Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Final Ünite 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Gazali’nin filozofları tenkit ettiği noktalardan biridir?

A
Filozofların fazla seyahati sevmeleri
B
Filozofların akla önem vermemeleri
C
Filozofların yüksek halk tabakasından insanlar olmaları
D
Filozofların ahirette insanın ruhun dirileceğini kabul edip, bedenin dirilişini inkar etmeleri
E
Filozofların yabancı dil bilmemeleri
1 numaralı soru için açıklama 
İbn Rüşd, Tehâfüt adlı eserinin sonunda, Gazzâlî hakkındaki kanaatini şöyle belirtmekte: “Bu adam (Gazzâlî), filozofları şu üç meselede küfürle itham etmiştir. Bunlardan birincisi sözünü ettiğimiz cesetlerin haşri meselesidir demektedir.
Soru 2

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi İslam dünyasında Aristoteles'in pek çok eserini şerh etmiş ve O'nu en iyi anlamış kişi olarak ün yapmıştır?

A
İbn Sînâ
B
İbn Rüşd
C
Fârâbî
D
Gazzâlî
E
Kindî
2 numaralı soru için açıklama 
İbn Rüşd, Aristoteles’i şerh eden ve onu en iyi bilen filozof olarak kabul edilmektedir.
Soru 3

İkinci Tehafüt’ü yazan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gazzali
B
İbn Rüşd
C
Gelibolulu Mustafa
D
Koçi Bey
E
Kindi
3 numaralı soru için açıklama 
İkinci Tehafüt’ü yazan İbn Rüşd’tür.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi tehâfüt geleneğini başlatmıştır?

A
Hassan Sabah
B
Kindi
C
Gazali
D
Farabi
E
İbn Sina
4 numaralı soru için açıklama 
Selçuklu Nizamiye medresesinin büyük hocası Gazzâlî, batinilik fikirlerin kaynağı olan görüşleri eleştirmek için saray tarafından görevlendirilmiştir. O da bazı nedenlerden dolayı bir kısım felsefi fikirleri kendisine hedef seçmiştir. Bunun için felsefeye karşı en sert eleştirilerinin kaynağı olarak görülen Tehâfütü’l-Felâsife isimli eserini kaleme almış, böylece de tehâfüt geleneği başlamıştır.
Soru 5

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi tehâfüt geleneği içerisinde değerlendirilemez?

A
Gazzâli
B
Fârâbî
C
Hocazâde
D
İbn Rüşd
E
Ali et-Tûsî
5 numaralı soru için açıklama 
Kindî (ö.866), Fârâbî (ö.950) ve İbn Sinâ gibi filozofların (ö.1037) felsefeyi dinle uzlaştırma çabaları, felsefenin Müslüman toplumlarda kabul görmesini sağladı. Bu nedenle tehâfüt geleneği içerisinde yer almazlar.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî’den sonra felsefe ile kelâmı birleştirmiştir?

A
Hocazade
B
Ali Tusi
C
Kemal Paşazade
D
Fahreddin Razi
E
Musa Kazım Efendi
6 numaralı soru için açıklama 
Gazzâlî’den sonra gelen Fahreddin Razî (ö.1209), felsefe ile kelâmı birleştirmiştir. Felsefeyi kelâma katarak, kelâmın meşruluğundan hareketle felsefi konuları kelam içinde okumak da bir ölçüde meşrulaşmıştır. Ancak felsefe, şahsiyetini ve istiklalini kaybettiği için fazla bir ilerleme kaydedilememiştir. Bu durum diğer tecrûbi ilimleri etkilediği gibi, felsefenin gerilemesine ve sönmesine de sebep olmuştur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Gazzâlî'nin dört başlık altında ele aldığı felsefi ilimlerden biri değildir?

A
Tabiîyât
B
İlahiyât
C
Mantık
D
Riyaziyât
E
Tehâfüt
7 numaralı soru için açıklama 
Gazzâlî felsefî ilimlerin tasnifini yaparken, Tehâfüt’ünde hangi konularda filozoflara eleştirilerde bulunacağının işaretlerini de vermektedir. O Makâsidü’l-Felâsife adlı eserinde felsefî ilimleri dört başlıkta ele almaktadır: 1. Riyaziyât, 2. İlahiyât, 3. Mantık, 4. Tabiîyât. Tehafüt bu ilimlerden biri değildir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Gazzali’nin siyasi danışman görevlerinden değildir?

A
Hasan Sabbah’ın düşünce akımıyla mücadele etmek
B
Batiniliği düşünce aşamasında durdurmak
C
Mısır’da el-Ezher’i kuran Ezher Şiası’nın kültürel gelişmesiyle rekabet etmek.
D
Nişabur’da insanlara inançlarından dolayı zulmeden Mutezile’ye cevap vermek.
E
Bağdat Nizamiye Medresesi’nde müderris olmak
8 numaralı soru için açıklama 
Gazzali, Nizâmülmülk’ün sarayında henüz 28 yaşında iken siyasî danışman olarak görevlendirilmiştir. Bu görevinin amaçları şunlardır: 1. Hasan Sabbah’ın başkanlığını yaptığı, siyasi cinayetler işleyen batıniliği düşünce düzeyinde durdurmak. 2. Mısır’da el-Ezher’i kuran Ezher Şiası’nın kültürel gelişmesiyle rekabet etmek. 3. Nişabur’da insanlara inançlarından dolayı zulmeden Mutezile’ye cevap vermek. Bu görevleriyle birlikte Gazzâlî 1091 yılında vezir Nizamülmülk tarafından Bağdat Nizamiye Medresesi’ne müderris olarak tayin edilmiştir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd sonrası tehâfütlerin kaleme alınmasının başlıca nedenlerinden değildir?

A
Felsefe ve kelam arasında ortak olan temel problemleri bilimsel seviyede tartışma isteği
B
Fikrî alandaki dinamizmin yeniden canlandırılıp devam ettirilmesi arzusu
C
Devlet yöneticilerinin aklî ve felsefî ilimlere olan ilgisizliği
D
Din-Felsefe ilişkisinin incelenmesi
E
Düşünce alanında tenkitçi ortamın hazırlanmasını sağlayarak, taklitten uzak orijinal fikirler ileri sürülerek çözümlerinin üretilmesi
9 numaralı soru için açıklama 
İbn Rüşd sonrası tehâfütlerin kaleme alınmasının başlıca nedenleri şunlardır. 1. Başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere devlet yöneticileri aklî ve felsefî ilimlere oldukça ilgilidir. Onlar bilim, düşünce ve kültür alanlarında canlılık sağlanmasına yönelik olarak serbest düşünceye imkân tanıyarak bilimsel tartışmalara yer vermeleri, Felsefe ve kelam arasında ortak olan temel problemleri bilimsel seviyede tartışma isteği, Din-Felsefe ilişkisinin incelenmesi, 4. Gazzali ve İbn Rüşd’ün Tehafüt’lerinin incelenip karşılaştırma yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, Fikrî alandaki dinamizmin yeniden canlandırılıp devam ettirilmesi arzusu, 6. Düşünce alanında tenkitçi ortamın hazırlanmasını sağlayarak, taklitten uzak orijinal fikirler ileri sürülerek çözümlerinin üretilmesidir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tehafüt geleneğinin başlangıcında var olan siyasi ve kültürel özelliklerinden biri değildir?

A
O dönemde Abbasi Hükümeti’nin otoritesi zayıflamıştır.
B
İspanya ve Mısır’da müstakil yönetimler başlamıştır.
C
Siyasi ayrışmalar düşünce ayrışmalarına neden olmuştur.
D
Nizamiye medreseleri çok yönlü eğitimi desteklemek amacıyla bu dönemde kurulmuştur.
E
Gazzali’nin Tehafüt’ü yazmadaki nedeni filoofların ehl-i sünnet fikirlerini bu dönem çerçevesinde eleştirmektir.
10 numaralı soru için açıklama 
Tehâfüt geleneğinin nasıl bir siyasi ve kültürel ortamda başlayıp geliştiğini yakından inceleyecek olursak, bu geleneğin özellikle eleştirel niteliği daha da netleşecektir. İslâm dünyasında IX. yy’ın sonlarına doğru Abbasi hükümdarlığının siyasi otoritesi zayıflamış, İspanya, Mısır ve İran’da müstakil yönetimler oluşmaya başlamıştı. XI. yy’ın sonlarına XII. yy’ın başlarına gelindiğinde ise, İslâm dünyasında pek çok müstakil devletler oluşmuştu. Bu siyasi ayrışmalar beraberinde düşünce alanında da farklılıkların oluşmasına sebebiyet vermiştir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi o dönemde kurulan Nizamiye Medreselerinin kuruluş amaçlarının başında istenmeyen fikir akımlarıyla mücadele etmek gelmekteydi. Hatta Gazzâlî’nin Tehâfüt’ünü yazmadaki nedenlerinden birinin de filozofların ehl-i sünnet inancıyla bağdaşmayan fikirlerini eleştirerek, Eş’ariliği güçlendirme olduğu söylenebilir.
SONUÇLAR
10 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x