Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2016-2017 Final Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hilmi Ziya Ülken’in Türkiye’de varlık sorunuyla doğrudan ilgilenmesi bakımından ilk olma özelliği taşıyan yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi
B
Felsefenin Genel ilkeleri
C
Genel Felsefe Dersleri
D
Bilim Felsefesi
E
Varlık ve Oluş
Soru 2

I. Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi?
II.Varlık nedir?
III.Ne yapmalıyız?
IV.insan nedir?
Yukarıdakilerden hangileri, Mengüşoğlu’nun işaret ettiği temel felsefe soruları arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 3

Felsefe tarihi hakkındaki görüşlerini ilk kez Felsefe ve Tarihi adlı yazısıyla dile getirmiş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Macit Gökberk
B
Nermi Uygur
C
Nusret Hızır
D
Takiyettin Mengüşoğlu
E
Hilmi Ziya Ülken
Soru 4

Felsefe tarihinin sistemlerden çok problemleri ele alması gerektiğini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Walter Kranz
B
Ernst von Aster
C
Hans Reichenbach
D
Nicolai Hartmann
E
Macit Gökberk
Soru 5

Ziya Gökalp’e göre hukukun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletin kurallarıdır.
B
Toplumsal kurallardır.
C
içtimai vicdanın hak tanıdığı kaidelerdir.
D
Ceza sistemidir.
E
Çıkar öbeklerine hizmet eden kurallardır.
Soru 6

Nermi Uygur, tarih felsefesinin problemlerini ele alırken, aşağıdaki düşünsel çerçevelerden en cok hangisini gözetmiştir?

A
Fenomenolojiyi
B
Yeni-Ontolojiyi
C
Epistemolojizmi
D
Tarihselciliği
E
Felsefi Antropolojiyi
Soru 7

Takiyettin Mengüşoğlu, tarihsel varlık alanını ontolojinin bir inceleme alanı olarak gören ilk düşünür olarak aşağıdakilerden hangisine işaret etmiştir?

A
Heinrich Rickert’e
B
Max Scheler’e
C
Nicolai Hartmann’a
D
Erich Rothacker’e
E
Ernst Cassirer’e
Soru 8

Ahmet Mithat Efendi’ye göre Avrupa’da istibdatçı yönetimlere son verme tartışmaları, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili ele alınmalıdır?

A
insanların doğuştan eşit olmadığı düşüncesiyle
B
Avrupa’daki doğal haklar öğretisiyle
C
Hıristiyanlık’tan gelen özgür istencin mutlakl ı ğıyla
D
Doğal durum fikrinin ortaya çıkışıyla
E
Avrupa’daki kitlesel savaşlarla ve ölümlerle
Soru 9

Ziya Gökalp’e göre halkçılığın hedefi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapay olan eşitsizliklerin toplum tarafından ortadan kaldırılması
B
Özgürlüğün yalnızca belirli harsların hakkı olduğunun kabul ettirilmesi
C
Toplumların milli harstaki gelişmişlik bakımından sınıflanması
D
Irksal açıdan hiyerarşik bir sınıflama temelinde halkların ayrılması
E
Eşitsizliğin temelinin toplumda değil, doğada olduğunun kanıtlanması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Aydın’ın din üzerine görüşleriyle örtüşür?

A
Din, bir değer biçme ve yaşama tarzıdır.
B
Dinin yalnızca bireysel bir yönü vardır.
C
Din inanç sistemini herkese dayatır.
D
Dînî fikirler sürekli değişir, sistemsizdir.
E
Dînî uygulamalarda sistemlilik bulunmaz.
Soru 11

Filibeli Ahmet Hilmi’ye göre felsefe, ilmin/ilimlerin eksikliğini esas olarak aşağıdakilerden hangisiyle tamamlar?

A
Olayları açıklarken deneyi temel almasıyla
B
En büyük sebebi, gayeyi, hikmeti görmesiyle
C
Deneysel açıdan olayları kanıtlamasıyla
D
“Nasıl?” sorusuna verdiği yanıtlarla
E
Olayları yorumlarken aklı temel almasıyla
Soru 12

İslamiyet’in “garip bir şaşkınlık berzahına atılması”nın nedeni, Filibeli Ahmet Hilmi’ye göre aşağıdakilerden hangisidir?

A
ilmi eğitimin insanları dine düşman, milletine yabancı kılması
B
Akıl ile nakil arasında anlamsız biçimde yaratılan rekabet
C
Din duygusuyla birlikte ilim ve sanayide görülen ilerleme
D
ilim ve felsefe arasındaki ilişkilerin tek yönlü yorumlanması
E
Dinsel taassup ve cehalet yüzünden ahlakın zayıflaması
Soru 13

Şekip Tunç’a göre, dinin esasını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?

A
Tarikatlar
B
Ayinler
C
ibadetler
D
Kıymetler
E
Akideler
Soru 14

Deney bilgisiyle değerler bilgisi ayrımını din felsefesinin çıkış noktası olarak görmüş olan Şekip Tunç, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisinden hareketle varmıştır?

A
Comte’dan
B
Dilthey’dan
C
Kant’tan
D
Marx’tan
E
Bergson’dan
Soru 15

“Din felsefesi yapmak, dinin temel iddiaları hakkında rasyonel, objektif, genel ve tutarlı bir tarzda düşünmektir”.
Verilen alıntı aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Macit Gökberk’e
B
Filibeli Ahmet Hilmi’ye
C
Teoman Duralı’ya
D
Şekip Tunç’a
E
Mehmet Aydın’a
Soru 16

Nermi Uygur’un Türkçe’nin yapısına ilişkin görüş ve düşüncelerini bir araya getirdiği yapıtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kültür Kuramı
B
Felsefenin Çağrısı
C
Yaşama Felsefesi
D
Türk Dilinin Felsefesi: Kültüraşırı Düşünceler
E
Dil Yönünden Fizik Felsefesi
Soru 17

Fuad Köprülü’nün kendi tarihimizi yabancı kaynaklardan öğrenmemizle ilgili kullandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hadi-i hicab
B
Bilimsel gerilik
C
Çağdışılık
D
Rezalet
E
Köksüzlük
Soru 18

I. Türkçe, matematikseldir ve yetkin sentaktik yapıya sahiptir.
II.Türkçe ön eksiz, son ekli, eklemeli; bu yüzden ayrıcalıklı bir dildir.
III.Türkçe için hiçbir felsefe yolu olanaklı değildir.
IV.Dil ile dünya arasında upuygunluk olduğunu varsayar.
Ömer Naci Soykan’ın düşünceleri temel alınarak, Türkçe hakkında yukarıdakilerden hangileri söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 19

“Sözcüklerin somutluğu baskındır. Türkçe, somut, gözle görülüp elle dokunulan, algılamaya yatkın düşen, yaşama dünyasını yansıtan sözcüklerden meydana gelmiştir.” Nermi Uygur’un bu sözlerinden, aşağıdakilerden hangisi en dolaysız biçimde çıkarılabilir?

A
Türkçe’de fiilin sonda gelmesi, somuta önem verilmesinden kaynaklanır.
B
Türkçe, soyut durumları da somut sözcüklerle anlatmak durumundadır.
C
Türkçe’de soyut anlatım, dilin yapısı yüzünden, hiçbir biçimde geliştirilemez.
D
Türkçe’de insana adla seslenmek, beni merkez almanın bir göstergesidir.
E
Türkçe, sondan eklemeli yapısıyla, her türlü kavram türetimine elverişlidir.
Soru 20

Türk düşüncesinin İslam öncesi ve sonrası dönemlerine ilişkin dikkate değer makaleler yazmış, felsefe eğitimi altyapısına sahip olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bahattin Ögel
B
Aydın Sayılı
C
Süleyman Hayri Bolay
D
Mehmet Ali Ayni
E
Mübahat Türker Küyel
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x