Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2017-2018 Üç Ders Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işçi sendikalarının faaliyet gösterebilecekleri işkolu sayısı kaçtır?

A
18
B
20
C
24
D
28
E
30
Soru 2

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kuruluşların ilk genel kurul toplantısının tüzel kişilik kazanmalarından itibaren kaç ay içinde yapılması gerekir?

A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 3

I. Sendika üyesi olmayan işçiler
II. işveren sendikası
III. işçi sendikası konfederasyonu
IV. Sendika üyesi olmayan işveren
Yukarıdakilerden hangileri toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahiptir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların zorunlu organları arasında yer alır?

A
Eğitim kurulu
B
Uyuşmazlık kurulu
C
Disiplin kurulu
D
Araştırma kurulu
E
Başkanlar kurulu
Soru 5

Sendika tüzüğünde daha yüksek bir sayı belirlenmemesi halinde, aşağıdakilerden hangisi için genel kurulda üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alınması gerekir?

A
Uluslararası kuruluşa üye olma
B
Organların seçimi
C
Şube açma veya kapatma
D
Bütçe kabulü
E
Yönetim kurulunun ibrası
Soru 6

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde, işçilerin ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya düzeltmek amacıyla, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bırakmalarına ne ad verilir?

A
Genel grev
B
Kanuni grev
C
Dayanışma grevi
D
Hak grevi
E
Siyasi grev
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kuruluşların iç veya dış denetiminde yetkili değildir?

A
Yeminli mali müşavir
B
Yüksek Denetleme Kurulu
C
Kuruluşun genel kurulu
D
Devlet Denetleme Kurulu
E
Sayıştay
Soru 8

Sendika ve konfederasyonların kapatılması yönünde karar vermeye yetkili tek organ aşağıdakilerden hangisidir?

A
Valilik
B
Devlet Denetleme Kurulu
C
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
D
Mahkeme
E
Başbakanlık
Soru 9

Üyelik ve dayanışma aidatlarının işçinin ücretinden kesilmek suretiyle (kaynaktan kesme) kuruluşa ödenmesi yönteminden hangi işçi kuruluşu/kuruluşları yararlanabilir?

A
işverenle bu konuda anlaşan işçi sendikaları
B
işyerinde çalışan işçilerin salt çoğunluğunu üye kaydeden işçi sendikası
C
işyerinde yetki belgesine sahip işçi sendikası
D
işyerinde üyesi olan her işçi sendikası
E
işyerinde en yüksek üyeye sahip işçi sendikası
Soru 10

Sendika üyeliğinden ihraç edilen (çıkarılan) bir üyenin, ihraç kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren kaç gün/işgünü içinde iş mahkemesine itiraz etmesi gerekir?

A
6 işgünü
B
10 işgünü
C
15 gün
D
20 gün
E
30 gün
Soru 11

Sendikal ayrımcılığa maruz kalan bir işçi lehine, aşağıdakilerden hangisi sendikal tazminat olarak hükmedilemez?

A
1961 Anayasası
B
1982 Anayasası
C
2822 sayılı Kanun
D
5018 sayılı Kanun
E
6356 sayılı Kanun
Soru 12

Usulüne uygun olarak üyelik başvurusunda bulunan ancak üyeliği sendikanın yetkili organınca açıkça kabul edilmeyen bir işçi, başvuru tarihinden itibaren kaç gün sonra sendika üyeliğini kazanır?

A
10
B
15
C
20
D
25
E
30
Soru 13

Toplu iş sözleşmelerinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenleyen hükümlere ne ad verilir?

A
Nisbi hükümler
B
Borç doğurucu hükümler
C
Normatif hükümler
D
Çerçeve hükümler
E
Düzenleyici hükümler
Soru 14

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlükte bulundukları işyeri ya da işyerlerinde sözleşme süresince çalışma koşullarına belirli bir standart getirmesi, çalışma koşullarında birlik ve uyum sağlaması işlevine ne ad verilir?

A
Uyum işlevi
B
Düzen işlevi
C
Barış işlevi
D
Tahsis işlevi
E
Koruma işlevi
Soru 15

İşkolundaki hangi sendikanın kaç üyesi olduğuna ilişkin işkolu istatistikleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca ne zaman yayımlanır?

A
Her yıl 31 Aralık’ta
B
Her yıl Haziran ve Aralık aylarında
C
Her yıl Haziran ayında
D
Her yıl 15 Ocak’ta
E
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında
Soru 16

I. Teşmil edilen işyeri için yetki tespiti başvurusunda bulunulması
II. Teşmil edilen işyerinde yeni bir toplu iş sözleşmesi yapılması
III. Teşmil kararnamesinin yürürlükten kaldırılması
IV. Teşmil edilen toplu iş sözleşmesinin süresinin dolması
Yukarıdakilerden hangileri teşmil yoluyla toplu iş sözleşmesinden yararlanmayı sona erdiren sebeplerden biri değildir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 17

Kanuni grev ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kanuni grev süreleri çalışılmış gibi sayılan hallerden olup kıdem tazminatı miktarının hesabına esas kıdem süresine dâhil edilir.
B
Kanuni greve katılan işçiler işverence sağlanan konutlardan grev süresince faydalanamazlar.
C
Kanuni grev süresince işçilere yarım ücret ödenir ancak sosyal sigorta primleri tam ücret üzerinden ödenir.
D
Kanuni greve katılan işçinin iş sözleşmesinin süreli feshedilmesi halinde bildirim süreleri kanuni grev devam ettiği müddetçe işlemez.
E
Kanuni grev sırasında işçinin ve işverenin iş sözleşmesinden doğan tüm borçları askıda kalır.
Soru 18

Türk Hukukunda toplu iş uyuşmazlıklarının zorunlu tahkim yoluyla çözüme kavuşturulmasında görevli makam aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
C
Yüksek Hakem Kurulu
D
Danıştay
E
Bakanlar Kurulu
Soru 19

Süresi içinde alınan bir grev kararının uygulamaya konulabilmesi için kaç gün/işgünü önceden karşı tarafa bildirilmesi gerekir?

A
6 işgünü
B
15 işgünü
C
30 gün
D
45 gün
E
60 gün
Soru 20

Taraflar arasında daha önce mevcut olmayan yeni bir hakkın tanınması, yeni bir hakka ilişkin yeni bir düzenleme yapılması amacıyla ortaya çıkan uyuşmazlıklara ne ad verilir?

A
Eda uyuşmazlığı
B
Menfaat uyuşmazlığı
C
Hak uyuşmazlığı
D
Yorum uyuşmazlığı
E
Karma uyuşmazlık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x