Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2017-2018 Final Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul ÜnI versitesi Felsefe Bölümü’nün reform öncesi hocaları arasında yer alır?

A
Ziya Gökalp
B
Macit Gökberk
C
Takiyettin Mengüşoğlu
D
Bedia Akarsu
E
Nermi Uygur
Soru 2

Ahmet Mithat’ın felsefeyle hikmeti ilişkilendirişi göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Ahlak ve din temelli bir yaşama felsefesine taraftar olmuştur.
B
Felsefe ve bilimin sentezine hikmet aracılığıyla varmıştır.
C
Bilimlerin dinden ve felsefeden üstün olduğunu savunmuştur.
D
Bilimleri hikmetle temellendirme çabası içinde olmuştur.
E
Felsefeyi her türlü ilerleme için bir araç olarak görmüştür.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi modern felsefenin Türkiye’ye girişi sırasında verilen özgün felsefe ürünleri arasında sayılamaz?

A
Cevdet Paşa’nın mantıkla ilgili kitapları
B
Münif Paşa’nın özgürlük ve eşitlik yazıları
C
Ziya Paşa’nın Terkib-i Bendi
D
Filibeli Ahmet Hilmi’nin felsefe yazıları
E
Ahmet Mithat Efendi’nin felsefe yazıları
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün kuruluşundan itibaren bölüme destek olan öğretim üyelerinden değildir?

A
Kenan Gürsoy
B
Hüseyin Akyüz
C
Muhittin Aşkın
D
Hanifi Macit
E
Eyüp Kemerlioğlu
Soru 5

'Hangi Felsefi Ekolü Kabul Etmeliyiz?' adlı yapıtında, düşünce akımlarından önce yöntemin önemine işaret eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Filibeli Ahmet Hilmi
C
Baha Tevfik
D
Beşir Fuad
E
Ahmet Mithat Efendi
Soru 6

I. insanı somut/konkret bir bütün olarak görür.
II. insanı ruh ve bedene ayırır.
III. insan fenomenlerini insanın bütünlüğü ekseninde inceler.
IV. ilimlerin sonuçlarını dikkate almaz.
V. insan fenomenlerinde açığa çıkandan fazlasını ileri sürer.
Takiyettin Mengüşoğlu’nun görüşleri temel alındığında, felsefi antropoloji ile ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlıştır?

A
II ve III
B
II ve IV
C
I, II ve IV
D
I, III ve IV
E
II, IV ve V
Soru 7

Aydın Sayılı’nın astronomi ve astrolojinin ne türden anlamlarda kullanıldığı sorusu üzerinde durduğu yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir
B
İslam Dünyasında Bilim Kurumlan
C
Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe
D
İslam’da Rasathane ve Genel Rasathane Tarihindeki Yeri
E
Türkler ve İslam Uygarlığı
Soru 8

“Bazı felsefe meselelerinde görülen zorlukların nereden kaynaklandığı metinlere dayanılarak ele alınmakta ve zorlukları kolaylaştırmak için neler yapmak gerektiği üzerinde durulmaktadır” ifadesi, Nihat Keklik’in aşağıdaki yapıtlarından hangisini tanıtmaya yöneliktir?

A
Felsefenin ilkeleri
B
Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar
C
Felsefenin Tekniği
D
Felsefeye Giriş
E
Felsefede Metafor
Soru 9

Cemal Yıldırım’ın: “Çağın aydını, bilimin anlamı ve bilimsel düşünmenin niteliği üzerinde sağlam bir anlayış kazanmış kişidir. Kitabın amacı, bu anlayışın başlıca özelliklerini ortaya koymaktır” sözleriyle tanıttığı yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Science: Its Meaning and Method
B
Bilim Tarihi
C
Bilimsel Düşünme Yöntemi
D
The Pattern of Reasoning in Scientific Discovery
E
Bilim Felsefesi
Soru 10

Aydın Sayılı’nın bilimi ve bilimsel zihniyeti kamulaştırmanın bir gereklilik olduğunu savunduğu yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe
B
İslam Dünyasında Bilim Kurumlan
C
Hayatta En Hakiki Mürşit ilimdir
D
Bilimin Bazı Özellikleri
E
Türklerve İslam Uygarlığı
Soru 11

Teo Grünberg’e göre analitik felsefenin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sistem kurmak
B
Anlam analizi yapmak
C
Teori yapmak
D
Bilimsel araştırma yapmak
E
Gözlem yapmak
Soru 12

Nihat Keklik’in felsefe ve hikmet arasında yaptığı ayrımı aşağıdakilerden hangisi doğru olarak ifade eder?

A
Filozof nazariyeleri nakleder, hakim bu nazariyeleri tatbik eder.
B
Felsefe bir uygulama, hikmetse bunların temelindeki nazariyelerdir.
C
İslam dininin öğretisine felsefe dolaylı olarak, hikmetse doğrudan hizmet eder.
D
Felsefe filozofların nazariyeleri, hikmet bunların değerlendirmesidir.
E
Felsefe nazariyeler toplamı, hikmet bu nazariyelerin tatbikidir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Fuad Köprülü’nün eserlerinden biri değildir?

A
OsmanlI’nın Etnik Kökeni
B
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
C
Irk ve Irkçılık Düşüncesi
D
Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar
E
Türk Edebiyatı Tarihi
Soru 14

Adnan Adıvar’a göre romantik kuram aşağıdakilerden hangisini yapar?

A
Dinin niteliğini duygu temelinde inceler.
B
Din metinlerini edebiyat metinleri gibi yorumlar.
C
Dinin niteliğini ussal temelde çözümler.
D
Dinleri ussal temelde inceler.
E
Din olgusunu psikoloji temelinde inceler.
Soru 15

Alaeddin Şenel’in model teşkil edecek bir dünya tarihi olması bakımından entellektüel kültüre bir katkı olarak değerlendirilmeye uygun olan yapıtı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Irk ve Irkçılık Düşüncesi
B
Kemirgenlerden Sömürgenlere insanlık Tarihi
C
Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine
D
ilkel Topluluktan Uygar Topluma
E
Siyasal Düşünceler Tarihi
Soru 16

Adnan Adıvar’a göre, dini irade üzerinden açıklayanların dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarih
B
Siyaset
C
Hukuk
D
Ahlak
E
Tanrı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi OsmanlI’da materyalizmi benimsemiş düşünürlerden biri değildir?

A
Ahmet Hilmi
B
Baha Tevfik
C
Beşir Fuat
D
Ahmet Şuayb
E
Hüseyinzade Ali
Soru 18

Türkiye’de devlet, insan ve tarih düşüncelerinin Tanzimat sonrasındaki gelişimi için çerçeveyi çizen temel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sosyal Darwinizm
B
Aydınlanmacılık
C
Rasyonalizm
D
Materyalizm
E
Pozitivizm
Soru 19

Felsefenin amacını bilgi üretmekten çok, önermelerin anlamını aydınlatmaktan ibaret gören düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlanmacılık
B
Fenomenoloji
C
Pozitivizm
D
Materyalizm
E
Analitik Felsefe
Soru 20

Osmanlı aydınının, Tanzimat sonrasında Alman İdealizmi’ne karşı Fransız Pozitivizmi'ni benimsemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Alman idealizmi, çağının gerisinde kalmış ve unutulmaya yüz tutmuş bir akımdır.
B
Alman idealizmi’nin doğa felsefesi anlayışını kavrayacak bilgi birikimi oluşmamıştır.
C
Fransız Pozitivizmi’nin, OsmanlI’nın birikmiş sorunlarına çözümleri daha güvenilirdir.
D
Alman idealizmi’nin kavramsal ve soyut yapısını anlamak zor gelmiştir.
E
Fransız Pozitivizmi bilimi adeta putlaştırarak tüm sorunların çözümünde kullanmıştır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x