Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2015-2016 Vize Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2015-2016 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hilmi Ziya Ülken’in Türkiye’de varlık sorunuyla doğrudan ilgilenmesi bakımından ilk olma özelliği taşıyan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel Felsefe Dersleri
B
Felsefenin Genel ilkeleri
C
Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi
D
Varlık ve Oluş
E
Bilim Felsefesi
Soru 2

Uygur’a göre bilimlerin metafizikten farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilimler, evreni sezgi ile bilirler.
B
Bilimler, evreni doğa ve kültür olarak ayırırlar.
C
Bilimler, evreni parçalayarak incelerler.
D
Bilimler, evreni bütün olarak görürler.
E
Metafizik, evreni parçalayarak araştırır.
Soru 3

T. Duralı’ya göre metafiziğin esas sorunu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varlığın yapısı
B
Nesneler dünyası
C
Bilimsel yöntemler
D
Ahlakın ilkeleri
E
Akıl varlığı olarak özne
Soru 4

T. Duralı’ya göre varlık öğretisi, transsendental mantık ve ahlak-estetiğini hangi başlık altında toplamak mümkündür?

A
Transsendental ontoloji
B
Numenoloji
C
Epistemoloji
D
Frenoloji
E
Fenomenoloji
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi, Mengüşoğlu’nun, özne-nesne ilişkisi bağlamında ele aldığı bilgi anlayışlarından biri değildir?

A
Rasyonalizm
B
Realizm
C
idealizm
D
Monizm
E
Empirizm
Soru 6

Varlık felsefesinin teorik zeminde de gelişmekte olduğu savını en çok aşağıdakilerden hangisi destekler?

A
Aristoteles’in “varlık olmak bakımından varlık” tanımı
B
Anaksimandros’un arkhe’yi apeiron olarak tanımlaması
C
Aristoteles’in doğa felsefesi ya da Fizik adlı yapıtı
D
Arkhe sorununa getirilen farklı çözüm önerileri
E
Parmenides ve Zenon’un öğretileri
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Arda Denkel’in amaçladığı unsurlardan biridir?

A
idelerin yapısını açıklamak
B
Var olduğu söylenen her şeye özdeksel bir açıklama getirmek
C
Var olan her şeyi rasyonalist bir anlayışla yorumlamak
D
Her şeyi idealist bir anlayışla temellendirmek
E
Ampirik verileri bilme süreçlerini incelemek
Soru 8

Ahlak Öğretileri / Mutluluk Ahlakı adlı kitap, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Takiyettin Mengüşoğlu
B
Bedia Akarsu
C
Nihat Keklik
D
Macit Gökberk
E
ŞekipTunç
Soru 9

Akademik yaşamındaki yükselişlerini hazırlayan tüm tez çalışmalarında “mantık”ı mutlaka araştırma konularına dahil etmiş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamdi Ragıp Atademir
B
Hilmi Ziya Ülken
C
Nusret Hızır
D
Nermi Uygur
E
Necati Öner
Soru 10

Mengüşoğlu’nun “felsefi etik için eleştirel bir hazırlık” olarak tanıttığı çalışması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefeye Giriş
B
insan ve Hayvan Dünya ve Çevre
C
Felsefi Antropoloji
D
insan Felsefesi
E
Değişmez Değerler Değişen Davranışlar
Soru 11

Fransız Sosyoloji Okulu’na göre “Mantığın Menşei Problemi” adlı çalışmada, Necati Öner’in ağırlık verdiği sorun/sorunlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A
Mitik özellikler
B
Algılama yanılgıları
C
Bilgi anlayışları tarihi
D
Kabile topluklarında yaşama tarzları
E
Düşünce ilkeleri, aklın nasıl çalıştığı, düşünce farklılıkları
Soru 12

“Ahlak, bir kişinin, grubun, halkın, sınıfın, ulusun, kültür çevresinin vb. belli bir tarihsel dönemde yaşamına giren ve eylemlerini yönlendiren inanç, değer, norm, buyruk, yasak ve tasarımlar topluluğu ve ağıdır.”
Yukarıdaki ahlak tanımı temel alınarak, etik ve ahlak felsefesi hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Etik, ahlak felsefesini/felsefelerini kapsamına alır.
B
Etik, ahlak felsefesinden/felsefelerinden daha fazlasıdır.
C
Etik de ahlak felsefesi de, aslında göreli olan değerleri araştırır.
D
Etik ve ahlak felsefesi ayrı ayrı şeylerdir.
E
Etik ahlak felsefelerinden çıkarılacak genel bir teorinin adıdır.
Soru 13

Osmanlı medreselerinde okutulan başlıca mantık yapıtının yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Farabi
B
Gazali
C
Ebheri
D
ibn Sina
E
Amiri
Soru 14

Z. Gökalp’a göre asri milletin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mefkûre sahibi olmak
B
Kapitalist ekonomiye geçmiş olmak
C
Cumhuriyetle yönetilmek
D
Müspet ilimlerde düşünmek
E
Çok sayıda üniversiteye sahip olmak
Soru 15

Felsefe tarihinin sistemlerden çok problemleri ele alması gerektiğini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nicolai Hartmann
B
Macit Gökberk
C
Ernst von Aster
D
Hans Reichenbach
E
Walter Kranz
Soru 16

Nermi Uygur’a göre, bir felsefe tarihçisinin filozof olmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefe tarihinin olması gerektiği gibi yazılabilmesi
B
Tarihçilikten gelen sorunların aşılabilmesi
C
Geçmişin etkilerinin çözümlenebilmesi
D
Felsefenin geleceği tahmin etme gücünün artması
E
Felsefe tarihinin bilim sayılabilmesi
Soru 17

M. Gökberk’e göre felsefede görülen tutumun öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Her şeyi sorabilme
B
En güvenilir alanlara dokunmama
C
Temele, sonuna kadar gitme
D
Her şeyden şüphe etme
E
Güvenilir alanlar yaratma
Soru 18

Estetiğin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanat eserinin varlık katmanlarını araştırmak
B
Sanatın toplumdaki yerini araştırmak
C
Sanatçının duygu durumunu analiz etmek
D
Sanat eserinin nasıl bir yapıya sahip olduğunu araştırmak
E
Sanat eserinin beğenilmesini sağlamak
Soru 19

Felsefenin bir dalı olarak felsefe tarihçiliği, aşağıdaki düşünürlerden hangisiyle başlamıştır?

A
Anaksimandros’la
B
Sokrates’le
C
Anaksagoras’la
D
Aristoteles’le
E
Platon’la
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, İsmail Tunalı’nın estetik fenomeni üzerinde kurduğu temel yapı taşlarından biri değildir?

A
Estetik haz
B
Estetik suje
C
Estetik obje
D
Estetik değer
E
Estetik yargı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x