Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Final Ünite 7 ve 8 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. Sermaye hesabı ile ilgili yeni sınırlandırmaların getirilmesi
II. Bankacılık sektöründe girişlerin önündeki engellerin kaldırılması
III. Faiz oranlarının liberalleşmesi
Yukarıdakilerden hangisi 1980’lerin sonuna yaklaştıkça ortaya çıkan reform hareketlerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
1 numaralı soru için açıklama 
1980’lerin sonuna yaklaştıkça dünya siyasi hayatı ve dolaylı olarak tüm sosyal ve ekonomik hayatı yeni bir şokla karşı karşıya geldi. 80lerin sonuna doğru Doğu Bloku ya da diğer adıyla Demir Perde çökmeye başladı. Bu çöküş de liberal ekonomilerin baskılayıcı sistemlerden daha iyi çalıştığı görüşünün hem devletler nezdinde hem de akademik dünyada daha yaygın olarak kabul edilişini pekiştirmiştir. Sonuçta daha fazla sayıda gelişmekte olan ülke finansal liberalleşme hareketlerini benimsemeye ve uygulamaya başlamıştır. Bu finansal değişimler içerisinde faiz oranlarının liberalleşmesi, bankacılık sektöründe girişlerin önündeki engellerin kaldırılması, sermaye hesabı üzerindeki sınırlandırmaların kaldırılması gibi birçok reform hareketi yer almıştır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods sisteminin çöküşünün sonuçlarından birisi değildir?

A
Gelişmiş dünya ülkelerinde sermaye kontrollerinin ortadan kalmasını başlatmıştır
B
Dünyada globalleşme başlamıştır
C
Dünya ekonomileri daha entegre hale gelmiştir
D
Ekonomiler liberalize edilmeye başlanmıştır
E
Ekonomik düzen daha da baskıcı olmuştur
2 numaralı soru için açıklama 
Bretton Woods’un çöküşünün ardından ekonomik sistemler daha esnek olmuştur.
Soru 3

I. 1 Temmuz 1944 tarihinde başlamıştır.
II. Dünyanın ekonomik ve mali açıdan karmaşa içinde olması sebebiyle başlamıştır.
III. Kabul edilen sistemle, ülkeler Amerikan Doları dışında herhangi bir para birimini sadece istisnai durumlarda ve sınırlı oranda kullanmayı kabul etmiştir.
IV. ABD, ülkelerin ellerindeki doları, istedikleri zaman kendi ülkelerinin para birimine çevirmeyi taahhüt etmiştir.
Yukarıdakilerden hangileri Bretton Woods toplantısı ile ilgili doğrudur?

A
I ve II
B
II, III ve IV
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
I ve III
3 numaralı soru için açıklama 
Bretton Woods toplantısının başladığı 1 Temmuz 1944 tarihinde dünya, ekonomik ve mali açıdan karmaşa içinde yer alıyordu. Burada kabul edilen sistemle, ülkeler Amerikan Doları dışında herhangi bir para birimini sadece istisnai durumlarda ve sınırlı oranda kullanmayı kabul etmiş̧, karşılığında da ABD, bu ülkelerin ellerindeki doları, istedikleri zaman altına çevirmeyi taahhüt etmiştir.
Soru 4

1980 öncesinde devlet kontrolünde olan bankacılık sektörü ___________ Kararlarından sonra liberalleşme sürecine girmiştir.

A
24 Ocak
B
5 Nisan
C
Chomsky
D
Türk Parasının Kıymetini Koruma
E
İslami Bankacılık
4 numaralı soru için açıklama 
1980 öncesinde devlet kontrolünde olan bankacılık sektörü 24 Ocak Kararlarından sonra liberalleşme sürecine girmiş̧, bankacılığın daha da verimli hale gelmesi için bazı yapısal değişimlere gidilmiştir. Bu doğrultuda faiz oranları ve döviz kurları üzerindeki baskı kaldırılmış̧ ve yeni bankaların piyasaya giriş̧ çıkışları serbest hale getirilmiştir. Türkiye’de İslami bankacılık özel finans kuruluşları adı altında 1984 yılında faaliyete geçmiştir.
Soru 5

Hangisi 24 Ocak kararlarından biri değildir?

A
TL dolar karşısında devalüe edilmiştir.
B
Günlük kur uygulaması hayata geçirilmiştir.
C
Sigara tekeli azaltılmıştır.
D
Yabancı sermaye sınırlandırılmıştır.
E
Döviz piyasası liberalleşmiştir.
5 numaralı soru için açıklama 
24 Ocak Kararları çerçevesinde TL dolar karşısında devalüe edilmiş̧, 1981 yılından sonra günlük kur uygulaması hayata geçirilmiştir. Devletin ekonomiye etkisini azaltmak amacıyla sigara tekeli azaltılmış̧ ve KİTlerin (Kamu İktisadi Teşekkülleri) özelleştirmeleri için adım atılmıştır. Dış̧ ticaretin serbestleşmesi adına kararlar alınmış̧ ve yabancı sermaye teşvik edilmiştir. Döviz alım satımı serbest hale getirilmiş̧, döviz piyasası liberalleşmiştir. Aynı şekilde faiz oranları üzerindeki baskılar kaldırılmış̧, reel döviz kuru politikasına geçilmiştir.
Soru 6

“____________’de yaşanan yerel seçimlerin ardından kamu kesimi açığı artmıştır. Mali piyasalar alt üst olmuş̧, faizler yükselmiş ve kur makası açılmıştır.”
Yukarıdaki ifadede boşluğa hangisi gelmelidir?

A
1987
B
1990
C
1991
D
1995
E
1999
6 numaralı soru için açıklama 
1987’de yaşanan yerel seçimlerin ardından kamu kesimi açığı artmıştır. Mali piyasalar alt üst olmuş̧, faizler yükselmiş ve kur makası açılmıştır.
Soru 7

McKinnon ve Shaw, gelişmekte olan ülkelerin finans sistemindeki baskıların altı değişik boyutu olduğunu belirtmelerine rağmen aslında suçlanan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Globalleşme
B
Hükümetler
C
Fon piyasası
D
Faiz oranları
E
Bankalar
7 numaralı soru için açıklama 
Günümüz dünyasında, özellikle gelişmekte olan ülkelerin belirlediği finans politikaları McKinnon (1973) ve Shaw (1973)’ın finans alanında değişimlerin başlangıcı olduğu kabul edilen çalışmalarının ürünleridir. Çalışmalarında gelişmekte olan ülkelerin finans sistemindeki baskıların altı değişik boyutu açıklanmıştır. Aslında burada altı boyuttan bahsediliyor olsa bile suçlanan tek yer hükûmetlerdir.
Soru 8

“Chomsky’ e göre global finansal sistemde finansal işlemlerin ölçeği ve aralığı __________, finansal krizlerin sıklığı ve şiddeti __________”
Yukarıdaki paragraftaki boşluğa hangileri gelmelidir?

A
azaldıkça / artmaktadır
B
arttıkça / azalmaktadır
C
azaldıkça / azalmaktadır
D
sabit kaldıkça / azalmaktadır
E
arttıkça / artmaktadır
8 numaralı soru için açıklama 
Chomsky’e göre global finansal sistemde finansal işlemlerin ölçeği ve aralığı arttıkça, finansal krizlerin sıklığı ve şiddeti de artmaktadır.
Soru 9

Türkiye’de EFT sistemi kaç yılında kurulmuştur?

A
1988
B
1989
C
1990
D
1991
E
1992
9 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de 1990 yılında elektronik bankacılık sistemi, 1992 yılında ise EFT sistemi kurulmuştur.
Soru 10

Türkiye’de bankalara hangi tarihte döviz kurlarını belirleme izni verilmiştir?

A
1988
B
1989
C
1990
D
1991
E
1992
10 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de bankalara 1988’de faiz oranlarını belirleme, 1990’da ise döviz kurlarını belirleme izni verilmiştir.
Soru 11

Türkiye’de 1994 yılında enflasyonun artmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mali reform paketinin uygulanması
B
Banka sayısı ve aktif büyüklüğünün artması
C
Plansız liberalleşme hareketleri
D
Merkez bankasının dış varlıklarının azalırken iç varlıkların artıyor olması
E
Kamusal mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki yükselme sonucu TL’nin değer kaybetmesi
11 numaralı soru için açıklama 
1994 yılında enflasyonun artmasındaki temel sebep kamusal mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki yükselme sonucu TL’nin yabancı paralar karşısında değer kaybetmesidir.
Soru 12

- Menkul kıymetleştirme
- Kredi derecelendirme
- Kurumlarının tutumu
- Asimetrik bilgi
- Borsa işlemleri
Yukarıdakilerden hangisi 2008 yılında başlayan Global Finansal Krizinin ana sebeplerinden biri değildir?

A
Globalleşme
B
Hükümetler
C
Fon piyasası
D
Faiz oranları
E
Bankalar
12 numaralı soru için açıklama 
Bütün dünyada büyük bir refah kaybı yaşanmıştır. Bu krizin ana sebepleri ise menkul kıymetleştirme, kredi derecelendirme kurumlarının tutumu, asimetrik bilgi ve yanlış̧ para politikasıdır.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Ekonomisinin 2000 yılından itibaren mücadele ettiği problemlerden biri değildir?

A
özel piyasa dengelerinin bozulması
B
Likidite azlığı
C
Artan yapısal problemler
D
Spekülatif hareketler
E
Siyasi problemler
13 numaralı soru için açıklama 
Türkiye ekonomisi 2000 yılından itibaren likidite azlığı, artan yapısal problemler, spekülatif hareketler ve siyasi problemlerle mücadele etmiştir. Bu sebepler cumhuriyet tarihinin en büyük krizi olan 2001 krizinin yaşanmasına sebep olmuştur.
Soru 14

I. Kasım 2000 krizi
II. Şubat 2001 krizi
III. 17 Ağustos depremi
Yukarıdakilerden hangileri 2000-2001 yıllarını kapsayan Enflasyonla Mücadele Programının başarısız olma sebepleridir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
14 numaralı soru için açıklama 
Ekonomideki aksaklıkları gidermek amacıyla 1997 yılında hazinenin merkez bankasından borçlanması kesinlikle yasaklanmıştır.1998 yılında ise bankalara yatırılan paraların bir kereye mahsus olmak üzere kaynağının soruşturulamamasını içeren mali reform paketi uygulanmıştır. Bu uygulama mali milat olarak bilinir. Ancak buna rağmen Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi yine artmış̧ en as- yon hedefine de ulaşılamamıştır. Bütün bu yaşanan olumsuzlukların üzerine 17 Ağustos’ta yaşanan depremin ardından kamu harcamaları artmış̧, ekonomi küçülmüş, ihracat oranı azalmış̧ ve yüksek enflasyon devam etmiştir. Bunun üzerine IMF’ye bir niyet mektubu gönderilerek 3 yıllık stand by anlaşması yapılmıştır.1999 yılında ise 2000-2001 yıllarını kapsayan Enflasyonla Mücadele Programı çıkarılmış̧ olup bu programın amacı ekonomide istikrar sağlamak, enflasyon beklentisini düşürmek ve ekonomik büyümenin yolunu açmaktır. Ancak program Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden ötürü başarı sağlayamamıştır.
Soru 15

Konut kredisinin sebep olduğu problemler ___________ yılında _________’de baş göstermiştir.
Yukarıdaki cümlede boşluklara hangisi gelmelidir?

A
2001 / ABD
B
2001 / Yunanistan
C
2003 / ABD
D
2003 / İsviçre
E
2004 / Yunanistan
15 numaralı soru için açıklama 
Konut kredisinin sebep olduğu problemler 2003 yılında ABD’de baş göstermiştir. Bu problemler zaman içinde büyümüş ve bütün dünyaya yayılmıştır.
Soru 16

2015 yılı için insani gelişmişlik indeksleri göz önüne alındığında Türkiye 187 ülke arasında kaçıncı sıradadır?

A
69
B
70
C
71
D
72
E
73
16 numaralı soru için açıklama 
2015 yılı için insani gelişmişlik indeksleri göz önüne alındığında Türkiye 187 ülke arasında 69. sıradadır.
Soru 17

Türkiye’de ekonomik anlamda liberalleşme hareketlerinin dönüm noktası olarak ___________ yılı kabul edilir.
Yukarıdaki cümlede boşluğa hangisi gelmelidir?

A
1980
B
1982
C
1990
D
1991
E
1992
17 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de ekonomik anlamda liberalleşme hareketlerinin dönüm noktası olarak 1980 yılı kabul edilir.
Soru 18

Türkiye, hangi döneminde ortalama yıllık %6,8 büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmuştur.

A
1999-2001
B
2000-2002
C
2002-2007
D
2005-2008
E
2007-20011
18 numaralı soru için açıklama 
Türkiye, 2002-2007 döneminde ortalama yıllık %6,8 büyüme oranı ile dünyada en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olmuştur.
Soru 19

___________’te Türkiye finansal sisteminin en güçlü ve sağlam parçası bankacılık sektörü olarak durmaktadır.
Yukarıdaki cümlede boşluğa hangisi gelmelidir?

A
2007
B
2009
C
2011
D
2013
E
2015
19 numaralı soru için açıklama 
2015’te Türkiye finansal sisteminin en güçlü ve sağlam parçası bankacılık sektörü olarak durmaktadır.
Soru 20

2015 değerlerine göre Türkiye’de nüfusun %3 kadarı günlük hangi değerin altında kazanmaktadır?

A
2 dolar
B
3,1 dolar
C
5 dolar
D
15 dolar
E
25 dolar
20 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de nüfusun %3 ü, 3,1 doların altında kazanmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x