Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Final Ünite 7 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Taşköprülüzade’nin ilimlerin tasnifiyle ilgili kitabı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varidat
B
Tehafütü’l-felasife
C
Mizanu’l-Hak
D
Keşfu’z-Zünun
E
Mevzûâtü’l-ulûm
1 numaralı soru için açıklama 
Taşköprülüzade’nin ilimlerin tasnifiyle ilgili eserinin adı (Mevzuatü’l-Ulûm’dür.
Soru 2

Katip Çelebi’nin akıl-nakil ilişkisindeki temel tutumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nakil akla öncelik arz etmesi
B
Akli ilimlerin nakli ilimlerle birlikte öğrenilmesi
C
Batılı ilimlerin nakili anlamak için gerekli olması
D
Önce akli sonra nakli ilimlerin öğrenilmesi
E
Felsefenin nakli ilimlerle her zaman çatışması
2 numaralı soru için açıklama 
Katip Çelebi, akli ilimlerin öğreniminin nakli ilimlerden önce gelmesi gerektiği düşünmektedir.
Soru 3

Aşağıdaki geleneklerden hangisinde mevcut bir genel dünya görüşü içinde metinler ve metinlerde ele alınan konular yeniden konumlandırılmaktadır?

A
Meşşai
B
Platoncu
C
Şerh ve Haşiye
D
Kelamcı
E
Fıkıhçı
3 numaralı soru için açıklama 
Şerh ve haşiye geleneği, basitçe bazı metinlerin kısmen yorumlanarak ve açıklayıcı notlar eklenerek yeniden bilimsel tedavüle (dolaşıma) sokulması değildir. O daha ziyade mevcut bir genel dünya görüşü içinde metinlerin ve metinlerde ele alınan konuların yeniden konumlandırılması olayıdır.
Soru 4

Osmanlı düşünürlerinin kullandığı iç estetik tanımının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A
İmar alanının dışında kalan dünya
B
Ruhsal huzur
C
Kendi içine kapanma
D
Estetik imar faaliyetinin gerçekleştiği mekanlar
E
Materyalist düşünce biçimi
4 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı düşünürleri zihin (felsefe), ruh (tasavvuf), söz (şiir), inanç (kelam), kulak (musiki), göz (görsel sanatlar), eylem (ahlak), toplum (siyaset, hukuk, ekonomi) ve maddi unsurlar (mimari) gibi alanları kapsayan genel bir estetik imar faaliyetini (medeniyet) gerçekleştirirlerken, miras aldıkları farklı birikimleri sentezleme yoluna gitmişler, ancak tam da bu sentez işlemini yaparken dünyayı estetik olarak iç ve dış şeklinde ikiye ayırmışlardır. Burada iç, estetik imar faaliyetinin gerçekleştiği mekanları göstermektedir.
Soru 5

Osmanlı düşüncesinde yatay bilincin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakikatin çokluğunu kabullenme
B
Eski-yeni şekilde olmak üzere, zamansal (tarihsel) süreci ikiye bölme
C
Tek hakikat tasarımına göre algılama
D
Yükseliş dönemi Osmanlı düşüncesini yüceltme
E
Batının üstünlüğüne inanma
5 numaralı soru için açıklama 
Bilinç bölünmesi dediğimiz olay ve süreç, Osmanlının güçlü zamanlarında uygulanan kurallara geri dönüş şeklinde dillendirilmesi nostaljik bilincin ortaya çıktığını, eski-yeni şeklinde bilincin ikili bir zamansal görünüm kazandığını göstermektedir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi vahdet-i vücud (varlığın tekliği) anlayışını savunan düşünürlerdendir?

A
Davud el-Kayseri
B
Süleyman Hayri Bolay
C
Sadreddin Konevi
D
Fuzuli
E
Nebi
6 numaralı soru için açıklama 
Estetik imar bilincini yönlendiren temel unsur dini bir dünya görüşü olduğundan, Allah’ın kainatta kurmakta olduğu düzenin bir tür yansıması, izdüşümü ya da benzerini üretmek temel hedeftir. Bu nedenle değişik alanlarla üretim yapan Osmanlı düşünürlerinin kabaca Platoncu ‘asıl-kopya’ ikiliğine dayalı felsefe yapma tarzını sürdürdükleri söylenebilir. Elbette Davud el-Kayseri gibi vahdet-i vücud (varlığın tekliği) anlayışını savunan düşünürler de vardır.
Soru 7

Ben-Sen veya Ben-Öteki ilişkisi hangi filozoftan itibaren en tartışmalı sorunlarından birini teşkil etmiştir?

A
Platon
B
Eflatun
C
Yunus Emre
D
Hegel
E
Whitehead
7 numaralı soru için açıklama 
Ben-Sen veya Ben - Öteki ilişkisi modern düşüncenin, özellikle Alman filozofu Hegel’den itibaren en tartışmalı sorunlarından birini teşkil eder. Bugün dinler arası diyalog, kültürler arası ilişkiler ve birlikte yaşama sorunu diye adlandırılan konular, Ben-Sen ilişkisinin farklı alanlardaki tezahürleri olarak görülürler.
Soru 8

Molla Lütfi’nin hangi eserinde, bilimleri tasnif etmesi ve onları tanımlamaya çalışması açısından hem klasik ilimler tasnif geleneğini sürdürür hem de yaşadığı dönemde ilim zihniyetini sergilenmektedir?

A
Haşiye Ale’t- Tehafüt
B
Risale fi Tahkiki Vücudi’l-Vacib
C
Miftahu’s-Saâde
D
Mevzuâtü’l-Ulûm
E
Misbahu’s- Siyâde
8 numaralı soru için açıklama 
Molla Lütfi’nin Mevzuâtü’l-Ulûm adlı eseri, bilimleri tasnif etmesi ve onları tanımlamaya çalışması açısından hem klasik ilimler tasnif geleneğini sürdürür hem de yaşadığı dönemde ilim zihniyetini sergiler.
Soru 9

Taşköprülüzâde'nin ilimlerin tasnifiyle ilgili eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tehafütü'l- Felasife
B
Keşfu'z- Zunûn
C
Kitabu'z Zahîra
D
Er- Risaletü'l- Esiriyye fi'l-Mizan
E
Mevzûât-ı Ulûm
9 numaralı soru için açıklama 
Taşköprülüzade’nin Mevzûât-ı Ulûm adlı eserinin aslı Arapça olarak Miftahu’s-Saâde ve Misbahu’s- Siyâde adıyla yazılmış ve sonra oğlu tarafından yukarıdaki başlıkla Türkçeye çevrilmiştir.
Soru 10

Son Osmanlı düşünürlerini metafizik olarak felsefeye yönlendiren temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askeri yenilgiler
B
Felsefenin okullarda yeniden yaygınlık kazanmaya başlaması
C
Batıdan yapılan çeviriler
D
İlmi açıdan Batının gelişmişliği
E
Osmanlı toplumunun temel sorunlarına genel bir çözüm zemini bulabilmek
10 numaralı soru için açıklama 
Son Osmanlı düşünürlerinin zemin (mekan) kaygısı eşliğinde bir kurtuluş teolojisi yani metafizik olarak felsefeye yönelmeleri, öyle görünüyor ki, son Osmanlı Devletinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde İslâm düşüncesini radikalbiçimde etkilemiştir.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x