Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2016-2017 Vize Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Nermi Uygur’un başlıca yapıtıdır?

A
Felsefenin Çağrısı
B
100 Soruda Türk Felsefesinin Boyutları
C
Dünya Görüşü
D
Güneşle
E
Edmund Husserl’de Başkasının Beni Sorunu
Soru 2

Macit Gökberk’in, “Tanzimat’tan itibaren etkili olan aydınlanmacı ve romantik kültürün köklerini ortaya koyarak, AvrupalI kültür dokumuzun çözümlemesi yolunda küçük bir adım atmak istediğini” bildirdiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hegel’in Devlet Felsefesi
B
Değişen Dünya Değişen Dil
C
Felsefe Tarihi
D
Felsefenin Evrimi
E
Kant ve Herder’in Tarih Anlayışları
Soru 3

I. Her ilimden bir şeyler öğrenilmelidir.
II. Hiçbir ilmi öğrenme terk edilmemelidir.
III. Felsefi ilimlerin öğrenilmesi zorunlu değildir.
IV. Yalnızca öğrenilen ilmin yöntemi bilinmelidir.
Yukarıdakilerden hangileri Taşköprülüzade’ye göre öğrencilerin ilim öğrenme sürecindeki vazifeleri arasında yer alır?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve IV
D
III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 4

“Karşılıklı etki teorisi, şahsiyetçilik, tarihte büyük insanlar...” gibi bölümlere sahip, ahlak odaklı Hilmi Ziya Ülken yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefeye Giriş
B
Türk Tefekkür Tarihi
C
Bilgi ve Değer
D
Aşk Ahlakı
E
insani Vatanseverlik
Soru 5

Evren tasavvuruyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplumun ürettiği en geniş kapsamlı teorik yapıdır.
B
Teorik düşünce yapıları kendilerini evren tasavvurunda gösterir.
C
Yapısı bakımından, en çok bilimsel teorilere benzer.
D
Toplumun kültürel değerleri üzerinde yükselir.
E
insanın evrendeki konumunu açıklamayı amaçlar.
Soru 6

Ziya Gökalp’in, felsefenin bir zamanlar ilimlerin anasıyken, şimdi daha cok zabıtası olduğunu savunduğu yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Töresi
B
Hars Zümresi Medeniyet Zümresi
C
Felsefe Dersleri
D
Bugünkü Felsefe
E
Türk Medeniyet Tarihi
Soru 7

Hilmi Ziya Ülken’in düşünceleri çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

A
Felsefede sistem, eskiyi yıkmak için kurulmaz.
B
ilk felsefe düşünce tarihi boyunca insan aklının temeli olmuştur.
C
Felsefe, sürekli gerçeklerin getirdiği soruları sorar.
D
Felsefe, bilimler kadar yaratıcı değildir ve olamaz.
E
Felsefenin temel konusu olduğu kadar, yöntemi de ilk felsefedir.
Soru 8

Aşağıdaki üniversitelerden hangisinin felsefe bölümünün tarihi, Türkiye’deki felsefe çalışmalarının tarihini de verir?

A
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
B
Ankara Üniversitesi
C
Hacettepe Üniversitesi
D
Atatürk Üniversitesi
E
İstanbul Üniversitesi
Soru 9

Nermi Uygur’un “Türk düşüncesinin ufkunu daraltan bir etkiye sahip” olduğu kaygısını duyduğu düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monizm
B
Pozitivizm
C
Materyalizm
D
Dualizm
E
idealizm
Soru 10

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’ndeki sertifika esaslı yapılanmayı ve kürsü sistemini ortadan kaldıran aşağıdakilerden hangisidir?

A
1981 tarihli YÖK Yasası
B
1950 tarihli Lisans Talimatnamesi
C
1947-48 Fakülte Öğrenci Kılavuzu
D
1937-38 Felsefe Bölümü Tedrisat Planı
E
1933 Üniversite Reformu
Soru 11

Ahmet Mithat’ın felsefeyle hikmeti ilişkilendirişi göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ahlak ve din temelli bir yaşama felsefesi taraftarı olmuştur.
B
Bilimleri hikmetle temellendirme çabası içinde olmuştur.
C
Felsefe ve bilimin sentezine hikmet aracılığıyla varmıştır.
D
Bilimlerin dinden ve felsefeden üstün olduğunu savunmuştur.
E
Felsefeyi her türlü ilerleme için bir araç olarak görmüştür.
Soru 12

İsmail Tunalı’nın “Kırk yıllık çalışmalarımın son halkası” ifadesiyle tanıttığı yapıtı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marksist Estetik
B
Estetik Beğeni
C
Tasarım Felsefesi
D
Sanat Ontolojisi
E
Grek Estetik’i
Soru 13

Türkiye’deki ikinci felsefe bölümü, aşağıdaki üniversitelerden hangisinde kurulmuştur?

A
Boğaziçi Üniversitesi
B
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
C
Atatürk Üniversitesi
D
Hacettepe Üniversitesi
E
Ankara Üniversitesi
Soru 14

'Hangi Felsefi Ekolü Kabul Etmeliyiz?' adlı yapıtında, düşünce akımlarından önce yöntemin önemine işaret eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Beşir Fuad
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Filibeli Ahmet Hilmi
E
Baha Tevfik
Soru 15

Yeniçağ Avrupa Medeniyeti’nin düşüncedeki temel çerçevesini çizen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bacon
B
Descartes
C
Locke
D
Leibniz
E
Spinoza
Soru 16

Ziya Gökalp’in, “Milletin temellerini anlamak açısından Türk tarihinin kökenlerini araştırma denemelerinden biri” sözleriyle yorumlanabilecek olan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türk Milleti ve Turan
B
Türk Töresi
C
Türk Medeniyet Tarihi
D
Türkçülüğün Esasları
E
Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
Soru 17

I. Felsefi Antropoloji
II. Ontoloji
III. Bilim Felsefesi
IV. Estetik
Yukarıdakilerden hangileri Takiyettin Mengüşoğlu’nun ders verdiği alanlar arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, II ve IV
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Mithat Efendi’nin felsefeye yüklediği özelliklerden çıkarılabilir?

A
Ahlakın yaygınlaştırılmasında felsefeden medet ummuştur.
B
Felsefeyi (ya da hikmeti) zararlı ve yıkıcı bulmuştur.
C
Felsefe ve dini birbirine zıt görerek dini tercih etmiştir.
D
Felsefeyi hayatı yönlendirme biçiminde algılamıştır.
E
Felsefeyi bilimsel temelde ele almış ve işlemiştir.
Soru 19

Macit Gökberk’in, felsefenin gelişmesi için başlıca ön koşulun özgürlük olduğu yönündeki düşüncesini ileri sürerken doğrudan destek aldığı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sartre
B
Hartmann
C
Jaspers
D
Heidegger
E
Habermas
Soru 20

I. Dini hafife alma
II. Sosyalizm
III. Materyalizm
IV. Milliyeti üstün görme
Filibeli Ahmet Hilmi’ye göre yukarıdakilerden hangileri Avrupa’dan özentiyle alman düşünce ve tutumlar için örnek oluşturur?

A
II ve III
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
I, III ve IV
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x