Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2016-2017 Final Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Murdock’a göre aşağıdakilerden hangisi ailenin tüm toplumlarda evrensel olarak nitelendirilebilecek temel fonksiyonlarından biri değildir?

A
Cinsel fonksiyon
B
Yeniden üretim fonksiyonu
C
Eğitim fonksiyonu
D
Duygusal fonksiyon
E
Ekonomik fonksiyon
Soru 2

Kültürü, “belli bir düşünceler sistemi ya da bütünü” olarak gören kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pareh
B
Malinovvski
C
Wİssler
D
Tylor
E
Carr
Soru 3

Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi'nde kurulan ve yükseköğretim hizmeti veren Avrupa tipi laik okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rüştiye
B
Sultaniye
C
Mekteb-Î iptidaiye
D
Darülfünun
E
idadiye
Soru 4

Sosyal alışveriş kuramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sosyal alışveriş kuramı biyoloji bilimine dayalıdır.
B
Sosyal alışveriş kuramcıları toplumsal alışverişte hem maddi hem de maddi olmayanların değiştirildiğini kabul ederler.
C
Sosyal alışveriş kuramı K. Marx’ın katkılarıyla tam boyutlu olarak gelişmiştir.
D
Tek bir sosyal alışveriş kuramı vardır.
E
Bu kuram 1920’li ve 1930’lu yıllarda Amerikan sosyolojisinde etkili olmuştur.
Soru 5

Dinin devlete tabi olmayıp ondan ayrı bir yerde olduğu concordat modeline sahip olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye
B
Almanya
C
Norveç
D
İtalya
E
İngiltere
Soru 6

Willaime'in laikliğin laikleştirilmesi nosyonu ile anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laikliğin artık dinlere alternatif olarak değil, sivil toplumda dinsel ve dinsel olmayan inançların çoğulluğunu yönetme olarak düşünülmesi
B
Din ve devlet işlerinin otonom olma özelliklerinin sona erdirilmesi
C
Din ile siyaset arasında kesin bir ayrım yaparak toplumda dinin sınırlı bir rol üstlenmesi
D
Tüm inançları, hepsine eşit kalarak yöneten bir devlet imgesinin oluşturulması
E
Laik devletin dindar nesiller yetiştirme idealini benimsemesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’nun genel amaçlarından biri değildir?

A
Serbest piyasa ekonomisi anlayışını yüceltmek ve korumak
B
Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen sanayileşmeyi temel hedef almak
C
Odalar ve borsalar arasında çıkabilecek mesleki anlaşmazlıkları çözmek
D
Sanayileşme ve rekabet gücünün artırılmasına gereken önemi vermek
E
işveren ve işçiler arasında çalışma barışının korunmasına yardımcı olmak
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin geldiği geleneğin siyasa bakımından doğu despotizmi, din bakımından Sünni halifelik geleneği olduğunu ileri süren toplumbilimci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nilüfer Göle
B
Niyazi Berkes
C
Ayşe Saktanber
D
Emre Kongar
E
Nur Vergin
Soru 9

Dini kendinden başka bir şeye indirgemeyen ve dini din olarak çalışan, onun iç mantığını ortaya çıkarmayı amaçlayan fenomenolojik yaklaşımlardan birini “Kutsal ve Dindışı” isimli eserinde sergileyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Weber
B
Heller
C
Eliade
D
Habermas
E
Nielsen
Soru 10

1944 yılında ABD’nin öncülüğünde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı sonucunda kabul edilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bretton Woods
B
Salt Lake
C
New Hampshire
D
Maastricht
E
New Orleans
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki spesifik piyasalara yönelik kurumlardan biri değildir?

A
Kamu ihale Kurumu
B
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
C
Şeker Kurumu
D
Telekomünikasyon Kurumu
E
Rekabet Kurumu
Soru 12

Türkiye’nin ilk ulusal bankası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye iş Bankası
B
Halk Bankası
C
Sümerbank
D
Ticaret Bankası
E
Sanayi ve Maadin Bankası
Soru 13

Bir işverenin kısa süreli ve sözleşmeli çalışanlarının sayısında piyasa koşullarına göre artışa veya azalışa gidebilmesine ne ad verilir?

A
Örgütsüzlük
B
Tam istihdam
C
Formelleşme
D
Taşeronlaşma
E
Sayısal esneklik
Soru 14

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye’de taşeron sisteminin yaygın olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
iç ve dış piyasalardaki aşırı rekabet
B
Vasıfsız ve eğitimsiz iş gücünün azalması
C
Firmaların sendikasız ve örgütsüz iş gücünü çalıştırmayı tercih etmesi
D
Yeni iş yasasının taşeron iş gücü istihdamını yaygınlaştırması
E
Kırdan kente doğru yaşanan yoğun göç
Soru 15

Bir işte bir kişinin çalışması yeterli olacağı halde daha fazla kişinin çalışmasıyla ortaya çıkan işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gizli işsizlik
B
Açık işsizlik
C
Teknolojik işsizlik
D
Yapısal işsizlik
E
Mevsimsel işsizlik
Soru 16

Osmanlı Devleti'nde ilk seçim kaç yılında yapılmıştır?

A
1808
B
1821
C
1856
D
1861
E
1877
Soru 17

1982 Anayasası’na göre Türkiye'de en üst dereceli yönetsel yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sayıştay
B
Danıştay
C
Yargıtay
D
Askeri Yargıtay
E
Uyuşmazlık Mahkemesi
Soru 18

Türkiye’de enformelleşme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
işverenler bazı iş ve istihdam alanlarında rekabet güçlerini artırma adına enformel istihdamı bilerek ve isteyerek tercih etmektedirler.
B
Çalışma yaşamının, devlet tarafından yeterince ve gereğince denetlenmemesi sonucu yaygınlık kazanmaktadır.
C
işverenlere ve çalışanlara zaman esnekliği sağlamaktadır.
D
işverenlere, iş gücünü tazminatsız ve sorunsuz bir şekilde işten çıkarma olanağı sağlamaktadır.
E
işsizlik oranlarının yüksekliği iş arayanları enformel sektörde çalışmaya zorlamaktadır.
Soru 19

Seçimlerde seçme hakkının kişiye özgü olması ve bu hakkın hiçbir suretle başkasına devredilememesini açıklayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eşitlik
B
Serbestlik
C
Genellik
D
Bireysellik
E
Gizlilik
Soru 20

1876 Anayasası’na göre üyelerinin tamamının padişah tarafından seçildiği meclis aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ulusal Meclis
B
Heyet-i Mebusan
C
Temsilciler Meclisi
D
Senato
E
Heyet-i Ayan
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x