Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

Türkiye’de Demokrasi Ve Parlemento Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut Dönemi'nde yapılan yeniliklerden biri değildir?

A
Meşveret Meclisi'nin oluşturulması
B
Takvim-i Vekayi adıyla ilk gazetenin çıkarılması
C
Başvekillik ve nazırlıkların oluşturulması
D
Sened-i ittifak'ın imzalanması
E
Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması
Soru 2

MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan ve demokrasi kavramını kullanan Yunan tarihçi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Arş i m et
B
Platon
C
Heredot
D
Herakles
E
Eflatun
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ilk örneklerinden biridir?

A
Islahat Fermanı
B
Şura-yı Devlet
C
Gülhane Hatt-ı Hümuyunu
D
Sened-i ittifak
E
Meşveret Meclisi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 1876 Anayasası’na göre, Padişahın yetkileri arasında yer almaz?

A
Meclis-i Vükelânın atanmasında ve görevlerinin sona ermesinde söz sahibi olması
B
Yargıya müdahale edip hâkimleri görevden alabilmesi
C
Ayanlar aracılığı ile parlamentoyu denetim altında tutulabilmesi
D
Yasama ve yürütme yetkilerini eskiden olduğu gibi sürdürebilmesi
E
Meclisin toplantı halinde olmadığı durumlarda kanun hükmünde kararname çıkarabilmesi
Soru 5

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra, 1908 yılının Kasım ve Aralık aylarında yapılan genel seçimlere İttihat ve Terakki dışında katılan siyasal parti aşağıdakilerin hangisidir?

A
Hürriyet ve itilaf Fırkası
B
Ahrar Fırkası
C
Mutedil Hürriyetperveran Fırkası
D
Osmanlı Sulh ve Selâmet Fırkası
E
Hizb-i Cedid Fırkası
Soru 6

Egemenliğin tek kişinin elinde bulunduğu yönetim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Meşruti Monarşi
B
Demokrasi
C
Teokrasi
D
Monarşi
E
Oligarşi
Soru 7

Parlamentoda yapılmış bir düzenleme karşısında belirli sayıda yurttaşın, belirli bir süre içinde bir araya gelerek bu düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için halkoyuna başvurulmasını istemesi ve bu isteğin uygulanmasına ________ denir.
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
nispi temsil
B
halk oylaması
C
halk girişimi
D
halk vetosu
E
demokrasi
Soru 8

Fransa’da Kral'a yardımcı olmak amacıyla oluşturulan ve yargı organı niteliğini taşıyan meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parlament
B
Kurucu Meclis
C
Konvensiyon
D
Ulusal Meclis
E
Etats Generaux
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İttihat-ı Osmanî adı ile kurulan gizli cemiyetin üyelerinden biri değildir?

A
İbrahim Temo
B
Abdullah Cevdet
C
Mehmet Reşit
D
Prens Sabahattin
E
ishak Sükûti
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi 1791 tarihli Fransız Anayasası’nın özelliklerinden biri değildir?

A
Seçmen olabilmek için vergi vermeyi zorunlu bulması
B
Yasama ve yürütme arasında katı bir kuvvetler ayrılığını öngörmesi
C
Hükümet üyelerine siyasal sorumluluklar vermesi
D
Bütün iktidarın milletten doğduğunu kabul etmesi
E
Kanundan üstün otorite tanımaması
Soru 11

I. TBMM halkçı bir meclis olduğunu daha kurulduğu ilk günlerde üyelerinin aldığı hangi kararla ortaya koymuştur?

A
Ekonominin devlet tekeline alınmasıyla
B
Harbiye yerine Müdafaa-i Milliye Vekâleti'nin kurulmasıyla
C
Mebuslar arasında çiftçilere de yer verilmesiyle
D
Ülkenin kaderini Türk halkının eline aldığını duyurmasıyla
E
Koyun vergisini dört katına çıkaran yasanın kabul edilmesiyle
Soru 12

Hint Müslümanlarından Ağa Han ile Emir Ali’nin Başbakan İsmet (İnönü) Bey’e gönderdikleri mektubu konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilafet kurumunun kaldırılmaması
B
Musul’un İngiltere Hükümeti’ne bırakılmasında kolaylık gösterilmesi
C
Müslümanların Kurtuluş Savaşı’na yaptıkları maddi yardımların halk yararına kullanılması
D
Halifelik hâzinesinin olanaklarının artırılması
E
Saltanatın kaldırılmaması
Soru 13

I. TBMM’de çoğunluğu oluşturan meslek grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknik elemanlar
B
Askerler
C
Serbest Meslek Sahipleri
D
Din Görevlileri
E
Devlet memurları
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Yasası ile kapatılan gazetelerden biri değildir?

A
Tevhid-i Efkâr
B
Ulus
C
Sebilü’r-reşat
D
Son Telgraf
E
istiklal
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 9 Umde'nin içeriğinde yer almaz?

A
Azınlıklara sosyal adaleti sarsacak ayrıcalıkların tanınacağı
B
Saltanatın kaldırılması ile ilgili kararın değiştirilemez olduğu
C
Âşar vergisinin halkın şikayet ve mağduriyetlerini önleyecek şekilde yeniden düzenleneceği
D
Okuma yazma bilenlerle orduda okuma yazma öğrenenlerin askerlik sürelerinde indirim yapılacağı
E
Milli, iktisadi ve yönetsel bağımsızlığı sağlamayacak bir barış antlaşmasının kabul edilemeyeceği
Soru 16

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılış konuşmasını yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Kemal Paşa
B
Rıza Nur Bey
C
Şerif Bey
D
Dr. Adnan Bey
E
Cami Bey
Soru 17

“Türkiye Devleti'nin dini, İslam dinidir. Resmi dili Türkçedir.” ibaresi hangi yıl anayasaya alınmıştır?

A
1920
B
1921
C
1923
D
1924
E
1925
Soru 18

Mustafa Kemal Paşa’nın 24 Nisan 1920’de Meclise sunduğu önergenin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temsilciler Kurulu’nun görevinin sona ermesi
B
Meclis başkanının belirlenmesi
C
istiklal Mahkemelerinin oluşturulması
D
Ağnam Resmi’nin belirlenmesi
E
Hükümet kurulması
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM’nin özelliklerinden biri değildir?

A
Demokratik olması
B
Devrimci olması
C
Kuruculuk niteliğini taşıması
D
Halkçı olması
E
Güçler ayrılığını benimsemesi
Soru 20

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok partili hayata geçişte kurulan ilk muhalefet partisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Serbest Cumhuriyet Partisi
B
Halk Partisi
C
Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
D
Ahali Cumhuriyet Partisi
E
Demokrat Parti
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x