Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2018-2019 Vize Ünite 1 ve 2 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Mengüşoğlu hangisini temel bilim olarak görmüştür?

A
Matematik
B
Felsefe
C
Biyoloji
D
Ontoloji
E
Fizik
1 numaralı soru için açıklama 
Mengüşoğlu'na göre ontoloji varolanı bir bütün olarak ele alırken, bilim ve felsefe varlığı çeşitli sahalara bölerek inceler.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisi Duralı’nın metafiziğe ilişkin fikirlerinden birisidir?

A
Duralı’ya göre, metafiziğin temel sorunlardan biri olan hakikat, kapsamlı, kuşatıcı bir sentetik birliktir.
B
Duralı’ya göre, metafiziğin programı ile bilgi başarısı arasında bir gedik olduğu öne çıkmaktadır.
C
Duralı’ya göre, tek bir metafizik olsaydı sorunları kavramak kolaylaşırdı.
D
Duralı’ya göre, ne metafizik felsefedir, ne de felsefe metafiziktir.
E
Duralı’ya göre metafiziğin baş sorusu olan, “özüyle evren nasıl kurulmuştur?” sorusu felsefenin alanına girmez
2 numaralı soru için açıklama 
Duralı’ya göre, metafiziğin temel sorunlardan biri olan hakikat, kapsamlı, kuşatıcı bir sentetik birliktir. Özelde metafizik, geneldeyse felsefe, hakikate ilişkin gerçeklik yörelerini, kesitlerini öğrenip açıklamak maksadıyla çözümlerler. Felsefenin yüreği konumundaki metafizik, başka birçok konusunun arasında, öznel gerçekli ği ele alırken, duyargalar durumundaki bilimler de nesnel gerçekliklere eğilirler.
Soru 3

Duralı açısından metafiziğin en önemli görevlerinden biri, _____ ile olan ilişkisidir. Ona göre, metafizik ile ____, Platon’da, ilahiyatla iç içedir.
Yukarıdaki boşluklara gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahlak
B
Bilgi
C
Bilim
D
Mantık
E
Varlık
3 numaralı soru için açıklama 
Duralı açısından metafiziğin en önemli görevlerinden biri, ahlakla olan ilişkisidir. Ona göre, metafizik ile ahlak, Platon’da, ilahiyatla iç içedir.
Soru 4

Varlık felsefesinin uğraştığı temel problemlerden hangisi doğru verilmemiştir?

A
Evrenin nasıl oluştuğu
B
Evrendeki unsurların ortaya çıkış ilkeleri
C
Varlık tabakaları
D
Canlılığın oluşum süreci
E
Metafizik
4 numaralı soru için açıklama 
Varlık felsefesi, evrenin nasıl oluştuğu, evrendeki unsurların ortaya çıkış ilkeleri,varlık tabakaları, canlılığın oluşum süreci türünden temel problemlerle uğraşanfelsefenin temel disiplinlerinden biridir.
Soru 5

Ülken’in varlık sorununu açıklamak için öne çıkardığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dikotomi
B
Mantık
C
Diyalektik
D
Bilinç
E
Varlık
5 numaralı soru için açıklama 
Ülken, varlığı dikotomiler (karşıtlıklar) çerçevesinde de ele almıştır. Ona görevarlık-yokluk dikotomisi ilk konulan problemdir.
Soru 6

Varlık felsefesinde temel sorun nedir?

A
Dünya
B
Arkhe
C
Evren
D
İnsan
E
Ruh
6 numaralı soru için açıklama 
Varlık felsefesi, evrenin nasıl oluştuğu, evrendeki unsurların ortaya çıkış ilkeleri,varlık tabakaları, canlılığın oluşum süreci türünden temel problemlerle uğraşanfelsefenin temel disiplinlerinden biridir. İlk filozofların arkhe olarak adlandırdıklarısorunu temellendirme çabalarıyla başlanmış, Aristoteles’in “varlık olmakbakından varlık” ifadesi bağlamında büyük ölçüde teorik yapısını gerçekleştirenvarlık sorunu, uzun süre metafizik bağlamında ele almış ve 18. Yy’dan itibarenontoloji deyimiyle ifade edilmiştir.
Soru 7

1972 yılında yayımlanan Epistemik Mantık isimli çalışma kime aittir?

A
Takiyettin Mengüşoğlu
B
Teo Grünberg
C
Arda Denkel
D
Ömer Naci Soykan
E
İsmail Tunalı
7 numaralı soru için açıklama 
Epistemik Mantık isimli çalışma Teo Grünberg'e aittir.
Soru 8

Aşağıda yer alan seçeneklerden hangisi Mermi Uygur’un belirttiği Metafiziğin en belli başlı tanımlarından biridir?

A
Dünyayı sevmektir.
B
İnsanlık için çalışmaktır.
C
Evrenin tümünü bilmektir.
D
Ruhu anlamlandırmaktır.
E
İnsanı ele almaktadır.
8 numaralı soru için açıklama 
Uygur, metafizik tanımlarını ele alıp tartışarak, metafiziğin ne olduğunu belirlemeye çalışmıştır. Metafiziğin en belli başlı tanımlarından biri, en eskisi olması nedeniyle de kaynak olan tanımı, evrenin tümünü bilmektir; şeklindedir.
Soru 9

Teoman Duralı’ya göre, metafiziğin temel sorunlardan biri olan____________________., kapsamlı, kuşatıcı bir sentetik birliktir. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Hakikat
B
Geçmiş
C
Felsefe
D
Deney
E
Varlık
9 numaralı soru için açıklama 
Duralı’ya göre, metafiziğin temel sorunlardan biri olan hakikat, kapsamlı, kuşatıcıbir sentetik birliktir.
Soru 10

Teo GRÜNBER 'in felsefe anlayışını hangi alanda gelişmiştir?

A
Varlık Felsefesi
B
Bilgi Felsefesi
C
Ahlaki Felsefe
D
Analitik Felsefe
E
Estetik(Sanat) Felsefe
10 numaralı soru için açıklama 
Teo Grünberg’in felsefe anlayışı, genel olarak analitik felsefe akımı çerçevesinde gelişmiştir. Bilgi anlayışı da analitik bir çerçevede temellendirilmiştir.
Soru 11

Sembolik mantığın temel yapısını bütünlüklü bir şekilde ortaya koyan, Sembolik Mantık kitabını da hazırlayan mantıkçımız kimdir?

A
Necati Öner
B
H. Ziya Ülken
C
Teo Gürünberg
D
Hamdi Ragıp Atademir
E
Halil Nimetullah
11 numaralı soru için açıklama 
Türkiye'nin önde gelen Mantıkçılarından biri olan Teo Gürünberg, 1968 yılında Sembolik Mantık kitabını yayınlamıştır.
Soru 12

Bilimi bir bilgi yığını olarak değil,bir düşünme yöntemi olarak açıklayan, bu çerçevede öne çıkarılan bilim felsefesi, konu ve amacına uygun olarak eleştirel ve analitik bir düşünme çabasına dayanır. diyen felsefecimiz kimdir?

A
Cemal Yıldırım
B
Teoman Duralı
C
Takiyettin Mengüşoğlu
D
Aydın Sayılı
E
Nusret Hızır
12 numaralı soru için açıklama 
Cemal Yıldırım Bilim Felsefesi (1974) adlı kitabında, Bilimi bir bilgi yığını olarak değil, bir düşünme yöntemi olarak açıklamaktadır. bu çerçevede öne çıkarılan bilim felsefesi, konu ve amacına uygun olarak eleştirel ve analitik bir düşünme çabasına dayanır.
Soru 13

Ahlakı filozoflar bulmuş değildir. En ilkel topluluklar da dahil her yerde ve her zaman ahlak vardı. diyen felsefecimiz kimdir?

A
Takiyettin Mengüşoğlu
B
Bedia Akaru
C
Doğan Özlem
D
Teoman Duralı
E
Cemal Yıldırım
13 numaralı soru için açıklama 
Akarsu'ya göre, ahlakı filozoflar bulmuş değildir. En ilkel topluluklar da dahil her yerde ve her zaman ahlak vardı.
Soru 14

Herhangi bir konunun içeriğini nelerin oluşturduğunu, konuların hangi noktalarda birbirleriyle ilişkili olduklarını, hangi noktalarda olmadıklarını sergilemesi ___________ aracılığıyla oluşturulur.
Yukarıda boşluk bırakılan alana aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi cümle bütünlüğünü sağlar?

A
İlke
B
Tutarlılık
C
Sınıflandırma
D
Felsefe Bilinci
E
Tanım
14 numaralı soru için açıklama 
Herhangi bir konunun içeriğini nelerin oluşturduğunu, konuların hangi noktalarda birbirleriyle ilişkili olduklarını, hangi noktalarda olmadıklarını sergilemesi Sınıflandırma aracılığıyla oluşturulur.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisinde Münif Paşa'nın ilim anlayışına ilişkin verilen bilgi doğrudur?

A
İlmi nücum ve ilm-i reml önemli ve çalışma yapılması gereken ilim alanlarındandır.
B
Diğer ilimlerle uğraşanların her birinin biraz matematik bilmeleri gereklidir.
C
Nakli ilimler, insanın kendi yetenekleriyle gerçekleştirdikleridir.
D
Bilimde tümevarımsal yöntem çalışmaların temelini oluşturmaktadır.
E
İlimler ulüm ve fünun olarak ikiye ayrılmaktadır.
15 numaralı soru için açıklama 
Münif Paşa'ya göre her ilim, müstakil ve mümtaz olsa da bazıları diğerleriyle yakın ilişki içinde bulunurlar. Fiziğin hendeseye, kimyanın matematiğe (hesaba), tarihin coğrafyaya balılığı gibi. Hesap ilmi (matematik) hiçbir ilme ihtiyaç duymazken, diğer ilimlerle uğraşanların her birinin biraz matematikbilmeleri gereklidir.
Soru 16

I. İyi ve en yüksek iyi sorunu
II. Doğru eylem sorunu
III. İrade özgürlüğü sorunu
IV. Arzulananın sorunu
Yukarıda verilenlerin hangileri, Doğan Özlem’e göre ahlak felsefesi alanındaki üç temel sorundan biridir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
16 numaralı soru için açıklama 
Doğan Özlem’e göre, (1) iyi ve en yüksek iyi sorunu, (2) doğru eylem sorunu ve (3) İrade özgürlüğü sorunu, ahlak felsefesi alanındaki üç temel sorunu oluşturmaktadır.
Soru 17

İslam felsefesi anlayışı çerçevesinde mantık dersleri medreselerde okutulmuştur. Özellikle Ebheri’nin İsagoji kitabı Osmanlı medreselerinin baş eserleri arasındadır. Söz konusu eser aşağıda verilen düşünürlerden hangisinin mantık anlayışını yorumla temeline oturtulmuştur?

A
Farabi
B
Aristoteles
C
İbni Sina
D
Platon
E
Sokrates
17 numaralı soru için açıklama 
Farabi ve İbni Sina’nın Aristoteles mantığını yorumlama temeline oturtulan İsagoji, Tanzimat sonrası mantık çalışmalarında da etkili bir model olarak görülmektedir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi felsefeyi başlatan temel unsurdur?

A
Şüphe
B
Eleştiri
C
Tanım
D
Sınıflandırma
E
İlke
18 numaralı soru için açıklama 
Şüphe, felsefeyi başlatan temel unsurdur. İçine doğup büyüdüğümüz bilgiler sorgulandığında, doğrulukları dolayısıyla da güvenilirlikleri tartışmalı hale gelmektedir. Böyle bir durumda felsefecilerin şüpheyi yöntemdeki ilk ilke olarak kabul etmeleri gerekmektedir.
Soru 19

Ahlak Felsefesiyle ilgili olarak Türkiye’de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Aşağıda verilen isimlerden hangisi bu alanda çalışma yapmış olan düşünürlerden birisi değildir?

A
Mehmet Ali Ayni
B
Hilmi Ziya Ülken
C
Bedia Akarsu
D
İoanna Kuçuradi
E
Teo Grunberg
19 numaralı soru için açıklama 
Mehmet Ali Ayni, Hilmi Ziya Ülken, Bedia Akarsu, İoanna Kuçuradi, Doğan Özlem ahlak felsefesi alanında çalışma yapanlardan ilk akla gelen kişilerdir. Teo Grunberg modern mantık sorunlarıyla uğraşmıştır.
Soru 20

Ahlak felsefesi ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

A
İnsanların birbiriyle ilişkilerindeki eylemlerinin dayandığı değerleri ve ilkelerini konu edinen felsefe disiplinidir.
B
Mehmet Ali Ayni, Hilmi Ziya Ülken, Bedia Akarsu, İoanna Kuçuradi, Doğan Özlem ahlak felsefesi alanında çalışma yapanlardan ilk akla gelen kişilerdir.
C
Kuruluşundan bu yana, iyilik, erdem, sorumluluk, irade, özgürlük, niyet, ödev, eşitlik, haklar gibi insanın hayatında önemli yer tutan değerlerin bir yandan kendi iç yapılarını, diğer yandan birbirleriyle ilişkilerini temel olarak sorgulamaktadır.
D
Ahlak felsefesinin, Sofistlerin yarattığı sorunları gidermek çabasında olan Sokrates ve Platon tarafından kurulduğu kabul edilmektedir.
E
Ahlak felsefesi insanın neler bilebileceğinin de içeriğini ortaya koymaktadır.
20 numaralı soru için açıklama 
Ahlak felsefesi (etik), insanların birbirleriyle ilişkilerinde eylemlerini dayandırdıkları değerler ile ilkeleri konu eden felsefe disiplinidir. Ahlak, esas olarak insanlık tarihiyle örtüşmekle birlikte, ahlak felsefesinin, Sofistlerin yarattığı sorunları gidermek çabasında olan Sokrates ve Platon tarafından kurulduğu kabul edilmektedir. Kuruluşundan bu yana, iyilik, erdem, sorumluluk, irade, özgürlük, niyet, ödev, eşitlik, haklar gibi insanın hayatında önemli yer tutan değerlerin bir yandan kendi iç yapılarını, diğer yandan birbirleriyle ilişkilerini temel olarak sorgulamaktadır. Ahlak Felsefesiyle ilgili olarak Türkiye’de çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Mehmet Ali Ayni, Hilmi Ziya Ülken, Bedia Akarsu, İoanna Kuçuradi, Doğan Özlem ahlak felsefesi alanında çalışma yapanlardan ilk akla gelen kişilerdir. Burada Takiyettin Mengüşoğlu, Bedia Akarsu, Doğan Özlem ve Teoman Duralı’nın ahlakla ilgili düşünceleri tanıtılmaktadır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x