Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2015-2016 Üç Ders Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Tanzimat Dönemi’nde kurulan ve ilköğretim hizmeti veren Avrupa tipi laik okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultaniye
B
Mekteb-Î iptidaiye
C
Rüştiye
D
Darülfünun
E
idadiye
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi 1985 ve sonrası Türk sosyoloji yazınında toplumsal yapı üzerine çalışma yapan başlıca araştırmacılardan biri değildir?

A
Mehmet Ecevit
B
Beylü Dikeçligil
C
Nihat Nirun
D
Birsen Gökçe
E
Korkut Boratav
Soru 3

Dinin devlete tabi olmayıp ondan ayrı bir yerde olduğu concordat tarzı ayrılma modelinin görüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İtalya
B
Norveç
C
İngiltere
D
Almanya
E
Türkiye
Soru 4

Türklerin kesin olarak kullandığı bilinen ilk alfabesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Latin
B
Uygur
C
Arap
D
Kiril
E
Göktürk
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımındaki yapısal ilişkilerden biri değildir?

A
Küçük köylü mülkiyeti
B
Ücretsiz hane emeği
C
Ücretli emek
D
Küçük meta üreticiliği
E
Erkeğin uzun dönemli mevsimlik işçiliği
Soru 6

F. Engels’e göre aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkışı tek eşli çekirdek aileyi belirginleştirmiştir?

A
Özel mülkiyet
B
Birincil sosyalizasyon
C
Kültürün içselleştirilmesi
D
Yeniden üretim
E
Anaerkil aile biçimi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Hazine Müsteşarlığının görevleri arasında yer almaz?

A
Sigortacılık sektörüne ilişkin izleme ve düzenleme faaliyetlerini yürütmek
B
Sermaye akımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak ve kambiyo rejimine ilişkin faaliyetleri yürütmek
C
Yabancı ülke ve kuruluşlardan borç ve hibe alınması ve verilmesine ilişkin işlemleri yürütmek
D
Hazine işlemleri ve kamu finansmanına ilişkin faaliyetleri yürütmek
E
iç piyasada kişilerin ve kurumların birbirlerine olan borçlarının kaydını tutmak
Soru 8

Demokrasinin ilk örnekleri aşağıdakilerden hangisinde görülür?

A
Güney Fransa feodal beyliklerinde
B
İskandinav devletlerinde
C
Eski Yunan kent devletlerinde
D
Kuzey Amerika kabilelerinde
E
Orta Doğu devletlerinde
Soru 9

Bir malın yurt dışından ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören, böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisine ne ad verilir?

A
Ulusal sanayileşme
B
Karma ekonomik sistem
C
Liberalizm
D
ihracata yönelik sanayileşme
E
ithal ikameci sanayileşme
Soru 10

Diller arasındaki gerçek ayrımın seslerde ve göstergelerde değil, dünya görüşleri arasındaki ayrım olduğunu belirten kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cohen
B
Turner
C
Sapir
D
Humbolt
E
Cassirer
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Hofstede’in kültür araştırması sonuçlarına göre kadınsı (dişil) toplumlardaki temel davranış özelliklerinden biri değildir?

A
Başarı ve ilerlemeye yöneliktir.
B
Yaşamak için çalışmak gerektiği görüşü hakimdir.
C
Toplumdaki temel değerler şefkat ve korumaya yöneliktir.
D
Zayıflık sempati ile karşılanır.
E
Çatışmaların çözümlenmesinde uzlaşma ve pazarlık önde gelir.
Soru 12

Türkiye’de çalışma yaşamı açısından engelliler için en büyük problem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Esneklik
B
işsizlik
C
Enformelleşme
D
Örgütsüzlük
E
Taşeronlaşma
Soru 13

Bilginin piyasada alınıp satılan bir ticari meta haline gelmesine neden olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bürokratikleşme
B
Yerelleşme
C
Küreselleşme
D
Kentlileşme
E
Merkezileşme
Soru 14

Evrensel, tüm dünyada kendine bağlı kiliseler bulunan anlamına gelen statüye ne ad verilir?

A
Matriyarkal
B
Erkillik
C
Patriarkal
D
Ekümenik
E
Akropolik
Soru 15

Piyasada talep azalması nedeniyle üretimin dönemsel olarak daralması durumunda ortaya çıkan, özellikle ekonomik gerileme dönemlerinde artan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yapısal işsizlik
B
Friksiyonel işsizlik
C
Mevsimsel işsizlik
D
Konjonktürel işsizlik
E
Teknolojik işsizlik
Soru 16

Türkiye’de 1946 yılında çok partili hayata geçişle birlikte ilk seçimlerde iktidara gelen parti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cumhuriyet Halk Partisi
B
Demokrat Parti
C
Serbest Fırka
D
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
E
Adalet Partisi
Soru 17

İki kişiden oluşan en küçük gruba ne ad verilir?

A
Ekip
B
Takım
C
Monogami
D
Diad
E
Triad
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Bretton Woods ikizleri olarak anılan örgütlerden biridir?

A
Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (ECSC)
B
Uluslararası Para Fonu (IMF)
C
Ekonomik işbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
D
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)
E
Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
Soru 19

İnsanların toplumsal ve ekonomik pozisyonlarına göre bu pozisyonun bilincinde olsun ya da olmasın bölünmelerine ne ad verilir?

A
Toplumsal sınıf
B
Kültür
C
Toplumsal ağ
D
Toplumsal statü
E
Toplumsal rol
Soru 20

Vatandaşların seçimlerde hiçbir etki ya da baskı altında kalmadan, sadece kendi istek ve inançları doğrultusunda seçme haklarını kullanabilmeleri ilkesine ne ad verilir?

A
Genellik ilkesi
B
Eşitlik ilkesi
C
Serbestlik ilkesi
D
Bireysellik ilkesi
E
Gizlilik ilkesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x