Türk Siyasal Hayatı 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Türk Siyasal Hayatı 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

DP iktidarının ikinci evresi hangi yıl yapılan seçimle gerçekleşmiştir?

A
21 Temmuz 1946
B
14 Mayıs 1950
C
2 Mayıs 1954
D
27 Ekim 1957
E
15 Ekim 1961
1 numaralı soru için açıklama 
1946 Seçimlerini galibi CHP. DP ilk çoğunluk hükumetini 14 Mayıs 1950 seçimleriyle gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla DP'nin iktidarının ikinci evresi 1950 seçimlerinden sonraki ilk seçimlerdir. O da C seçeneğinde verilmiştir
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin iç siyasette 1970'li yıllara sancılı bir şekilde girmesinin nedenlerinden biri değildir?

A
Öğrenci hareketleri
B
Kıbrıs sorunu
C
Çeşitli gerilla gruplarının silahlı eyleme başlaması
D
İşçi eylemleri
E
Silahlı kuvvetlerin AP'i başından beri DP'nin devamı olarak görmesi
2 numaralı soru için açıklama 
B seçeneği Türkiye'nin dış sorunudur. Diğer seçeneklerde belirtilen çeldiricier iç siyasetle ilgilidir.
Soru 3

1961 seçim sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
DP'nin mira sı tamamen kazınmış oldu
B
27 Mayısçıları sonuçları itibariyle çok memnun etti
C
Cemal Gürsel'e cumhurbaşkanlığı yolu kapanmıştır.
D
Seçimin birinci partisi CHP oldu
E
Seçimlere katılan parti sayısı rekor seviyede yüksekti
3 numaralı soru için açıklama 
Seçimlerin birinci partisi CHP olsa da hükumeti tek başına kuramamış ve 27 Mayısçılar zor durumda kalmıştır fakat yinede onların dediği olmuş ve imzalanan bazı protokollerle 27 mayıs yenilikleri güvence altına alınmış ve Cemal Gürsel'in cumhurbaşkanlığı konusunda anlaşılmıştır.
Soru 4

20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra kurulan hükumette aşağıdaki partilerden hangisi bulunur?

A
DYP-MHP
B
DYP-SHP
C
ANAP- DYP
D
DYP-CHP
E
RP-DYP
4 numaralı soru için açıklama 
1992 de yapılması gereken seçimler ANAP'ın teklifiyle öne alınmış ve bu seçimin iki galibi DYP ve SHP arasında bir koalisyon hükümeti kurulmuştur
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi 1987 seçimleriyle ilgili doğru bir bilgidir?

A
Hükümeti DYP kurmuştur
B
Sadece üç parti ülke barajını aşarak TBMM'ye girmiştir
C
Hükumet başkanlığını Mesut Yılmaz üstlenmiştir
D
1980'darbesinden sonra yapılan ilk serbest seçimdir
E
Bir koalisyon hükumeti kurulmuştur
5 numaralı soru için açıklama 
1987 seçimlerinden ANAP Özal'ın liderliğinde tek başına galip olarak çıkmış ve bir tek parti hükumeti kurmuştur.
Soru 6

Birinci Bülent Ecevit hükumeti aşağıdaki hangi seçimler sonucu kurulmuştur?

A
1977 seçimleri
B
1999 seçimleri
C
1973 seçimleri
D
1965 seçimleri
E
1969 seçimleri
6 numaralı soru için açıklama 
Ecevit'in CHP yönetimine geçisinin hemen ardından yapılan 1973 seçimlerinde CHP birinci parti olmuş ve Ecevit MSP ile işbirliği yaparak bir koalisyon hükümeti kurabilmiştir.
Soru 7

12 Eylül’den sonra 1983’te Türkiye için kurgulanan siyasi modelin en belirgin özelliği nedir?

A
- Biri merkezi sağ, diğeri de merkezi sol olacak şekilde iki partili bir model yaratmak
B
- MGK’nın yaptığı Siyasi Partiler Kanunu
C
- Seçimlere katılacak siyasi partilerin en az 30 kurucu üyesinin MGK’dan onay alması
D
- Seçime girecek milletvekili adaylarının MGK tarafından belirlenmesi
E
- Seçimde çifte barajlı nispi temsil yönteminin uygulanması
7 numaralı soru için açıklama 
- Biri merkezi sağ, diğeri de merkezi sol olacak şekilde iki partili bir model yaratmak.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Vatan Cephesi'nin kuruluş amacıdır?

A
Demokratik Partiye üye sağlamak ve tabanını güçlendirmek
B
Mecliste yeni bir muhalefet grubu kurmak
C
Demokratik Partiye karşı bir iktidar alternatifi oluşturmak
D
Anti demokratik uygulamaları denetlemek ve engellemek
E
İnsan hakları ve özgürlükler için mücadele etmek
8 numaralı soru için açıklama 
Vatan Cephesi Demokratik Parti tarafından kendisinin üyelerini arttırmak ve tabanını genişleterek güçlenmesi için kurulmuştur. Hukuki bir dayanağı olmayan bu müessese siyasi kar amaçlı kurulmuştur
Soru 9

Aşağıdaki partilerden hangisi birinci Milliyetçi Cephe Hükumeti içinde yer almamıştır?

A
Adalet partisi
B
Milli Selamet Partisi
C
Cumhuriyetçi Güven Partisi
D
Milliyetçi Hareket Partisi
E
Cumhuriyet Halk Partisi
9 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyet Halk Partisi bu milli cephe hükumetinin içinde yer almamış bilaki s 1977 seçimlerinde bu hükümetin yerini almıştır
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1959 yılında 'İlk Hedefler Beyannamesi' ismiyle bilinen ve CHP tarafından alınan kararlar arasında değildir?

A
Devlet başkanının tarafsızlığının sağlanması
B
Anti demokratik kanunların kaldırılması
C
İdari tasarrufların yargı denetimine kapatılması
D
Sosyal adaletsizlik ve dengesizliğin giderilmesi
E
Hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
10 numaralı soru için açıklama 
CHP bu kararlar bütününde DP iktidarının giderek sertleşen yönetim anlayışını eleştirmiştir. Dolayısıyla CHP kendisi için kurduğu bu hedeflerde tüm idarenin yargıya açılmasını istemiştir.
Soru 11

Osmanlı İmparatorluğu tarihinde anayasal nitelikteki ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tanzimat Fermanı
B
Kanuni Esasi
C
Sened-i İttifak
D
Islahat Fermanı
E
Teşkilat-ı Esasiye
11 numaralı soru için açıklama 
Osmanlı İmparatorluğu tarihinde anayasal nitelikte ilk belge 1808 tarihli Sened-i İttifak olarak kabul edilir. Bir giriş, yedi şart (madde) ve bir zeyl’den (ek) oluşan bu belge, Sadrazam Alemdar Mustafa Paşa’nın âyanları davet ettiği bir toplantıda, bu toplantıya katılanların/temsilci gönderenlerin bazıları tarafından imzalandıktan sonra, padişah II. Mahmut tarafından da imzalanmıştır.
Soru 12

Vilayet, kaza ve nahiye biçiminde bir örgütlenmeyi öngören ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
1921 Anayasası
B
1982 Anayasası
C
Kanun-i Esasi
D
1924 Anayasası
E
1961 Anayasası
12 numaralı soru için açıklama 
1921 Anayasasının en uzun bölümü 14 madde ile yerel yönetimlerin düzenlenmesine ilişkindir. Vilayet (İl), Kaza (İlçe) ve Nahiye (Bucak) biçiminde bir örgütlenmeyi öngören bu anayasa yerinden yönetim ilkesine ağırlık vermiş, illere ve bucaklara özerklik tanımasıyla dikkat çekmiştir. Ancak, Anayasanın öngördüğü yerinden yönetim kurumları ve mekanizmaları uygulamada işlerlik kazanmamıştır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Kanun-i Esasi'nin (1876) maddelerine uymaz?

A
Osmanlı Devletinin resmi dili Türkçedir.
B
Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul'dur.
C
Osmanlı Devletinin dini İslam'dır.
D
Padişah sadece meclise karşı sorumludur.
E
Saltanat ve hilafet hakkı Osmanoğulları soyuna aittir.
13 numaralı soru için açıklama 
Padişahın siyasi sorumluluğu yoktur.
Soru 14

Aşağıdaki anayasa değişikliklerinden hangisi ile seçmen yaşı indirilmiş ve milletvekili sayısı dört yüzden dört yüz elliye çıkarılmıştır?

A
1987 değişikliği
B
1993 değişikliği
C
1999 değişikliği
D
2001 değişikliği
E
1995 değişikliği
14 numaralı soru için açıklama 
1987 yılında yapılan ilk değişiklikte (RG.18.05.1987) seçmen yaşı indirilmiş, milletvekili sayısı dört yüzden dört yüz elliye çıkarılmış, anayasayı değiştirme usulü nispeten kolaylaştırılmış ve en önemlisi 1980 öncesi dönemde siyaset yapmış olan birçok kişiye siyaset yasağı getiren hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.
Soru 15

Kanun-i Esasi uygulamaları için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A
Padişahın kanun tekliflerini veto yetkisi sınırlanmıştır.
B
Kanun teklif etme yetkisi Heyet-i Vükelâ’ya aittir.
C
Metin Şuray-ı Devlet’te (Danıştay) tasarı haline getirilir.
D
Metin, Heyet-iMebusan’da görüşülüp kabul edilirse Heyet-i Ayan'da karara bağlanır.
E
Metin en son padişaha giderek onun onayıyla kanun olur.
15 numaralı soru için açıklama 
Padişahın veto yetkisi vardır ve sınırsızdır.
Soru 16

Sened-i İttifak belgesinin Osmanlı hayatında hangi açıdan önemli olduğu aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?

A
Padişahın mutlak iktidarının sınırlanabileceği fikrini ortaya koyması açısından
B
Demokrasinin doğmasını müjdelemesi açısından
C
Merkezi otoritenin gücünü artıran bir belge olması açısından
D
Osmanlı'nın ayanlar karşısında güç duruma düştüğünü belgelemesi açısından
E
Osmanlı'nın çevre güçlerle sorununu sulh yoluyla çözebildiğini belgelemesi açısından
16 numaralı soru için açıklama 
Bu belge ile padişahın gücü belli ölçüde sınırlanmış olmaktadır.
Soru 17

Egemenliğin kullanımını tek bir organa değil, birden çok organa ait yetki ve görev olarak kabul eden ve bu yönüyle diğerlerinden farklılaşan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

A
1924 Anayasası
B
1961 Anayasası
C
Kanun-i Esasi
D
1921 Anayasası
E
1982 Anayasası
17 numaralı soru için açıklama 
1961 anayasası devlet karşısında bireyi ön planda tutan bir anayasa özelliği ile ön plana çıkmıştır. Temel hak listesi bakımından evrensel standartları yakalamış olan Anayasanın, temel hak ve özgürlüklerin korunması yönünden de özgürlükçü bir yaklaşım benimsediği kabul edilmektedir. 1961 Anayasasının önceki anayasalardan en önemli farkı egemenliğin kullanımını tek bir organa değil, birden çok organa ait yetki ve görev olarak kabul etmesidir.
Soru 18

Anayasa Mahkemesinin kurulması aşağıdaki anayasalardan hangisi ile birlikte gerçekleşmiştir?

A
1924 Anayasası
B
Kanun-i Esasi
C
1982 Anayasası
D
1921 Anayasası
E
1961 Anayasası
18 numaralı soru için açıklama 
“Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz. Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Anayasanın 8. maddesinde yer alan bu düzenlemenin uygulanması etkili bir anayasa yargısını gerekli kılar. Nitekim 1961 Anayasanın en önemli yeniliklerinden biri de kanunların anayasaya uygunluğunu denetlemekle görevli Anayasa Mahkemesinin kurulmasıdır.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı (1856) için söylenemez?

A
Paris Konferansı öncesinde bazı Avrupa Devletlerinin baskısıyla ilan edilmiştir.
B
Belgenin asıl amacı Müslümanlar ile gayrimüslimler arasında tam bireşitlik sağlanmasıdır.
C
Bir anayasaya hazırlık metni olarak kabul edilir.
D
Adalet, vergi, askerlik, eğitim gibi alanlarda gayrimüslimler aleyhine olan eşitsizliklere son verilmiştir.
E
Padişahın tek taraflı iradesini yansıtan bir ferman ile ilan edilmiştir.
19 numaralı soru için açıklama 
Islahat Fermanı bir anayasa metnin hazırlığı olarak görülemez.
Soru 20

12 Eylül 1980’de Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koymasının ardından, on ay kadar sonra yeni bir anayasayapımı için Kurucu Meclis oluşturulmasına yönelik kanun kabul edilmiş ve 1961 Anayasasının hazırlık dönemine benzer biçimde bu Kurucu Meclisin de asker ve sivil iki kanattan oluşturulması esası benimsenmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi anayasa hazırlık sürecinde yürütülen uygulamalara aykırı düşer?

A
Siyasi partiler feshedilmiş, eski siyasi parti yöneticilerinin görüş bildirmesine izin verilmemiştir.
B
Dernek, topluluk, tüzel kişilik olarak beyan yasağı getirilmiştir.
C
Genel Kurmay Başkanı Kenan Evren’in Anayasayı tanıtma gezileri çerçevesinde yapacağı konuşmalara ilişkin mutlak bir eleştiri yasağı getirilmiştir.
D
Anayasa oylamasına katılmayanlar için 5 yıl süreli seçme ve seçilme yasağı getirilmiştir.
E
Bireylerin kendi adlarına da olsa anayasaya ilişkin beyanda bulunmaları yasaklanmıştır.
20 numaralı soru için açıklama 
Vatandaşların kendi adlarına beyanda bulunmaları yasaklanmamıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x