Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2016-2017 Vize Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mengüşoğlu, daha geleneksel bir çizgide, ontolojik temelli bir bilgi anlayışını öne çıkarırken, Gru'nberg, analitik felsefe bağlamında bilginin olanaklarını sorgulayıp güvenilir bilginin özelliklerini tanımlamaya çalışır. Denkel’in kaygısı ise bilgi anlayışı çerçevesinde materyalist bir evren tasavvuru oluşturmaktır. Soykan ise, özne ile nesne arasındaki ilişkiyi, öznenin bilme surecinde ortaya çıkan bilme yetileriyle açıklamaya çalışarak, ayrıntılı bir döküm yapmıştır.
Verilen bilgilere dayanarak, Türk düşüncesiyle ilgili aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşılabilir?

A
Bilgi, yalnızca bilen özne ve bilinen nesne arasındaki ilişki temelinde ele alınmıştır.
B
Bilgi sorunu üzerine yeni tartışmalar için zemin hazırlayıcı görüşler ortaya konmuştur.
C
Bilgi, varlık ve değer sorunları, sistematik bir bütünlük içerisinde tartışılmalıdır.
D
Bilgi felsefesinin genel sorunlarında, anlayış bütünlüğü ortaya çıkmaktadır.
E
Bilgi sorunlarını aydınlatmak, yalnızca varlık felsefesi temelinde olanaklıdır.
Soru 2

I. Varolanın temel yapısı
II. Varolanın belirleyici ilkeleri
III. Varolanları bilme tarzları
IV. Varolan-olması gereken ilişkileri
Takiyettin Mengüşoğlu, felsefenin ontoloji adı altında yukarıdakilerden hangilerini araştırdığını ileri sürmüştür?

A
I ve II
B
II ve III
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 3

Nermi Uygur’a göre metafiziğin en eski tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
ideal varlıkları tanımak
B
insanı tanımak
C
Tarihi bilmek
D
Evrenin tümünü bilmek
E
Canlılığın yapısını tanımak
Soru 4

I. İsmail Tunalı-Sanat ve ontoloji ilişkisi
II. Nermi Uygur-Metafizik
III. Hilmi Ziya Ülken-Tarih metafiziği
IV. Teoman Duralı-Nesne ve olay ontolojisi
Varlık sorunlarının Türk düşünürleri tarafından ele alınışı temelinde, yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 5

Grünberg’e göre bilginin şartları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Çıkarım ve yanlışlama
B
Duyulmama, özümleme ve düşünme
C
Gözlem ve deney
D
inanma, bilme ve belgeleme
E
Değerlendirme ve analiz
Soru 6

Teo Grünberg’in bilgi görüşü doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi, “bilmek” eyleminin bilgi kuramındaki anlamlarından biri değildir?

A
Olduğunu bilme
B
iş (yapmayı) bilme
C
Bilmediğini bilme
D
Konuyu bilme
E
Soru karşılığı (bilme)
Soru 7

Teoman Duralı'ya göre metafizik hangi gerçeklik alanını ele alır?

A
Tarihsel
B
Öznel
C
Tanrısal
D
Nesnel
E
Ruhsal
Soru 8

Mantık kavramını, akademik yaşamındaki yükselişlerini hazırlayan tüm tez çalışmalarında mutlaka araştırma konularına dahil etmiş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hamdi Ragıp Atademir
B
Nusret Hızır
C
Nermi Uygur
D
Hilmi Ziya Ülken
E
Necati Öner
Soru 9

“Felsefe disiplinleri içerisinde yeri en az belirli disiplin olmasına rağmen, konu ve sorunlarının çeşitliliği, teori bolluğu ve çözüm denemelerinin çokluğu bakımından, tu'm felsefe disiplinlerinin önünde yer alır.” Doğan Özlem'in yukarıdaki ifadeyle işaret ettiği felsefe disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estetik
B
Epistemoloji
C
Metafizik
D
Ontoloji
E
Etik
Soru 10

Nermi Uygur, ‘felsefe bilinci’ bağlamında, aşağıdaki sorulardan hangisini dile getirmemiştir?

A
Felsefenin konusu ontoloji midir?
B
Felsefe, konularını nasıl işlemelidir?
C
Felsefenin bir konusu ya da konuları var mıdır?
D
Felsefece bilginin doğruluk ölçeği ölçekleri nelerdir? ya da
E
Nelere gücü' yeter felsefenin, yetmez? nelere
Soru 11

I. insanın makulleri idrak edebileceği kuvvete delalet eder.
II. insanın nefsinde anlayış yoluyla hasıl olan deneyimlerdir; yani dıştan konuşmaktır.
III. Dışarıda bulunanı dile getirmek; yani içten konuşmaktır
Farabi’ye göre, mantıkla ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

Bedia Akarsu’ya göre farklı ahlak anlayışlarında ortak olan değer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özgürlük anlayışı
B
irade sorunu
C
Ahlaklılık
D
Ahlak ilkelerinin bütünü
E
Hukuk yorumu
Soru 13

Takiyettin Mengüşoğlu’nun etiğin fenomen ve problemlerini antropolojik/ontolojik açıdan tartıştığı yapııtı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefeye Giriş
B
insan Felsefesi
C
insan ve Hayvan Dünya ve Çevre
D
Değişmez Değerler Değişen Davranışlar
E
Felsefi Antropoloji
Soru 14

Nermi Uygur’a göre felsefe tarihçisinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Felsefeyi, felsefe tarihi biliminde yeniden kurmak
B
Felsefenin geçmişini öğretmek
C
Felsefecilere malzeme hazırlamak
D
Felsefe öğrencileri için sorunları kolaylaştırmak
E
Felsefenin haritasını çıkarmak
Soru 15

“Felsefe problemlerinin anlamını kavrayabilmek, bu problemlerin tarihini izlemeyi gerektirir. Bunun içindir ki; felsefe tarihi bir felsefe disiplinidir, hem de felsefenin çok önemli bir disiplini...” sözleri, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Nicolai Hartmann’a
B
Wİlhelm von Homboldt’a
C
Nermi Uygur’a
D
Ernst von Aster’e
E
Macit Gökberk’e
Soru 16

Ersnst von Aster’e göre felsefe tarihi aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırır?

A
Bilime girişi
B
Felsefeye girişi
C
Sistemleri
D
Filozof olmayı
E
Tarihe girişi
Soru 17

İsmail Tunalı’ya göre, sanat ontolojisi aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?

A
Sanat eserlerini diğer varlık türleriyle karşılaştırır.
B
Sanat eserlerini varlık özelliklerine göre sınıflandırır.
C
Sanat eserlerini varoluşları bakımından inceler.
D
Sanat eserlerinin varlığını temellendirir.
E
Sanat eserlerinin varlık ve bilgi değerini sorunsallaştırır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Hartmann’ın felsefe tarihçileriyle ilgili olumlu bir belirlemesidir?

A
ilgilerini derin olarak yorumladıkları görüşlerle sınırlamaları
B
Felsefi sorunların tarih içindeki önemleri üzerinde durmaları
C
Dünya tasavvurlarının tarih içindeki etkilerine fazlaca odaklanmaları
D
Orijinal bakış açılarına gereğinden fazla önem vermeleri
E
Tüm dikkatlerini düşünce zenginliklerine yöneltmeleri
Soru 19

İsmail Tunalı’ya göre sanatta bilme etkinliği hangi terimle karşılanır?

A
Bilim insanı
B
Felsefeci
C
Özne
D
Filozof
E
Estetik süje
Soru 20

Nermi Uygur’un felsefe tarihi ve filozof arasında kurduğu ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?

A
Felsefe tarihçileri felsefe yapmaktan vazgeçmelidirler.
B
Felsefe anlayışları, felsefe tarihçilerini geleceği öngörme araçlarıyla donatır.
C
Felsefenin tarihine yönelmeler de felsefenin kendisi içindir.
D
Felsefeden beslenmeyen bir tarih bilimsel de olamaz.
E
Filozof felsefe tarihçisi, felsefe tarihçisi de filozoftur.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x