Türk Düşünce Tarihi 2015-2016 Final Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Meşşâî filozoflara göre insanda tümel bilginin oluşması ve aklın gelişmesi evrelerinden biri olan; insanın soyutlamaya, kavram ve tümel yargılar oluşturmaya başladığı akıl haline verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiil hale geçmiş akıl
B
Kuvve halindeki akıl
C
Meleke halindeki akıl
D
Müstefadakıl
E
Potansiyel akıl
Soru 2

Batının müslümanlara karşı ön yargısına şahit olarak müslüman olmuş ünlü Fransız düşünür Roger Garaudy'nin dinler ve milletlerarasındaki bu ön yargı ile mücadele etmek için UNESCO'ya bağlı olarak kurduğu enstitü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinlerarası Barış Enstitüsü
B
Açık Toplum Enstitüsü
C
Siyasal iletişim Enstitüsü
D
Davranış Bilimleri Enstitüsü
E
Medeniyetlerin Diyalogu için Milletlerarası Enstitü
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Meşşâiyye akımının savunduğu dört nedenden biri değildir?

A
Mâhiyet
B
Fail
C
Şeklî
D
Maddî
E
Gaye
Soru 4

İbn Bâcce'ye göre ma'kûlleri doğrudan idrak edebilen eşyanın mahiyetini ayniyle kavrayan son grup filozoflara ne ad verir?

A
Su'edâ
B
Nuzzâr
C
Cumhûr
D
Nazari
E
Müstefad
Soru 5

Derin, tutarlı ve kuşatıcı düşünce olmadan var olmanın mümkün olmadığını savunan Muhammed Abduh ile birlikte Müslümanları Batı’nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmek için El-Urvet el-Vuskâ adlı haftalık gazeteyi çıkaran İslâm düşünürü kimdir?

A
Babanzâde Ahmet Naim
B
Mehmet Âkif Ersoy
C
Elmalılı Hamdi Yazır
D
İsmail Hakkı İzmirli
E
Cemâleddîn Afgânî
Soru 6

Asıl adı Hüseyin olan, Ebû Ali künyesi ile anıldığı gibi, tıp ve felsefe alanında en büyük otorite demek olan “eş-Şeyhü’r-Reis” unvanıyla tanınan Batı’da ise “Avicenna” olarak bilenen filozof kimdir?

A
ibn Sina
B
Farabi
C
Gazzali
D
ibn Rüşd
E
El-Kindî
Soru 7

Babanzâde Ahmet Naim, aşağıdaki eserlerinden hangisinde ırkçılığı tenkit ederek Türkçülüğün Esasları adlı esere tenkitler getirmiştir?

A
Metali ve Mezâhib
B
Kültür ve Medeniyet
C
Tulû-ı İslâm
D
İslâm'da Daava-yı Kavmiyye
E
İslâm'da Dini Düşüncenin Yeniden Teşekkülü
Soru 8

Dini konuları akıl ve mantık verileri doğrultusunda açıklamaya özen gösteren, gerektiğinde aklı nakle üstün tutan, İslam Ansiklopedisine birçok madde yazmış, “Meram” adlı dergide birçok makalesi yayınlanmış, 1869-1946 tarihleri arasında yaşamış ünlü çağdaş İslâm düşünürü kimdir?

A
Mehmet Akif Ersoy
B
İsmail Hakkı İzmirli
C
Elmalılı Hamdi Yazır
D
Babanzâde Ahmet Naim
E
Hilmi Ziya Ülken
Soru 9

“Risale fi Tahkiki Vücudi’l-Vacib” adlı eserinde İbn Sina’nın görüşlerini özetleyen ve bu bağlamda eski ve yeni kelamcıların filozofları yanlış anladığını ileri süren ve dolaylı da olsa Tehafüt geleneğine katkı sağlamış olan düşünür kimdir?

A
Bedreddin Simavi
B
Hocazade
C
Molla Lütfi
D
Ali Tusi
E
Kayserili Davud
Soru 10

Gazâlî, filozofları eleştirme işine felsefeyi öğrenmekle başladı. İki yıl süren bir okuma ve bir yıl süren mütalaa sonunda ilk önce aşağıdaki eserlerden hangisini yazmıştır?

A
el-itikât fi'l-iktisât
B
İlcâmu'l-Avam an İlmi'l-Kelâm
C
Mekâsıdü'l-Felâsife
D
ihyâu Ulumi'd-Dîn
E
el-Munkızu mine'd-Dalâl
Soru 11

Davud el-Kayseri (Kayserili Davud)'un benimsediği felsefi-tasavvuf i akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gnostisizm
B
işrakilik
C
Selefilik
D
Vahdet-i Vücud
E
Meşşailik
Soru 12

Tehâfüt geleneğinin ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefî eserlerin doğru tercüme edilmesini sağlamak
B
Felsefi düşünceyi eleştirerek Eş'ariliği güçlendirmek
C
İslam inancını zararlı akımların etkilerinden korumak
D
Yunan felsefesinin İslam âleminde yayılmasını kolaylaştırmak
E
Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
Soru 13

Osmanlı yükseliş ve duraklama dönemlerinde verilen eserlerin genel karakteristiği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sorgulamaya dayanması
B
Taklit etmesi
C
Analize dayanması
D
Eleştiriye dayanması
E
Soyutlamaya dayanması (düşünülür olma)
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin felsefi ilimleri değerlendirdiği başlıklardan biri değildir?

A
Tehâfüt
B
Riyaziyât
C
Mantık
D
ilahiyât
E
Tabiîyât
Soru 15

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi İslam dünyasında Aristoteles'in pek çok eserini şerh etmiş ve Aristoteles'i en îy[ anlamış kişi olarak ün yapmıştır?

A
Kindî
B
Gazzâlî
C
ibn Sînâ
D
ibn Rüşd
E
Fârâbî
Soru 16

Biruni'ye göre Hint medeniyetinin düşüşe geçmesinin nedeni nedir?

A
Tek Tanrı inancından çok Tanrı inancına geçmeleri
B
Coğrafi olarak dünyanın gelişim merkezinden uzak kalmaları
C
Teknoloji kullanımını yaygınlaştıramamaları
D
Hintli bilginlerin taklitçi ve içine kapalı yaklaşımları
E
Tarih ilmini ihmal etmeleri
Soru 17

Dominicus Gundisalinus De Divisione Philosophiae adlı eseri Fârâbî'nin aşağıdaki eserlerinin hangisinin adeta bir kopyası niteliğindedir?

A
el-Medinetü'l-Fazıla
B
Mebâdiu'l-Mevcûdât
C
İhsâu'l-Ulûm
D
Kitâbu'ş-Şifa
E
Kitâbu'l-Mizac
Soru 18

İbn Miskeveyh'in tarih anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tarihte tesadüfe yer yoktur.
B
Tarih, yalnız geçmişle ilgilenir.
C
Tarih, dinamik bir süreçtir.
D
Tarih, yalnız rivayetleri nakletmek değildir.
E
Tarih, toplumların ideallerinin de yansıdığı, yaşayan ve gelişen bir süreçtir.
Soru 19

Allah'ın varlığı ve varlığının ispatı konularında Fârâbî'den çok etkilenen skolastik dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bacon
B
Descartes
C
Hegel
D
St. Thomas
E
Scot
Soru 20

İbn Haldun'a göre, toplumları bir arada tutan ve tarihteki toplumların yükselişini açıklayan şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal gelişmişlik
B
Asabiyye
C
Dindaşlık
D
Zenginlik
E
Tarihdaşlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x