Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Meşşai filozoflara göre aklın istek gücü üzerinde etkili olması durumuna ne ad verilir?

A
Bilfiil akıl
B
Nefs
C
Nazari akıl
D
ihtiyar
E
Zahir
Soru 2

İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Maddi boyut, manevi boyut
B
Kalbi boyut, akli boyut, bedeni boyut
C
Epistemik boyut, ontik boyut, etik boyut
D
Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
E
Ulvi boyut, vasati boyut, süfli boyut
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi düşünme eyleminin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Değer ve semboller
B
Açıklama
C
Olup biten
D
Düşünülebilir muhteva
E
Bireysel algı farklılıkları
Soru 4

Kindî’nin bilgi teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akıl insanları tümel kavramlara ulaştırır.
B
Duyu algıları bize tikel nesneler ile ilgili bilgiler verir.
C
Duyu algıları bize varlığın mahiyeti ve hakikati hakkında tam bilgi verirler.
D
Akli bilgi duyu bilgisi gibi sübjektif değildir.
E
insanda doğuştan var olan akla “güç halindeki akıl” adını verir.
Soru 5

İrşâdü'l-Ahlâf fi Ahkâmi'l-Evkaf adlı eserin yazarı kimdir?

A
Süleyman Ateş
B
Ömer Nasuhi Bilmen
C
Ömer Rıza Doğrul
D
İsmail Hakkı
E
Elmalılı Hamdi Yazır
Soru 6

Sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret genel adı Safahat olan eser kime aittir?

A
Elmalılı Hamdi Yazır
B
Mehmet Akif Ersoy
C
Nurettin Topçu
D
Muhammed ikbâl
E
Hilmi Ziya Ülken
6 numaralı soru için açıklama 
Mehmed Âkif’in sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış 11.240 mısralık 108 manzumeden ibaret külliyatının genel adı Safahaf ‘dır.
Soru 7

Hemedan yakınlarındaki Esedabad’da doğan, Muhammed Abduh ile birlikte Batı’nın sömürgeciliğine karşı Müslümanları birleştirmeyi amaçlayan El-Urvet el-Vuskâ adlı gazeteyi çıkartan, II. Abdülhamid döneminde İstanbul’a da gelip dersler veren İslam düşünürü kimdir?

A
İsmail Hakkı İzmirli
B
Elmalılı Hamdi Yazır
C
Cemâleddîn Afgânî
D
Babanzâde Ahmet Naim
E
Muhammed ikbâl
7 numaralı soru için açıklama 
Cemâleddîn Afgâni, Muhammed Abduh'la birlikte müslümanları Batı'nın sömürgeciliğine karşı harekete geçirmeyi hedefleyen Arapça haftalık bir gazete olan El-Urvet el-Vuskâ'yı çıkaran ve Hemedan yakınındaki Esedabad'da doğmuştur.
Soru 8

Eğitimini hem nakli hem de felsefe, mantık, astronomi ve matematik gibi ilimlerde tamamlayan ________ , Osmanlı Devletinin ilk şeyhülislamıdır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

A
Hocazade
B
Molla Fenari
C
Kemal Paşazade
D
Mestçizade Abdullah Efendi
E
Muslihiddin Mustafa
Soru 9

Osmanlılarda Tehâfüt geleneğini canlandıran Osmanlı Sultan’ı kimdir?

A
I. Osman
B
Kanuni
C
Yavuz
D
Fatih
E
Yıdırım Beyazıd
Soru 10

(I) Tehâfüt geleneğinin ortaya çıkışında felsefe ve din ilişkisi oldukça etkilidir. (II) ilk Tehâfüt yazarı Gazzâlî’dir. (III) ikinci Tehfüt’ü yazan ise ibn Rüşd’tür. (IV) Gazzâlî’den sonra yazılan Tehâfütlerin genel amacı Gazzâlî ile felsefeciler arasındaki felsefi tartışmalara bir anlamda hakemlik yapmaktır. (V) Yazılan Tehâfütlerin ortak özellikleri objektiflikten uzak, tarafgir bir yaklaşımla yazılmış olmalarıdır.
Yukarıda tehâfüt geleneği ile ilgili verilen numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
I
B
II
C
III
D
VI
E
V
Soru 11

Davud el-Kayseri (Kayserili Davud)'un benimsediği felsefi-tasavvuf i akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Selefilik
B
Meşşailik
C
Gnostisizm
D
Vahdet-i Vücud
E
işrakilik
Soru 12

Kayserili Davud, zaman anlayışını aşağıdaki eserlerinden hangisinde dile getirmiştir?

A
Tis'u resa'il
B
Uyunü'l-hikme
C
Tercümetü Kitabi Batancel
D
Tahkik ma li'l-Hind
E
Nihayetü'l-Beyan fi Dirayeti'z-Zaman
Soru 13

Fârâbî’den ontoloji konusunda etkilenen, Fârâbî’nin Allah’ın sıfatları hakkındaki yorumunu ve Allah’ın varlığının ispatı için ortaya koyduğu delilleri ona benzer şekilde Summa Theologia adlı eserinde tekrarlayan Hıristiyan filozof kimdir?

A
St. Thomas
B
Descartes
C
Vattier
D
Massa
E
Guillame d’Auvergne
Soru 14

İbn Haldun'un tarihte var olan toplumları tasnif ederken kullandığı kriter aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanların yaşadıkları coğrafya ve coğrafyanın temel özellikleri
B
insanların tüketim biçimleriyle bunların gerçekleştikleri yerler
C
insanların mensup oldukları dinler
D
insanların dindarlık seviyeleri ve oluşturdukları yaşam biçimleri
E
insanların ihtiyaçları ile bu ihtiyaçları karşılama biçim ve yöntemleri
Soru 15

İbn Haldun, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılama konusunda belli bir noktaya gelmiş olan insanların estetik ve başka kaygılarla geliştirdikleri ihtiyaçlarına ne ad verir?

A
Hâcî ihtiyaçlar
B
Zaruri ihtiyaçlar
C
Kemalî ihtiyaçlar
D
Mülki ihtiyaçlar
E
Asabî ihtiyaçlar
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İbn Haldun’a göre göçebe yaşamının temel özelliklerinden biri değildir?

A
Örgütlenmedeki başarıları
B
Özgürlük
C
Doğal ve dayanıklı olmaları
D
Cesaret
E
işlerini kendileri yapmaları
Soru 17

İbn Sînâ'nın ruhun bedenden ayrı olarak var olduğunu ispat etmek için kullandığı Uçan adam örneğini aynen tekrarlayan batılı filozof kimdir?

A
Descartes
B
Didero
C
Pascal
D
Hume
E
Leibniz
Soru 18

Batı’da Ortaçağ’da Çifte Hakikat Kuramı hangi müslüman filozofa izafe edilmiştir?

A
ibn Sina
B
ibn Rüşd
C
Tusi
D
Kindi
E
Farabi
Soru 19

ibn Haldun'a göre göçebe topluluklarda ________ yani insanın kendi akrabalarına karşı duyduğu yakınlık ve bağlılık güçlü olup siyasal ve ihtiyaçlarını temin etme bakımından sosyal yapıları bir kıvama geldiğinde doğal olarak mülk sahibi olmayı hedeflerler.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
tarihdaşlık
B
sosyal gelişmişlik
C
asabiyye
D
dindaşi ık
E
zenginlik
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Osmalı döneminde Tehâfüt geleneğini sürdüren düşünürlerden biridir?

A
Bursalı Hocazâde
B
Mehmet Akif
C
Katip Çelebi
D
Mir Danad
E
Ali iskenderî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x