Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2016-2017 Vize Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kadınsı (dişil) toplumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
ilişkilerde sadece kadının yumuşak davranış göstermesi beklenir.
B
Para ve benzeri şeyler önemlidir.
C
Temel değerler başarı ve ilerlemeye yöneliktir.
D
Çalışmak için yaşamak gerekir.
E
Mutluluk ve huzur, başarı ve güçten daha önemlidir
Soru 2

Bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin, yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları güçlük, sıkıntı ve bunalımlara gösterdikleri tepkilere ne ad verilir?

A
Kültürel değişme
B
Kültürel özümseme
C
Zorla-kültürlenme
D
Kültür yozlaşması
E
Kültür şoku
Soru 3

Bireyin birden fazla statüye sahip olmasına ne ad verilir?

A
Statü boyutu
B
Statü dizisi
C
Statü ağı
D
Statü çıkışı
E
Statü çatışması
Soru 4

Üç kişiden oluşan gruba ne ad verilir?

A
Diad
B
Triad
C
Takım
D
Ekip
E
Üçüncül grup
Soru 5

İnsanlık tarihinin bir şeylere sahip olanlarla olmayanlar arasında bir sınıf mücadelesi olduğunu ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
George Homans
B
Max Weber
C
Kari Marx
D
Auguste Comte
E
Peter Blau
Soru 6

Gerçekliğin doğası hakkında ileri sürülen iddialara ne ad verilir?

A
Değer
B
inanç
C
Norm
D
Dil
E
Sembol
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi ve biyolojik alanda kullanılan anlamlarından biri değildir?

A
Yetiştirme
B
Ekin
C
Tarım
D
Çoğaltma
E
Güzel sanatlar
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yapıyı açıklayan başlıca kuramlardan biri değildir?

A
Yapısalcılık Kuramı
B
Çatışma Kuramı
C
Evrimci Sentez Kuramı
D
Koşul-Bağımlılık Kuramı
E
Sosyal Alışveriş Kuramı
Soru 9

Spencer’in toplumu yaşayan bir organizma olarak görmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Parçalar birbirine bağımlıdır ve birbirinden bağımsız olarak incelenemez.
B
Toplum ve yaşayan organizmanın her ikisi de büyüme eğilimi gösterirler.
C
Canlı bünyeler ve toplumsal bünyelerde her parça bir fonksiyona hizmet eder.
D
Hem canlı hem de toplumsal sistemlerde parçaların birinde meydana gelen bir değişme diğer parçaları ve sonunda bütünü etkiler.
E
Toplumsal bünyeler ve canlı bünyelerin her ikisi de hacimce büyürken yapıca da büyürler.
Soru 10

Norm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yaptırımı olmayan kurallar bütünüdür.
B
Normları geçerli kılan ceza ve ödül sistemidir.
C
Kültürün öğelerinden biridir.
D
Belli bir durumda insanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda beklentileridir.
E
Grup içinde normlara uymayan kişiler dışlanabilir.
Soru 11

Türkiye'de köy enstitüleri kaç yılında kapatılmıştır?

A
1943
B
1945
C
1948
D
1954
E
1961
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye tarımındaki yapısal ilişkilerden biri değildir?

A
Ücretsiz hane emeği
B
Küçük meta üreticiliği
C
Erkeğin uzun dönemli mevsimlik işçiliği
D
Ücretli emek
E
Küçük köylü mülkiyeti
Soru 13

Türkiye’de en az görülen hane yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geniş aile
B
Tek kişilik hane
C
Öğrencilerden veya işçilerden oluşan aile
D
Tek ebeveynli aile
E
Çekirdek aile
Soru 14

Köyden kente göçü kadın bakış açısı ile inceleyen Tahire Erman’a göre aşağıdakilerden hangisi kadınların ve ailelerin kente göç etme isteklerini artıran faktörlerden biri değildir?

A
Kocanın ailesinin kontrol ve baskısından uzaklaşmaları ve kocalarıyla yakınlaşmaları
B
Toprağın giderek daha fazla kişi arasında paylaşılması
C
Köy kadınlarının kentin avantajlarını keşfetmeleri
D
Kente göç etmiş akrabaların ve köylülerin, kente karşı hevesi ve kentle ilgili beklentileri artırması
E
Kent yaşamının cazibesi
Soru 15

Eğitimde “fırsat eşitliği”nin ancak sınıfsız ve seçkinsiz bir toplumda gerçeklik kazanacağını ileri süren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taylor
B
Durkheim
C
Comte
D
Bottomore
E
Fayol
Soru 16

Bireylerin ya da grupların sosyal statülerine, ailenin geçmişinin ve eğitimin katkısını ifade eden kavrama ne ad verilir?

A
Okullaşma
B
Eğitimin metalaşması
C
Bürokrasi
D
Yeniden üretim
E
Kültürel sermaye
Soru 17

Bilginin piyasada alınıp satılan bir ticari meta haline gelmesine neden olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küreselleşme
B
Bürokratikleşme
C
Yerelleşme
D
Kentlileşme
E
Merkezileşme
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Serim Timur’un Türkiye’deki aile yapısını analiz etmek için kullandığı aile tiplerinden biri değildir?

A
Çözülmüş aile
B
Nükleer aile
C
Tek ebeveynli aile
D
Ataerkil geniş aile
E
Geçici geniş aile
Soru 19

Belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında verilen düzenli eğitime ne ad verilir?

A
Yaygın eğitim
B
Halk eğitimi
C
Örgün eğitim
D
Çıraklık eğitimi
E
Uzaktan eğitim
Soru 20

Ailenin bireyleri sınırlayıcı rollerde uzmanlaştırdığını iddia eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cooper
B
Leach
C
Laing
D
Vogel
E
Murdock
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x