Türk Halk Şiiri 2017-2018 Vize Sınavı

Türk Halk Şiiri 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ninni türüne ait en eski bilgilere rastlanılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kutadgu Bilig
B
Orhun Kitabeleri
C
Yenisey Kitabeleri
D
Divanü Lügati’t-Türk
E
Altun Yaruk
Soru 2

Türk halk şiirinin dil ve üslup özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halk şiirinde kullanılan dil, halkın anlayabileceği bir dildir.
B
Halk şiirinde deyimlere ve atasözlerine sıkça yer verilir.
C
Halk şiirinde yerel söyleyişlere rastlanabilir.
D
Halk şairleri, şiirlerinde basit ve bayağı bir dil kullanmışlardır.
E
Halk şiirinde mutasavvıf şairlerle âşıkların kullandığı dil birbirinden farklı olabilir.
Soru 3

“Şu dağlar garip dağlar
içinde garip ağlar
Kimse garip ölmesin
Garip için kim ağlar
Ağlarsa anam ağlar
Küsûru yalan ağlar”
Yukarıdaki mâni yapısına göre aşağıdakilerden hangisine örnek verilebilir?

A
Tam
B
Düz
C
Yedekli
D
Kesik
E
Cinaslı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi mâninin gelenekte yaygın bir nazım türü olarak kullanılmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Her yaştan kişinin söylemesi
B
Tek dörtlükle söylenmesi
C
Belli dil kurallarının olması
D
Yedili heceyle söylenmesi
E
Her konuda söylenmesi
Soru 5

Divanü Lügati’t-Türk’teki şiirleri tematik olarak tasnif eden araştırmacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fuad Köprülü
B
Ahmet Caferoğlu
C
Pertev Naili Boratav
D
Şükrü Elçin
E
Saim Sakaoğlu
Soru 6

Mahtumkulu’nun babası olan ve 'Vagz-ı Aza d' adlı eserin sahibi mutasavvıf şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Yesevî
B
Âzâdî
C
Mevlâna
D
Süleyman Hakim Ata
E
Hatayî
Soru 7

Yunus Emre ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Velayetnâme adlı eserde adının geçmesi nedeniyle Bektaşi bir şairdir.
B
Divanı ve Risaletü’n-Nushiyye adlı eserleri vardır.
C
Âşık Yunus, Derviş Yunus ve Koca Yunus gibi mahlaslar kullanmıştır.
D
Tapduk Emre dergâhına bağlıdır.
E
islami ilimlere vakıf ve Farsçaya aşina bir şairdir.
Soru 8

Tekerleme tasnifinde aşağıdakilerden hangisi çocuk oyunları tekerlemeleri içinde yer almaz?

A
Bilmece tekerlemeleri
B
Yanıltmaca ve şaşırtmacalar
C
Oyuna eşlik eden tekerlemeler
D
Kızdırma ve alay tekerlemeleri
E
Ebe seçimi ve ebe çıkarma tekerlemeleri
Soru 9

Allah'a ulaşmak için dünyadan yüz çevirmeye ne ad verilir?

A
Uzlet
B
Velayet
C
Keramet
D
Zikir
E
Zühd
Soru 10

Eski Oğuzların kurban kesmek ve eğlenmek amaçlı düzenledikleri törenlere ne ad verilir?

A
Söğük
B
Meclis
C
Sığır
D
Şeylan
E
Nevruz
Soru 11

Kaygusuz Abdal’ın, kâinatın ve Hz. Âdem’in yaradılışını uzun uzun hikâye ettiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan
B
Gülistan
C
Gevhernâme
D
Budalanâme
E
Minbernâme
Soru 12

Allah’ın birliği, Hz. Muhammed’in yüceliği ve vasıflarını anlatan eserlerin genel adıdır. Bu türün en îy[ örneğini Kaygusuz Abdal vermiştir. Peygamber hakkında yazılan bu eser türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Miracnâme
B
Dolapnâme
C
Gevhernâme
D
Faziletnâme
E
Salatnâme
Soru 13

Türk halk şiirinin ilk örneklerinden olan saguların oluşmasına zemin hazırlayan dinî tören aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sığır
B
Toy
C
Şölen
D
Keneş
E
Yuğ
Soru 14

Anadolu sahasında tasavvufi düşüncenin başlangıcı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Tasavvuf cereyanı, İslamiyet’in kabulünü takip eden yıllarda gelişmeye başlamıştır.
B
Sadece mistik bir öğreti olarak yayılmıştır.
C
Tasavvuf Türk toplumunun geniş halk kitleleri arasında derin ilgi uyandırmıştır.
D
Tasavvuf bir inanç, eğitim, fikir ve irfan cereyanıdır.
E
Orta Asya’da başlayan tasavvuf cereyanı Türklerin batıya göçüyle Anadolu’ya da yayılmıştır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Şâh İsmâil Hatayî’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Anadolu sahası mutasavvıf şairlerden olması
B
Anadolu’daki Şii-Alevî zümreleri üzerinde tesirinin olması
C
Divan ve halk şiiri üsluplarında şiirler söylemesi
D
Şiirlerinde Hurufilik tesirinin olması
E
Hem şair hem devlet adamı olması
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi İlhan Başgöz’ün cevaplarına göre tasnif ettiği bilmece çeşitlerinden biri değildir?

A
Şaka-alay bilmeceleri
B
Karşılıkları birden çok olan bilmeceler
C
Tek karşılığı olan bilmeceler
D
Bilgi ölçen bilmeceler
E
Cevabı yanıltmaca olan bilmeceler
Soru 17

Âşık şiirinde kullanılan heceli nazım şekilleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Koşma-destan-varsağı
B
Koşma-mâni-koçaklama
C
Koşma-destan-mâni
D
Koşma-mâni-semai
E
Koşma-ağıt-güzelleme
Soru 18

13. yüzyıl mutasavvıflarından olup, “Dastan-ı Sultan Mahmud” ve “Yusuf ve Zeliha” mesnevilerini kaleme alan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Abdal Musa
B
Yunus Emre
C
Hacı Bektaş Veli
D
Şeyyad Hamza
E
Ahmed Fakih
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi sufilik cereyanının Orta Asya sahasında yayıldığı kültür merkezlerinden biri değildir?

A
Merv
B
Saha
C
Nişabur
D
Fergana
E
Buhara
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x