Türk Siyasal Hayatı 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Türk Siyasal Hayatı 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı’da savaş meydanlarında karşılaşılan zorlukları önlemek amacıyla kurulan Mühendishane-i Berri Hümayun ve Mühendishane-i Bahri Hümayun hangi tarihlerde kurulmuştur?

A
1770 - 1799
B
1777 - 1797
C
1775 - 1795
D
1773 - 1793
E
1772 -1792
1 numaralı soru için açıklama 
Savaş meydanlarında karşılaşılan başarısızlıklardan hareketle ilk reformlar askerî alandan başlatılır. 1773 ve 1793 yıllarında kurulan Mühendishane-i Berri Hümayun ve Mühendishane-i Bahri Hümayun aslında bu ihtiyacın somut yansıması durumundadır. Bu okullar aracılığıyla, bir bakıma, yeni savaş tekniklerinin öğrenilmesi ve bunların İmparatorluk ordusuna taşınması amaçlanır. Ayrıca Batı’dan bazı uzmanlar getirilerek bunların yeni teknikleri askerlere öğretmesi yoluna da gidilmiştir.
Soru 2

Osmanlı’da köylüler tarafından ekilip biçilen topraklar karşılığı alınacak vergileri toplayan, bunun karşılığında padişahın kendisi için takdir ettiği miktarda asker bulunduran kişiye ne ad verilir?

A
Tımarlı sipahi
B
Deliler
C
Akıncı
D
Tüfekçi
E
Azab
2 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı’da köylüler tarafından ekilip biçilen topraklar karşılığı alınacak vergileri toplayan, bunun karşılığında padişahın kendisi için takdir ettiği miktarda asker bulunduran kişi “Tımarlı Sipahi’dir. Sipahi, kendisine tahsis edilen topraklarda yaşar ve savaşlardaki görevine ek olarak normal zamanlarda kendi bölgesinde kamu düzenini ve güvenliğini koruma yükümlülüğünü üstlenir.
Soru 3

Türkiye Cumhuriyetinin ilk sivil cumhurbaşkanı kimdir?

A
İsmet İnönü
B
Adnan Menderes
C
Mustafa Kemal Atatürk
D
Celal Bayar
E
Ali Fuat Cebesoy
3 numaralı soru için açıklama 
Ali Fuat Cebesoy
Soru 4

Askerlerin siyaset üzerindeki etkisini doruğa çıkaran olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Meşrutiyetin ilanı
B
31 Mart ayaklanması
C
Yeniçeri Ocağının kapatılması
D
Militarist zihniyetin hâkim olması
E
Harekât Ordusunun kurulması
4 numaralı soru için açıklama 
Askerlerin siyaset üzerindeki etkisini doruğa çıkaran olay ise 13 Nisan (o zaman kullanılan Rumî takvime göre 31 Mart) 1909’da yaşanmıştır. Padişaha bağlı kalan, İstanbul’da konuşlanmış Birinci Ordu birlikleri, muvazzaf ve emekli askerler ile halktan bir grubun desteğini alarak bir isyan hareketi başlatır ve 1908’den sonra İTC öncülüğünde kurulan hükümetin istifasını, ayrıca tasfiye edilen subayların yeniden işbaşına getirilmesini talep eder.
Soru 5

Babıâli Baskını’nı kim gerçekleştirmiştir?

A
Ali Fuat Paşa
B
Mahmut Şevket Paşa
C
Mustafa Kemal
D
Talat Bey
E
Enver Bey
5 numaralı soru için açıklama 
Edirne’nin barış anlaşmasıyla düşmanlara bırakılacağını gören İstanbul’da konuşlu ihtiyat birliklerinin komutanı Enver Bey, askerleriyle birlikte sadrazamlık binasını basar; çıkan kargaşada Harbiye Nazırı Nazım Paşa öldürülür. Tarihe “Babıâli Baskını” olarak geçen bu olay neticesinde İTC yönetim süreçlerini büyük oranda kendi kontrolüne almıştır. Artık iktidarı paylaşan “triumvira” İTC’nin üç önde gelen ismi Enver, Talat ve Cemal Beylerdir. Bu süreçte, İkinci Balkan Savaşında devletin eski başkenti Edirne, Enver Bey komutasında geri alınır. Bu zaferin ardından daha önce yarbay rütbesinde bulunan Enver Bey “paşa” unvanını alır ve Harbiye Nazırlığına atanır.
Soru 6

Bir kurumun ya da bir devletin başka bir kurumu veya devleti belirli bir konuda uyarmak için verdiği yazılı belgeye ne ad verilir?

A
Ültimatom
B
Nota
C
Müzakere
D
Konvansiyon
E
Muhtıra
6 numaralı soru için açıklama 
Muhtıra.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak Kararlarından biri değildir?

A
İthalatın önündeki engellerin kaldırılması
B
Dış ticaretin serbestleştirilmesi
C
Türk Lirası’nın devalüe edilmesi
D
Tarımsal desteklerin arttırılması
E
KİT’lerin özelleştirmesi
7 numaralı soru için açıklama 
Demirel’in başbakanlığındaki hükümet 24 Ocak 1980 tarihinde içinde bulunulan ekonomik krizi aşmak için bir dizi tedbir açıklamıştır. “24 Ocak Kararları” şeklinde anılan bu tedbir paketi, her şeyden önce devletin ekonomi üzerindeki rolünün azaltılmasını, bu amaçla KİT’lerin özelleştirme kapsamına alınmasını ve tarımsal desteklerin azaltılmasını, farklı sektörlerdeki sübvansiyonların ise büyük ölçüde kaldırılmasını içerir. Bunun yanında, Türk Lirası, ABD Doları karşısında %30’u aşan bir oranda devalüe edilmiştir. Ayrıca paket kapsamında dış ticaretin serbestleştirilmesi ve ithalatın önündeki engellerin kaldırılması da bulunur. 24 Ocak Kararları, bir bakıma, liberal ekonomiye geçiş için en önemli eşiklerden biridir.
Soru 8

“Hukuksal açıdan kendi çıkarlarını koruyacak yetkinlik düzeyinde olmayan kişilerin haklarının korunması için kendisine yardım edilmesi anlamına gelir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Askerlik
B
Darbe
C
Demokratik Yönetim
D
Vesayet
E
ülke Güvenliği
8 numaralı soru için açıklama 
Vesayet Hukuksal açıdan kendi çıkarlarını koruyacak yetkinlik düzeyinde olmayan kişilerin haklarının korunması için kendisine yardım edilmesi anlamına gelir. Siyaset bilimi literatüründe ise demokratik rejimlerde yetkinin görünürde seçilmişlerde olması, ancak perde arkasında askerler başta olmak üzere belirli güç odaklarının iktidarı kendi ellerinde tutması anlamında kullanılır.
Soru 9

Türkiye’nin Kore Savaşında Güney Kore’ye asker göndermesi hangi uluslararası kuruluşa kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur?

A
CENTO
B
NATO
C
BM
D
OECD
E
AGİT
9 numaralı soru için açıklama 
Türkiye, 1949 yılında kurulan NATO’ya kabul edilme beklentisiyle Güney Kore’ye, yeni kurulan ve “Şimal Yıldızı” adı verilen 4500 kişilik bir tugay gönderir. Böylece Türkiye aktif olarak Kore Savaşına katılır. Bu olaydan sonra NATO Bakanlar Konseyi, Türkiye ile birlikte Yunanistan’ın NATO’ya kabul edilmesini kararlaştırır.
Soru 10

Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk cemiyeti ne zaman ortaya çıkmıştır?

A
Balkan Savaşı
B
Sivas Kongresi
C
Erzurum Kongresi
D
Kurtuluş Savaşı
E
Trablusgarp Savaşı
10 numaralı soru için açıklama 
Sivas Kongresinde kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti de Meclisin toplanmasından sonra, başlangıçtaki amacına uygun şekilde, ülkenin değişik yerlerinde dağınık halde bulunan direniş örgütlenmelerini kendi çatısı altında toplamıştır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Kadro dergisi etrafında toplandıkları için Kadrocular olarak adlandırılanlar arasında yer almaz?

A
Ahmet Ağaoğlu
B
Burhan Asaf Belge
C
Şevket Süreyya Aydemir
D
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E
Vedat Nedim Tör
11 numaralı soru için açıklama 
Basın aracılığıyla gerçekleşen ve devletçilikliberalizm ekseninde gelişen bu tartışmalar uzun sürmez. Ancak bu tartışmalar 1930’larda aydınların ve siyaset adamlarının devletçilik-liberalizm kavramlarına yükledikleri anlamı yansıtması açısından önem taşımaktadır. Politik yönü yanında entelektüel yönü de bulunan bu tartışmaların taraşarından biri, Kadro dergisi etrafında toplandıkları için Kadrocular olarak adlandırılan Burhan Asaf Belge, Şevket Süreyya Aydemir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Vedat Nedim Tör, İsmail Hüsrev Tökin ve Mehmet Şevki Yazman’ın oluşturduğu harekettir. Kadrocular, Türk devrimine 1930’larda görece “sol” bakışı yansıtırlar. Kadroculardan Şevket Süreyya Aydemir İnkılâb ve Kadro adlı kitabı nda devletçilik ile ilgili olarak “Türkiye ve Türkiye’ye benzer memleketler için devlet müdahalesinin mevzuu yüksek tekniğin doğurduğu bir takım tezatları bir takım menfaatler için kontrol ve disiplin altına almak için değil esasen mevcut olmayan bu yüksek tekniği bizzat devlet teşkilatçılığı altında ve birtakım menfaat tezatlarına yol açmadan meydana getirmektir” tanımını yapar.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1923 İzmit İktisat Kongresi'nde alınan kararlarla paralellik gösteren iktisat politikalarından değildir?

A
Türkiye İş Bankası'nın kurulması
B
Aşar vergisinin kaldırılması
C
Loncaların kaldırılması
D
Özel girişimlerin desteklenmesi
E
Teşvik-i Sanayi Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi
12 numaralı soru için açıklama 
Loncalar II. Meşrutiyet ile birlikte kaldırılmıştır.
Soru 13

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı'nın ana hedef ve stratejileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Temel gereksinim maddelerini yurt içinde üretme
B
Sınai üretim birimleri kurma
C
Ham madde ve işgücü kaynaklarına yakın tesisler kurma
D
Özel sektörün olmadığı alanlarda devletin yatırım yapması
E
Kar etmeyen devlet işletmelerinin özelleştirilmesi
13 numaralı soru için açıklama 
BBYSP'nin ana hedef ve stratejisi, ülkenin yerüstü kaynaklarını değerlendirerek ithalata konu olan özellikle şeker, dokuma ve kağıt başta olmak üzere temel gereksinim maddelerini yurt içinde üretme, yerel veya bölgesel tarımsal üretime ve doğal kaynaklara dayanan sına, üretim birimleri kurma, kurulacak sanayi tesislerinin kuruluş yerlerinin hammadde ve işgücü kaynaklarına yakın olmasıdır. Devletin özel sektör tarafından kurulmasına olanak bulunmayan sanayi dallarında girişimlerde bulunması ve yatırım yapması amacına yönelik hazırlanan BBYSP ile özel sektörün de devletin kuracağı ana sanayiler ile ortaya çıkacak ve yararlanacağı dışsal ekonomiler yaratılacağı hedefi ortaya konur.
Soru 14

Osmanlı Devleti'nde yabancılara öncelikle ekonomi alanında tanınan ayrıcalıklara ne ad verilir?

A
İktisat
B
İdari Esneklik
C
Narh
D
Karne
E
Kapitülasyon
14 numaralı soru için açıklama 
XVI., XVII. ve XVIII. yüzyıllar boyunca başta İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok batılı devlete verilen kapitülasyonlar ile Osmanlı Devleti iktisadi, malî ve siyasi amaçlar güder.
Soru 15

Aşağıdaki hangi girişimle Amerika Birleşik Devletleri II. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’ye ekonomik yardım yapmaya başlamıştır?

A
Bretton Woods
B
Ortak Savunma İdaresi
C
Marshall Planı
D
Monroe Doktrini
E
Uluslararası İmar Bankası
15 numaralı soru için açıklama 
Sovyetlerin toprak talepleri ve buna bağlı olarak tehdidine maruz kalan Türkiye, jeo-politik ve jeo-stratejik konumu ve önemi nedeniyle ABD’nin Truman Doktrini ve Marshall Planı kapsamında askeri ve ekonomik yardımda bulunacağı ülkeler arasında yer alır.
Soru 16

17 Şubat-4 Mart 1923 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye birinci iktisat kongresi hangi ilimizde düzenlenmiştir?

A
Adana
B
Ankara
C
Edirne
D
İstanbul
E
İzmir
16 numaralı soru için açıklama 
1923 İzmir İktisat Kongresi
Soru 17

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yılda uygulamaya konulmuştur?

A
1920
B
1923
C
1929
D
1934
E
1940
17 numaralı soru için açıklama 
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 1934 yılında uygulamaya konulmuştur?
Soru 18

1948 tarihli Türkiye İktisat Kongresi aşağıdaki illerden hangisinde yapılmıştır?

A
İzmir
B
İstanbul
C
Ankara
D
Bursa
E
Eskişehir
18 numaralı soru için açıklama 
1948 tarihli Türkiye İktisat Kongresi İstanbul'da yapılmıştır?
Soru 19

Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütün dünyada sosyal devlet ilkesini benimsetmek
B
Avrupa Birliği’ni kurmak
C
Afrika’daki yaşam koşullarını düzeltmek
D
Türkiye’yi sömürgeleştirmek
E
Sovyet tehdidi ile baş etmek
19 numaralı soru için açıklama 
İkinci Dünya Savaşı ertesi Avrupa’nın yeniden imarı ve savaş sonrası yönelen Sovyet tehdidi karşısında ABD harekete geçer. 12 Mart 1947’de Amerikan kongresinde başkan Truman kendi adı ile anılan doktrinini açıklar.
Soru 20

1932-1937 arasında İktisat Vekili ve 1937-1939 arasında Başbakan sıfatı ile bu dönemde egemen olan devletçi politikaları belirleyen ve uygulayan kadronun başında aşağıdaki siyasetçilerden hangisi vardı?

A
İsmet İnönü
B
Celal Bayar
C
Adnan Menderes
D
Fethi Okyar
E
Refik Saydam
20 numaralı soru için açıklama 
14 Mayıs 1950’de gerçekleşen genel seçimlerde DP büyük bir oy çokluğu ile iktidara gelir. DP, CHP’nin içinden doğar. DP’nin kurucularından Celal Bayar 1932- 1937 yılları arasında İktisat Vekili ve 1937-1939 yılları arasında ise Başbakan sıfatı ile bu dönemde egemen olan devletçi politikaları belirleyen ve uygulayan kadronun başında bulunur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x