Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Türkiye’de Felsefenin Gelişimi 2 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Felsefenin bugününde ne yapmak gerektiğini bilmek isteyen, felsefenin__________...‘bilmek’ zorundadır (Uygur 1971, 165). Cümlesinde boşluk hangi kelimeyle doldurulmalıdır?

A
dününü(tarihini)
B
Yarınını
C
geleceğini
D
boş zamanlarını
E
zamansızlığını
1 numaralı soru için açıklama 
Felsefenin bugününde ne yapmak gerektiğini bilmek isteyen, felsefenin dününü ‘bilmek’ zorundadır (Uygur 1971, 165). Dolayısıyla felsefe tarihçiliği, felsefenin olmazsa olmazı haline gelmektedir.
Soru 2

Sanat eserlerini varoluşları yönünden inceleyen felsefeye ne denir?

A
Tarih Ontolojisi
B
Felsefe Anlayışı
C
Fenomenoloji
D
Sanat Ontolojisi
E
Estetik Süje
2 numaralı soru için açıklama 
Sanat ontolojisi, sanat eserlerini varoluşları yönünden inceleyen felsefedir.
Soru 3

Hartmann, felsefe tarihi yazımının, hangi alanın tarihinin yazımı ile benzerlik göstermesi gerektiğini söylüyor?

A
Bilim tarihi
B
Sanat tarihi
C
Dinler tarihi
D
Edebiyat tarihi
E
Müzik tarihi
3 numaralı soru için açıklama 
Felsefenin tarihini bir bilgi dalının, bir bilimin tarihini yazar gibi yazmak gerekirdi; oysa felsefe tarihi, din tarihi ya da sanat tarihi gibi yazılmıştır. Onun için bilginin kendisindeki ilerlemeyi araştırma pek cılız kalmıştır.
Soru 4

Mengüşoğlu'na göre tarihin problem olarak karşımıza çıktığı alan hangisidir?

A
Bilim
B
Felsefe
C
Sanat
D
Teknik
E
Doğa
4 numaralı soru için açıklama 
Tarihin problem olarak karşımıza çıktığı yer, felsefe sahasıdır. Çünkü bu sahada tarihin fonksiyonunun ne olduğu henüz kesin bir karakter kazanmamıştır. Bilimlerdeki gibi bilgilerin sürekliliği felsefe de bulunmaz. Felsefe her olayda, o sürekliliği yeniden belirlemek durumundadır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Macit Gökberk'in felsefe tarihi yazımı ile ilgili belirttiği sorundur?

A
Klasik felsefe yazarlığı gelişmemiştir.
B
Felsefe tarihi bilginin kendisindeki ilerlemeyi araştırmada yetersizdir.
C
Felsefe için önyargılardan kurtulmak gereklidir.
D
Felsefenin gerçek tarihi sanat tarihi gibidir.
E
Sistemlerdeki önemli olan özellikler felsefe dışı kaynaktan gelmektedir.
5 numaralı soru için açıklama 
Felsefenin tarihini bir bilgi dalının, bir bilimin tarihini yazar gibi yazmak gerekirdi; oysa felsefe tarihi, din tarihi ya da sanat tarihi gibi yazılmıştır. Onun için bilginin kendisindeki ilerlemeyi araştırma pek cılız kalmıştır.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Takiyettin Mengüçoğlu'nun felsefi bilgiye ilişkin görüşüdür?

A
Felsefi bilgide bilgiler süreklidir.
B
Felsefi bilgi tarihsel süreç içinde birbirini tamamlar.
C
Felsefi bilgide bilgilerin sürekliliği yoktur.
D
Felsefi bilgi kesintisiz ilerler.
E
Felsefi bilgi sanatsal bilgi ve tarih bilgisinden oluşmaktadır.
6 numaralı soru için açıklama 
Bilimlerdeki gibi bilgilerin sürekliliği felsefe de bulunmaz. Felsefe her olayda, o sürekliliği yeniden belirlemek durumundadır.
Soru 7

Bir estetik süjenin kendisiyle estetik bir ilgi içinde girdiği bir varlık anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Estetik süje
B
Estetik obje
C
Fenomenolojik estetik
D
Estetik değer
E
Estetik yargı
7 numaralı soru için açıklama 
Estetik obje; bir estetik süjenin kendisiyle estetik bir ilgi içinde girdiği bir varlık anlamına gelir.
Soru 8

Felsefe tarihçiliği, felsefenin bir dalı olarak hangi düşünür ile başlamaktadır?

A
Aristoteles
B
Platon
C
Descartes
D
Tales
E
Pisagor
8 numaralı soru için açıklama 
Felsefe tarihçiliği, felsefenin bir dalı olarak Aristoteles’le başlamaktadır.
Soru 9

Aşağıdaki yazarlardan hangisine göre tarih insan başarılarının ve olayların bilgisidir?

A
Bedrettin Cömert
B
İsmail Tunalı
C
Macit Gökberk
D
Takiyettin Mengüşoğlu
E
Nermi Uygur
9 numaralı soru için açıklama 
Takiyettin Mengüşoğlu’na gore tarih insan başarılarının ve olayların bilgisidir.
Soru 10

Takiyettin Mengüşoğlu'na göre, tarihin problem olarak çıktığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaşam için coğrafya sahasıdır.
B
Felsefe sahasıdır.
C
Araştırma sahasıdır.
D
Savaş sahasıdır.
E
Bilim sahasıdır.
10 numaralı soru için açıklama 
Tarihin problem olarak karşımıza çıktığı yer, felsefe sahasıdır. Çünkü bu sahada tarihin fonksiyonunun ne olduğu henüz kesin bir karakter kazanmamıştır.
Soru 11

1954 yılında yayınladığı Din ve Laiklik adlı kitabında laiklik sorununu çeşitli yönleriyle inceleyen düşünür hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Macit Gökberk
C
Takiyettin Mengüşoğlu
D
Ali Fuad Başgil
E
Doğan Özlem
11 numaralı soru için açıklama 
Ali Fuad Başgil, 1954 yılında yayınladığı Din ve Laiklik adlı kitabında laiklik sorununu çeşitli yönleriyle incelemiştir.
Soru 12

Ali Fuad Başgil’e göre dini hürriyetin düşmanı nedir?

A
Zenginlik
B
İşsizlik
C
Başkaldırı
D
Eğitim
E
Taassup
12 numaralı soru için açıklama 
Din hürriyetinin tek düşmanı vardır, taassup. Taassup, bir kimsenin kendiinancından ve kendince hakikat kabul ettiği görüş ve kanaatten başka olan inanç,görüş ve kanaatlere ve bunları taşıyanlara karşı düşmanlık beslemesi ve onları bo-ğup susturmaya kalkışmasıdır
Soru 13

Z. Gökalp’a göre çağdaş devletin özelliği nedir?

A
Halkın eğitimli olması
B
Kanunların millet tarafından yapılması
C
Eğitim kurumlarının yeniliği
D
Kanunların gelenekten gelmesi
E
Kanunların bilimsel olması
13 numaralı soru için açıklama 
Çağdaş devletlerde, kanun yapma ve yönetme hakkı doğrudan millete aittir ve milletin bu salahiyetini kısıtlayacak hiç bir mercii yoktur. Ayrıca milletin bütün fertleri birbirlerine eşittir.
Soru 14

Duralı’ya göre canlılar neden tarihlidir?

A
İnsanlar onları böyle gördüklerinden
B
İnançlar bunu gerektirdiğinden
C
Metafizik anlayışlar gerektirdiği için
D
Ruhlu oldukları için
E
Yaşanılan önceki zamana bağlılıklarından
14 numaralı soru için açıklama 
Canlı, ‘yaşanandan önceki zaman’a bağlı olduğundan tarihlidir. Her canlının iki çeşit tarihliliği vardır. Bunlardan biri, doğum dediğimiz, kuvvenin fiile dönüşmesi evresiyle baş- layan bireyoluş sürecidir. Diğeri genetik yapının sürekliliğini sağlayan soyoluştur
Soru 15

Doğan Özlem tarih terimine verdiği çift anmalılık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gayelilik ve İlerleme
B
Tarih metafiziği ve din metafiziği
C
Yaşanmış geçmişin felsefesi olarak tarih felsefesi ve bilim felsefesi olarak tarih felsefesi
D
Tarih olarak geçmiş ve tarih olarak gelecek
E
Tarihsel araştırmalar ve milletlerin süreçleri
15 numaralı soru için açıklama 
Özlem, tarih sözcüğünün eski Yunan medeniyetindeki çift anlamlığından hareketetmektedir. Ona göre, tarih sözcüğünün çift anlamlılığı: insani ve toplumsalolaylar topluluğunu, yani yaşanmış geçmişi adlandırılmak için kullanılır; hem deyaşanmış geçmişi konu edinen bilim, tarih bilimi kastedilir (Özlem 2010, 15). O,sözcükteki çift anlamlılıktan hareketle tarih felsefesinin de iki anlama geldiğini belirtmiştir:1- Yaşanmış geçmişin felsefesi olarak tarih felsefesi. 2- Tarih bilimininfelsefesi
Soru 16

Devlet felsefesi ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

A
Devlet felsefesi, devletin kökeni, yapısı, hukuk, haklar, yönetim tarzları, kurumlar, toplum ve toplumsal yapı gibi konuları felsefi bir tarzda işleyen felsefe disiplinidir.
B
Devlet felsefesinin içinde hukuk ve siyaset felsefeleri de yer almaktadır.
C
Devlet felsefesi anlayışı Platon’un Devlet ile Aristoteles’in Politika adlı kitaplarıyla başlamış Batı düşüncesinde konu güncelliğini her zaman korumuştur.
D
Devlet her ne kadar felsefenin baş konuları arasında sayılsa da, Türkiye’de felsefeciler devlet konusunda zayıf kalmışlardır.
E
Ahmet Mithat Efendi, Ziya Gökalp, Mehmet İzzet, Halil Nimetullah, Hilmi Ziya Ülken devletle ilgili konularda yayın yapmamışlardır.
16 numaralı soru için açıklama 
Devlet her ne kadar felsefenin baş konuları arasında sayılsa da, Türkiye’de felsefeciler devlet konusunda zayıf kalmışlardır. Felsefe eğitimi alıp ve felsefe bölümlerinde ders veren felsefe hocalarının tamamı siyaset, devlet ya da hukuk felsefesi konusunda kitap yazmamışlardı. Sadece bir kaç makale vardır. Macit Gökberk’in “Hegel’in Devlet Felsefesi” ile Bedia Akarsu’nun “John Locke’un Devlet Felsefesi” adlı makaleleri dışında bir çalışma yoktur. Bununla birlikte, Reform öncesi hocaların tamamına yakını siyaset, hukuk ya da devletle ilgili görüş bildirdikleri metinler yayınlamışlardır. Ahmet Mithat Efendi, Ziya Gökalp, Mehmet İzzet, Halil Nimetullah, Hilmi Ziya Ülken devletle ilgili konularda yayın yapmışlardır. Sadri Maksudi Arsal, Yavuz Abadan, Recai Okandan, Ali Fuad Başgil gibi hukukçular, kamu hukuku, hukuk felsefesi ve devlet felsefi adları altında devlet felsefesi konularını incelemişlerdir
Soru 17

I. Ahmet Mithat Efendi
II. Ziya Gökalp
III. Mehmet İzzet
IV. Halil Nimetullah
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri devlet ile ilgili konularda yayın yapmışlardır?

A
YAlnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve II
E
Hepsi
17 numaralı soru için açıklama 
Bütün seçeneklerdeki düşünürler devlet ile ilgili konularda yayın yapmışlardır.
Soru 18

Ziya Gökalp'in felsefesi ile ilgili hangi ifade doğrudur?

A
Ziya Gökalp’a göre milli hakimiyet, milletteki iradenin hakimiyeti demektir.
B
Gökalp’e göre, kamu siyaseti düşüncesiyle birleşerek siyasi velayete tabi olan heyete, devlet denir.
C
Ona göre, hakiki hükümet telakkisin esas alan hükümetler, tahakküme dayanırlar.
D
Eski Osmanlı DEvleti meclisini göz önünde bulundurarak yönetim tarzları hakkındaki görüşlerini ortaya koymuştur.
E
Gökalp’e göre Hukuki Türkçülüğün gayesi, Türkiye’de geleneksel bir hukuk vücuda getirmektir
18 numaralı soru için açıklama 
Gökalp’e göre, kamu siyaseti düşüncesiyle birleşerek siyasi velayete tabi olan heyete, devlet denir.
Soru 19

Ahmet Ağaoğlu devleti ne ile ilişkilendirmektedir?

A
Bir sülale geleneği
B
Millet hakimiyeti
C
Bir üst zümre
D
Hükümet
E
Hükümdar
19 numaralı soru için açıklama 
Devlet adını, devleti doğuran milletten alır (A. Ağaoğlu 1972, 120). Devlet,bağımsız bir milletin işgal ettiği saha ile o milletin siyasi, içtimai, iktisadi teşkilatının hepsine verilen addır. Hükümet, o teşkilatın bir kısmını, sülale pek sınırlı birparçasını ifade eder. Devlet, bağımsızlığını kaybetmedikçe vardır. Halbuki devlet, sülalesiz yaşayabilir.
Soru 20

_________ bir kimsenin kendi inancından ve kendince hakikat kabul ettiği görüş ve kanaatten başka olan inanç, görüş ve kanaatlere ve bunları taşıyanlara karşı düşmanlık beslemesi ve onları boğup susturmaya kalkışmasıdır.
Boşluğa gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teokrasi
B
Taassup
C
Laiklik
D
Klerikalizm
E
Mecelle
20 numaralı soru için açıklama 
Ali Fuad Başgil taassubu şu şekilde ele almaktadır. Taassup, bir kimsenin kendi inancından ve kendince hakikat kabul ettiği görüş ve kanaatten başka olan inanç, görüş ve kanaatlere ve bunları taşıyanlara karşı düşmanlık beslemesi ve onları boğup susturmaya kalkışmasıdır. Taassubun kaynağı kara cahilliktir. Okuma yazma bilmeyen anlamında değil, az okuyup yarı cahil ve sığ bilgin olan, çok kere öyle bir ahmak cahilidir ki, bilmediğini de bilmez, ne dediğinin ve ne yaptığının farkında olmaz, çiğnediği hakikatleri ve tekmelediği hayratı görmez.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x