Veritabanı Programlama 2018-2019 Final Ünite 5 Sınavı

Veritabanı Programlama 2018-2019 Final Ünite 5 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hareket bloğu içinde bulunan tüm işlemler bazı sebeplerden dolayı başarılı b ir şekilde tamamlanamadan hata oluşabilir. Bunun içi n veri tabanlarında hareket blokları ACID olarak kısaltılmış olan dört özelliğe sahip olmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi ACID içerisinde yer almaz?

A
Bölünmezlik
B
Tutarlılık
C
Devamlılık
D
İzolasyon
E
Entegrasyon
1 numaralı soru için açıklama 
ACID, İngilizce Atom ici ty (bölünmezl ik), Consistency (tutarlılık), Isolati on ( izolasyon) ve Durab l ity (devamlılık) kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Buna göre Entegrasyon bir ACID öğesi değildir.
Soru 2

Kilit modu eş zamanlı hareketlerin veritabanı sunucusu kaynaklarına ne şekilde erişilebileceğinin belirlenmesidir.
Buna göre okuma yapılan sorgu ve hareketlerin verilere erişimine izin veren, ancak kilit kaldırılana kadar eş zamanlı olarak farklı bir hareketin güncelleme yapmasına izin verilmeyen kilit modu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paylaşılan Kilit Modu
B
Ayrıcalıklı Kilit Modu
C
Güncelleştirme Kilit Modu
D
Amaç Kilit Modu
E
Özel Kilit Modu
2 numaralı soru için açıklama 
Ayrıcalıklı kilit modunda kilitli kaynaklar üzerinde hem okuma hem de değişiklik yapılmasına izin verilmez. Güncelleştirme kilit modunda diğer işlemlerin, güncelleştirme veya ayrıcalıklı kilit koymasını engeller. Değişiklik yapılacak verilerin aranması işleminde kullanılır. Amaç kilit modu kilit kuyruğu yaratır. Bu kilit kuyruğu, bağlantı sıralarını ve bu bağlantılar ile ilişkili kullanılan kaynakların okuma ve güncelleme haklarını göstermektedir. Özel kilit modları ise şema kararlılık kilit modu, şema değiştirme kilit modu ve toplu güncelleştirme kilit modlarıdır. Şema kararlılık, tabloyu kullanan bir sorgunun derlendiğini gösterir. Şema değiştirme tablo yapısının değiştirildiğini gösterir. Toplu güncelleştirme kilit modu ise bir tablo içine toplu kopyalama işlemi yapıldığında kullanılır.
Soru 3

Bir hareket bir kayıt üzerinde okuma işlemi gerçekleştirdiği sırada başka bir hareketin okunan kayıtlar üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmez. Aynı şekilde ilgili veri aralığına yeni bir kayıt eklemesine de izin verilmemektedir. En kısıtlayıcı izolasyon düzeyidir.
Yukarıda bahsedilen izolasyon düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaydedilmiş okuma
B
Kaydedilmemiş okuma
C
Tekrarlanabilir okuma
D
Serileştirilebilir okuma
E
Anlık görüntü
3 numaralı soru için açıklama 
İzolasyon düzeyleri, eş zamanlı olarak çalışan hareketlerin b irbi rleri ni nasıl etkilemesi gerektiğinin belirti lmes inde kullanılmaktadır. Soruda bahsedilen izolasyon düzeyi serileştirilebilir okuma izolasyon düzeyidir.
Soru 4

Aynı veya farklı istemc iler tarafından gerçekleşti ri len veri tabanı hareketleri ni n, bi r veri veya veri grubu üzer inde aynı anda işlem gerçekleşti rmeye çalışması durumu aşağıdaki ifadelerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
SQL Sorgusu
B
Eş Zamanlılık
C
Veri Kontrol Dili
D
Veri Yorumlama Dili
E
Hareket
4 numaralı soru için açıklama 
Aynı veya farklı istemc iler tarafından gerçekleşti ri len veri tabanı hareketleri ni n, bi r veri veya veri grubu üzer inde aynı anda işlem gerçekleşti rmeye çalışması durumu “eş zamanlılık” olarak ifade edilmektedir.
Soru 5

I. Kullanıcıların kendilerinin başlatıp sonlandırdığı hareket bloklarıdır.
II. Hareket içindeki her bir SQL komutu tamamlandıktan sonra otomatik olarak veritabanına kaydedilir.
III. SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON; ifadesi ile aktif hale getirilir.
IV. Veritabanı uygulamalarında veri değişiklikleri yapılırken tavsiye edilen hareket modudur.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri açık hareket ile ilgilidir?

A
II ve III
B
III ve IV
C
I ve IV
D
I ve III
E
I, III ve IV
5 numaralı soru için açıklama 
Açık hareketler kullanıcıların kendilerinin başlatıp sonlandırdığı hareket bloklarıdır. Veritabanı uygulamalarında veri değişiklikleri yapılırken tavsiye edilen hareket modudur. Bir hareket bloğunun başarılı ya da başarısız olması sonucunda hangi işlemlerin yapılacağı uygulama geliştirici tarafından açık bir şekilde kontrol edilebilir. Bu yüzden daha çok tercih edilen bir hareket yönetim modudur.
Soru 6

En düşük kısıtlamaya sahip izolasyon düzeyidir. Hareket tarafından seçilmiş olan veri üzerine herhangi bir kilit Yüksek eş zamanlılık sağlamakla birlikte veri tutarlılığı sağlama düzeyi düşüktür.
Yukarıda verilen bilgiler hangi izolasyon düzeyine aittir?

A
Kaydedilmemiş okuma
B
Kaydedilmiş okuma
C
Tekrarlanabilir okuma
D
Anlık görüntü
E
Serileştirilebilir izolasyon
6 numaralı soru için açıklama 
Kaydedilmemiş okuma, en düşük kısıtlamaya sahip izolasyon düzeyidir. Hareket tarafından seçilmiş olan veri üzerine herhangi bir kilit uygulanmaz. Yüksek eş zamanlılık sağlamakla birlikte veri tutarlılığı sağlama düzeyi düşüktür. Çünkü, veri okunduğu sırada diğer hareketler tarafından değiştirilebilmektedir. Dolayısıyla kirli okuma, hayalet okuma ve tekrarlanamayan okuma gibi eş zamanlılık problemlerine sebep olabilmektedir.
Soru 7

I. Bölünmezlik
II. Tutarlılık
III. İzolasyon
IV. Devamlılık
Bir veri tabanında hareket bloğu içerisinde meydana gelebilecek herhangi bir hata ortaya çıktığında hareket blokları yukarıda sıralanan özelliklerden hangisi veya hangilerine sahip olmalıdır?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, II ve IV
D
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
7 numaralı soru için açıklama 
Hareket bloğu içinde bulunan tüm işlemler bazı sebeplerden dolayı başarılı bir şekilde tamamlanamadan hata oluşabilir. Bu durumda; - Veri tabanında hatanın meydana geldiği zamana kadar gerçekleşen tüm değişiklikler iptal edilmeli, - Hareket başlamadan önceki başlangıç durumuna geri dönülmelidir. Bunun için veri tabanlarında hareket blokları ACID olarak kısaltılmış olan dört özelliğe sahip olmalıdır. Yani hareket blokları Bölünmezlik, tutarlılık, izolasyon ve devamlılık olarak belirtilen bu özelliklere sahip olmalıdır.
Soru 8

Veritabanı üzerinde gerçekleştirilen bir dizi SQL işlemini (SELECT,INSERT,UPDATE ve DELETE) kapsayan işlemler. tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hareket
B
Bölünmezlik
C
Tutarlılık
D
İzolasyon
E
Devamlılık
8 numaralı soru için açıklama 
Bölünmezlik: Hareket bloğu içinde yer alan SQL ifadelerin tamamının başarılı olarak çalıştırılması ya da hiçbirinin çalıştırılmadan hareket bloğu başlangıç durumuna geri dönülmesidir. Tutarlılık: Veritabanında gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan yeni veriler arasındaki tutarlılığı ifade eder. İzolasyon, veri erişim kontrolü amacıyla kullanılan bir mekanizmadır. Farklı hareket blokları birbirinden bağımsız bir şekilde ele alınmalıdır. Hareket bloğunun erişimde bulunacağı veri veya veri grubu, hareket bloğunun beklediği tutarlılık düzeyinde olmalıdır. Devamlılık: Tamamlanmış olan ya da devam eden hareketlerin gerçekleştirdiği veri değişikliklerinin VTYS’de bir arıza meydana gelse bile kalıcı olarak kaydedildiğinden emin olunması beklenmektedir. MS SQL Server VTYS’nin en önemli özelliklerinden biri, bu amaçla hareket günlüğü dosyası tutmasıdır.
Soru 9

Oto kayıt hareketlerinden Açık Hareket aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

A
Açık hareketler kullanıcıların kendilerinin başlatıp sonlandırdığı hareket bloklarıdır. Veritabanı uygulamalarında veri değişiklikleri yapılırken tavsiye edilen hareket modudur.
B
Açık hareket bloğu Rollback veya Commit ifadelerinden herhangi biri yürütülene kadar açık kalmaktadır.
C
Açık hareketler kullanıcıların ilk baş hareketlerini izler ve yeniler.
D
Açık hareketler yürütürken başlangıç ve bitiş noktalarını gözlemler.
E
Açık hareketler bloclerı kopyalar ve onları tekrar tekrar yürütür.
9 numaralı soru için açıklama 
Açık hareketler kullanıcıların kendilerinin başlatıp sonlandırdığı hareket bloklarıdır. Veritabanı uygulamalarında veri değişiklikleri yapılırken tavsiye edilen hareket modudur. Bir hareket bloğunun başarılı ya da başarısız olması sonucunda hangi işlemlerin yapılacağı uygulama geliştirici tarafından açık bir şekilde kontrol edilebilir. Bu yüzden daha çok tercih edilen bir hareket yönetim modudur.
Soru 10

Bir hareket tarafından değiştirilmiş fakat kalıcı olarak veri tabanına kaydedilmemiş bir verinin başka bir hareket tarafından geçerli bir veri gibi okunması aşağıdakilerden ne olarak ifade edilir?

A
Kayıt Güncelleme
B
Kirli okuma
C
Tekrarlanmayan Okuma
D
Hayalet Okuma
E
Zamansal Okuma
10 numaralı soru için açıklama 
Bir hareket tarafından değiştirilmiş fakat kalıcı olarak veri tabanına kaydedilmemiş bir verinin başka bir hareket tarafından geçerli bir veri gibi okunması kirli okuma olarak ifade edilmektedir.
Soru 11

Hareket bloğu içinde verilerde meydana gelen değişiklikler, blok içerisinde yer alan SQL ifadelerin tamamının başarılı olarak çalıştırılması durumunda kalıcı hale gelir. Aksi halde hiçbir SQL ifadesi çalıştırılmadan hareket bloğu başlangıç durumuna geri dönülmelidir.
Yukarıda bahsedilen ifade hangi ACID özelliği altında belirtilmiştir?

A
Bölünmezlik
B
Tutarlılık
C
Devamlılık
D
İzolasyon
E
Değiştirilmezlik
11 numaralı soru için açıklama 
Bölünmezlik özelliğine göre hareket bloğu içinde başarısız bir işlem bulunuyor ise “ya hep ya da hiç” mantığıyla, hareket bloğu yürütülmeden önce bulunulan veritabanı durumuna dönülmelidir. Bir hareket bloğu tanımlandı ise blok içeresinde yer alan tüm işlemler başarı ile gerçekleştirilmedir.
Soru 12

Veri tabanı kayıtları üzerindeki okuma veya güncellemeye dair SQL işlemlerinin her biri aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?

A
Hareket
B
Döngü
C
Girdi
D
Akış
E
Özyineleme
12 numaralı soru için açıklama 
Veri tabanı kayıtları üzerindeki okuma veya güncellemeye dair SQL işlemlerinin her biri hareket olarak isimlendirilmektedir.
Soru 13

Hareket bloğu içinde yer alan SQL ifadelerinin tamamının başarılı olarak çalıştırılması ya da hiçbirinin çalıştırılmadan hareket bloğu başlangıç durumuna ger dönülmesi aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A
Eş Zamanlılık
B
Bölünmezlik
C
Devamlılık
D
Eşdeğerlilik
E
Yansızlık
13 numaralı soru için açıklama 
Hareket bloğu içinde yer alan SQL ifadelerinin tamamının başarılı olarak çalıştırılması ya da hiçbirinin çalıştırılmadan hareket bloğu başlangıç durumu “bölünmezlik” ile ifade edilmektedir.
Soru 14

MS-SQL veritabanı sunucusu kilit modlarından ayrıcalıklı kilit modunun kısaltması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
S
B
X
C
U
D
SX
E
XU
14 numaralı soru için açıklama 
MS-SQL veritabanı sunucusu kilit modlarından “ayrıcalıklı” kilit modunun kısaltması X’dir.
Soru 15

SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON;
INSERT INTO Fakulteler(Fakulte_No, Fakulte_Adi)
VALUES (12345,Açıköğretim’);
COMMIT;
SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF;
Yukarıdaki kod bloğuyla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Açık hareket modu aktiftir.
B
Örtük hareket modunda işlemler yapılmış ve son satırda bu mod kapatılmıştır.
C
COMMIT ile örtük hareket sonlandırılmıştır.
D
Açık hareket modunda Fakulteler tablosuna veri girişi yapılmıştır.
E
Oto kayıt hareket aktiftir.
15 numaralı soru için açıklama 
Kod bloğunda SET IMPLICIT_TRANSACTIONS ON; ifadesi ile örtük hareket modu aktif hâle getirilmektedir. Sonraki ifadede Fakulteler tablosuna yeni bir kayıt eklenmektedir. COMMIT; ile gerçekleştirilen ekleme işlemi veritabanı tablolarında kalıcı hâle getirilmektedir. SET IMPLICIT_TRANSACTIONS OFF; ifadesi örtük hareket modunu kapatmak için kullanılmaktadır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir hareket bloğunun veritabanı üzerinde gerçekleştirdiği değişikliklerin kalıcı hâle getirilmesi için kullanılan SQL ifadesidir?

A
Insert
B
Grant
C
Update
D
Commit
E
Rollback
16 numaralı soru için açıklama 
MS SQL Server VTYS tarafından Insert, Grant ve Update ifadelerden herhangi biri ilk kez yürütüldüğünde yeni bir hareket otomatik olarak başlatılmaktadır. Bir hareket bloğunun veritabanı üzerinde gerçekleştirdiği değişikliklerin kalıcı hale getirilmesi için commit; değişikliklerin geri alınması için ise rollback ifadesi kullanılır.
Soru 17

Oto kayıt hareketlerinden Açık Hareket aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir?

A
Açık hareketler kullanıcıların kendilerinin başlatıp sonlandırdığı hareket bloklarıdır. Veritabanı uygulamalarında veri değişiklikleri yapılırken tavsiye edilen hareket modudur.
B
Açık hareket bloğu Rollback veya Commit ifadelerinden herhangi biri yürütülene kadar açık kalmaktadır.
C
Açık hareketler kullanıcıların ilk baş hareketlerini izler ve yeniler.
D
Açık hareketler yürütürken başlangıç ve bitiş noktalarını gözlemler.
E
Açık hareketler bloclerı kopyalar ve onları tekrar tekrar yürütür.
17 numaralı soru için açıklama 
Açık hareketler kullanıcıların kendilerinin başlatıp sonlandırdığı hareket bloklarıdır. Veritabanı uygulamalarında veri değişiklikleri yapılırken tavsiye edilen hareket modudur. Bir hareket bloğunun başarılı ya da başarısız olması sonucunda hangi işlemlerin yapılacağı uygulama geliştirici tarafından açık bir şekilde kontrol edilebilir. Bu yüzden daha çok tercih edilen bir hareket yönetim modudur.
Soru 18

İzolasyon seviyelerinde Kaydedilmemiş Okuma aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A
Varsayılan MS SQL Server VTYS izolasyon düzeyidir. Kaydedilmemiş veri değişiklikleri okunamaz.
B
Aktif edildiğinde kirli okuma ve tekrarlanamayan okuma eş zamanlılık problemleri ortadan kaldırılabilmektedir. Okunan tüm kaynaklara paylaşılan (S) kilit uygulanır.
C
İzolasyon düzeyi en kısıtlayıcı izolasyon düzeyidir. Bir hareket bir kayıt üzerinde okuma işlemi gerçekleştirdiği sırada başka bir hareketin okunan kayıtlar üzerinde değişiklik yapmasına izin verilmez.
D
İzolasyon düzeyi hareketin başladığı sırada okunan verinin hareket içinde tutarlı bir değerinin kullanılmasına imkan vermektedir.
E
Veri kullanıma bağlı olarak aynı verilerin kullanım dışı kayıtların azaltılmasıyla oluşan veriler.
18 numaralı soru için açıklama 
İzolasyon düzeyi hareketin başladığı sırada okunan verinin hareket içinde tutarlı bir değerinin kullanılmasına imkan vermektedir. Veri okuma işlemi esnasında diğer hareketlerin değişiklikleri bloke edilmez. Bununla birlikte, anlık görüntü izolasyon düzeyindeki bir hareket, yapılan değişiklikleri tespit edemez.
Soru 19

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
READ REPEATABLE READ; komut aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?

A
Kaydedilmiş okuma aktif
B
Kaydedilmemiş okuma aktif
C
Tekrarlanabilir okuma aktif
D
Serileştirilebilir aktif
E
Anlık görüntü aktif
19 numaralı soru için açıklama 
Kaydedilmiş okuma aktif: SET
TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ
COMMITTED; Kaydedilmemiş okuma aktif: SET
TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ
UNCOMMITTED; Serilleitirilebilir aktif: SET
TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ
SERIALIZABLE; Anlık görüntü aktif: SET
TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ
SNAPSHOT;
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Paylaşılan ve ayrıcalıklı kilit modlarının birleşimidir?

A
Ayrıcalıklı Kilit Modu
B
Paylaşılan Kilit Modu
C
Güncelleştirme Kilit Modu
D
Amaç Kilit Modu
E
Özel Kilit Modları
20 numaralı soru için açıklama 
Paylaşılan kilit, değişikliğin gerçekleşmediği salt okunur sorgular esnasında otomatik olarak oluşmaktadır. Bu kilit modunda okuma yapılan sorgu ve hareketlerin verilere erişimine izin verilir. Bununla birlikte kilit kaldırılana kadar eş zamanlı olarak farklı bir hareketin güncelleme yapmasına izin verilmez.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x