Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı

Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Meşveret Meclisi’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Halk tarafından seçilen temsilcilerden oluşması
B
Katılımcıların düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi
C
Ülke sorunlarının tüm açıklığı ile tartışı labi Imesi
D
Karar almayı kişisellikten çıkarması
E
Danışma işini sürekli hale getirmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1865’te kurulan Yeni OsmanlIlar Cemiyeti ile başlayan muhalefetin görüşlerini yayan gazetelerden biri değildir?

A
Yeni Gün
B
Muhbir
C
Tasvir-i Efkâr
D
Hürriyet
E
Tercüman-ı Ahval
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi 1876’da kabul edilen Kanun-ı Esasi’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Vatandaşlara toplanma ve gösteri yapma hakkının tanınmaması
B
Padişahın var olan haklarının yazılı hale getirilmesi
C
Devletin geleneksel yapısının korunması
D
Devletin dininin İslamiyet olduğunun hükme bağlanması
E
Parlamentoya, hükümeti denetleme hakkınının verilmesi
Soru 4

Klasik demokrasinin katı bir güçler ayrılığına dayanan uygulama biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liberal sistem
B
Başkanlık sistemi
C
Parlamenter sistem
D
Yarı başkanlık sistemi
E
Meclis hükümeti sistemi
Soru 5

Tüm muhaliflerin birleşerek 21 Kasım 1911'de İttihat ve Terakki'ye karşı kurdukları parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halaskar Zabitan Fırkası
B
Osmanlı Sosyalist Fırkası
C
Ahrar Fırkası
D
Hürriyet ve itilaf Fırkası
E
Mutedil Hürriyetperveran Fırkası
Soru 6

II. Mahmut döneminde yasama ve yürütme görevini yerine getirmek üzere oluşturulan meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meclis-i Hass-ı Vükelâ
B
Dâr-ı Şûra-yı Askerî
C
Divan-ı Hümâyûn
D
Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye
E
Dâr-ı Şûra-yı Babılâli
Soru 7

Egemenliğin tek kişinin elinde bulunduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Oligarşi
B
Monarşi
C
Meşruti Monarşi
D
Teokrasi
E
Demokrasi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de temel hakları güvence altına alan siyasal belgelerden biri olan Haklar Beyannamesi’nin içeriğinde yer almaz?

A
Yasa yapma ve vergi koyma yetkilerinin parlamentoya verilmesi
B
Parlamentoda yapılan konuşmalardan dolayı soruşturma açılamaması
C
Cinsiyet ayırımı yapılmaksızın tüm yurttaşların seçimlere katılabilmesi
D
Parlamento üyelerinin serbest yapılacak seçimlerle seçilmesi
E
Verilecek cezaların suçun ağırlığına göre belirlenmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi temsili demokrasinin özelliklerinden biri değildir?

A
Siyasal eşitliğin sağlanmış olması
B
Egemenliği kullanacak kişilerin serbestçe seçilebilmesi
C
Seçimlerin dürüst ve adil bir ortamda gerçekleşmesi
D
Kısıtlılar dışında tüm yurttaşların seçime katılması
E
Yurttaşların, karar alma mekanizmalarında doğrudan etkili olabilmesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da 1852’de kabul edilen Anayasaya göre, Senato’nun özelliklerinden biri değildir?

A
Yasaların Anayasaya uygunluğunu denetlemesi
B
Üyelerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanması
C
Yürütme işlevini yerine getirmesi
D
Kardinallerin, mareşallerin ve amirallerin doğal üye olması
E
Yasa önerme hakkının bulunması
Soru 11

I. TBMM’de kurulan II. Grub’un mecliste yoğun bir muhalefet sınavı verip başarılı olmasına rağmen siyasal yaşamdan silinmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Şükrü Bey’in öldürülmesi
B
Grup üyeleri arasında görüş ayrılıklarının yaşanması
C
Mustafa Kemal Paşa’nın muhalefete sıcak bakmaması
D
1923 seçimlerine katılmaması
E
Grup üyelerinin yurt dışına çıkması
Soru 12

Yeni Türkiye Devleti’nin 9 Mayıs 1920'de kurulan ilk hükümetinin, dış politikadaki amaçlarını gerçekleştirebilmek yolunda temel aldığı siyasal belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Misak-ı Milli Kararları
B
Nisab-ı Müzakere Kanunu
C
Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mart 1920 tarihli genelgesi
D
Amasya Kararları
E
Heyet-i Temsiliye Kararları
Soru 13

TBMM’yi olağanüstü yetkili bir meclis olmaktan çıkaran ve kuruculuk niteliğine son veren hukuksal metin aşağıdakilerden hangisidir?

A
1921 Anayasası
B
1923 Anayasa değişikliği
C
1924 Anayasası
D
1928 Anayasa değişikliği
E
1937 Anayasa değişikliği
Soru 14

1921 Anayasası’nın, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihe karıştığını açıkça gösteren maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
1876 Anayasası’nın, 1921 Anayasası ile çelişmeyen maddelerinin yürürlükte bırakılması
B
TBMM’ye anayasa yapma yetkisinin verilmesi
C
Devletin dini olarak İslamiyet’in kabul edilmesi
D
Padişahın ve halifenin kurtarılmasının meclisin görevleri arasında sayılması
E
Egemenliğin ulusa verilmesi
Soru 15

TBMM Hükümeti’nin, kişisel egemenliğe dayalı olan İstanbul’daki hükümetin ortadan kalkmasında esas aldığı olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mudanya Mütarekesi’nin imzalanması
B
TBMM’nin açılması
C
1921 Anayasası’nın ilân edilmesi
D
16 Mart 1920'de itilaf devletlerinin İstanbul’u işgal etmesi
E
Büyük Taarruz’un kazanılması
Soru 16

23 Nisan 1920 Cuma günü Ankara'da meclisin açılış konuşmasını yaparken “Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum.” diyerek meclisin adı ile ilgili tartışamaları ortadan kaldıran Sinop Milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rıza Nur Bey
B
Rauf Bey
C
Şerif Bey
D
Hüseyin Avni Bey
E
Ali Fethi Bey
Soru 17

I. TBMM’de kabul edilen Ağnam Resmi (Koyun Vergisi) ile ilgili düzenlemeyle halkın sorunlarına çözüm aranması meclisin hangi özelliğini gösterir?

A
Laik olmasını
B
Devletçi olmasını
C
Çok sesli olmasını
D
Eğitimli olmasını
E
Halkçı olmasını
Soru 18

Yeni Türkiye Devleti’nin ilk siyasal partisi olan Halk Fırkası’nın temelini oluşturan siyasal oluşum aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikinci Müdafaa-i Hukuk Grubu
B
Hürriyet ve itilaf Fırkası
C
Selamet-i Umumiye Komitesi
D
ittihat ve Terakki Cemiyeti
E
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 19

Cumhuriyet’in ilanından sonra, hilafet kaldırıldığı takdirde Türkiye Devleti'nin İslam dünyasında hiçbir öneminin kalmayacağını iddia eden gazeteci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Velit Ebüzziya
B
Ahmet Emin Yalman
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Yunus Nadi
E
Hüseyin Cahit Yalçın
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Halk Fırkası'nın “9 Umde” ile açıklanan ilkelerinden biri değildir?

A
Hükümete yol gösterici olacak muhalif bir parti kurulmasının özendirileceği
B
Saltanatın kaldırılması ile ilgili kararın değiştirilemez olduğu
C
Tam bağımsızlığı sağlamayacak bir barışın kabul edilmeyeceği
D
ilköğrenimin birleştirileceği
E
Tüm çalışanlara geniş kredi olanaklarının sağlanacağı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x