Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anne, baba ve evlenmemiş beş çocuktan oluşan bir aile aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Çekirdek aile
B
Geniş aile
C
Karmaşık aile
D
Kalabalık aile
E
Yalın aile
Soru 2

2016 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye'de kadınların ortanca yaşı kaçtır?

A
22
B
27
C
32
D
37
E
42
Soru 3

Bir kültürden başka bir kültüre giden bireylerin, yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları güçlük, sıkıntı ve bunalımlara gösterdikleri tepkilere ne ad verilir?

A
Kültür yozlaşması
B
Zorla-kültürlenme
C
Kültürel özümseme
D
Kültürel değişme
E
Kültür şoku
Soru 4

Toplumda sürekli ve örgütlü sosyal ilişkilerin bütününe ne ad verilir?

A
Statü
B
Toplum
C
Toplumsal yapı
D
Fonksiyon
E
Kültür
Soru 5

Osmanlı Tanzimat Dönemi’nde kurulan ve ilköğretim hizmeti veren Avrupa tipi laik okul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sultaniye
B
idadiye
C
Rüştiye
D
Mekteb-Î iptidaiye
E
Darülfünun
Soru 6

Hofstede'nin kültür araştırmasına göre erkeksi (eril) toplumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Alçak gönüllülük herkesten beklenen bir davranıştır.
B
Başarı ve ilerlemeye yöneliktir.
C
Çatışmaların çözümlenmesinde uzlaşma ve pazarlık önde gelir.
D
Yaşamak için çalışmak gerekir.
E
Zayıflık sempati ile karşılanır.
Soru 7

Büyük ölçekli sermaye, mülk ve rant sahiplerinden oluşan ve burjuvazi olarak anılan toplumsal sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yeni orta sınıf
B
Üst sınıf
C
Orta sınıf
D
Alt sınıf
E
Eski orta sınıf
Soru 8

I. Öğrenci olmak
II. ÜnI versitede rektör olmak
III. Yaşlı olmak
Yukarıdakilerden hangileri kazanılmış statüler arasında yer alır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
1,1I ve III
Soru 9

Kültürel sermaye kavramını eğitim sosyolojisi literatürüne kazandıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taylor
B
Durkheim
C
Marx
D
Gintis
E
Bourdieu
Soru 10

Bir ilin aldığı göç ile verdiği göç arasındaki farka ne ad verilir?

A
Negatif göç
B
Pozitif göç
C
içgöç
D
Dış göç
E
Net göç
Soru 11

Türkiye’de küçük ve orta boy işletmelerin temsil edildiği, onların ulusal gelirden daha çok pay alması için çalışan çatı örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
B
Türkiye Sanayici ve işadamları Derneği
C
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu
D
Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu
E
Sermaye Piyasası Kurulu
Soru 12

Wilson'un dinsel kurumlar, eylemler ve dinsel bilincin toplumsal önemini kaybetmesi olarak tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Laiklik
B
Tarafsızlık
C
Laisizm
D
Sekülerleşme
E
Concordat
Soru 13

Osmanlı Devleti'nde Heyet-i Mebusan üyeleri kaç yılda bir seçimle belirlenmekteydi?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 14

Seçimlerde seçme hakkının kişiye özgü olması ve hiçbir suretle başkasına devredilememesi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bireysellik
B
Serbestlik
C
Genellik
D
Eşitlik
E
Gizlilik
Soru 15

Bir malın yurt dışından ithal edilmesi yerine yurt içinde üretilmesini öngören ve böylece döviz tasarrufu sağlayan sanayileşme stratejisine ne ad verilir?

A
Karma ekonomik
B
ihracata yönelik
C
ithal ikameci
D
Glokal
E
Neo-liberal
Soru 16

Kadınların çalışma yaşamında yukarıya doğru yükselmelerini fiili olarak zorlaştıran ancak görünmez olan engele ne ad verilir?

A
Cam tavan
B
Çifte vardiya
C
Pozitif ayrımcılık
D
Çift tutum
E
Kalıpyargı avantajı
Soru 17

Özselcilik (substantivism) kavramının yaratıcısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Wesley Clair
B
Thorstein Veblen
C
Kari Marx
D
Kari Polanyi
E
Adam Smith
Soru 18

Herkes için geçerli emredici hukuk kuralları koyma anlamına gelen işlev aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargı
B
Yasama
C
Yürütme
D
Yönetme
E
Buyurma
Soru 19

İnsanların daha iyi işler bulmak amacıyla işlerinden ayrılmalarıyla oluşan ve kısa süren işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevsimsel işsizlik
B
Friksiyonel işsizlik
C
Yapısal işsizlik
D
Teknolojik işsizlik
E
Gizli işsizlik
Soru 20

Willaime'in laikliğin laikleştirilmesi nosyonu ile anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tüm inançları, hepsine eşit kalarak yöneten bir devlet imgesinin oluşturulması
B
Laik devletin dindar nesiller yetiştirme idealini benimsemesi
C
Din ile siyaset arasında kesin bir ayrım yaparak toplumda dinin sınırlı bir rol üstlenmesi
D
Din ve devlet işlerinin otonom olma özelliklerinin sona erdirilmesi
E
Laikliğin artık dinlere alternatif olarak değil, sivil toplumda dinsel ve dinsel olmayan inançların çoğulluğunu yönetme olarak düşünülmesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x