Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II. Meşrutiyet döneminde kamu hizmet sektöründe grevlerin yapılmasını ve sendikaların kurulmasını yasaklayan yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplantı Kanunu
B
Tatil-i Eşgal Kanun-ı Muvakkati
C
Ticaret Kanunu
D
Cemiyetler Kanunu
E
Divan-ı Harb-i Örfi Kanunu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi II.Meşrutiyet döneminde milli iktisat düşüncesini savunan düşünürlerden biri değildir?

A
Tekin Alp
B
Ahmet Muhiddin
C
Yusuf Akçura
D
Ferit Melen
E
Ziya Gökalp
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde 1844 para reformundan sonra iki Galata bankerinin Osmanlı Hükümeti’nin desteğini alarak kurduğu banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şirket-i Maliye-i Osmaniye Bankası
B
itibar-ı Umumî-yi Osmanî Bankası
C
Türkiye Bankası
D
Ticaret Bankası
E
Bank-ı Dersaadet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin sanayinin gelişmesi için belirttiği ve vaat ettikleri arasında yer almaz?

A
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nunun yürürlüğe konulacağı
B
Ticaret ve Sanayi Odaları'nın sayısının artırılacağı
C
Sanayi okullarının açılacağı
D
irade-i Milliye Gazetesi'nin çıkarılacağı
E
Borsa, ticaret ve sanayi odalarının bağımsız olarak teşkil edileceği
Soru 5

Mehmet Cavid Bey’in 1899’da yayınladığı İlm-i İktisad kitabında savunuculuğunu yaptığı düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberalizm
B
Sosyalizm
C
irredentizm
D
İslamcılık
E
Natürizm
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Aşar vergisinin kaldırılmasıyla elde edilen kazanımlardan biri değildir?

A
Çiftçilerin vergi yükümlülüğünün hafifletilmesi
B
Köylünün refah seviyesinin yükseltilmesi
C
Köylünün ürettiği ürünlerde tasarruf edebilme imkanı bulması
D
Mültezimlerin köylü üzerinden kazandıkları kazançların artması
E
Çiftçilerin üretimi arttırma yönünde teşvik edilmesi
Soru 7

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasından sonra çıkarılan ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toprak Mahsulleri Kanunu
B
Ticaret Borsası Kanunu
C
Ağnam Vergisi
D
Varlık Vergisi
E
Tekâlif-i Harbiye Vergisi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde Milli Türk Ticaret Birliği’nin taleplerinden biri değildir?

A
Topraksız köylülere toprak dağıtılması
B
Yabancı sermayeye hiçbir şekilde tekel ve imtiyaz verilmemesi
C
Vergilerin ıslahı
D
Gümrüklerin himayesi ve bağımsızlığı
E
Bürolarda çalışacak elemanların yetiştirilmesi için okul ve kurslar açılması
Soru 9

Türk vatandaşlarına mal ve yolcu taşıma hakkı tanıyan ve 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarik-i Bedel-i Nakdisi
B
Yol Mükellefiyeti Kanunu
C
Kabotaj Kanunu
D
Şoşe-Köprüler Kanunu
E
Devlet Demiryolları istimlak Kanunu
Soru 10

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kamulaştırma uygulamasının zorlukla yürütülmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vilayet Kanunu’nun Osmanlı’dan kalması
B
Toprak Reformu Kanunu’nun çıkarılmaması
C
Milli Korunma Kanunu
D
Yol Kanunu’nun ihtiyacı karşılamaması
E
1924 Anayasası’nın kamulaştırmalarda değer pahasının peşin ödenmesi koşulunu getirmesi
Soru 11

İsmet İnönü’nün, 30 Temmuz 1930’daki Sivas nutkunda resmi anlamda ilk kez kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laiklik
B
Devletçilik
C
Halkçılık
D
Milliyetçilik
E
Cumhuriyetçilik
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi 1929 yılında kurulan “Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti”nin kurucuları arasında yer almaz?

A
Kazım Özalp
B
Fuat Umay
C
Haşan Saka
D
Celal Bayar
E
Nihat Erim
Soru 13

Küçük Esnaf ve sanatkârların kredi ihtiyaçlarını karşılamak için 8 Haziran 1933 tarihinde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halk Bankası
B
Denizbank
C
Sanayi ve Kredi Bankası
D
Ziraat Bankası
E
Etibank
Soru 14

1929 Dünya ekonomik bunalımı sırasında fiyatı en fazla düşen tarımsal ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mercimek
B
Tütün
C
Pamuk
D
Şeker Pancarı
E
Buğday
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Sümerbank’ın başlıca görevlerinden biri değildir?

A
Sınai kurumlara kredi vermek ve her türlü bankacılık işlemlerini yapmak
B
Devlet Sanayi Ofisi’nden devralacağı fabrikaları kapatmak
C
Ulusal sanayiin gelişmesi için gerekli önlemleri araştırmak
D
Sermayesi ölçüsünde ülkenin kalkınması için gerekli sınai kuruluşlarına katılmak
E
Özel sanayi kuruluşlarındaki devlet iştiraklerini yönetmek
Soru 16

I. Dinamik nüfusun silah altına alınması
II.Birkaç yıl art arda meydana gelen kuraklık
III.Bretton Woods Sistemi'nin çökmesi
Yukarıdakilerden hangileri İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’de tarım sektörünü etkileyen hususlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 17

Başbakan Saraçoğlu’nun talimatlarından hareketle Müsteşar Mahmut Esat Tekeli tarafından hazırlanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlık Vergisi Kanunu
B
Gümrüklerce Siklet-i Eşya Üzerinden Resm-i Ahzı Hakkında Kanun
C
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
D
Temettü Vergisi Kanunu
E
Ziraat ve Ticaret Vekâletleri Teşkili Hakkında Kanun
Soru 18

Bir devletin kendi sınırlarına yakın soydaşlarının bulunduğu bölgeleri ilhak etmesi politikasına ne ad verilir?

A
Radikalizm
B
Nihilizm
C
irredantizm
D
Merkantilizm
E
Natürizm
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Milli Koruma Kanunu’nun getirdiği hükümlerden biri değildir?

A
Hükümet’e mal ve yardımcı malzeme stoklama hakkının verilmesi
B
Hafta Tatili Kanunu, yasanın yürürlükte kaldığı sürece uygulanması
C
Gerekli malların tüketimi Hükümet tarafından sınırlanabilmesi
D
Kanun yürürlükte kaldığı sürece Emlak kiralarının 1939 yılındaki fiyat seviyesinden daha yüksek olmaması
E
Mesai saatlerinin her gün üç saat uzatılabilmesi
Soru 20

Bir ülkede kâğıt para, tahvil, bono, hisse senedi gibi değerlerin ilk kez piyasaya sürülmesi faaliyetine ne ad verilir?

A
Munzam
B
Esham
C
Narh
D
Emisyon
E
Salma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x