Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 1 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’deki ikinci felsefe bölümü, aşağıdaki üniversitelerden hangisinde kurulmuştur?

A
Atatürk Üniversitesi
B
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
C
Ankara Üniversitesi
D
Hacettepe Üniversitesi
E
Boğaziçi Üniversitesi
Soru 2

Ziya Gökalp’in, felsefenin bir zamanlar ilimlerin anasıyken, şimdi daha cok zabıtası olduğunu savunduğu yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefe Dersleri
B
Bugünkü Felsefe
C
Türk Medeniyet Tarihi
D
Hars Zümresi Medeniyet Zümresi
E
Türk Töresi
Soru 3

Hilmi Ziya Ülken’in düşünceleri çerçevesinde, aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?

A
Felsefe, sürekli gerçeklerin getirdiği soruları sorar.
B
Felsefede sistem, eskiyi yıkmak için kurulmaz.
C
Felsefe, bilimler kadar yaratıcı değildir ve olamaz.
D
Felsefenin temel konusu olduğu kadar, yöntemi de ilk felsefedir.
E
ilk felsefe düşünce tarihi boyunca insan aklının temeli olmuştur.
Soru 4

Ahmet Mithat’ın felsefeyle hikmeti ilişkilendirişi göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Bilimlerin dinden ve felsefeden üstün olduğunu savunmuştur.
B
Ahlak ve din temelli bir yaşama felsefesi taraftarı olmuştur.
C
Bilimleri hikmetle temellendirme çabası içinde olmuştur.
D
Felsefe ve bilimin sentezine hikmet aracılığıyla varmıştır.
E
Felsefeyi her türlü ilerleme için bir araç olarak görmüştür.
Soru 5

Modern felsefenin Türkiye’ye girişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Modern düşünceyi yansıtan yapıtlar sayıca ancak 20. Yüzyılda artmıştır.
B
Modern felsefe, yalnızca materyalizm akımı üzerinden etkili olmuştur.
C
Farklı bir düşünce geleneğinin çeviri yoluyla aktarımından ibaret bir süreçtir.
D
Modern filozofların görüşlerinin yüzeysel olarak tanıtılmasıyla yetinilmiştir.
E
Osmanlı’nın evren tasavvurunu kısa zamanda kökten değiştirmiştir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü’nün reform sonrası hocaları arasında sayılmaya uygundur?

A
Filibeli Ahmet Hilmi
B
İsmail Hakkı Baltacıoğlu
C
Ziya Gökalp
D
Hilmi Ziya Ülken
E
Babanzade Ahmet Naim
Soru 7

İsmail Tunalı’nın “Kırk yıllık çalışmalarımın son halkası” ifadesiyle tanıttığı yapıtı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estetik Beğeni
B
Sanat Ontolojisi
C
Tasarım Felsefesi
D
Marksist Estetik
E
Grek Estetik’i
Soru 8

Nermi Uygur’un “Türk düşüncesinin ufkunu daraltan bir etkiye sahip” olduğu kaygısını duyduğu düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Materyalizm
B
idealizm
C
Monizm
D
Pozitivizm
E
Dualizm
Soru 9

“Bazı felsefe meselelerinde görülen zorlukların nereden kaynaklandığı metinlere dayanılarak ele alınmakta ve zorlukları kolaylaştırmak için neler yapmak gerektiği üzerinde durulmaktadır” ifadesi, Nihat Keklik’in aşağıdaki yapıtlarından hangisini tanıtmaya yöneliktir?

A
Felsefeye Giriş
B
Mukayeseli Temel Bilgiler ve Kaynaklar
C
Felsefede Metafor
D
Felsefenin ilkeleri
E
Felsefenin Tekniği
Soru 10

Nihat Keklik’e göre aşağıdakilerden hangisi mantık ve felsefeyi ‘haram’ olarak niteleyenlerden biri değildir?

A
Nevbaht
B
ibn Teymiye
C
Suyuti
D
Dogmatik çevreler
E
Gazali
Soru 11

“Bilimi Anlamak”, “Bilimsel Yöntem” ve “Bilimsel Yöntemin Görünüşleri” başlıklarından oluşan, Cemal Yıldırım’ın bilimi çeşitli açılardan incelediği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Science: Its Meaning and Method
B
Bilim Felsefesi
C
The Pattern of Reasoning in Scientific Discovery
D
Bilim Tarihi
E
Bilimsel Düşünme Yöntemi
Soru 12

Macit Gökberk’in, “Tanzimat’tan itibaren etkili olan aydınlanmacı ve romantik kültürün köklerini ortaya koyarak, AvrupalI kültür dokumuzun çözümlemesi yolunda küçük bir adım atmak istediğini” bildirdiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefenin Evrimi
B
Kant ve Herder’in Tarih Anlayışları
C
Felsefe Tarihi
D
Değişen Dünya Değişen Dil
E
Hegel’in Devlet Felsefesi
Soru 13

Alaeddin Şenel’in model teşkil edecek bir dünya tarihi olması bakımından entellektüel kültüre bir katkı olarak değerlendirilmeye uygun olan yapıtı, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyasal Düşünceler Tarihi
B
Eski Yunanda Eşitlik ve Eşitsizlik Üzerine
C
Kemirgenlerden Sömürgenlere insanlık Tarihi
D
ilkel Topluluktan Uygar Topluma
E
Irk ve Irkçılık Düşüncesi
Soru 14

Fuad Köprülü’nün, “Tarih felsefesinde en maddi görüş noktasından hareket etmek isteyen düşünürler bile, hakiki insanı, yaşadığı, hissettiği, düşündüğü', aradığı ve aldandığı gibi göremedikleri için, sağlam bir fikir binası kuramamışlardır.” sözleri için dayanak noktası oluşturan düşünür aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Karl Marx
B
Giambattista Vico
C
Johann Gottlieb Fichte
D
Max Nordau
E
Friedrich Hegel
Soru 15

Fuad Köprülü’nün tarih felsefesi hakkında olumsuz görüş bildirdiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
B
Türk Edebiyatı Tarihinde Usul
C
Tarih Felsefesi
D
Hadiselerin Mahiyeti
E
Tarih Kanunu ve Tesadüf
Soru 16

Adnan Adıvar’a göre romantik kuram aşağıdakilerden hangisini yapar?

A
Din olgusunu psikoloji temelinde inceler.
B
Din metinlerini edebiyat metinleri gibi yorumlar.
C
Dinin niteliğini ussal temelde çözümler.
D
Dinleri ussal temelde inceler.
E
Dinin niteliğini duygu temelinde inceler.
Soru 17

Felsefenin amacını bilgi üretmekten çok, önermelerin anlamını aydınlatmaktan ibaret gören düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlanmacılık
B
Pozitivizm
C
Fenomenoloji
D
Analitik Felsefe
E
Materyalizm
Soru 18

Türkiye’de devlet, insan ve tarih düşüncelerinin Tanzimat sonrasındaki gelişimi için çerçeveyi çizen temel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aydınlanmacılık
B
Materyalizm
C
Rasyonalizm
D
Pozitivizm
E
Sosyal Darwinizm
Soru 19

Osmanlı’nın son dönemlerinde “manevi değerlerin zayıfladığı” algısı, aşağıdaki düşünce akımlarından en çok hangisinin taraftar bulmasına yol açmış olabilir?

A
Yeni Ontolojinin
B
Fenomenolojinin
C
Materyalizmin
D
Pozitivizmin
E
Spiritüalizmin
Soru 20

Aydınlanmanın devlet anlayışı, aşağıdakilerden hangisi temelinde yorumlanmıştır?

A
Kuvvetler Ayrılığı ilkesi
B
Doğal Hukuk
C
Toplum Sözleşmesi
D
Pozitif Hukuk
E
Kuvvetler Birliği ilkesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x