Veri Madenciliği 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

Veri Madenciliği 2018-2019 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi veri indirgeme yöntemlerinden değildir?

A
Veri küpü birleştirme
B
Boyut indirgeme
C
Gürültü indirgeme
D
Büyük sayıların indirgenmesi
E
Veri sıkıştırma
1 numaralı soru için açıklama 
Gürültü indirgeme, veri indirgeme yöntemlerinden değildir.
Soru 2

Minimum değeri 100 olan bir değişkenin 300 değerinin enk-enb normalleştirme yöntemine göre dönüşümü sonucu 0,5 ise değişkenin maksimum değeri kaçtır?

A
400
B
500
C
600
D
800
E
1000
2 numaralı soru için açıklama 
(X-Xenk)/(Xenb-Xenk)=0,50 ise (300- 100)/(Xenb-100)=0,5 Xenb yani maksimum değeri 500'dür.
Soru 3

X=[120,150,180,190] gözlem değerleri verilen değişkende 150 değeri için z-skor normalleştirme yöntemine göre dönüşüm değeri kaçtır?

A
0,255
B
0,478
C
-0,505
D
-0,316
E
-0,229
3 numaralı soru için açıklama 
X*=(X-Xaort)/s Xaort: değişken değerlerin aritmetik ortalaması, s: standart sapma) Xaort=(120+150+180+190)/4 =160 ve s=[((120- 160)²+(150-160)²+(180-160)²+(190-160)²)/3]1/2
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi eksik verinin tahmin edilmesinde kullanılması stratejilerden birisi değildir?

A
El ile doldurma
B
Genel sabitin kullanılması
C
Göz ardı etme
D
Özelliğin diğer veriler dikkate alınarak tamamlanması
E
En uygun değerin kullanılması
4 numaralı soru için açıklama 
Eksik verinin tahmin edilmesinde kullanılan stratejiler şu şekilde verilebilir: a) Eksik verinin el ile doldurulması b) Eksik verinin tamamlanmasında genel bir sabitin kullanılması c) Eksik verinin özelliğin diğer veriler dikkate alınarak tamamlanması d) Kendi sınıfında yer alan değerlerin ortalaması ile tamamlanması e) En uygun değerin kullanılması.
Soru 5

Aylık temelde bulunan bir veri özelliğinin yıllık temele dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?

A
Düzeltme
B
Genelleme
C
Normalleştirme
D
Bir araya getirme
E
Özellik oluşturma
5 numaralı soru için açıklama 
Aylık temelde bulunan bir veri özelliğinin yıllık temele dönüştürülmesi işlemi bir araya getirmeye örnektir.
Soru 6

Minimum değeri 140, maksimum değeri 350 olan bir değişkenin, 230 değerini enk-enb normalleştirme yöntemine göre dönüşüm sonucu kaçtır?

A
0,43
B
0,27
C
0,15
D
-0,27
E
-0,43
6 numaralı soru için açıklama 
enk-enb normalleştirmesi şu şekilde hesaplanır:(x-enk değer)/(enb değer- enk değer) Buna göre 230 değeri için normalleştirme sonucu bulunan değer= (230-140)/(350-140)=0,43
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi R yazılımında gözlem değerlerinin aritmetik ortalamadan olan farklarının değişkene ilişkin standart sapmaya bölünmesini yapan işlevi tanımlar?

A
n0
B
n1
C
n2
D
n3
E
n4
7 numaralı soru için açıklama 
R yazılımında gözlem değerlerinin aritmetik ortalamadan olan farklarının değişkene ilişkin standart sapmaya bölünmesini yapan işlev n1'dir.
Soru 8

Verinin hazırlanmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ham verinin yapısında bulunan ve onu değersizleştiren hataları ve sorunları ortadan kaldırmak
B
Verinin formatını veritabanı formatına uyarlamak.
C
Verinin veritabanında daha az yer kaplamasını sağlamak.
D
Verinin aranılabilirliğini ve erişilebilirliğini artırmak
E
Ham verinin içerisindeki önemli bilgileri çıkarmak
8 numaralı soru için açıklama 
Verinin hazırlanmasındaki amaç, ham verinin yapısında bulunan ve onu değersizleştiren hataları ve sorunları ortadan kaldırmaktır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi veri indirgeme yöntemlerinden biri değildir?

A
Ölçeklendirme
B
Veri küpü birleştirme
C
Boyut indirgeme
D
Veri sıkıştırma
E
Büyük sayıların indirgenmesi
9 numaralı soru için açıklama 
Veri indirgeme yöntemleri olarak veri küpü birleştirme, boyut indirgeme, veri sıkıştırma ve büyük sayıların indirgenmesi yöntemleri ortaya çıkar.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dönüştürme yöntemleri içinde uygulamada en çok kullanılan dönüştürme yöntemidir?

A
Enk-enb normalleştirme
B
Sayısal ölçekleme
C
Z-skor normalleştirme,
D
Ondalık ölçekleme
E
Rastsal normalleştirme
10 numaralı soru için açıklama 
Z-skor normalleştirme dönüştürme yöntemleri içinde uygulamada en çok kullanılan dönüştürme yöntemidir.
Soru 11

[30,200] kapalı aralığında hesaplanmış s = 100 benzerlik değerinin [0,1] aralığındaki karşılığını bulunuz?

A
0,17
B
0,25
C
0,36
D
0,41
E
0,57
11 numaralı soru için açıklama 
s'=(s-enk(s))/(enb(s)-enk(s)) s'=(100-30)/(200-30) =70/170 =0,41
Soru 12

Bir ürünle ilgili olarak; Çok kötü=0, Kötü=1, Orta=2, İyi=3, ve Çok iyi=4 olmak üzere değerlendirilme yapılmıştır ve sırasıyla Kötü ve Çok iyi olarak iki ürün tespit edilmiştir.
Buna göre bu iki ürün arasındaki uzaklık değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A
0
B
1
C
2
D
3
E
4
12 numaralı soru için açıklama 
d(x,y)=|x-y|=|1-4|=3
Soru 13

I. Sınıflayıcı ölçek
II. Sıralayıcı ölçek
III. Aralıklı ve oransal ölçek
Yukarıdaki ölçeklerden hangisi/hangileri ile ölçülebilen değişkenler nicel değişkenler olarak adlandırılırlar?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
13 numaralı soru için açıklama 
Sınıflayıcı ve sıralayıcı ölçek ile ölçülebilen değişkenler nitel, aralıklı ve oransal ölçek ile ölçülebilen değişkenler ise nicel değişkenler olarak adlandırılırlar.
Soru 14

Uzaklık iki nesne arasındaki aşağıdakilerden hangi niteliğin bir ölçüsünü ifade etmektedir?

A
Mantıksallığın
B
Nesnenin benzerliğinin
C
Özelliğinin
D
Düzensizliğin ve bozukluğun
E
Ayrışmanın
14 numaralı soru için açıklama 
İki nesne arasındaki düzensizliğin veya bozukluğun bir ölçüsü olan uzaklık, farklılığın özel bir sınıfı, alt kümesidir.
Soru 15

Özellikle ekolojik araştırmalarda belirli bir nesnenin farklı bölgelerde var olup olmadığının belirlenmesinde kullanılan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jaccard benzerlik katsayısı
B
Açısal benzerlik (cosine similarity)
C
Mahalanobis uzaklığı
D
Basit eşleştirme katsayısı
E
Binary Öklid uzaklığı
15 numaralı soru için açıklama 
Jaccard benzerlik katsayısı özellikle ekolojik araştırmalarda belirli bir nesnenin farklı bölgelerde var olup olmadığının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
Soru 16

En yaygın olarak kullanılan uzaklık ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lewinstein Uzaklık Ölçüsü
B
Öklid ve Karesel Öklid Uzaklık Ölçüleri
C
Manhattan Uzaklığk Ölçüsü
D
Mahalanobis Uzaklık Ölçüsü
E
Korelasyon Uzaklık Ölçüsü
16 numaralı soru için açıklama 
Uzaklık ölçüleri arasında en yaygın kullanılan uzaklık ölçüleri Öklid ve Karesel Öklid uzaklık ölçüleridir.
Soru 17

n sayıda birim ve p sayıda değişken ile çalışılırken birimler yada değişkenler arasındaki uzaklıkları hesaplamak için kullanılan genel bir uzaklık ölçüsüdür.”
Yukarıda tanımı yapılan uzaklık ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Levinstein Uzaklığı
B
Öklid uzaklığı
C
Minkowski uzaklığı
D
Karl Pearson uzaklığı
E
kullback leibler uzaklığı
17 numaralı soru için açıklama 
Minkowski Uzaklığı, n sayıda birim ve p sayıda değişken ile çalışılırken birimler yada değişkenler arasındaki uzaklıkları hesaplamak için kullanılan genel bir uzaklık ölçüsüdür.
Soru 18

Açısal benzerlik özellikle aşağıdakilerden hangisinde kullanılmaktadır?

A
Belge ve çoklu ortam nesnelerinin kıyaslanmasında ve metin madenciliğini uygulamalarında
B
Harita uzaklığının hesaplanmasında
C
Biçim farkınını içeren uygulamalarda
D
Büyüklük farkını içeren uygulamalarda
E
Resim işleme metodları ve yüz tanıma uygulamalarında
18 numaralı soru için açıklama 
Açısal benzerlik, özellikle belge ve çoklu ortam nesnelerinin kıyaslanmasında ve metin madenciliğinde kullanılmaktadır.
Soru 19

İki sonuçlu değişkenler içeren gözlem çiftleri arasındaki yakınlığın belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmaz?

A
Büyüklük Farkı (Size Difference)
B
Karl Pearson Uzaklık Ölçüsü
C
Biçim Farkı (Shape Difference)
D
Lance ve Williams Uzaklık Ölçüsü
E
Örüntü Farkı (Pattern Difference)
19 numaralı soru için açıklama 
İki sonuçlu değişkenler içeren gözlem çiftleri arasındaki yakınlığın belirlenmesinde Öklid, Karesel Öklid, Büyüklük Farkı (Size Difference), Örüntü Farkı (Pattern Difference), Lance ve Williams Uzaklık Ölçüsü, Biçim Farkı (Shape Difference) ve Jaccard Benzerliği (Jaccard Similarity) gibi birçok benzerlik ya da uzaklık ölçülerinden yararlanılmaktadır.
Soru 20

L1 norm olarak da bilinir Minkowski uzaklığının özel bir halidir. Aykırı değerlere karşı hassasiyeti düşüktür.
Yukarıda özellikleri verilen uzaklık ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manhattan uzaklığı
B
Karl Pearson uzaklığı
C
Öklid uzaklığı
D
Mahalanobis uzaklığı
E
Jaccard uzaklığı
20 numaralı soru için açıklama 
Özellikleri verilen uzaklık ölçüsü Manhattan uzaklığıdır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (7 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,29. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x