Türk Düşünce Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Fârâbî’nin Erdemli Devlet adlı eserinde devlet yapısı fikrinin insan topluluklarında oluşumu ile ilgili ileri sürdüğü teorilerden biri değildir?

A
Fıtrat teorisi
B
Ontolojik teori
C
Biyo-organik teori
D
Fazilet teorisi
E
Adalet teorisi
Soru 2

İbn Bâcce ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Felsefesinin temel konusu erdemli bir devlet düzeni ve devlet kurumlandır.
B
Ona göre insanın en yüksek ve yetkin boyutu akıldır.
C
Akli bilgi olmaksızın mutluluğa ulaşmak imkânsızdır.
D
Ahlak ve siyaset konusundaki görüşleri özellikle Fârâbî’ye oldukça benzerdir.
E
Felsefi eserlerinde gözümüze çarpan en önemli özellik Aristo’nun ve Fârâbî’nin eserlerine yazmış olduğu şerhlerdir.
Soru 3

Maşşaiyye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Mantık konusunda birkaçı hariç hiçbiri Aristo’yu takip etmemişlerdir.
B
Bilgi kuramları, mantık ve psikoloji üzerine dayanır; tümdengelimi benimserler.
C
Varlığı en genel olarak üç kısma ayırırlar.
D
Varlık kavramının veya metafiziğin temel iki ilkesi olduğunu savunurlar.
E
Somut dünyada tümellerin değil tikellerin gerçeklikleri olduğuna inanırlar.
Soru 4

(I) Meşşai filozofların evren tasarımı ana hatları ile Aristocudur. (II) Bu tasarımda Batlamyus kozmolojisinden gelen unsurlar da bulunmaktadır. (III) Evren en dışta sabit yıldızlar feleğinin ve merkezde ise dünyanın bulunduğu iç içe geçmiş eş merkezli feleklerden oluşmuştur. (IV) Meşşai filozofların tasarımındaki felekler evrenin çevresinde dairesel hareket halinde bulunurlar. (V) Bu evren tasarımında hiçbir boşluk yoktur.
Yukarıda Meşşai filozofların evren tasarımı ile ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?

A
Yorum
B
Metin
C
itaat
D
Dikey algı
E
Değer ve semboller
Soru 6

Nurettin Topçu'nun temel hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batı'nın benimsediği ahlaki ilkeleri Türkiye'de yerleştirmek
B
İslâm ahlakına dayanan bir cemiyet düzeni kurmak
C
Milli ve manevi değerlere karşı başkaldırı ruhu oluşturmak
D
Toplumda isyana dayalı anarşizmi hakim kılmak
E
Uysal ve itaatkar Müslüman bireyleri asi ve uyumsuz yurttaşlara dönüştürmek
Soru 7

TBMM kararı ile Hak Dini Kur'an Dili adlı eseri yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
İsmail Hakkı
B
Ömer Nasuhi Bilmen
C
El mal 111 Muhammed Hamdi
D
Ömer Rıza Doğrul
E
Süleyman Ateş
Soru 8

Pakistan’ın büyük şairi ve filozofudur. Pencap Eyaleti’nin Siaklkot şehrinde dünyaya gelmiş ve Lahor’da vefat etmiştir. Modernlik ile geleneği birbiri ile uzlaştırmaya çalışan, 1883-1938 yılları arasında yaşamış çağdaş İslâm düşünürü kimdir?

A
Nurettin Topçu
B
Muhammed ikbâl
C
Babanzâde Ahmet Naim
D
Hilmi Ziya Ülken
E
Muhammed Abduh
Soru 9

Öncelikle akli ilimlerin öğrenilmesi ve bu bilgiler ışığında nakli ilimlerin kavranmasının gerekliliğini vurgulayan, nakli ilimlerin kavranmasının temelinde akli ilimler olduğu savunan Mizanu'l-Hak ve Keşfu'z-Zunun adlı eserlerin yazarı düşünür kimdir?

A
İbrahim Müteferrika
B
Koçi Bey
C
Katip Çelebi
D
Gelibolulu Mustafa
E
Mustafa Sami
Soru 10

Klasik metafizikten modern metafiziklere geçiş Osmanlı düşüncesinin hangi dönüşüm dönemini karakterize eder?

A
Gerileme dönemini
B
Kuruluş dönemini
C
Son tarihsel dönüşümü dönemini
D
Fetret dönemini
E
Lale devrini
Soru 11

Duraklama döneminden çıkış arayan İbrahim Müteferrika'nın benimsediği düşünce tarzına ne ad verilir?

A
Kanun-i kadim
B
Reform hareketi
C
Frenkleşme cereyanı
D
Kadim hikmet
E
Nizam-ı cedit
Soru 12

Felsefenin İslam dünyasına geçişiyle felsefeyi benimseyen Müslüman düşünürler üç gruba ayrıldı.
Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biridir?

A
Felsefe ile dini birbirlerine tamamen aykırı görenler.
B
Felsefeyi gereksiz görenler.
C
Felsefe ile dinin uzlaşmaz olduğunu savunanlar.
D
Felsefeye ihtiyaç yoktur diyenler.
E
Felsefe ile dini uzlaştıranlar.
Soru 13

Filozofların eleştirildiği konulardan hangisinde İbn Rüşd kısmen Gazzâlî ile aynı görüşlere sahiptir?

A
Filozofların gök felekleri ile ilgili görüşlerinde
B
Filozofların âlemin ezeliliğini ileri sürmelerinde
C
Filozofların ruh ile beraber bedenlerin haşrini inkar etmelerinde
D
Fârâbî ve ibn Sînâ'nın küfre düşmüş oldukları hususunda
E
Filozofların Allah'ın cüziyyatı bilmesini imkansız görmelerinde
Soru 14

Tehâfüt geleneğinin ortaya çıkışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefi düşünceyi eleştirerek Eş'ariliği güçlendirmek
B
Yunan felsefesinin İslam âleminde yayılmasını kolaylaştırmak
C
İslam inancını zararlı akımların etkilerinden korumak
D
Felsefe-din ilişkisini açıklamaya çalışmak
E
Felsefî eserlerin doğru tercüme edilmesini sağlamak
Soru 15

(I) Bîrûnî'ye göre tüm milletler yeterli bilgiye sahip olduklarında yükselişleri hiç kesintiye uğramaz. (II) Tarihsel rivayetleri eleştirmeyi metodik olarak kullanır. (III) Yöntem olarak mukayeseli tarih anlayışını kullanır. (IV) Mukayese sürecinde gözlemlerine başvurur. (V) Tarihsel olguların ve farklılıkların ortaya çıkışında sebep-sonuç ilişkilerini kurar.
Yukarıda Bîrûnî'nin tarih anlayışı ile ilgili numaralandırılmış ifadelerin hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İbn Miskeveyh'in eserlerinden biridir?

A
Tehafüt
B
Mukaddime
C
Şifaü's-Sail
D
Tecaribü'l- Ümem
E
Tahkik mâ li'l- Hind
Soru 17

İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?

A
insani ilim
B
Ümran ilmi
C
Siyasi tarih
D
Psikoloji ilmi
E
Medeniyet ilmi
Soru 18

Rippol kentinde Arapça eserlerin Latinceye çevrilmesi için okul açtıran Papa aşağıdakilerden hangisidir?

A
Efraim
B
II. Benedictus
C
I. Paul
D
Marcus
E
Slyvestre Saccy
Soru 19

Batıkların Avicenna dedikleri Müslüman filozof kimdir?

A
ibn Rüşd
B
ibn Bacce
C
Farabi
D
Kindi
E
ibn Sina
Soru 20

Batıkların İbn Rüşd adına oluşturdukları yanlış kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Araz kuramı
B
Çifte Hakikat kuramı
C
Varlık kuramı
D
Öz kuramı
E
Cevher kuramı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x