Türkiye’de Sosyoloji 2016-2017 Vize Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hilmi Ziya Ülken ve arkadaşlarının millet ve vatan kavramlarını yeniden tanımlamaya çalışarak önderliğini yaptığı fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Akılcılık
B
Anadoluculuk
C
İslamcılık
D
Batıcılık
E
Osmanlıcılık
Soru 2

1919-1920 yılları arasında yalnızca altı sayı çıkarılan Mesleki İçtimai adlı dergiyi yayımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet izzet
B
Mehmet Cavit
C
Ahmet Şuayip
D
Rıza Tevfik
E
Mehmet Ali Şevki
Soru 3

Batı medeniyetlerinin temelinde akıl ve adalet olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Şinasi
B
Ahmet Cevdet Paşa
C
Namık Kemal
D
Beşir Fuad
E
Hoca Tahsin Efendi
Soru 4

Sosyal kurumlan tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önceden belirlenmiş, toplum tarafından onaylanmış ve kendi içinde tutarlılık sergileyen, oldukça sürekli sosyal örüntü, rol ve ilişki yapısıdır.
B
Sivil toplum örgütleri ve benzeri yapılanmalardır.
C
Sunumların, etkileşim ve ilişkilerin ve bunlar üzerindeki değerlendirmelerin yapısıdır.
D
Kamusal taleplerin gözetildiği yapılardır.
E
Kamusal ve özel taleplerin karşılandığı yapılanmalardır.
Soru 5

Kemalizm ibaresini ilk kez kullanan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şevket Süreyya Aydemir
B
Recep Peker
C
M. Saffet Engin
D
M. Esat Bozkurt
E
Celal Nuri
Soru 6

1908 Devriminden sonra iktidara gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ilk olarak Osmanlıcılık siyasetini sürdürmek istemesi fakat bunu başaramaması üzerine ortak din duygusu üzerinden birliği sürdürmek için aşağıdakilerden hangisine yönelmiştir?

A
Hristiyanlık
B
İslamcılık
C
Sünnilik
D
Tasavvuf
E
Bektaşilik
Soru 7

Prens Sabahattin’in temsilcisi olduğu sosyoloji ekolü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Chicago Okulu
B
Karl Marx Okulu
C
Auguste Comte Okulu
D
Frederic Le Play Okulu
E
Emile Dürkheim Okulu
Soru 8

Peyami Safa, Avrupa medeniyetini öncelikle aşağıdaki kavramlardan hangisiyle nitelendirmiştir?

A
Liberal
B
Düzen
C
Sınıfsız
D
Kapitalist
E
Disiplin
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kolektif kişilik çeşitlerinden biri değildir?

A
Sosyal olgular
B
Sirkülasyon grubu
C
Sosyal değerler
D
Sosyal hizmetler
E
Referans grubu
Soru 10

Berkes’e göre, Türk sosyologlarını köy monografileri yapmaya iten neden aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kentleşmeyi ölçmek
B
Sanayileşmeyi ölçmek
C
Türk Devriminin toplum üzerindeki değişimini görmek
D
Ulaşım ve iletişimin etkisini görmek
E
Demokratikleşmeyi ölçmek
Soru 11

İslamcılık ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bütün Müslümanları bir millet olarak birleştirmeyi hedeflemiştir.
B
ittihat ve terakki yönetiminin Abdülhamit’ten sonra tekrar değerlendirmeye çalıştığı bir düşünce akımıdır.
C
Geri kalmışlığın nedenini yozlaşmış geleneklerimizde bulur.
D
Bu akım Osmanlı Devleti’nin bir süre ümit kaynağı olmuştur.
E
Müslümanların coğrafya, kültür ve milliyet farkı gözetmeksizin bir bütün olduğu görüşü hakimdir.
Soru 12

İkinci Meşrutiyet ile Osmanlı Devleti'nde uygulanmaya başlayan yeni yönetim modeline göre, iktidarı üstlenen ve bugünkü siyasi partilerin de ilk örneğini oluşturan parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demokratik Fırka
B
Serbest Fırka
C
ittihat ve Terakki Fırkası
D
Cumhuriyet Halk Fırkası
E
Meşrutiyet Fırkası
Soru 13

Türkiye’de Fransızcadan Türkçeye çevirilmiş başlığında ‘sosyoloji’ yazan ilk kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ibn-i Haldun
B
Emile Bougle
C
Prens Sabahattin
D
Auguste Comte
E
Emile Durkheim
Soru 14

Türk Devrimini anlamak ve açıklamak için Celal Nuri tarafından yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Atatürkçülük
B
Kemalizm
C
Yeni Devrim
D
Atatürk inkılabı
E
Türk inkılabı
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 1940-1950 yılları arasındaki Türk sosyolojisinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Toplumsal değişmede kaydedilen ilerlemenin tespiti amaçlanmıştır.
B
Fransız etkisi yanında Amerikan sosyolojisine de eğilim başlamıştır.
C
İstanbul sosyoloji ekolü tek olma ayrıcalığını yitirmiştir.
D
Köy ve şehir araştırmaları ivme kazanmıştır.
E
1940’lı yıllarda Comte’a eğilim artmıştır.
Soru 16

Her şeyin yegâne sebebinin madde olduğunu, maddenin dışında zihinsel ve doğaüstü hiçbir gücün bulunmadığını kabul eden felsefi anlayış aşağıdakilerden hangisidir?

A
Materyalizm
B
Romantizm
C
Makyavellenizm
D
Amprizm
E
Pozitivizm
Soru 17

Toplumsal Yapı ve Değişme Anabilim Dalı ile Uygulamalı Sosyoloji Anabilim Dalının araştırma ve inceleme eğilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Politika yönelimli uygulamalı
B
Mezzo boyutlu
C
Makro boyutlu
D
Kavram yönelimli temel
E
Kuram yönelimli temel
Soru 18

Aklın, duyumların gösterdikleri eşya ile bu eşyaların anlam ve keyfiyetlerine ait yüzeysel bilgilerle yetinmediğini, onların derinliklerine işleyerek, olayların bağlı olduğunu söyleyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Suavi
B
Ziya Paşa
C
Münif Efendi
D
Hoca Tahsin Efendi
E
İbrahim Şinasi
Soru 19

Ruh bedenden ayrılınca ne olur? sorusuna, Kandilin yağı bitince ışığı ne olur? şeklinde cevap veren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hoca Tahsin Efendi
B
Voltaire
C
Baha Tevfik
D
ibnAbbas
E
Farabi
Soru 20

Ziya Paşa’nın Terci-i Bend’inin dahi deney ve gözleme dayanması gerektiğini ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Suavi
B
Beşir Fuad
C
İbrahim Şinasi
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Namık Kemal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x