Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Türk Düşünce Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Meşşai Okul geleneğine karşı çıkan ve İşraki Okul’un kurucusu olan filozof kimdir?

A
Ebû Bekr Zekeriye er-Râzi
B
ibn Haldun
C
Davûd el-Kayserî
D
Şehâbeddin es-Sühreverdî
E
Beşşar ibn Burd
Soru 2

İnsanlık tarihinin bilinen en eski düşünce geleneği olan, Mezopotamya ve Akdeniz havzası medeniyetlerinin temelini oluşturan, özellikle Astronomi, Matematik, Simya, Astroloji ve Sihrî (okült) düşünceler bakımından zengin ve ileri seviyedeki geleneğe ne ad verilir?

A
Yunan-Hellenistik Düşünce Geleneği
B
Sasânî Geleneği
C
Hermes Geleneği
D
İskenderiye Geleneği
E
Harran Geleneği
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Meşşai filozofların insan aklının yetkinleşmesindeki ve bilgi edinmesindeki son aşamasına verdikleri adlardan biri değildir?

A
Müstefadakıl
B
Mükteseb akıl
C
Zahir akıl
D
Beyani akıl
E
Bilkuvveakıl
Soru 4

Suhreverdi’nin Aristo’nun kategori anlayışını eleştirdiği eserinin adı nedir?

A
El-Mukaddime
B
Nur Heykelleri
C
Tehafüt el-Felasife
D
Makasidu’l-Felasife
E
Pertevname
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Meşşâî filozofların Tanrı hakkında kullandıkları sıfatlardan biri değildir?

A
Makul
B
işiten
C
ilk Muharrik
D
Zorunlu Varlık
E
ilk Varlık
Soru 6

İşraki okul ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Varlığın ortaya çıkışını Ebû Bekr er-Razi’nin tabiatçı anlayışından esinlenerek oluşturmuşlardır.
B
Kendisinde nurun bulunmadığı hiçbir varlık ve nesne yoktur.
C
Varlık kavramı yerine nur yani ışık kavramını kullanmışlardır.
D
Nur, özünde apaçık olup başka varlıkları açığa çıkarandır.
E
Nur kavramı gayet açık seçik ve tüm varlıklarda olduğu için tanımlanmaya ihtiyacı yoktur.
Soru 7

Aşağıdaki eserlerden hangisi Eflâtunculuğa meyletmiş olan Muslihiddîn b. Sinâ’ya aittir?

A
Et-Ta’lîmü’s-Sâlis
B
Risale fi’I-Musûli’l-Eflâtûniyye
C
Eş-Şeceretü’l-ilâhiyye
D
Risâle-i Eflâtûniyye
E
Semeret’üş-Şecere
Soru 8

Aslen Yahudi, orta veya ileri yaşında Müslüman olan, en önemli felsefe eseri Mu’teber fi’l-Hikme olan felsefeci kimdir?

A
ibn Haldûn
B
Babanzâde Ahmet Naim
C
Gazzâli
D
Suhreverdî
E
Ebu’l-Berekât el Bağdadî
Soru 9

Evrenin yaratılmadığını, başı ve sonu olmadığını iddia eden felsefi düşünceye ne ad verilir?

A
işrakiyye
B
Meşşaiyye
C
Dehriyye
D
Reybiyye
E
Sufiyye
Soru 10

İbn Sina’nın bilgi teorisi ve mantık konusundaki düşünceleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Akıllar konusunda ibn Sina, Kındî ve Fârâbî ile aynı teoriyi kabul eder.
B
Bilgi problemini mantık ve psikoloji (nefis) konularıyla birlikte ele alır.
C
Nefisle ilgili yazılarında genellikle bilme sürecini inceler.
D
Mantık ile ilgili yazılarında genellikle bilgiyi biçim (suret) ve içerik (madde) bakımından inceler.
E
insanın her çeşit bilgiye ulaşabileceğini savunur.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi inanma eyleminin özelliklerinden biri değildir?

A
Yatay algı
B
Olması gereken
C
Anlama
D
itaat
E
Sosyal algı
Soru 12

İnsanın iradeli davranışlarında her türlü aşırılıktan uzak olarak iyiyi, doğruyu ve güzeli amaç edinmesi Fârâbî’nin aşağıdaki fazilet kategorilerinden hangisi içinde değerlendirilir?

A
Fikrî faziletler
B
Ahlaki faziletler
C
Nazari faziletler
D
Ameli faziletler
E
Fiili faziletler
Soru 13

İbn Sina’ya göre her insanın “ben” sözüyle kast ettiği şey aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalp
B
Nefs
C
Duyular
D
Beden
E
Akıl
Soru 14

Kındî’ye göre müstefâd aklın aktif duyumuna yani bilgi ile özdeşleşen aklın, sahip olduğu bu bilgileri ortaya koyması durumundaki akla ne ad verilir?

A
Meleke halindeki akıl
B
Beyânî (Zahir Akıl)
C
Sürekli fiil halindeki akıl
D
Potansiyel akıl
E
Güç halindeki akıl
Soru 15

“Bir şeyi bizim görüş alanımız içerisine doğrudan getiren” husus genelde hangi kavramla dile getirilir?

A
Ön-yargı (varsayım)
B
Entelektüel araştırmalar
C
Otorite insanlar
D
Peygamberler
E
Kutsal metinler
Soru 16

El-Kındî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Vahiy güvenilir bir bilgi kaynağıdır.
B
Duyular ve akla ek olarak diğer bir bilgi kaynağı da sezgidir.
C
ilimleri dini, insani ve ameli olmak üzere üç kısma ayırır.
D
Akıl tümel kavramları oluşturmamızı sağlar.
E
Felsefenin mertebe bakımından en değerli disiplini metafiziktir.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'e göre, insanları felsefi çalışmalarda hataya düşüren sebeplerden biri değildir?

A
Felsefe öğretim ve eğitimi için gerekli ahlaki olgunluğa sahip olmamaları
B
Yaratılış itibariyle felsefe için gerekli olan zekâ düzeyine sahip olmamaları
C
Dini otoriteleri felsefi çalışmalarda göz ardı etmeleri
D
Felsefe öğretim ve eğitimi için yeterli imkânlara sahip olmamaları
E
Düşünce alışkanlıklarına ve metodolojisine sahip olmamaları
17 numaralı soru için açıklama 
Dini otoriteleri felsefi çalışmalarda göz ardı etmeleri.
Soru 18

İbn Bâcce’ye göre hangi akıl yetkinliğindeki insanlar tabiat bilimleri ve matematiksel bilimlerle uğraşan kimselerdir?

A
Müstefâd
B
Su’eda
C
Cumhur
D
Nuzzâr
E
Kutsî
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi İbn Rüşd'ün eserlerinden biridir?

A
Kitabu'l-ifta ve'l-Kaza
B
Mizanu'l-itidal
C
Muhassalu'l-Kelam ve'l-Hikme
D
el-Keşf an menâhici'l-edille
E
Miyaru'l-Ulum
Soru 20

İbn Bâcce'nin insan anlayışında ortaya koyduğu boyutlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Epistemik boyut, ontik boyut, etik boyut
B
Ulvi boyut, vasati boyut, süfli boyut
C
Kalbi boyut, akli boyut, bedeni boyut
D
Maddi boyut, manevi boyut
E
Tabiî boyut, duyusal boyut, aklî boyut
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x