Türk Düşünce Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Meşşai filozoflara göre, insanın soyutlama, kavram oluşturma ve tümel yargılar oluşturmaya başladığı akıl durumuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiil haline geçmiş akıl
B
Kuvve halindeki akıl
C
Potansiyel akıl
D
Meleke halindeki akıl
E
Müstefadakıl
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslam felsefe okullarından biri değildir?

A
Meşşâilik
B
işrâkilik
C
Mutezile
D
Tabiatçılık
E
Dehrilik
Soru 3

Suhreverdî’nin, önce Aristo’nun kategori anlayışına karşı çıktığı, daha sonra Kant’ın da söyleyeceği gibi kategorileri, varlığın değil zihnin kategorileri olduğunu söylediği, Aristo’nun on kategorisi yerine iki kategoriden bahsettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tehâfüt el-Felâsife
B
Pertevnâme
C
Resâilu İhvâni’s-Safa
D
Kitâbu’l-iber
E
isagoci
Soru 4

Fârâbî’nin nübüvvet görüşünün temelinde nefsin aşağıdaki güçlerinden hangisi yer alır?

A
Heyula
B
Ortak Duyu
C
Teorik Akıl
D
Vehim
E
Muhayyile
4 numaralı soru için açıklama 
Muhayyile.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İslam Felsefe okullarından biri değildir?

A
Dehrilik
B
işrakilik
C
Rivayetçilik
D
Tabiatçılık
E
Meşşailik
Soru 6

Şifa adlı eserinin “Peygamberliğin Kanıtlanması” kısmında, kutsal metinlerin ancak felsefi düşünmeye meyilli insanların fark edebileceği birtakım işaretler sunduğunu belirten filozof aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibn Sina
B
ibn Rüşd
C
ibn Bacce
D
Farabi
E
Suhreverdi
Soru 7

Kındî’ye göre müstefâd aklın aktif duyumuna yani bilgi ile özdeşleşen aklın, sahip olduğu bu bilgileri ortaya koyması durumundaki akla ne ad verilir?

A
Beyânî (Zahir Akıl)
B
Potansiyel akıl
C
Meleke halindeki akıl
D
Güç halindeki akıl
E
Sürekli fiil halindeki akıl
Soru 8

İbn Sina ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ona göre bilgi sadece düşünceyle elde edilemez. Bu konuda daha önemli ve kestirme yol sezgidir.
B
Nefs her insanın “ben” sözüyle kastettiği şeydir.
C
Akıllar konusunda Kindî ve Fârâbî’den farklılaşan bir teori geliştirmiştir.
D
Bilgi problemini mantık ve psikoloji (nefis) konularıyla birlikte ele alır.
E
Psikolojiye tabiat felsefesi içinde bir yer vermek ile Aristo geleneğinden tamamen kopmuştur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin Erdemli Devlet adlı eserinde devlet yapısı fikrinin insan topluluklarında oluşumu ile ilgili ileri sürdüğü teorilerden biri değildir?

A
Adalet teorisi
B
Ontolojik teori
C
Biyo-organik teori
D
Fazilet teorisi
E
Fıtrat teorisi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?

A
Dikey algı
B
itaat
C
Metin
D
Değer ve semboller
E
Yorum
Soru 11

Nurettin Topçu'nun temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı'nın benimsediği ahlaki ilkeleri Türkiye'de yerleştirmek
B
Milli ve manevi değerlere karşı başkaldırı ruhu oluşturmak
C
İslâm ahlakına dayanan bir cemiyet düzeni kurmak
D
Uysal ve itaatkar Müslüman bireyleri asi ve uyumsuz yurttaşlara dönüştürmek
E
Toplumda isyana dayalı anarşizmi hakim kılmak
Soru 12

Pakistan’ın büyük şairi ve filozofudur. Pencap Eyaleti’nin Siaklkot şehrinde dünyaya gelmiş ve Lahor’da vefat etmiştir. Modernlik ile geleneği birbiri ile uzlaştırmaya çalışan, 1883-1938 yılları arasında yaşamış çağdaş İslâm düşünürü kimdir?

A
Babanzâde Ahmet Naim
B
Muhammed Abduh
C
Hilmi Ziya Ülken
D
Muhammed ikbâl
E
Nurettin Topçu
Soru 13

Klasik metafizikten modern metafiziklere geçiş Osmanlı düşüncesinin hangi dönüşüm dönemini karakterize eder?

A
Son tarihsel dönüşümü dönemini
B
Kuruluş dönemini
C
Gerileme dönemini
D
Fetret dönemini
E
Lale devrini
Soru 14

İbn Rüşd’ün “Kuşkusuz bu adam hikmet konusunda yanıldığı gibi şeriat konusunda da yanılmıştır” diye hitap ettiği düşünür kimdir?

A
ibn Sina
B
Gazzali
C
Suhrevardi
D
ibn Bacce
E
Farabi
Soru 15

İbn Rüşd, filozofların eleştirildiği konulardan hangisinde kısmen Gazzâlî ile aynı görüşlere sahiptir?

A
Filozofların gök felekleri ile ilgili görüşlerinde
B
Fârâbî ve ibn Sînâ'nın küfre düşmüş oldukları hususunda
C
Filozofların ruh ile beraber bedenlerin haşrini inkar etmelerinde
D
Filozofların Allah'ın cüziyyatı bilmesini imkansız görmelerinde
E
Filozofların âlemin ezeliliğini ileri sürmelerinde
Soru 16

Aşağıdaki Osmanlı düşünürlerinden hangisi materyalizmi benimsemiştir?

A
Taşköprülüzâde
B
Sarı Abdullah
C
Kayserili Davud
D
Şehbenderzâde Filibel Ahmet
E
Baha Tevfik
Soru 17

Batıkların Avicenna dedikleri Müslüman filozof kimdir?

A
ibn Rüşd
B
Kindi
C
ibn Bacce
D
ibn Sina
E
Farabi
Soru 18

İbn Sînâ'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı Uçan adam örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof kimdir?

A
Didero
B
Descartes
C
Leibniz
D
Hume
E
Pascal
Soru 19

İslam düşünce geleneğinde tarih düşüncesinin önemli ikinci ismi olan, Tecâribül'l-ümem adlı eserin sahibi, tabiatta olduğu gibi tarihte de tesadüflere yer olmadığını savunan düşünür kimdir?

A
ibn Rüşd
B
ibn Haldun
C
Birûnî
D
ibn Miskeveyh
E
ibn Sina
Soru 20

Gazzali'nin Bahse Girme yoluyla Allah'ın ispatı görüşünden etkilenen batılı filozof kimdir?

A
Descartes
B
Pascal
C
Hegel
D
Locke
E
Kant
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x