Türkiye Selçuklu Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Türkiye Selçuklu Tarihi 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Selçuklu hanedanına mensup şehzâdeler, eyalet ve vilayetlere vali olarak tayin edildiklerinde aldıkları unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Melik
B
Yabgu
C
Tarkan
D
Tudun
E
Subaşı
Soru 2

Bizans İmparatoru Aleksios Komnenos ile Süleymanşah arasında 1081 yılında yapılan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noyon Antlaşması
B
Vestfalya Antlaşması
C
Yenişehir Antlaşması
D
Drakon Çayı Antlaşması
E
Yeşilköy Antlaşması
Soru 3

1162 yılında Bizans ve Selçuklu arasında yapılan barış antlaşmasının Bizans açısından en önemli tarafı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lülüve (Ulukışla), Ereğli ve Larende (Karaman) kalelerinin Bizans’a iade edilmesi
B
Sultan I. izzeddîn Keykâvus’un yıllık haraç ödemeyi kabul etmesi
C
Türkmenlerin Bizans sınırındaki ilerleyişinin durdurulmasını kabul ettirmesi ve Batı Anadolu’da işgal edilmiş bazı yerlerin Bizans’a iade edilmesi
D
Sultan I. izzeddîn Keykâvus’un Ermeni Krallığı üzerine sefer düzenlemekten vazgeçmesi
E
Elbistan, Merzubân, Ra’bân, Tell-bâşir yolunun Bizans kontrolüne geçmesi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Manuel Komnenos'un, II. Kılıç Arslan'a karşı kurduğu ittifakta ver almamıştır?

A
II. Kılıç Arslan'ın kardeşi Şahinşah
B
Danişmendliler'in Kayseri meliki Zünnûn
C
Malatya'daki Zülkarneyn ve bazı Artuklu beyleri
D
Sivas meliki Yağıbasan
E
Son Germiyan beyi II. Yakup
Soru 5

Selçuklu ailesinin mensup olduğu Oğuz boyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Avşar
B
Kayı
C
Kınık
D
Salur
E
Dodurga
Soru 6

I. Kılıç Arslan’ın kardeşi Kulan Arslan tarafından (1096) pusuya düşürülüp neredeyse tamamen yok edilen Birinci Haçlı Seferi’nin başlangıcı olan teşebbüse ne ad verilir?

A
Halkın Haçlı Seferi
B
Şövalyelerin Haçlı Seferi
C
Kralların Haçlı Seferi
D
Düklerin Haçlı Seferi
E
Kontların Haçlı Seferi
Soru 7

1071-1202 yılları arasında Erzurum merkez olmak üzere; Pasinler, Tercan, İspir, Oltu, Tortum, Micingerd, Bayburt ve civarında hüküm süren beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akkoyunlular
B
Saltuklular
C
Eşrefoğulları
D
Germiyanoğulları
E
Sahipataoğulları
Soru 8

Selçuklu Sultanı II. Süleymanşah’ın Gürcistan seferiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Erzincan Mengücek beyi Behramşah, Süleymanşah’ın Gürcistan seferine katılmıştır.
B
Süleymanşah İslâm beldelerini tahrip eden Gürcüleri cezalandırmak istemiştir.
C
Süleymanşah, Gürcülerle karşılaşmadan önce Saltukili’ni topraklarına katmıştır.
D
Süleymanşah, Kraliçe Thamara’yı Micingerd kalesi önünde ağır bir yenilgiye uğratmıştır.
E
Süleymanşah Kraliçe Thamara’ya çok tehditkâr bir mektup göndermiştir.
Soru 9

Halife tarafından Müslüman bir hükümdarın saltanatının onaylandığını duyuran yazılı belgeye ne ad verilir?

A
İane-i Cihadiyye
B
Şıkk-ı sâlis
C
Şıkk-ı râbi
D
Saltanat menşuru
E
Havass-ı hümâyun
Soru 10

I. İzzedin Keykâvus'un füttüvet teşkilatına kabul merasimini yerine getirmek üzere Abbasi halifesi tarafından gönderilen elçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbnü'l-Arabî
B
Kutbüddin Şirazî
C
Matrakçı Nasuh
D
Ali Kuşçu
E
Sühreverdî
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Sultan I. İzzeddîn Keykâvus’un 1214 yılı başlarında Venediklilerle yaptığı ticaret antlaşmasının maddeleri arasında yer almaz?

A
Her iki ülkenin kıyılarında batan gemiler ait olduğu ülkeye iade edilecek
B
Korsan saldırısına uğrayan tacirlere her iki ülkeye de sığınma hakkı tanınacak
C
İki devletin tüccarları birbirlerinin ülkesinde serbestçe ticaret yapabilecek
D
Her iki ülkenin de topraklarına İran ipeğinin girmesi yasaklanacak
E
Her iki ülkenin kıyılarında batan gemilerde ölen tüccarların malları ait olduğu ülkeye iade edilecek
Soru 12

Gulâm sisteminin yol açtığı en önemli problemlerden biri olan; insanın üzerinde doğduğu topraklara ve içerisinde büyüdüğü millete aidiyet duygusuyla değil, menfaâtleri çevresinde bağlı olması haline ne ad verilir?

A
Kozmopolitleşme
B
Fütüvvet
C
Diyar-ı Mudar
D
Çetrdâr
E
Sahib-i Etrâk
Soru 13

Moğol hükümdarlarının çeşitli vesilelerle tevcih ettikleri fermanlara ne ad verilir?

A
Bağıt
B
Varlığ
C
Akit
D
Layiha
E
Müddetname
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in tahtta geçmesinde başlıca rolü oynayan kişilerden biridir?

A
Ebû Cafer b. Hamdan
B
Kara Arslan Dârâ
C
Kara Arslan Kavurt Bey
D
Nizâmeddin İbrahim
E
Sadeddin Köpek
Soru 15

Zeyneddîn Karaca tarafından 1337 yılında, Maraş-Elbistan havalisinde kurulan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kadı Burhaneddîn Ahmed Beyliği
B
Dulkadıroğulları Beyliği
C
Eratna Beyliği
D
Hamidoğulları Beyliği
E
Ramazanoğulları Beyliği
Soru 16

Mübaraziddîn Mehmet adına el-Fusûl-ı Eşrefiyye adlı felsefi bir eser kaleme almış ünlü âlim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemseddîn Mehmet Tüsterî
B
Ebu’l-Fazl Muhammed el-Beyhakî
C
Kefeli İbrahim Efendi
D
Abdullâh-i Kâşânî
E
Abdu’r-Reşîd b. Mahmûd
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Aydınoğulları Beyliği hükümdarı Hızır Bey’in haçlılarla 1348 yılında yaptığı anlaşmanın maddelerinden biridir?

A
Haçlılar 20.000 dinar/altın tazminat verecek
B
Aydınoğullarının idaresindeki tüm limanlardan alınan ticaret vergilerinin yarısı Latinlere verilecek
C
Sağlıklı Hristiyanlar askerlik bedeli ödeyecek
D
Esir düşen Ermeni prensi serbest bırakılacak
E
Anlaşma 5 yıl geçerli olacak
Soru 18

Türkiye Selçuklularında Divân-ı İşrâf'ın esas görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ordunun İdarî işleri ve asker temini
B
Görevini kötüye kullanan devlet adamlarının cezalandırılması
C
Devletin malî işlerinin, gelir ve giderlerinin kontrolü
D
Vakıfların işleyişinin sağlanması ve kontrolü
E
Ferman ve berat gibi devlet belgelerinin hazırlanması
Soru 19

Mesnevi, Dîvân-ı Kebîr ve Fîhi mâ Fîh adlı eserlerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seyyid Ahmed-i Kûçek
B
Ebû Bekr-i Niksarî
C
Yunus Emre
D
Muhyiddin İbnü'l-Arabî
E
Mevlânâ Celâleddin Rûmî
Soru 20

Ortaçağ İslam Devletleri’nde tuğranın karşılığı olarak kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yuğruş
B
Bistegani
C
Tevki
D
Ummal
E
Nevbethâne
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x