Veri Madenciliği 2018-2019 Final Ünite 5 Sınavı

Veri Madenciliği 2018-2019 Final Ünite 5 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

A⇒B şeklindeki bir ilişki kuralında güven değeri, P( B│A )koşullu olasılığı neyi ifade eder?

A
A bilindiğinde B’nin ortaya çıkma olasılığını
B
A küme sayısının B küme sayısına oranını
C
A ve B ilişki kuralının güven değerini
D
A⇒B ilişki kuralının küme elemanlarını
E
B ve A ilişki kuralının güven değerini
1 numaralı soru için açıklama 
A⇒B şeklindeki bir ilişki kuralının güven değeri, aslında A’yı içeren işlemlerin aynı zamanda B’yi de içerme olasılığıdır yani P( B│A )koşullu olasılığıdır. Yani A bilindiğinde B’nin ortaya çıkma olasılığıdır
Soru 2

Büyük veri kü meleri içerisinde belirli veriler arasındaki ilişkileri bulan ve olayların birlikte gerçekleş me ihtimallerini geçmiş verileri analiz edip ortaya koyarak geleceğe yönelik çalışmaları destekleyen veri madenciliği yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlişki kuralları
B
Karar ağaçları
C
Kümeleme analizi
D
Sosyal medya madenciliği
E
Benzerlik ve uzaklık ölçüleri
2 numaralı soru için açıklama 
İlişki kuralları, veri madenciliğinin tanımlayıcı modellerinden birisidir. Büyük veri kü meleri içerisinde belirli veriler arasındaki ilişkileri bulan ve olayların birlikte gerçekleş me ihtimallerini geçmiş verileri analiz edip ortaya koyarak geleceğe yönelik çalışmaları destekleyen veri madenciliği yöntemine ilişki kuralları denilmektedir. Genel olarak ilişki kuralları sayesinde büyük miktarlardaki veriler arasından ilginç birliktelik örüntüleri keş fedilerek karar verme, pazarlama ve iş yönetimi vb. gibi konularda birçok fayda sağlan maktadır. İlişki kuralları; ekonomi, eğitim, e-ticaret, pazarlama, iletişim ve sağlık gibi bir çok sektörde geniş kullanıma sahip veri madenciliğinin özel bir uygulama alanıdır.
Soru 3

Bir alışveriş veri tabanından oluşturulacak ilişki kuralları arasından daha önceden keşfedilmemiş ve eyleme dönük, bir başka ifadeyle uygulanabilir işe yarayacak bilgiyi üretmek amacıyla kullanılacak ilişki kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A
İlginç kural
B
Güçlü kural
C
Güven ölçütü
D
Destek eşik değeri
E
Kaldıraç ölçütü
3 numaralı soru için açıklama 
İlgilenilen problemde ilişki kurallarını belirlemede kullanılacak nesneler kümesinin eleman sayısı arttıkça bu nesneler aracılığı ile oluşturulacak kural sayısı da katlanarak artmaktadır. Dolayısıyla bu kurallar içerisinden belirli ölçütler kullanmak suretiyle bilgi üretmek amacıyla kullanılmayacak, önemsiz kuralların elenmesi gerekir. Bir alışveriş veri tabanından oluşturulacak ilişki kuralları arasından işe yarayacak bilgiyi üretmek amacıyla kullanılacak ilişki kuralı ilginç kural olarak tanımlanabilir. Bir ilişki kuralının ilginç kural olarak değerlendirilebilmesi için, 1. Daha önceden keşfedilmemiş 2. Eyleme dönük, bir başka ifadeyle uygulanabilir olması gerekir. Bir ilişki kuralının uygulanabilir olup olmadığı, ilgilenilen problemin ama cı doğrultusunda konunun uzmanı olan karar verici tarafından verilen subjektif bir ka rardır. Dolayısıyla bir ilişki kuralının “ilginç kural” olarak değerlendirilmesi, problemin amacına ve karar vericinin tutumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Elde edilen bir ilişki kuralı bir karar verici tarafından ilginç olarak değerlendirilirken, bir diğer karar verici tarafından ilginç olarak değerlendirilmeyebilir. Bir ilişki kuralının “ilginç”liği, kişiden kişiye değişiklik gösterebilen yani subjektif bir karar olmasına rağmen, bu kararın verilebilmesi için verilerden elde edilebilecek ilişki ku rallarının bilimsel veya objektif ölçütler aracılığı ile de elenmesi beklenir. İlginç kuralların belirlenebilmesi amacıyla kullanılan başlıca objektif ölçütler destek ve güven ölçütleridir. İlişki kurallarının elenerek sayılarının azaltılmasında çoğu zaman destek ve güven temel öl çütleri yeterli olmasına karşın bazı durumlarda yapılan eleme sonucunda elde edilen kural sayısı da arzu edilenden fazla olabilir. Bu gibi durumlarda ilave ölçütlere gereksinim duyu lur. Bu amaçla geliştirilen birçok ölçüt mevcuttur. Bu ölçütler içerisinde en yaygın kullanı lanı öncül ve sonuç nesne setleri arasındaki korelasyonu hesaba katan kaldıraç ölçütüdür.
Soru 4

A⇒B şeklinde ifade edilen bir ilişki kuralının Destek ( A⇒B ) destek değeri; |A|, tüm işlemler içerisinde A nesne setini içeren işlem sayısını; |D|, işlemler veritabanındaki tüm işlemlerin sayısını; |A∪B|, tüm işlemler içerisinde hem A hem de B nesne set lerini birlikte içeren işlem sayısını ifade ederken, , aşağıdaki eşitliklerden hangisi ile hesaplanır?

A
Destek(A⇒B)=| A⋃B | / | D |
B
Destek(A⇒B)=| D | / | A⋃B |
C
Destek(A⇒B)= |A | * | B | / |A⋃B|
D
Destek(A⇒B)=| A⋃B | / | A | * | B |
E
Destek(A⇒B)=| A⋃B | * | D |
4 numaralı soru için açıklama 
Bir nesne seti için destek değeri hesaplanabileceği gibi, benzer mantıkla A⇒B şeklinde ifade edilen bir ilişki kuralı için de destek değeri hesaplanabilir. Bir ilişki kuralının destek değeri, D işlemler veritabanında A ve B nesne setlerini birlikte içeren işlem sayısının veri tabanındaki tüm işlemlerin sayısına oranı şeklinde elde edilir ve Destek( A⇒B )=|A∪B|/|D| eşitliği ile hesaplanır. Eşitlikte |A∪B|, tüm işlemler içerisinde hem A hem de B nesne set lerini birlikte içeren işlem sayısını ifade eder. Aslında bir ilişki kuralının destek değeri, o kuralın öncül ( A ) ve sonuç ( B ) kısmındaki nesne setlerinin birlikte gözlenme olasılığıdır ve P( A∪B ) şeklinde ifade edilir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sektöründe, veri madenciliği ilişki kurallarının kullanıldığı alanlardan biridir?

A
Ek hizmet paketleri
B
Hastalık ve tedavi geçmişinin belirlenmesi
C
Yatırım ürünleri
D
Krediler
E
Sigorta dolandırıcılığı tedbiri
5 numaralı soru için açıklama 
İletişim sektöründeki müşterilerin isteğe bağlı olarak satın aldıkları telesekreter, çağrı aktarma, ilave süre, internet hızı ve internet kotası vb. gibi ek hizmet kullanımları, hizmet paketleri oluşturmak amacıyla kullanılabilir.
Soru 6

Bir alışveriş veritabanından oluşturulacak ilişki kuralları arasından işe yarayacak bilgiyi üretmek amacıyla kullanılacak ilişki kuralına ne denir?

A
Veri madenciliği
B
Pazar sepeti analizi
C
İlişki kuralları
D
İlginç kural
E
Enteresan kural
6 numaralı soru için açıklama 
Bir alışveriş veritabanından oluşturulacak ilişki kuralları arasından işe yarayacak bilgiyi üretmek amacıyla kullanılacak ilişki kuralına ilginç kural denir.
Soru 7

İlginç olarak nitelendirilen ve bilgi üretmek amacıyla kullanılacak bir ilişki kuralının belirlenebilmesi için kullanılan ilk ölçüt hangisidir?

A
Kaldıraç
B
Güven
C
Apriori Algoritması
D
Destek
E
Destek eşik değeri
7 numaralı soru için açıklama 
İlginç olarak nitelendirilen ve bilgi üretmek amacıyla kullanılacak bir ilişki kuralının belirlenebilmesi için kullanılan ilk ölçüt destektir.
Soru 8

Belirlenen destek ve güven eşik değerleri üzerinde destek ve güven değerine sahip ilişki kuralına ne denir?

A
Güven eşik değeri
B
Destek eşik değeri
C
Güven
D
Destek
E
Güçlü kural
8 numaralı soru için açıklama 
Belirlenen destek ve güven eşik değerleri üzerinde destek ve güven değerine sahip ilişki kuralına güçlü kural denir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ilişki kuralı oluşturabilmek için geliştirilen algoritmalardan biri değildir?

A
CSS
B
AIS
C
SETM
D
FP-Growth
E
Eclat
9 numaralı soru için açıklama 
CSS, bir yazılım dilidir. Geliştirilen algoritmalardan biri değildir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesinde, pazar sepeti analiz’inin çıktıları rol oynamaz?

A
Müşterilerin kişisel tercihlerinin belirlenmesi
B
Birlikte satışa sunulacak ürünlerin belirlenmesi
C
Ürün satış raflarının düzenlenmesi
D
Promosyon ürünlerin belirlenmesi
E
Ürün fiyatlarının belirlenmesi
10 numaralı soru için açıklama 
Pazar sepeti analizi, müşterilerin daha önceden yapmış oldukları alışverişlerinden oluşan veritabanından her bir alışverişinde birlikte almış olduğu ürünler arasındaki ilişkilerden yola çıkılarak müşterilerin alışveriş alışkanlıklarının belirlenmesidir. Bu sayede müşterilerin kişisel tercihlerinin belirlenmesi, birlikte satışa sunulacak ürünlerin belirlenmesi, ürün satış raflarının tasarlanması ve promosyon düzenlemeleri gibi satışı artırmaya yönelik çalışmalar daha doğru bir şekilde yapılabilmektedir.
Soru 11

Bir ilişki kuralında, destek ve güven değerleri ile O ilişki kuralına ilişkin ne ölçümlenebilir?

A
Nesneler Kümesi
B
İlginç ilişki kuralı
C
İlişki kuralının gücü
D
Nesne Seti
E
Nesne Veri Tabanı
11 numaralı soru için açıklama 
Bir ilişki kuralının gücü, o kural için hesaplanacak destek ve güven değerleri ile ölçümlenebilir.
Soru 12

A⇒B şeklindeki bir ilişki kuralında güven değeri, P( B│A )koşullu olasılığı neyi ifade eder?

A
A bilindiğinde B’nin ortaya çıkma olasılığını
B
A küme sayısının B küme sayısına oranını
C
A ve B ilişki kuralının güven değerini
D
A⇒B ilişki kuralının küme elemanlarını
E
B ve A ilişki kuralının güven değerini
12 numaralı soru için açıklama 
A⇒B şeklindeki bir ilişki kuralının güven değeri, aslında A’yı içeren işlemlerin aynı zamanda B’yi de içerme olasılığıdır yani P( B│A )koşullu olasılığıdır. Yani A bilindiğinde B’nin ortaya çıkma olasılığıdır
Soru 13

m = 6 adet nesne içeren bir I = {a, b, c, d, e, f} nesneler kümesinden farklı nesne sayılarına sahip, oluşturulması mümkün tüm nesne setlerinin sayısı kaçtı?

A
60
B
61
C
62
D
63
E
64
13 numaralı soru için açıklama 
2m kuralı ve boş kümeyi formülasyondan çıkartmak ilkeleri göz önünde tutulduğunda 26 – 1: 63 olarak bu sorunun cevabı karşımıza çıkar.
Soru 14

Bir alışveriş veritabanından oluşturulacak ilişki kuralları içerisinden işe yarayacak bilgiyi üretmek amacıyla kullanılacak ilişki kuralına ne denir?

A
Destek ölçütü kuralı
B
Güven ölçütü kuralı
C
İlk ölçüt kuralı
D
İlginç kural
E
Sonuç kural
14 numaralı soru için açıklama 
Bir alışveriş veritabanından oluşturulacak ilişki kuralları arasından işe yarayacak bilgiyi üretmek amacıyla kullanılacak ilişki kuralı ilginç kural olarak tanımlanabilir.
Soru 15

m=7 adet nesne içeren bir nesneler kümesinden k=3 içeren nesne kümelerinin sayısı kaçtır?

A
30
B
35
C
45
D
55
E
70
15 numaralı soru için açıklama 
M adet nesne içeren bir I nesneler kümesinden ilişki kuralı oluşturmada kullanılabilecek k tane nesne içerek kümelerin sayısı adet olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla formülü kullandığımızda formülasyonundan sonucu 35 olarak elde ederiz.
Soru 16

Hesaplanan bir kaldıraç değerinin ( A⇒B ) = 0,70 olması durumunda aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A
A ve B nesneleri arasındaki ilişkinin negatif olduğu
B
A ve B nesneleri arasındaki ilişkinin zayıf olduğu
C
A ve B nesneleri arasında bir ilişkinin olmadığı
D
A ve B nesneleri arasındaki ilişkinin güçlü olduğu
E
A ve B nesneleri arasındaki ilişkinin pozitif olduğu
16 numaralı soru için açıklama 
Kaldıraç değerinin ( A⇒B ) < 1 olması, A ve B nesne setleri arasında negatif bir ilişki olduğunu ifade eder.
Soru 17

I = {a, b, c, d, e} şeklinde verilen beş nesne kümesi için {c} ve {c, d} sık görülen kümeler değil ise ve destek bazlı budama özelliğine göre bu nesne kümesi için ilişki kuralı oluşturulduğunda aşağıdakilerden hangisi bu nesne setinde değerlendirme dışında bırakılmaz?

A
{a, b, c}
B
{a, b, c, d}
C
{b, c, d, e}
D
{a, d, e}
E
{a, c, d, e}
17 numaralı soru için açıklama 
M = 5 adet nesne içeren bir I={a, b, c, d, e} nesneler kümesinden ilişki kuralı oluşturmada kullanılacak nesne seti sayısı 2m-1=32-1=31 tanedir. Tüm bu 31 nesne seti içerisinden {c} ve {c, d} nesne setlerinin sık görülen nesne setleri olmadığı bilindiğine göre destek bazlı budama özelliğine göre bu 31 nesne seti içerisinden de {c} nesnesini içeren nesne setleri ve {c, d} nesnelerini içeren nesne setleri budanır ve değerlendirme dışı bırakılır. Dolayısıyla bu durumda {a, d, e} nesne seti {c} ve {c, d} nesne setlerinden birini içermediği için nesne seti olarak kalır.
Soru 18

m=3 içeren bir nesneler kümesinden kaç tane ilişki kuralı oluşturulabilir?

A
7
B
10
C
13
D
16
E
19
18 numaralı soru için açıklama 
M adet nesne içeren bir I nesneler kümesinden toplamda 3m-2m+1+1 adet ilişki kuralı oluşturulabilir. Bu soruda 33 – 23+1 + 1=10 sonucuna ulaşılır.
Soru 19

Destek ({Pirinç, Barbunya}⇒{Turşu})=0,60 olarak hesaplanmış ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Pirinç ve barbunya alanlar %40 olasılıkla turşu da alırlar.
B
Pirinç ve barbunya alanlar beraberinde turşu da almışlardır.
C
Pirinç ve barbunya alanların %60’ı turşu da almıştır.
D
Pirinç ve barbunyanın birlikte alındığı alışverişlerin %60’ında turşu da alınmıştır.
E
Pirinç ve barbunya alma olasılığı, sadece turşu alma olasılığından %60 daha fazladır.
19 numaralı soru için açıklama 
Bir A nesne setinin destek değeri, A nesne setindeki nesnelerin veritabanındaki işlemler içerisindeki bulunma olasılığını ifade eder ve P ( A ) şeklinde gösterilir. Destek değeri [0,1] aralığında değer alır ve yüzde olarak yorumlanır. Elde edilen destek değeri alışverişlerin yüzde kaçında söz konusu nesnelerin birlikte alınmış olduğunu ifade eder. Bu soruda ise pirinç ve barbunya alanların %60’ının turşu da aldığı yorumu yapılabilir.
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x