Türk Düşünce Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi düşünme eyleminin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Yorum
B
Mutlak neden
C
Soru sorma
D
Yatay algı
E
Sosyal algı
Soru 2

Meşşai filozoflara göre, tümel kavramlar oluşturma, yargıda bulunma ve düşünme potansiyeline sahip olsa da daha aktif hale geçmemiş, insanın küçüklük döneminde içinde bulunduğu akıl haline ne ad verilir?

A
Kuvve halindeki akıl
B
Fiil halindeki akıl
C
Melek halindeki akıl
D
Füstefad halindeki akıl
E
Beyani akıl
Soru 3

Hikmetü’l-işrâk adlı eserinde rasyonel bilgi kanalıyla gerçeğe ulaşmanın imkansız olduğunu savunan, insanın ancak derunî tecrübe ve nükâşefe yoluyla iç aydınlığa ve işrâka erebileceğine ve kesin hakikate İlâhî feyiz ve ilham ile ulaşılabileceğine inanan düşünür kimdir?

A
Hocazâde
B
Yanyalı Esad Efendi
C
Ali et-Tûsî
D
ibn Rüşd
E
Sühreverdi
Soru 4

Meşşai filozofların felsefe tasnifi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Fizik ameli ilimlerin bir koludur.
B
Metafizik nazari ilimlerin bir koludur.
C
Matematik nazari ilimlerin bir koludur.
D
Ev idaresi ameli ilimlerin bir koludur.
E
Siyaset ameli ilimlerin bir koludur.
Soru 5

İbn Rüşd’ün, İslâm’ın asli inanç ilkelerine aykırı olmadıkça yabancı kültürlerden felsefi ve ilmi hakikatleri almanın meşru olduğunu savunduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşiyeler
B
İzâhu’l-Hikem
C
Ahlâk-ı Alâî
D
Eş-Şeceretü’l-ilâhiyye
E
Faslu’l-makâl
Soru 6

Sühreverdi’nin filozofları tasnifine göre sadece rasyonel düşünceye önem veren filozoflara ne ad verilir?

A
Hakîm-i Müteellih
B
Hakîm
C
Vehim
D
Müfekkire
E
Müteellih
Soru 7

Suhreverdi’nin Aristo’nun kategori anlayışını eleştirdiği eserinin adı nedir?

A
Tehafüt el-Felasife
B
Nur Heykelleri
C
Pertevname
D
Makasidu’l-Felasife
E
El-Mukaddime
Soru 8

1332-1406 yılları arasında yaşayan Endülüs asıllı ve “el-Mukaddime” adlı eseri ile tanınan filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazzali
B
ibn Haldun
C
ibn Rüşd
D
Ebu’l-Berekat el-Bağdadi
E
ibn Bacce
Soru 9

Aristo’nun aktif akıl dediği bu akıl, Kindî’ye göre insana dışardan etki eden bir güç olmayıp, nefsin fonksiyonu olan tümel kavramlardan ibarettir.
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki akıl türlerinin hangisi ile ilgili bilgi verilmiştir?

A
Güç Halindeki Akıl
B
Sürekli Fiil Halindeki Akıl
C
Fiil Alanına Çıkan Müstefâd Akıl
D
Beyanî Akıl
E
Zahir Akıl
Soru 10

Fârâbî’nin bilgi teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Duyularla gelen bilgilerin nefis aracılığı ile mükemmelleşmesini sağlayan akla “nazari” akıl adını verir.
B
Aristo’nun “faal” akıl kavramını reddeder.
C
Platon’un “doğuştan bilgi” teorisini reddeder.
D
insan davranışlarını belirleyen akla “ameli” akıl adını verir.
E
Bilginin kaynağının duyular olduğunu savunur.
Soru 11

Kindî’nin bilgi teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Duyu algıları bize tikel nesneler ile ilgili bilgiler verir.
B
insanda doğuştan var olan akla “güç halindeki akıl” adını verir.
C
Duyu algıları bize varlığın mahiyeti ve hakikati hakkında tam bilgi verirler.
D
Akıl insanları tümel kavramlara ulaştırır.
E
Akli bilgi duyu bilgisi gibi sübjektif değildir.
Soru 12

İnsanın çeşitli sanat ve mesleklere karşı eğilimlerini geliştirerek o alanda iyi yetişmesi Fârâbî’nin aşağıdaki fazilet kategorilerinden hangisi içinde değerlendirilir?

A
Nazari faziletler
B
Fiili faziletler
C
Ameli faziletler
D
Ahlaki faziletler
E
Fikrî faziletler
Soru 13

İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Maddi boyut, manevi boyut
B
Ulvi boyut, vasati boyut, süfli boyut
C
Kalbi boyut, akli boyut, bedeni boyut
D
Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
E
Epistemik boyut, ontik boyut, etik boyut
Soru 14

Latin dünyasında “commentator” unvanı ile tanınan Endülüslü filozof kimdir?

A
ibn Sina
B
ibn Rüşd
C
ibnTufeyl
D
ibn Bâcce
E
ibn Haldun
Soru 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi İsmail Hakkı İzmirli'ye ait değildir?

A
Yeni ilm-i Kelam
B
Muhassaluî-Kelamveî-Hikme
C
Urvetuî-Vuska
D
Metâlib ve Mezâhib
E
Muhtasar Felsefe-i Ula
Soru 16

Türkiye'de sağlam bir felsefe geleneğinin oluşmasında önemli katkıları olan ve İçtimai Doktrinler Tarihi, Sosyolojiye Giriş, Aşk Ahlakı adlı eserleri yazan düşünür kimdir?

A
Şahbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi
B
Mehmet Akif Ersoy
C
Ahmet Cevdet Paşa
D
Hilmi Ziya Ülken
E
Nurettin Topçu
Soru 17

İrşâdü'l-Ahlâf fi Ahkâmi'l-Evkaf adlı eserin yazarı kimdir?

A
İsmail Hakkı
B
Ömer Nasuhi Bilmen
C
El mal ıl ı Muhammed Hamdi
D
Süleyman Ateş
E
Ömer Rıza Doğrul
Soru 18

(I) Ahlak alanındaki görüşleri Aristo ile Eflatun'un görüşlerinin sağladığı arkaplanla kendisinin özgün katkılarından oluşur. (II) Ona göre ahlak ilminin iki kısmı bulunur. (III) ilk kısım iradi fiil ve alışkanlıklarla ilgilidir. (IV) ikinci kısım fizik, matematik, mantık ve siyaset eğitimi ile ilgilidir. (V) Ona göre ahlak siyasetten ayrılmaz, siyasetin bir girişidir ve mantıken siyasetten önce gelir.
Yukarıdaki paragrafta İbn Rüşd'ün ahlak görüşü ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 19

İbn Bâcce’ye göre aşağıdaki akıl yetkinliğindeki insanlardan hangileri aklın konusu olan şeyleri ancak “maddi suretler aracılığıyla idrak edebilirler” ve yetkin bir soyutlama yapamadıkları için eşyanın zihinlerindeki karşılıklarını tam oluşturamazlar?

A
Cumhur mertebesi
B
Nuzzar mertebesi
C
Su’edâ mertebesi
D
Bilkuvve mertebesi
E
Müstefad mertebesi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x