Türk Düşünce Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Meşşai filozoflara göre aklın istek gücü üzerinde etkili olması durumuna ne ad verilir?

A
Bilfiil akıl
B
Nefs
C
Nazari akıl
D
ihtiyar
E
Zahir
Soru 2

Kindî’nin bilgi teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akli bilgi duyu bilgisi gibi sübjektif değildir.
B
insanda doğuştan var olan akla “güç halindeki akıl” adını verir.
C
Akıl insanları tümel kavramlara ulaştırır.
D
Duyu algıları bize tikel nesneler ile ilgili bilgiler verir.
E
Duyu algıları bize varlığın mahiyeti ve hakikati hakkında tam bilgi verirler.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?

A
itaat
B
Olması gereken
C
Anlama
D
Yatay algı
E
Sosyal algı
Soru 4

Sühreverdi’nin filozofları tasnifine göre sadece rasyonel düşünceye önem veren filozoflara ne ad verilir?

A
Hakîm
B
Hakîm-i Müteellih
C
Müteellih
D
Vehim
E
Müfekkire
Soru 5

Meşşâî filozoflara göre insanda tümel bilginin oluşması ve aklın gelişmesi evrelerinden biri olan; insanın soyutlamaya, kavram ve tümel yargılar oluşturmaya başladığı akıl haline verdikleri ad aşağıdakilerden hangisidir?

A
Potansiyel akıl
B
Kuvve halindeki akıl
C
Meleke halindeki akıl
D
Müstefadakıl
E
Fiil hale geçmiş akıl
Soru 6

Aritoteles’in mantık külliyatını çok detaylı olarak incelemiş daha önce onun yapmadığı bir şekilde mantığı “tasavvurat” (kavramlar) ve “tasdikat” (hükümler) şeklinde ikiye ayırarak ele almış, kendisinden sonra İslâm dünyasında yazılan bütün mantık kitapları da bu tasnifi dikkate almıştır.
Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen filozof kimdir?

A
ibnTufeyl
B
Fârâbî
C
ibn Bacce
D
Babanzade Ahmet Naim
E
ibn Sina
Soru 7

İbn Rüşd’ün, İslâm’ın asli inanç ilkelerine aykırı olmadıkça yabancı kültürlerden felsefi ve ilmi hakikatleri almanın meşru olduğunu savunduğu eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşiyeler
B
Ahlâk-ı Alâî
C
Faslu’l-makâl
D
Eş-Şeceretü’l-ilâhiyye
E
İzâhu’l-Hikem
Soru 8

Er-Redd ala’d-Dehriyyûn adlı eser aşağıdaki İslam düşünürlerinden hangisine aittir?

A
ibn Haldûn
B
Gazali
C
Muhammed Abduh
D
Farabi
E
Cemâleddin Afgani
Soru 9

İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Maddi boyut, manevi boyut
B
Kalbi boyut, akli boyut, bedeni boyut
C
Epistemik boyut, ontik boyut, etik boyut
D
Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
E
Ulvi boyut, vasati boyut, süfli boyut
Soru 10

İbn Rüşd'ün dini metinlerin zahirlerini esas alarak, tüm kelam geleneğini sistematik konular çerçevesinde yorum kabiliyeti bakımından kendi perspektifinden incelediği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kitabü'n-Nefs
B
Tehafütü Tehafütiî-felasife
C
Kitabü's-Sema veî-alem
D
Kitabüî-Hayevan
E
el-Keşf an menahiciî-edille
Soru 11

Davud el-Kayseri (Kayserili Davud)'un benimsediği felsefi-tasavvuf i akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selefilik
B
Meşşailik
C
işrakilik
D
Vahdet-i Vücud
E
Gnostisizm
Soru 12

Hemedan yakınlarındaki Esedabad’da doğan, Muhammed Abduh ile birlikte Batı’nın sömürgeciliğine karşı Müslümanları birleştirmeyi amaçlayan El-Urvet el-Vuskâ adlı gazeteyi çıkartan, II. Abdülhamid döneminde İstanbul’a da gelip dersler veren İslam düşünürü kimdir?

A
Cemâleddîn Afgânî
B
İsmail Hakkı İzmirli
C
Muhammed ikbâl
D
El mal 111 Hamdi Yazır
E
Babanzâde Ahmet Naim
12 numaralı soru için açıklama 
Cemâleddîn Afgâni, Muhammed Abduh'la birlikte müslümanları Batı'nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça haftalık bir gazete olan El-Urvet el-Vuskâ'yı çıkaran ve Hemedan yakınındaki Esedabad'da doğmuştur.
Soru 13

Kayserili Davud, zaman anlayışını aşağıdaki eserlerinden hangisinde dile getirmiştir?

A
Tahkik ma li'l-Hind
B
Uyunü'l-hikme
C
Nihayetü'l-Beyan fi Dirayeti'z-Zaman
D
Tercümetü Kitabi Batancel
E
Tis'u resa'il
Soru 14

Gazzâli'nin kelamî ve felsefî düşünceyle tanışmasını, bu fikirlere ilgi duymasını sağlayan, kelamın Eş'ari ekolündeki büyük âlimi ve hocası aşağıdakilerden hangisidir?

A
İmamu'l-Harameyn Ebu'l-Meâlî el-Cuveynî
B
Ebu'l-Hasan el-Eş'arî
C
Bakıllanî
D
Taftazanî
E
Nizâmü'l-Mülk
Soru 15

İslam filozoflarının eserlerini asıllarından okumak ve İslam dini hakkında doğrudan bilgi edinmek amacıyla Arapça öğrenen modern batılı filozof kimdir?

A
Descartes
B
Locke
C
Hume
D
Hamilton
E
Kant
Soru 16

İbn Haldun'un kurduğunu iddia ettiği ilim dalının adı nedir?

A
Psikoloji ilmi
B
Medeniyet ilmi
C
Ümran ilmi
D
insani ilim
E
Siyasi tarih
Soru 17

Gazzâli'nin filozoflara yönelttiği eleştirilere karşı ilk ciddi tepkiyi aşağıdaki düşünürlerden hangisi göstermiştir?

A
ibn Rüşd
B
Ali et-Tûsi
C
ibnTufeyl
D
ibn Bacce
E
ibn Sina
Soru 18

Allah'ın varlığı ve varlığının ispatı konularında Fârâbî'den çok etkilenen skolastik dönem düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bacon
B
St. Thomas
C
Descartes
D
Scot
E
Hegel
Soru 19

İslam dünyasında Ebu'l-Ferec adıyla tanınan Süryani Bar Herbraeus, Süryanice ve Arapça kaleme aldığı sırasıyla Ethison ve Kitabu'l-Hamame adlı eserleri aşağıdaki düşünürlerden hangisinin İhya adlı eserinin bir kopyası niteliğindedir?

A
Kindi
B
İbnTufeyl
C
Gazali
D
ibn Sina
E
ibn Rüşd
Soru 20

İbn Haldun'a göre, aşağıdakilerden hangisi göçebe/ bedevi yaşamın özelliklerinden biridir?

A
Rahatlığa alışma
B
Korkaklık
C
Kırılganlık
D
iş bölümü
E
Özgürlük
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x