Türk Halk Şiiri 2016-2017 Final Sınavı

Türk Halk Şiiri 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi dinî uygulayıcılarından biri değildir? törenlerin

A
Ozan
B
Kam
C
Jırav
D
Şaman
E
Baksı
Soru 2

Âşık şiirinde aruzun “feilâtün (fâilâtün) feilâtün feilâtün feilün” kalıbıyla yazılan şiirlere ne ad verilir?

A
Divan
B
Kalen derî
C
Satranç
D
Selis
E
Semai
Soru 3

Ahmed Yesevî’nin Türkmenler arasındaki takipçisi olarak gösterilen mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunus Emre
B
Hatayî
C
Azadî
D
Süleyman Hakim Ata
E
Mahtumkulu
Soru 4

Ninniyi, “Ağlayan çocuğu susturmak veya uyku saati gelen çocuğu uyutmak için anne kucağında, dizinde veya beşikte söylenen ezgilerdir.” şeklinde tanımlayan araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Âmil Çelebioğlu
B
Ali Berat Alptekin
C
Pertev Naili Boratav
D
Metin Ekici
E
Doğan Kaya
Soru 5

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin
I. Ahmed’e gönderdiği mektuplarının yer aldığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
ibretnâme
B
Müzekkin Nüfus
C
Tarikatnâme
D
Tezâkir-i Hüdâî
E
Tacnâme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bayram Veli’nin halifelerinden biridir?

A
Eşrefoğlu Rûmî
B
Süleyman Çelebi
C
Emir Sultan
D
Gülşehrî
E
Kemal Ümmî
Soru 7

Asıl adı bilinmemekte, fakat XVII. yüzyılda yaşadığı kabul edilmekle beraber hakkında pek az bilgi vardır. Eserlerinden aldığımız bilgilere göre, Hurûfilik inancına bağlı bir Bektaşî babası olup, Bektaşî geleneğinde; Nesîmî, Hatayî, Fuzulî, Kul Himmet, Yeminî ve Banazlı Pir Sultan Abdal’la birlikte yedi büyük şairden biri sayılır. Hurufilik akidelerini gösteren bir Risalesi ve kırk kadar manzumeyi içine alan küçük bir divanı vardır.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vâhib Ümmî
B
Niyâzî-i Mısrî
C
Eşrefoğlu Rûmî
D
ÂşıkVirânî
E
Kul Nesimî
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Kaygusuz Abdal’ın manzum eserlerinden biri değildir?

A
Gülistan
B
Gevhernâme
C
Budalanâme
D
Minbernâme
E
Divan
Soru 9

Âşık Kenzî hakkında en güvenilir bilgilerin yer aldığı “Kıbrıslı Âşık Kenzî Divânı” adlı eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdurrahman Güzel
B
Sadettin Nüzhet Ergun
C
Şükrü Elçin
D
Pertev Naili Boratav
E
Harid Fedai
Soru 10

Ası adı Ali’dir. XIX. yüzyılın en meşhur Bektaşî şairlerindendir. 1868’de öldüğü biliniyorsa da, doğum tarihi bilinmemektedir. Doğduğu yer ve hayatı hakkında fazla bilgimiz yoktur. Ancak kendisinin Kırşehir’de Bektaşî tekkesi Dedebabalığı’nda bulunduğu ve bazı yazarlar tarafından da AnkaralI olduğu kaydedilmektedir. Şiirlerini hece ve daha çok aruz vezni ile yazmıştır. Mürettep Divânı’nı hicrî 1257 senesinde tamamlamıştır. Halk şiiri tarzında yazdığı şiirleri samimi ve sadedir. Aruz vezni ile yazılan şiirlerinde Fuzulî’nin etkisi vardır. Bazı şiirlerinde Hurufîlik’e de temayülü görülür.
Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müştak Baba
B
Seyranî
C
Salih Baba
D
Türâbî
E
Hafız Baba
Soru 11

Cönkleri “Türk kültürünün tapusudur; bize ait kültürün atalarımız tarafından adımıza tescil edilmiş belgeleridir.” diye tanımlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Şakir Ülkütaşır
B
Saim Sakaoğlu
C
Murat Uraz
D
M. Sabri Koz
E
Cahit Öztelli
Soru 12

Çıldırlı Âşık Şenlik, Ruhsatî, Minhaci, Meslekî, Noksanî gibi âşıkların yetiştikleri çevreye göre yer aldıkları grup aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şehir ortamında yetişen âşıklar
B
Göçebe ortamda yetişen âşıklar
C
Askeri ortamda yetişen âşıklar
D
Din ve tasavvuf ortamında yetişen âşıklar
E
Köy ortamında yetişen âşıklar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Turfan kazıları sonucunda ortaya çıkan şairlerden biri değildir?

A
Çuçu
B
AprınçurTigin
C
Kalım Keyşi
D
Kİ-Kİ
E
Kül Tarkan
Soru 14

Edib Harâbî’nin divanının kendi el yazısı ile yazılmış nüshasının yer aldığı kütüphane aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleymaniye Kütüphanesi
B
Milli Kütüphane
C
Selim Ağa Kütüphanesi
D
Fatih Kütüphanesi
E
Mevlana Müzesi Kütüphanesi
Soru 15

Çukurovalı âşıklardan Osman Taşkaya'ya “Feymanî” mahlasını aşağıdakilerden hangisi vermiştir?

A
Rüyasında iri, yarı, koyu yeşil elbise giymiş bir zat
B
Rüyasında, üçler, yediler kırklar
C
Rüyasında Hazreti Hızır
D
Rüyasında Karacaoğlan
E
Rüyasında Lokman Hekim
Soru 16

XIX. yüzyıl âşıklarından Çıldırlı Âşık Şenlik üzerinde doktora tezi hazırlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayrettin Rayman
B
Ensar Aslan
C
Muhan Bali
D
Fikret Türkmen
E
Dilaver Düzgün
Soru 17

Dedim dilber üzün mahı
Dedi menim hublar şahı
Dedim ağlatma Emrah’ı
Dedi neynim kocalanmış
Yukarıdaki Ercişli Emrah’tan alman dörtlüğün ilk üç mısraının kafiyesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
“Dedi” seslerinde mısra başı zengin kafiye
B
“ı” sesinde yarım kafiye
C
“m”, “ş”, “m” seslerinde çeyrek kafiye
D
“ahi” sesinde zengin kafiye
E
“ah” sesinde tam kafiye
Soru 18

Âşık Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Şiirlerinden bazıları klasik formda bestelenmiştir.
B
Âşık Ömer’in Erzurum ve semtlerini anlatan destanı çok ünlüdür.
C
Hem hece hem de aruz vezniyle şiirleri vardır.
D
Üsküdarlı Hasib onun ölüm tarihini 1707 olarak vermiştir.
E
Medrese öğrenimi görmüştür.
Soru 19

“Türkiye’de sazla plağa ilk türküyü ben okudum: ’Mecnun'um Leylamı gördüm', çok tutuldu. Sonra 'Atatürk’e Ağıt' da öyle. Kırılırsa bir daha bulamam düşüncesiyle aynı plaktan ikişer üçer tane alan olduğunu duydum.” Yukarıda sözü edilen XX. yüzyıl saz şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veysel Şatıroğlu
B
Şeref Taşlı ova
C
Osman Feymanî
D
Murat Çobanoğlu
E
Yaşar Reyhanî
Soru 20

Âşıkların çağdaşı oldukları veya kendilerinden önce yaşamış âşıkların mahlaslarına ve bazı özelliklerine yer verdikleri şiirlere ne ad verilir?

A
Selçuknâme
B
Elifnâme
C
Şairnâme
D
Saraynâme
E
Surnâme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x