Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Milli Mücadele sırasında Sovyetler Birliği’nden alınan yardımları resmi bir niteliğe kavuşturan 16 Mart 1921 tarihli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bakü Antlaşması
B
Kars Antlaşması
C
Ankara Antlaşması
D
Gümrü Antlaşması
E
Moskova Antlaşması
Soru 2

Kemal Bey’in önayak olduğu ve OsmanlI’da tahıl, tiftik, koyun, yapağı, yün, deri, afyon ve benzeri malların alım-satımıyla uğraşan ilk milli şirket aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Ekmekçi Anonim Şirketi
B
Heyet-i Mahsusa-i Ticariye
C
Milli ithalat Kantariye Anonim Şirketi
D
Anadolu Milli Mahsulat Osmanlı Anonim Şirketi
E
Dersaadet Ticaret ve Sanayi Odası
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet yıllarında milli iktisat politikasının yayın organlarından biridir?

A
iktisadiyyat Mecmuası
B
Kadro Dergisi
C
Terâkki Gazetesi
D
Fikir Hareketleri Dergisi
E
Nafia Mecmuası
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nın finansmanı için Osmanlı Devleti'nin aldığı önlemlerden biri değildir?

A
Almanya’nın hazine bonolarının Osmanlı vatandaşlarına satılması
B
Tüketici ve işletmelerden alınan doğrudan ve dolaylı vergilerin arttırılması
C
Tarımsal ürünlerden alınan Öşür vergisinin arttırılması
D
Savaş sırasında İngiltere’den yüklü miktarda borç alınması
E
iç borçlanma
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında TBMM’nin aldığı tasarruf tedbirlerinden biri değildir?

A
Milletvekili aylıklarından belli bir miktar kesilmesi
B
Resmi dairelerde fazla soba yakılmaması için mesai saatlerinin değiştirilmesi
C
Gereksiz telgraf haberleşmelerinin önlenmesi
D
Düğünlerde israfın önlenmesi için kanun çıkarılması
E
Cephede askerlere hediye gönderilmemesi
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde “işçi grubunun isteklerinden biri değildir?

A
Belediye ve milletvekili seçimlerinde mesleki temsil usulünün kaldırılması
B
Amele yerine işçi denilmesi
C
1 Mayıs’ın işçi bayramı olması
D
Haftada bir günün tatil olması
E
Sendika kurma hakkının tanınması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, İzmir İktisat Kongresi’nde ele alınması gereken konular ile ilgili Heyet-i Faale’nin yazdığı raporda yer alan başlıca konulardan biri değildir?

A
Gümrük sorunları
B
Türkiye’de kredi sorunu
C
Halk Bankası’nın kurulması
D
Vergiler
E
Ulaştırma araçları
Soru 8

İnşaat sektörüne kredi sağlamak amacıyla 22 Mayıs 1926 tarihinde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk Bankası
B
Emlak ve Eytam Bankası
C
iş Bankası
D
Sümerbank
E
Sanayi ve Maadin Bankası
Soru 9

İzmir İktisat Kongresi’nin toplanmasına öncülük yapan İktisat Vekili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şükrü Saraçoğlu
B
Kazım Karabekir
C
Haşan Saka
D
Mahmut Esat Bozkurt
E
Celal Bayar
Soru 10

Cumhuriyet döneminde ilk Türk şekeri aşağıdaki fabrikalardan hangisinde üretilmiştir?

A
Turhal Şeker Fabrikası
B
Elazığ Şeker Fabrikası
C
Alpullu Şeker Fabrikası
D
Afyon Şeker Fabrikası
E
Erzurum Şeker Fabrikası
Soru 11

İsmet İnönü’nün devletçilik anlayışının şekillenmesinde etkili olan İktisat Vekili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Şeref Özkan
B
Celal Bayar
C
Kazım Karabekir
D
Ahmet Hamdi Başar
E
Yusuf Kemal Tengirşek
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sırasında buğday fiyatlarındaki düşüşü önlemek ve buğday üreticisi köylüleri desteklemek için yapılan düzenlemelerden biri değildir?

A
Ziraat Bankası’nın köylüden buğday alması
B
Buğday Kongresi toplanması
C
Buğday Koruma Kanunu’nun çıkarılması
D
Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kurulması
E
Yurt dışından getirilen buğday unlarına çuval başına vergi konulması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Sümerbank’ın kuruluş kanununda belirtilen görevlerinden biri değildir?

A
Sınai kurumlarına kredi vermek
B
Devlet Sanayi Ofisi'nden devralacağı fabrikaları kapatmak
C
Özel sanayi kuruluşlarındaki devlet iştiraklerini yönetmek
D
Sermayesi ölçüsünde sınai kuruluşlarına katılmak
E
Ülkeye ve kendi fabrikalarına gerekli iş gücünü yetiştirmek
Soru 14

Yüksek gümrük duvarlarının kötüye kullanılmasını önlemek için 8 Haziran 1936 tarihinde kabul edilen kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endüstriyel Mamulatın Maliyet ve Satış Fiyatlarının Kontrolü ve Tespiti Hakkında Kanun
B
Bankacılık Kanunu
C
Denizyolları işletme Kanunu
D
Ticarette Tağşişin Men’i ve ihracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
E
Çay, Şeker ve Kahve ithalatının Bir Elden idaresi Hakkında Kanun
Soru 15

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

A
1934
B
1936
C
1937
D
1938
E
1940
Soru 16

1 Mart 1945 tarihi itibariyle Almanya ve Japonya ile savaşta olmayan devletlerin Birleşmiş Milletler Konferansı’na kurucu üye olarak katılmayacakları kararı aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?

A
Tahran Konferansı
B
I. Kahire Konferansı
C
Yalta Konferansı
D
II. Kahire Konferansı
E
Qubec Konferansı
Soru 17

Milli Korunma Kanunu hangi hükümet döneminde yürürlüğe konulmuştur?

A
Recep Peker Hükümeti
B
Celal Bayar Hükümeti
C
Şükrü Saraçoğlu Hükümeti
D
ismet İnönü Hükümeti
E
Refik Saydam Hükümeti
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Varlık Vergisi Kanunu mükellef gruplarından biri değildir?

A
Meslekleri tüccarlık, komisyonculuk, aracılık olmadığı halde 1939 yılından beri bir defaya mahsus bile olsa ticari alışverişe aracılık ederek para veya ürün almış olanlar
B
1945 yılından itibaren yeni işletme açan ve aylık geliri 20 bin lira olan esnaflar
C
Büyük çiftçiler
D
Yıllık 2500 liradan fazla kira geliri olanlar
E
1939 yılından beri kazanç ve buhran vergilerine bağlı bir işte çalışıp tasarının onaylandığı tarihten itibaren işini devretmiş olanlar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Şükrü Saraçoğlu Hükümeti’nin ekonomi alanında yaptığı düzenlemelerden biridir?

A
Özel sermayeyi teşvik kanunu çıkarması
B
ikinci Türkiye iktisat Kongresi’ni toplaması
C
Ekonomi üzerindeki sıkı kontrol politikalarını gevşetmesi
D
Türkiye Ekonomi Konseyi’ni kurması
E
Devlet Planlama Teşkilatı’nı kurması
Soru 20

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nda seferberlik giderlerinin büyük bir kısmını hangi yöntemle karşılamıştır?

A
Cerime vergisinin miktarını artırmakla
B
Sanayi ürünlerinin ihracıyla
C
ispenç vergisinin miktarını artırmakla
D
Emisyonla
E
Halkın elindeki altının toplanmasıyla
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x