Türkiye Selçuklu Tarihi 2017-2018 Final Sınavı

Türkiye Selçuklu Tarihi 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

1162 Yılı Anlaşması’nda Bizans İmparatorunun dostuna dost, düşmanına düşman olmayı kabul etmenin yanı sıra; ihtiyaç halinde Bizans’a askeri yardım verme taahhüdünde bulunan Selçuklu hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
I. Mesud
B
I. Gıyaseddin Keyhüsrev
C
II. Süleymanşah
D
I. izzeddîn Keykâvus
E
II. Kılıç Arslan
Soru 2

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Divriği Ulu Cami’yi yaptıran beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saltuklular
B
Ramazanoğulları
C
Danişmendliler
D
Mengücüklüler
E
Karamanoğulları
Soru 3

I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in şehit edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çirmen Savaşı
B
Pelekanon Savaşı
C
Sazlıdere Savaşı
D
Merzifon Savaşı
E
Alaşehir Savaşı
Soru 4

Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos devrini Alexsiad adlı eserde anlatan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anna Komnena
B
Thukydides
C
Nikitas Honiatis
D
Herodotos
E
Pachimeres
Soru 5

Halife tarafından Müslüman bir hükümdarın saltanatının onaylandığını duyuran yazılı belgeye ne ad verilir?

A
Şıkk-ı râbi
B
Havass-ı hümâyun
C
Saltanat menşuru
D
Şıkk-ı sâlis
E
iane-i Cihadiyye
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sultan I. İzzeddîn Keykâvus’un 1214 yılı başlarında Venediklilerle yaptığı ticaret antlaşmasının maddeleri arasında yer almaz?

A
Her iki ülkenin kıyılarında batan gemilerde ölen tüccarların malları ait olduğu ülkeye iade edilecek
B
iki devletin tüccarları birbirlerinin ülkesinde serbestçe ticaret yapabilecek
C
Her iki ülkenin kıyılarında batan gemiler ait olduğu ülkeye iade edilecek
D
Antlaşma ispanya’nın garantörlüğünde olacak
E
Korsan saldırısına uğrayan tacirlere her iki ülkeye de sığınma hakkı tanınacak
Soru 7

I. Gıyaseddîn Keyhüsrev zamanından itibaren imzalanan uluslararası ticaret anlaşmalarının en önemli maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölen tüccarların mallarının fakirlere verilmesi
B
Tüccarların ve kervan yollarının güvenliği için teminat verilmesi
C
Gayrimüslimlerden düşük gümrük vergisi alınması
D
Karşılıklı olarak harçların alınmaması
E
Ölen tüccarların mallarının iade edilmesi
Soru 8

Türkiye Selçuklularında başkumandanlığa bağlı askeri vali anlamına gelen terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Subaşı
B
Baksı
C
Mirliva
D
Ahi
E
Münşi
Soru 9

Bir ülkede nitelikli siyaset ve devlet adamı yokluğu anlamında kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fütüvvet
B
Sahib-i Etrâk
C
Diyar-ı Mudar
D
Ongun
E
Kaht-ı Rical
Soru 10

Babaî Ayaklanmasının bastırılmasında etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
isyancılarla mücadelede Gürcü ve Frank askerlerin ön saflara yerleştirilmesi
B
Altın Orda Devleti'nden destek gelmesi
C
Malatya'nın Danişmendlilerin eline geçmesi
D
Abbasi Halifesi Müstazhir Billah'ın Sultan Kılıç Arslan adına hutbe okutması
E
Sultan Mesud'un Haleb Atabeyi Nureddin Mahmud ile ittifak yapması
Soru 11

Moğol hükümdarlarının çeşitli vesilelerle tevcih ettikleri fermanlara ne ad verilir?

A
Akit
B
Layiha
C
Yarlığ
D
Bağıt
E
Müddetname
Soru 12

Muineddin Pervâne’nin Tokat’ta inşa ettirdiği eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
ishak Paşa Sarayı
B
Gök Medrese
C
Nuru Osmaniye Camii
D
Gazi Mihal Köprüsü
E
Nusretiye Camii
Soru 13

Sâhib Ata Fahreddîn Ali’nin vefatından sonra Argun Han tarafından vezirlik makamına tayin edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hatîroğlu Şerefeddîn
B
Şücâeddin Abdullah
C
Tuğraî Şemseddin Mahmud
D
Kazvinli Fahreddîn
E
ilyas Bey
Soru 14

XIII. asrın ikinci yarısından itibaren Beyşehir, Seydişehir, Ilgın, Bolvadin ve Akşehir civarında, yaklaşık 40 yıl kadar hüküm süren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saruhanoğulları Beyliği
B
Menteşeoğulları Beyliği
C
inançoğulları Beyliği
D
Germiyanoğulları Beyliği
E
Eşrefoğulları Beyliği
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Aydınoğulları Beyliği hükümdarı Hızır Bey’in haçlılarla 1348 yılında yaptığı anlaşmanın maddelerinden biridir?

A
Anlaşma 5 yıl geçerli olacak
B
Aydınoğullarının idaresindeki tüm limanlardan alınan ticaret vergilerinin yarısı Latinlere verilecek
C
Sağlıklı Hristiyanlar askerlik bedeli ödeyecek
D
Esir düşen Ermeni prensi serbest bırakılacak
E
Haçlılar 20.000 dinar/altın tazminat verecek
Soru 16

XIV. yüzyılın başlarından itibaren merkezi önce Uluborlu daha sonra Eğridir olmak üzere İsparta ve civarında (Göller bölgesinde) hüküm süren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamidoğulları
B
Taceddînoğulları
C
Candaroğulları
D
Saruhanoğulları
E
Ramazanoğulları
Soru 17

Türkiye Selçuklu Devleti’nde reisinin unvanı müstevfî olan ve günümüzde maliye bakanlığına karşılık gelen divan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dîvân-ı A’lâ
B
Dîvân-ı istîfâ
C
Dîvân-ı evkaf-ı memâlik
D
Dîvân-ı Tuğra
E
Dîvân-ı Arz
Soru 18

Türkiye Selçuklu Devleti ve sultanına karşı, siyasî suç işlediği iddiasıyla cezalandırılan kimselerin cezalarını infazdan sorumlu olan emir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Emîr-i âhur
B
Emîr-i candâr
C
Emîr-i dâd
D
Emîr-i alem
E
Emîr-i perdedâr
Soru 19

İslam fetihlerinden sonra Yunan felsefesiyle tanışan Müslümanların Aristo mantığı, Aristo ve Platon felsefelerinin Tanrı-Evren-İnsan ilişkisiyle ilgili görüşleriyle, Kelâm ilminin konularını anlamlandırmaya çalıştıkları felsefi akıma ne ad verilir?

A
işrakilik
B
Dehriyyun
C
Tabiyyun
D
Meşşailik
E
Vahdet-i vücud
Soru 20

Mesnevi, Dîvân-ı Kebîr ve Fîhi mâ Fîh adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yunus Emre
B
Ebû Bekr-i Niksarî
C
Mevlânâ Celâleddin Rûmî
D
Seyyid Ahmed-i Kûçek
E
Muhyiddin İbnü'l-Arabî
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x