Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla uygulamaya geçirilemeyen kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
B
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
C
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
D
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
E
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
1 numaralı soru için açıklama 
Kasım 1936 tarihinde ise İktisat Vekili Celal Bey, ‘‘İkinci Beş Yıllık Sanayi Projesi’‘ni Başbakanlığa sunmuştu. Yeni proje birincinin aksine, tüketim malları üretimi üzerinde çok daha az durmaktaydı. Ayrıca, birinci programa göre daha ayrıntılı olarak mühendislik, maliyet ve piyasa araştırmalarına dayanmaktaydı. Ancak bu plan İkinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla uygulamaya geçirilememişti.
Soru 2

Türkiye’de 1933-1938 yılları arasında önemli devlet bankaları art arda kurulmuştu.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinin yer almadığı söylenebilir?

A
Denizbank
B
Merkez Bankası
C
İller Bankası
D
Halk Bank
E
Pamukbank
2 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de 1933-1938 yılları arasında önemli devlet bankaları art arda kurulmuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başta olmak üzere, Sümerbank, Etibank, Belediyeler (İller) Bankası, Halk Bankası, Sanayi ve Kredi Bankası, Denizbank gibi önemli bankalar kurulmuştur.
Soru 3

1938 yılında tarım ürünlerinin taban fiyatlarını ilan etmek ve stok biriktirerek tarımsal ürünlere destekleyicilik yapmakla yükümlü hangi kurum kurulmuştur?

A
Toprak Mahsulleri Ofisi
B
Afyon yetiştiricileri Birliği
C
Tarım Satış Kooperatifi
D
Orman çiftliği
E
Pamuk Islah İstasyonu
3 numaralı soru için açıklama 
1938 yılına değin buğday piyasasına Ziraat Bankası’nı kullanarak müdahale eden devlet, bu tarihte taban fiyatlarını ilan etmek ve stok biriktirerek tarımsal ürünlere destekleyicilik yapmakla görevli Toprak Mahsulleri Ofisi’ni (TMO) kurmuş ve ofis, buğdayla ilgili fiyat ve stok politikasını uygulamakla görevlendirilmişti.
Soru 4

Kanun ile buğday fiyatlarındaki kısa dönemli dalgalanmaların önlenmesi için hükümet tarafından çıkarılan 2056 sayılı “Buğday Koruma Kanunu” hangi tarihte çıkarılmıştır?

A
7 Haziran 1939
B
3 Temmuz 1932
C
21 Eylül 1931
D
30 Kasım 1936
E
13 Mart 1934
4 numaralı soru için açıklama 
Hükümet 3 Temmuz 1932 tarihinde 2056 sayılı “Buğday Koruma Kanunu” nu çıkarmıştır. Kanun ile buğday fiyatlarındaki kısa dönemli dalgalanmaların önlenmesi hedeflenmiştir.
Soru 5

Saptanabildiği kadarıyla Cumhuriyet’in ilk yılında toplam kaç banka bulunmaktaydı?

A
29
B
30
C
31
D
32
E
33
5 numaralı soru için açıklama 
Cumhuriyet’in ilk yılında saptanabildiği kadarıyla 18’i milli 13’ü yabancı banka olmak üzere toplam 31 banka vardı.
Soru 6

Bankalara devlet müdahalesini ayrıntılı şekilde düzenleyen ilk kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Korunma Kanunu
B
Varlık Vergisi Kanunu
C
Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu
D
Mevduatı Koruma Kanunu
E
Teşvik-i Sanayi Kanunu
6 numaralı soru için açıklama 
30 Mayıs 1933 tarih ve 2243 sayılı “Mevduatı Koruma Kanunu” bankalara devlet müdahalesini ayrıntılı şekilde düzenleyen ilk kanundu. Kanun; koruma işlevinin yanı sıra bankaları düzenleyen, bankaları çeşitli yönlerden sınırlayan, onlara görev ve sorumluluklar yükleyen hükümler de getirmiştir.
Soru 7

Ülkenin toprakaltı servetlerini rasyonel bir şekilde işleterek değerlendirmek, devletin madencilik ve elektrifikasyon alanındaki faaliyetlerini kurmak, işletmek, finanse etmek ve her türlü bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek üzere kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sümerbank
B
Sanayi ve Kredi Bankası
C
Halk Bankası
D
İş Bankası
E
Etibank
7 numaralı soru için açıklama 
Etibank, ülkenin toprak altı servetlerini rasyonel bir şekilde işleterek değerlendirmek, devletin madencilik ve elektrifikasyon alanındaki faaliyetlerini kurmak, işletmek, finanse etmek ve her türlü bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek üzere 14 Haziran 1935 tarihli ve 2805 sayılı kanunla 20 milyon TL sermayeyle kurulmuştur.
Soru 8

İmar planları oluşturmak, elektrik, havagazı, kanalizasyon ve su gibi kamu hizmetlerinin yapılması için belediyelere gerekli olan orta ve uzun vadeli kredi ile teknik yardım sağlamak üzere kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?

A
İller Bankası
B
Ziraat Bankası
C
Halk Bankası
D
Sümerbank
E
Etibank
8 numaralı soru için açıklama 
İller Bankası olarak adı sonradan değiştirilecek olan bu banka 11 Haziran 1933 tarih ve 2301 sayılı kanunla Belediyeler Bankası adıyla kurulmuştur.
Soru 9

27 Haziran 1933’ te yapılan İlk kliring anlaşması hangi Ülke ile gerçekleştirilmiştir?

A
Almanya
B
ABD
C
Fransa
D
İngiltere
E
Çin
9 numaralı soru için açıklama 
22 Temmuz 1931 tarihli kanunla, Bakanlar Kurulu, belirli malların ithalatını kontenjan ile sınırlamak yetkisi almış ve bu yönteme sık sık baş- vurmuştu. İlk kliring anlaşması 27 Haziran 1933’te Fransa’yla ardından da Almanya’yla yapılmıştır.
Soru 10

1929 yılında yaşanan ekonomik bunalımda fiyatı en çok düşen tarım ürünü aşağıdakilerin hangisi olmuştur?

A
Üzüm
B
Kayısı
C
Buğday
D
İncir
E
Pamuk
10 numaralı soru için açıklama 
1929 yılında yaşanan ekonomik bunalım, kuşkusuz bir tarım ülkesi olan Türkiye’yi oldukça etkilemişti. Bu yıllardaki en önemli gelişme dünya piyasalarındaki fiyat hareketlerine bağlı olarak tütün, incir, pamuk, üzüm, fındık gibi Türkiye’nin ihraç ettiği ürünlerin fiyatlarının hızla düşmesidir. Ekonomik bunalım sırasında fiyatı en çok düşen tarım ürünü ise buğday olmuştu.
Soru 11

Refik Saydam hükümeti döneminde polis denetimli ekonomik kontrollerin uygulanması ve piyasa denetimi için hangi kanunun çıkarıldığı söylenebilir?

A
Milli Korunma Kanunu
B
Varlık Vergisi Kanunu
C
İaşe Müsteşarlığı
D
Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu
E
Sanayi Teşvik Kanunu
11 numaralı soru için açıklama 
Refik Saydam hükümeti döneminde polis denetimli ekonomik kontrollerin uygulanmasını beraberinde getirmiştir. Bu kontrolün sağlanması için Milli Korunma Kanunu çıkartılmış ve piyasanın kontrolü için de Ticaret Ofisi ve İaşe Müsteşarlığı kurumları oluşturulmuştur.
Soru 12

Savaşın yarattığı vurguncu ortam ve %25 Kararı ile zenginleşen burjuvazinin bu yeni zenginliğini vergilendirmek ve iç piyasada birikerek enflasyona yol açan paranın hızlı ve yüklü miktarlarda geri çekilmesi amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır?

A
Varlık Vergisi Kanunu
B
İaşe Müsteşarlığı
C
Milli Korunma Kanunu
D
Sanayi Teşvik Kanunu
E
Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu
12 numaralı soru için açıklama 
Varlık Vergisi Kanunu iç piyasada birikerek enflasyona yol açan paranın hızlı ve yüklü miktarlarda geri çekilmesi amacıyla çıkarılmıştır.
Soru 13

Türkiye savaş yıllarında seferberlik masraflarının büyük bir kısmını nasıl karşıladığı söylenebilir?

A
Munzam karşılık oranı
B
Borç para
C
Kliring
D
Emisyon
E
Takas
13 numaralı soru için açıklama 
Emisyon bir ülkede kâğıt para, tahvil, bono, hisse senedi gibi değerlerin ilk kez piyasaya sürülmesi faaliyetidir. Piyasadaki geçerli birimin miktarını, dolaşımını, alım-satım durumunu ifade eder. Türkiye savaş yıllarında seferberlik masraflarının büyük bir kısmını emisyonla karşılamıştır
Soru 14

İngiltere, Fransa ve Türkiye arasındaki Üçlü İttifak Antlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?

A
1939
B
1948
C
1936
D
1942
E
1935
14 numaralı soru için açıklama 
Sovyetlerle yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında 19 Ekim 1939’da Üçlü İttifak Antlaşması imzalanmıştır.
Soru 15

İlk olarak 19. yüzyıl İtalyan ulusal hareketi sırasında kullanılmaya başlanılan ve bir devletin kendi sınırlarına yakın soydaşlarının bulunduğu bölgeleri ilhak etmesi anlamına gelen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sömürgeleştirme
B
İrredantizm
C
Revizyonizm
D
Rövanşizm
E
Etnisizm
15 numaralı soru için açıklama 
İtalyanca irredantia (kayıp topraklar) kökünden gelen bu kavram, ilk olarak 19. yüzyıl İtalyan ulusal hareketi sırasında kullanılmaya başlandı. Bir devletin kendi sınırlarına yakın soydaşlarının bulunduğu bölgeleri ilhak etmesidir.
Soru 16

Devlet, bankaların kuruluş biçimlerini, sermayelerini ve ihtiyatlarını, kabul edebilecekleri tasarruf mevduatı tutarlarını ve bir kişiye verebilecekleri en fazla kredi tutarını belirlemesi için hangi kanun çıkarılmıştır?

A
Mevduatı Koruma Kanunu
B
Milli Korunma Kanunu
C
Varlık Vergisi Kanunu
D
Sanayi Teşvik Kanunu
E
ödünç Para Verme İşleri Kanunu
16 numaralı soru için açıklama 
1933-1943 yılları arasında devlet bankacılığı gelişmiştir. Bu durumun hukuki çerçevesini ise 1933 tarihli ‘‘Mevduat Koruma Kanunu’‘, ‘‘ödünç Para Verme İşleri Kanunu’‘ (1933) ve ‘‘Bankalar Kanunu’‘ (1936) oluşturmuştur. Mevduatı Koruma Kanunu’na göre devlet, bankaların kuruluş biçimlerini, sermayelerini ve ihtiyatlarını, kabul edebilecekleri tasarruf mevduatı tutarlarını ve bir kişiye verebilecekleri en fazla kredi tutarını belirlemiştir.
Soru 17

Metayı üreticiden düşük fiyatla almak ve aldığı bu ürünü tüketiciye aynı düşük fiyat oranıyla satmak amacıyla kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A
İstanbul Ticaret Ofisi
B
Ticaret Borsası
C
Merkez Bankası
D
İaşe Müsteşarlığı
E
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası
17 numaralı soru için açıklama 
Devletin özel girişim üzerinde denetimini sağlamak üzere Ticaret Vekâleti’ ne bağlı olarak çalışacak “İaşe Müsteşarlığı” kurulmuştur. Müsteşarlığın kurulmasının nedeni metayı üreticiden düşük fiyatla almak ve aldığı bu ürünü tüketiciye aynı düşük fiyat oranıyla satmaktır.
Soru 18

1940 yılında savunma harcamaları genel bütçenin ne kadarlık bir kısmını oluşturmaktaydı?

A
65
B
Klor 41
C
1953
D
44
E
50
18 numaralı soru için açıklama 
1940 yılında savunma harcamaları genel bütçenin %53’ünü oluştururken, 1941 yılında bu oran %55’i görmüş, ardından her yıl %1’lik indirim uygulanarak 1944 yılında %51 seviyesine çekilmiştir.
Soru 19

Aşağıdaki Hükümetlerin hangisinde tarım ürünlerinin cari piyasa fiyatlarının oldukça altında fiyatla devletçe satın alınması savunulmuştur?

A
Şükrü Saraçoğlu Hükümeti
B
Refik Saydan Hükümeti
C
Celal Bayar Hükümeti
D
Mehmet Recep Peker Hükümeti
E
Hasan Saka Hükümeti
19 numaralı soru için açıklama 
Refik Saydam, tarım ürünlerinin cari piyasa fiyatlarının oldukça altında fiyatla devletçe satın alınmasını savunmuştur. Satın alınan bu ürünlerin yeni satış fiyatları ise yine devlet tarafından o anın koşullarına göre ayarlanacaktı.
Soru 20

İaşe Müsteşarlığı hangi hükümet ile kaldırılmıştır?

A
Şükrü Saraçoğlu Hükümeti
B
Refik Saydan Hükümeti
C
Celal Bayar Hükümeti
D
Mehmet Recep Peker Hükümeti
E
Hasan Saka Hükümeti
20 numaralı soru için açıklama 
Sıkı politikaların hayata geçirilmesinde ilk iş olarak piyasadaki özel girişim üzerinde devlet denetimini yerleştirme hedefiyle kurulmuş olan İaşe Müsteşarlığı Şükrü Saraçoğlu Hükümeti döneminde kaldırılmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x