Türkiye’de Sosyoloji 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Türkiye’de Sosyoloji 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut döneminde gerçekleştirilen yeniliklerden biri değildir?

A
Şeyhülislâmlık, hükümet yönetimi dışında bırakılarak, İslâm milletinin din görevlisi haline getirilmiştir.
B
Çiçek aşısı uygulanmasına başlanmıştır.
C
Sefirlikler kurulan Batılı ülkelerinin Londra, Viyana, Berlin ve Paris gibi başkentlerine elçiler gönderilmiştir.
D
Hükümet şûrası, adliye işleri yüksek meclisi ve askeri şûra dairesinden ibaret olan üç meclis kurulmuştur.
E
Sadrazamlık Başvekile dönüştürülmüştür.
Soru 2

Ahmet Cevdet Paşa’nın tarih anlayışının dayandığı eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hakaik
B
Prens
C
ibret
D
intihar
E
Mukaddime
Soru 3

Türkçülüğün özünü anlamak için millet adı verilen topluluğun tanımının yapılması gerektiğini savunan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Gökalp
B
Orhan Kemal
C
Ali Suavi
D
Eşref Paşa
E
Namık Kemal
Soru 4

Hilmi Ziya Ülken ve arkadaşlarının millet ve vatan kavramlarını yeniden tanımlamaya çalışarak önderliğini yaptığı fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Batıcılık
B
Anadoluculuk
C
Akılcılık
D
Osmanlıcılık
E
İslamcılık
Soru 5

Türkiye’nin ilk sosyoloji kürsüsü hangi üniversitede açılmıştır?

A
Anadolu Üniversitesi
B
Ankara Üniversitesi
C
Atatürk Üniversitesi
D
İstanbul Üniversitesi
E
Ege Üniversitesi
Soru 6

Türkiye’de sosyolojiyi oluşturucu parçalardan biri olarak ilan eden ilk dernek aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye Harsî ve İçtimaî Araştırmalar Derneği
B
Türk Felsefe Cemiyeti
C
Türk Bilgi Cemiyeti
D
Türkiye Sosyoloji Derneği
E
Mesleki içtimai
Soru 7

1940-1950'li yıllarda Türk sosyolojisi aşağıdaki hangi ülkenin sosyolojisine eğilim göstermeye başlamıştır?

A
İngiltere
B
Almanya
C
Belçika
D
Avusturya
E
Amerika
Soru 8

Türk Devrimi; yeryüzünün en arı ve bay olan Türk milletini yokluktan varlığa, düşkünlükten üstünlüğe çıkaran evrensel bir hadisedir. Türk Devrimi ile ilgili yukarıdaki açıklamayı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
M. Saffet Engin
B
Recep Peker
C
Mahmut Esat Bozkurt
D
Peyami Safa
E
Celal Nuri
Soru 9

1950'li yıllarda bireyciliğe dayalı görüşleriyle dönem boyu gündemde kalmış, neredeyse tüm sosyologları etkilemiş olan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eyüp Kemerlioğlu
B
Muzaffer Sencer
C
İbrahim Yasa
D
Prens Sabahattin
E
Cahit Tanyol
Soru 10

Batı uygarlığı ne teknik ne makine ne de fendir, onları yapan bilim ve bilimsel zihniyettir. Bunları yaratan Batı’nın manevi değerleri ve ruhudur. Onu almadıkça Batılı olmak mümkün değildir.
Buna göre Batılaşmanın yalnız kaçınılmaz tek yol değil aynı zamanda toplumsal bir gerçek olduğu görüşünde olan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hilmi Ziya Ülken
B
Ziya Gökalp
C
Oğuz Arı
D
Cahit Tanyol
E
Tahir Çağatay
Soru 11

Mümtaz Turhan’a göre, aşağıdakilerden hangisi yeni bir kültür unsurunun alınmasında ve toplum içinde yayılmasında etkili olan en önemli faktörlerden biri değildir?

A
itibar kazanma
B
Yeni kültürel unsurun mevcut kültüre uyması
C
Yenilik arzusu
D
Fayda temin etme
E
Teknik buluş ve ilerleme
Soru 12

1960-1980 dönemi kadın çalışmalarında Cumhuriyet öncesi kadının olumsuz sosyal koşullarına ve erkek egemen toplumdaki ikinci sınıf konumuna yer verilmiş ve Cumhuriyet dönemindeki kazanımları öne çıkarılmıştır. Bu çalışmalarda Türk kadını Cumhuriyet öncesi dönemle karşılaştırıldığı gibi Batılı toplumlarda yaşayan kadınların konumları ile de çeşitli açılardan karşılaştırmıştır.
Yukarıdaki açıklamaya göre Türk kadınlarının yeri aşağıdaki hangi meslek dallarında endüstrileşmiş ülke kadınlarından daha yüksektir?

A
Esnaf ve sanayi
B
Tarım ve sanayi
C
Eğitim ve inşaat
D
Tıp ve hukuk
E
Hukuk ve eğitim
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Şerif Mardin’in 1969’da din sosyolojisi alanında yayınladığı Din ve İdeoloji başlıklı çalışmasında ileri sürdüğü görüşlerden biri değildir?

A
Din, Türk kültürü açısından önemli bir unsurdur.
B
Din, toplumlar arasında görülen ilk farklılaşmalarla beraber ortaya çıkmıştır.
C
Din, bir yumuşak ideolojidir.
D
Laik Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Türkiye’de bireyler kişilik ve kimlik sorunlarını halletmede zorlanmaktadır.
E
Alt sınıflar yaşadıkları değer boşluğunu islami itikatlere sarılarak gidermeye çalışmaktadır.
Soru 14

1960-1980 döneminde köy sosyolojisi araştırmaları yapan sosyologlar arasında önemli bir yere sahip olan ve 1969 yılında yayınladığı Türkiye’de Köy Sorunu başlıklı eserinde, daha önce yapılan başlıca köy monografilerinden örnekler verdikten sonra, köy kalkınmasının ilkelerini göstermeye, yapılan araştırmaların sonuçlarını sınıflandırmaya, köyü idari ve yasal açıdan tanımlamaya çalışan sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Orhan Tükdoğan
B
Cahit Tanyol
C
Cavit Orhan Tütengil
D
Muzaffer Sencer
E
Bahattin Akşit
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Ali Akay’ın çalışmalarında öne çıkan kavramlardan biri değildir?

A
Melezlik
B
Tikellik
C
Kök-sap
D
Boş zaman
E
Tüketim
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde Batı sosyolojisinin revaçta olan konularından biri değildir?

A
Etnik sorunlar
B
Toplumsal cinsiyet
C
Kadın araştırmaları
D
Çocuk ve aile araştırmaları
E
Çokkültürlülük
Soru 17

I. Liberalleşme
II. Özelleştirme
III. Öğürleşme
Yukarıdakilerden hangileri 1980 sonrasında Türkiye'ye dayatılan politikaların özünde yatan gerçeklerdir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi 1934’te İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İçtimaiyat Enstitüsü’nde Ziya Gökalp’in sosyoloji anlayışından farklı bir çizgide eğitim verilmesinde etkili olan Alman hocalardan biridir?

A
Frederick Le Play
B
Alexander Rüstow
C
Henrich Boll
D
Ulrich Beck
E
Bernard Lewis
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi 1930’lardan itibaren Türkçülük temel tercihine bağlı olarak önemli gelişmelerin yaşandığı disiplinlerden biridir?

A
Coğrafya
B
Biyoloji
C
Psikoloji
D
Edebiyat
E
Antropoji
Soru 20

Prens Sabahattin Türk toplumunun bireyci toplumların aksine, kamucu yapıda olduğuna ilişkin görüşlerinin dayanaklarını aşağıdaki okullardan hangisinde bulmuştur?

A
Annales
B
Pozitivist
C
Frankfurt
D
Le Play
E
Klasik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x