplumsal kalkınma, yenilik ve girişimcilik açısından olumsuz sonuçlar ürettiğini savunan ve neoliberalizmin felsefi temellerini atan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Friderich Hayek
B
Alfred Marshall
C
Robert Nozick
D
Peter Saunders
E
Milton Friedman
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi küçük meta üreticilerinin tarım sorunu tartışmaları açısından ayırt edici karakteristik özelliklerinden biridir?

A
Geçimlik üretim ve piyasa için üretim yapmak
B
Ücret karşılığı işçi ile varlığını sürdürmek
C
Mevsimlik işçi emeğine bağlı üretim yapmak
D
Üretim araçlarından ayrışmış olmak
E
Genişlemiş yeniden üretim yapmak
Soru 12

Modern yurttaşlık kurumunun temelini oluşturan medeni haklar kaçıncı yüzyılda gündeme gelmiştir?

A
16
B
17
C
18
D
19
E
20
Soru 13

________ küçük meta üreticileri ile tarım - gıda şirketleri arasında yapılan, her iki tarafı da bağlayan bir üretim sözleşmesidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sözleşmeli ticaret
B
Sözleşmeli işçi
C
Sözleşmeli çiftçilik
D
Sözleşmeli tohum
E
Sözleşmeli alım
Soru 14

Aşağıdaki modellerden hangisi, geniş anlamda toplum-devlet ilişkilerini, dar anlamda ise endüstri ilişkileri sisteminin aktörlerinden işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve hükümetler ile olan ilişkilerini inceler?

A
Sosyal piyasa modeli
B
Korporatizm modeli
C
Sosyal devlet modeli
D
Korporatist piyasa modeli
E
Piyasa korporatizm modeli
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Liberal Korporatizmin özelliklerinden biridir?

A
Rekabetin devlet baskısıyla ortadan kaldırılması
B
Üyelik, baskı ve iş yasalarıyla yapılması
C
Tekelci temsilin, devlet tarafından tepeden inme sağlanması
D
Çıkarların uzlaştırılması gibi olgu ve sorunlarla ilgilenmesi
E
Merkezileşmenin, devletin grupları ortadan kaldırmasıyla olması
Soru 16

________ yıllardan sonra korporatist uzlaştırma olanakları ortadan kalkmış ve artık çıkarların korunmasında pazarlık gücü ön plana çıkmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
1980'li
B
1970'li
C
1960'li
D
1950'li
E
1940'lı
Soru 17

2000'li yılların tarım tartışmalarında, 1980’lerle başlayan ve günümüze kadar uzanan dönemi aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar?

A
Ulus Ötesi Gıda Rejimi
B
Azgelişmiş Gıda Rejimi
C
Küresel Gıda Rejimi
D
Ulusal Gıda Rejimi
E
Neoliberal Gıda Rejimi
Soru 18

________ tarım gıda ilişkilerinin belirli dönemlerde kapitalizmin farklı evrelerine uygun olarak farklı özellikler taşıdığını, tarım-gıda sisteminin ancak kapitalizmin genel özellikleriyle ve kapitalizmin farklı evreleriyle ilişkilendirilerek analiz edilebileceğini ifade etmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Tarım ve üretim ilişkileri kavramı
B
Tarım ve gıda sistemi kavramı
C
Gıda ve tüketim sosyolojisi kavramı
D
Kır ve tarım ekonomisi kavramı
E
Gıda rejimi kavramı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi neoliberal gıda rejiminin karakteristik özelliklerinden biridir?

A
Ulus devlet müdahalesinin tarımsal üretici lehine müdahalesi
B
Nitelikli tarımsal emek temelinde ulusal ve uluslararası işbölümü olması
C
Tarım ve sanayi arasındaki sınırın keskin ayrımının yapılması
D
Çok uluslu ya da ulusötesi tarım-gıda şirketlerinin ortaya çıkması
E
Küçük meta üreticilerinin değersizleşmesi
Soru 20

Korporatist uygulamaların güçlü olduğu ülkelerde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşme olasılığı yüksektir?

A
Enflasyon oranlarının düşük olmasının
B
Hizmet sektörünün güçlü olmasının
C
Sanayi sektörünün tek sektör olmasının
D
işsizlik oranlarının düşük olmasının
E
Tarımsal üretimin düşük olmasının
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x