Türk Düşünce Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin Erdemli Devlet adlı eserinde devlet yapısı fikrinin insan topluluklarında oluşumu ile ilgili ileri sürdüğü teorilerden biri değildir?

A
Biyo-organik teori
B
Ontolojik teori
C
Fazilet teorisi
D
Fıtrat teorisi
E
Adalet teorisi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?

A
itaat
B
Olması gereken
C
Sosyal algı
D
Yatay algı
E
Anlama
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre göçebe yaşamının temel özelliklerinden biri değildir?

A
Doğal ve dayanıklı olmaları
B
Cesaret
C
Örgütlenmedeki başarıları
D
Özgürlük
E
işlerini kendileri yapmaları
Soru 4

İbnü’r-Râvendî aşağıdaki akımlardan hangisinin temsilcilerinden biri olarak görülür?

A
Tabiatçılar
B
Dehriyye
C
Meşşailer
D
işrakilik
E
Tasavvuf
Soru 5

Batıkların Avicenna dedikleri Müslüman filozof kimdir?

A
ibn Rüşd
B
Farabi
C
Kindi
D
ibn Bacce
E
ibn Sina
Soru 6

El-Kındî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
ilimleri dini, insani ve ameli olmak üzere üç kısma ayırır.
B
Felsefenin mertebe bakımından en değerli disiplini metafiziktir.
C
Akıl tümel kavramları oluşturmamızı sağlar.
D
Duyular ve akla ek olarak diğer bir bilgi kaynağı da sezgidir.
E
Vahiy güvenilir bir bilgi kaynağıdır.
Soru 7

Batıda Ortaçağın erken dönemlerinde Avennasar adıyla anılan Müslüman filozof kimdir?

A
ibn Sînâ
B
ibn Rüşd
C
Kindî
D
Fârâbî
E
ibn Bâcce
Soru 8

Babanzâde Ahmet Naim’im İslâm kardeşliğini zedeleyecek ırkçı çıkışı tenkit ettiği ve Türkçülüğün Esasları adlı esere eleştiriler getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mantıki Tatbiki ve Fenn-i Esalib
B
Miyaru'l-Ulum
C
ilm-i Kelam
D
Ebu Bakir Razi ve Felsefesi
E
Daava-yı Kavmiyye
Soru 9

İslam düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli ikinci ismi olan, Tecâribül'l-ümem adlı eserin sahibi, tabiatta olduğu gibi tarihte de tesadüflere yer olmadığını savunan düşünür kimdir?

A
ibn Rüşd
B
ibn Miskeveyh
C
ibn Sina
D
Birûnî
E
ibn Haldun
Soru 10

İbn Sînâ'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı Uçan adam örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof kimdir?

A
Leibniz
B
Descartes
C
Didero
D
Pascal
E
Hume
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin felsefi ilimleri değerlendirdiği başlıklardan biri değildir?

A
Tehâfüt
B
Riyaziyat
C
ilahiyat
D
Mantık
E
Tabiîyât
Soru 12

Osmanlı Devleti döneminde, Risâle-i Eflâtûniyye adlı eseri yazarak Eflâtun’un fikirlerini tanıtan ve eserini II. Beyâzıd’a takdim eden filozof kimdir?

A
Muslihiddîn b. Sina
B
ibn Kemâl
C
Kınalızâde Ali Efendi
D
Necmeddin Ali b. Ömer Kazvinî
E
Alâeddin Tûsî
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefe okullarından biri değildir?

A
Meşşâilik
B
Dehrilik
C
işrâkilik
D
Tabiatçılık
E
Mutezile
Soru 14

Duraklama döneminden çıkış arayan İbrahim Müteferrika'nın benimsediği düşünce tarzına ne ad verilir?

A
Kanun-i kadim
B
Kadim hikmet
C
Reform hareketi
D
Nizam-ı cedit
E
Frenkleşme cereyanı
Soru 15

Fransa’da kaldığı 6 yıllık sürede Louis Massignon ve Hareket Felsefesi’nin kurucusu Maurice Blondel ile tanışan ve bu felsefenin etkisinde kalan, hatta Fikir ve San’atta Hareket isimli dergide de bu felsefeden etkilendiği görülen 1909-1975 yılları arasında yaşayan İslâm düşünürü kimdir?

A
İsmail Hakkı İzmirli
B
Muhammed Abduh
C
Nurettin Topçu
D
Muhammed ikbal
E
Hilmi Ziya Ülken
Soru 16

Batı’da “Assipha” veya Sufficientia adıyla bilenen, tek kişi tarafından değil çeşitli kısımları farklı zamanlarda farklı kişilerce çevrilen ve İbn Sina’ya ait olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Risâletu’l-Vedâ
B
Kitâbu’ş-Şifa
C
Mizanu’l-Envâl
D
Kitâb Tedbiri’l-Mutavahhid
E
Mişkâtü’l-Envâr
Soru 17

(I) Meşşâîlerin kullandıkları her türlü kavramı Suhreverdî, zihnî veya itibarî olarak görür. (II) Yani ona göre kavramların manaları düşünseldir. (III) Suhreverdî’ye göre kavramların varlıksal gerçeklikleri yoktur. (IV) Örneğin mâhiyet (nelik) kavramı, Meşşâilere göre varlıksal gerçekliği olan bir kavramdır. (V) Suhreverdi’ye göre ise ayrım mâhiyet ile değil Nûr ile olur.
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 18

İbn Bacce ve savunduğu fikirler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ona göre insanın en temel fiilini tümel kavramlar oluşturur.
B
insanı yapısı itibariyle evrene benzetir ve Tabiî, Duyusal ve Aklî olmak üzere üç boyutu olduğunu savunur.
C
Batı İslâm dünyas’ında Endülüs’te felsefe alanında yetişen ilk büyük ve önemli filozoftur.
D
Felsefesinin temel konusu varlık ve evrendir.
E
Ona göre insanın en yüksek ve yetkin boyutu akıldır.
Soru 19

İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Maddi boyut, manevi boyut
B
Epistemik boyut, ontik boyut, etik boyut
C
Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
D
Kalbi boyut, akli boyut, bedeni boyut
E
Ulvi boyut, vasati boyut, süfli boyut
Soru 20

Filozofların eleştirildiği konulardan hangisinde İbn Rüşd kısmen Gazzâlî ile avm görüşlere sahiptir?

A
Filozofların ruh ile beraber bedenlerin haşrini inkar etmelerinde
B
Fârâbî ve ibn Sînâ'nın küfre düşmüş oldukları hususunda
C
Filozofların Allah'ın cüziyyatı bilmesini imkansız görmelerinde
D
Filozofların âlemin ezeliliğini ileri sürmelerinde
E
Filozofların gök felekleri ile ilgili görüşlerinde
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x